ALKMAARSCHE 1-r- ss- Jjjujt- Dezt Courant wordt geregeld ecm in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven BEKEND MAKING* Bij het terugzien op het gevaaren den hagchelijken toestand waarin het dierbaar Vaderland door verraad en afval verkeert heeft het Zijne Majesteit den Koning goedgedachtaan het door den ondergetekenden Gouverneur van Noord - Hollanddezer dagen ge daan verzoek, tot het doen oprigten van een korps vrijwilligers, guns tig gevolg te gevenen dien ten gevolge bepaald Vooreerst: dat er alhier te Haarlem onverwijld, en met den meest mogelijken ipoedzal worden opgerigt een korps vrijwilligershet welk nen naam van Noord-llollandsche Vrijwillige Jagers zal dragen. Ten anderen: dat zijdie verlangen mogten 111 dat korps te Wor den opgnomen, zich op eigen kosten zullen behooren tekleeden, en Ten derdendat het bevel over hetzelvezal worden opgedragen aan den kapitein Raokmakerlid van het Legioen van Eer. Efk en een iegelijk't zij in dit gewest't zij in eenig ander der Noordelijke gewesten woonachtig, die aan de roepstem van zijn Vorst gehoor wii gevenen een der eerste burgerpligtenwelke is het verdedigen van den bedreigden oud vaderlandschen bodemwil helpen vervullen, wordt mitsdien opgeroepen, om zich inteschrijven bij den hiervoren genoemden kapitein-kommandantdie tot dat einde dagelijks zijn bureau in de Kaserne te Haarlem zal hebben geopend,! terwijl men zich gelijkelijk zal kunnen verbinden door het teekenen j op zoodanige lijstenals daartoe onder de gewone handteekemng van den ondergeteekendenbij Heeren Burgemeestcren in de stedenen op verschillende plaatsenvan nu af aan voorhanden zullen zijn. En dient verder tot narigc, dat met de organisatie van dit korps Vrijwillige Jagers, hetwelk alleenlijk tot aan het herstel van orde en rust, eu niet langerin dienst zal blijven, zoodra mogelijk een aan vang zal v/orden gemaaktwaarbij bekwame onder - officieren uit het leger, voor de instructie en de administratie, zullen Worden gevoegd. Haarlemden xstCB November 1830. De Gouverneur van Noord-Holland, Van TÜYL L. I S T E R. *5t GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van den heer fungerenden inspecteur van het kadaster dezer provincie, van der. 20 Maar: 1830, n°. 11®, Gezien art. 492 der methodieke verzameling van wetten, betrek kelijk het kadaster. Brengt bii deze ter kennisse van een iegelijk dien zulks zoude mo gen aangaandat de kadastrale schatting der grond eigendommenge legen in kanton Hilversumzal worden aangevangen en verrigtals volgtm de gemeente 's Graveland door den benoemden Schatter K. RPnsdorp, vergezeld van den Heer Controleur Spijk van Cattenbureh. "jn de gemeente Hilversum door den benoemden Schatter D. Muts, vergezeld van den heer incerimaifen Controleur van het kadaster P. Muimich, In de gemeente Kortenhoef, door den benoemden Schatter P. Schots- min, vergezeld van den heer interimaire» Controleur van het kadas eer J. IVillaan. En noodigt dien ten gevolge de belanghebbende burgemeesters uit, om de voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk, in hunne werk zaamheden behulpzaam te zijnen de EigenaarsBoekhoudersPach ters of zaakgelastigdenom aan dezelve alle mogelijke inlichtingen te gevenhunne huurcontracten getrouwelijk te vértoonenhet klasse ment hunner landerijen en de schatting hunner verdere eigendommen bijtewonen en alle opgaven te doen, welke daarvoor zouder. kunnen dienstig zijn. En zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdwaar zulks te doen gebruikelijk is 'en wijders worden geplaatst in de Amstcrdam- sche, Haarlemsche eii Alkmaarsche Couranten, Gedaan te Haarlemden 5dca October 1839. De Gouverneur voornoemd, V a N TUYLL, IT BURGEMEESTER en WETHOUDERS SSit STAD ALKMAAR, brengen ter kennisse van hunne goede Burgerij en Ingezetenen Dat buiten en behnlven de noodzakelijkheid, welke binnen deze Stad bestaatom den behoeftigen werk te verzorgenwaarvan zij den drang en de verpligting bij hurtne Publicatie van den 6 dezer onlangs hebben doen gevoelennog eene andere even belangrijke cn even noodzakelijke behoefte bestaatwaarin zal behooren te wor den voorzien, die namelijk, om de vrouwen en kinderen te onder steunen van de zoodanige»welke in deze Stadhetzij voor den Schutterlijken dienst naar buiten opgeroepen, of zich tot den dienst bij de armee in deze oogenblikkenvrijwillig geëngageerd hebbende, op marsch zullen moeten gaan, tot zóó lang ten minsten, als zij hunne beroepen of handen arbeid wederom zullen knnnen aanvaarden. Dat dan ook Zijne Majesteit bij Hoogstdeszeifs besluit van den II dezer maandde plaatselijke besturen wel uitdrukkelijk heeft ver maand en getastRegisters open te leggenwaarin aan ieder vader landslievend ingezeten gelegenheid wordt gegeven, voor zoodanige sommen vrijwillig in te schrijvenals zijne goede gezindheid om het vaderland ui: den benarden toestand, waarin hetzelve zich bevindt, tc heipon reddenen alzoo krachtdadig mede te werken, ora zijne eigene veiligheid en rust, en die van zijne medeburgers te verzeke ren hen in het hart zal geveneene uitnoodigingwaaraan in een -«antal steden en plaatsen van ons vaderland reeds met veel geestdrift ie en nog verder wordt voldaan. Dat Burgemeester en Wethouders eigenaardig en meest geschiki hebben geoordeeldde inzameling van vrijwillige giften voor beide de hier boven gemelde grooce en noodzakelijke behoeften bijéén te trekkenen alzoo eene inschrijving te openengeschikt om uit het zelfde fonds in beide deze behoeften gelijkelijk te voorzien. Dat zii des tc eerder hiertoe zijn overgaan, omdat beide deze on derwerpen voor een gedeelte zijn van denzelfden aart, en door een en dezelfde maatregel kunnen worden geholpen en ondersteund, ia zoo verre de zoodanige», welke door werken van het noodige voor hunne huisgezinnen uit dit lor.ds zoude hebben moeten worden voor ziendoor vrijwi lig den militairen dienst te aanvaarden, aanspraak op den onderstand van dit zelfde fonds zouden hebbengedureuda hunne afwezigheid m dienstom daaruit voor hunne vrouwen en kin deren te Worden verzorgd. Burgemeester en Wethouders hebben daarom noodig geoordeeld, met opregte dankbaarheid aan de zoodanigen hunner Medeburgeren, welke reeds aanz.etilijk hebben ingeschreven, op de lijst, welke al léén voor het verzorgen van werk aan hunne behoeftige Medeburgerea was ter teekening gelegd, dezelve lijst te annulleren, en op nieuws hun. ne Medemgezetenen aantebieden eene andere lijst, welke dienen moet om een fonds te verzamelenniet alleenom werk te verzorgen aaa hun die het noodig hebbenmaar ook om daaruit voor vrouwen en kinde ren te zorgen van de zoodanigen van Alkmaars burgeren, we.ke ten dien- ste van het vaderlandhetzij met de opgeroepene schutterijof we! zich onmiddelijk aansluitende aan de armée van staat, vrijwillig ten dienste van hét vaderland zullen zijn uitgetrokken. Burgemeester en Wethouders herhalen hierbij het geen zij reeds bg vorige gelegenheden hebben te kenneu gegeven Dat in de eerste plaats echte en warme vaderlands lielde, met de zucht om het grootmoedig voorbeeld vai: andere Steden en Gemeen ten van ons vaderland te volgenniet alleen ieder goed Burger es Ingezetenen behoort aan te zetten om buitengewoon en mildenjk een aanzienlijk offer te brengen aan de goede zaak van het vaderland Maar ook in de tweede plaats, dat deze maatregel is veel meer van volstrekte noodzakelijkheid, dan van willekeurige keuze, om dac zii de éénige is waardoor de armoede en elendc in deze Stadmet alle deszeirs gevolgen Kan wwüvii yuwigv-Kuurcn cn geholpen, cn dat zoo wel eigen belang «ls begrip van deugd en de zucht om wei te doeneen sterke drijfveer voor alle Ingezetenen behoort tc zijnom buitengewoon ruim en mildadig op de lijst te teekenen, voor, het zij dan maandelijksche of wekelijksche bijdragengedurende vier maan den, in te gaan met 15 November aanstaande, welke lijst hun aan hunne huizen zal worden aangebodendoor eenige Heerenwelke deze moeite wel hebben willen op zich nemen. Alkmaarden 17= October 1830. Burgemeester en Wethouders veorMoenid, FONTEIN V E II S C H U 111, Ter Ordonnantie van 11 ezelven De DIEU FONTEIN VEIlSCHUlR. BROOD - ZETTING* BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, dc prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood 37* Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bollenbrood 25. Het ongebuild Tarwenbrood 27J. Het Roggebrood lojg.-— en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen dezt Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt 1 Fijn Wittebrood of regels, moet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood Bollenbrood Bollen 8. voor 5. Cents Pond. Once. Lood. n 2* IO. 1. 3* 55 4. n r> 15. n 6* n n 22|. 55 8. n n .lo I. n n r> h 2. n r 05. I. 39 n n 27l«- 6. 55 *1 n 66. Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet boven de zetting verkocht, of eenig broodklem gebakof iets anders toegegeven mogen worden op de boete daartoe staande. Alkmaarden 13' November 1830. FONTEIN v e r s C II u-i r, Ter Ordonnantie van Dezel en Bij afd«zen van den Secretaris, S. C. S. HOLLAND. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR# bij onderzoek ontwaar geworden zijnde, Dat eenige Ingezetenen welke zoude hebben behooren te worden 1 opgeschreven en ingedeeld bij de D enstdoende Schutterij van deze Stad, hetzij dezelve dan tot de eerste of ttveede Ban behooren, zich tot dus verre aan deze verpligting of uit onweteuhed of uit welke i andere oorzaak dan ookhebben onttrokken I En het als een hunner eerste en duurste pligten beschouwende# dat de meest mogelijk en meest naauwkeurige zorg worde gedragen, dat alle lasten ea bezwaren net regtvaardige gelijkheidzonder eemgQ Vtm MAANDAG D 15 NOVEMBER*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1