ALKMAARSCIIE COURANT l83o. N°, 48; NEDERLANDEN. BUITENLANDSCHE BERUSTEN. BARBAR IJ SCHE STATEN. Via MAANDAG D«n 29 NOVEMBER. Deze Courant wordt geregeld dens in de week en wel op Maandag, voor de Prijs van 6 C en een uitgegeven. tVET van den i'iden November 1830, omtrent de vtrietling der grondlasten over 1831. Wij WILLEM sjj de gratis Gods, Koning der Nkdedlanden Prins van Oranje - Nassau, Groot'-Hertog van Luxemburh, feNZ. enz. ENZ. Allen «lie deze zullen zien of hooren lezensalutdoen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om ever te gaan tot het bepalen van hetgeen door de Noordelijke pro vinciën over 1831, wegens de grondlasten, moet worden opgebragt, Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en mee gemeen overleg der Staten-Generaalhebben goedgevonden en verstaange lijk Wij goedvinden en verstaan bij dezete bepalen Art. I. De verdeeliug en omslag dar grondlasten in de Noordelijke provinciën, over 1831zal geschieden op den voet van 1830, vast gesteld bij art. 2 der wet van 2i«en December 1829 (Staatsbladn°. 82). 2. De som van f 920, met welke de Noordelijke provinciën aizoo hooger worden belast, dan derzelver aandeel in de ifi, 028,160, bij de wet van den iaden Julij 1821 (Staatsblad n°. 9)als hoofdsom van de grondbelasting, bepaald, bedragen heeft, zal, in voege en tot het einde bij art. 3 der wet vau 24 December 1829 (Staatsblad n°.$2) vermeld, afgezonderd worden. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad^ worden geplaatst en dat alle ministeriële departementenautoriteitenfeollegiën en amb- tenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhageden i8den November des Jaars 1930, Van Onze Regering het zeventiende. (Geteekend) WILLEM. Van wege den Koning, (geteekend) j. G. de Mev van Streefkerk Uitgegeven den twintigsten November 1830. De Secretaris van Staat, (geteekend) J. G. de AJey van Streefkerk. Bij Koninklijk besluit van deh 21 sten November is tot lid der kom missie-van onderwijs en schoolopziener in het vierde distrikt van de provincie Noord-Brabandin plaats van wijlen den lieer A. A. ven Velt hoven beurteind, den Heer Mr. G. F. SchiefbaanRegter in de Regtbank Van eersten aanleg te Eindhoven. J5ij een besluit van den volgenden dag is de staats-kommissievol gens dat van den isten October ingesteld, om de wettelijke bepalin gen te ontwerpen, die tot het daarstellen van veranderingen in de grondwet en in de besaaande betrekkingen tusschen de twee groote afdeclingen van het Rijk noddig zbuden ziju, en welke kommis sie, blijkens Staats Courant v'an den 24 dezer, hare taak had volein digd eervol ontslagen onder 'betuiging van Zijner Majesteits bij zondere tevredenheid en dank wegens de goede en ijverige diensten éoor dezelve in dezen aan de lande bewezen. GOUVERNEMENT van NOORD - HOLLAND. AANBESTEDING van UNIFORM-STUKKEN. Op Vrijdag die zijn zal den of™ December 1830, des voormiddags ten elf ure zal trien ten overstaan van den heer Gouverneur van Noord- Holland, overgaan tot het in het openbaar Aanbesteden van twee dui zend KapottenVesten met mouwen4 Pantalons en Kwartier-mutsen, ten dienste der rustende Schutterijwaarvan de modellen aan het Gouvernements - huis in dé St. Janstraat te Haarlem dagelijks door een ieder kunnen worden bezigtigd, terwijl ook aldaar; zoö mede ter Se cretarie van dé Steden AmsterdamHaarlemAlkmaarHoorn en Enkhuizen, mitsgaders aan het Bureau van Buitenlandsche Paspoor ten in de Hoofdstad, de Voorwaarden der Aanbesteding ter lezing Zullen liggen. Haarlem25 November 1830. De Gouverneur van Noord-Holland Van T U Y I, L. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der STAD ALKMAAR hebben zich op nieuws verpligt gevonden aan de goede Burgerij en Ingezetenen, met betuiging van hunne dankbaarheid aan de mildadige geverste kennen te geven Dat het fonds der vrijwillige inschrijving, in de laatste verloopene weekis vermeerderd geworden met eene som van vijf en - twintig Guldens 's maands en vijf mudden allerbeste groene Erwtenterwijl eok de bijdragen op ééns nog met drie -en - twintig Guldens zijn ver hoogdzoodat het geheele beloop der iuschrijving 'smaands, thans op eene summa van één Duizend vier en zeventig Guldens er. zestig Cents en dat der giften op ééns op drie - en - negentig Guldens is gebragt. Alkmaarden 27s November 1830. Burgemeester en IFethouderen voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven, BÜ absentie van den Secretaris, is. C. S. IIOLLAND, Ia eenên brief uit Algiers van den 4den Novemberook door den Moniteur overgenomen wordt gezegddat de Generaal Clauselom meerdere toenadering tot stand te brengen tusschen de zoo velschil lende soorten van ingezetenendie thans het Rijk van Algiers bewo nen het gelukkig denkbeeld had Opgevatom in zijn paleis danspar tijen te geven, tot welker bijwoning aanzienlijke lieden wierden uit- genöodigd, onverschillig öf zij Europeanen, Mooren, Arab.eren of Joden waren. Het eerste dezer feesten was den gisten October ge geven, en strekte inzonderheid ook om aan de buitengewone Gezan ten van den Dey van Tunis eet aan tfe doendie daarbij in huil- plegtgewaud tegenwoordig waren geweest. De meerderheid der gö noodigden bestond natuurlijk uit FransChe officierenen men had geeft kans gezienom meer vrouwen bijeen te verzamelendan zeven Eu- ropesche Juffers en acht Jodinnetjes. De laatste behoorden allen tot de schatrijke Algerijnsche handelhuizei} Batri en Busnac. Zij waren zeer prachtig uitgedoscht, en met edelgesteenten als bedekt, ook had den zij het zich laten welgevallenombij deze gelegenheidtegen hare gewoonte aan, kousen te dragen; doch de FransChe Officieren hadden haar niet kunnen overhalenom te dansendaar dit met hars godsdienstige begrippen strijdig was. Onder de Eitrupesche vrouwen bevonden zich vier dochters van een Engelsche Geneesheer, die in den laatsten tijd Tunis verlaten hadom Zich te Algiers neder te zet ten. BINNENL ANDSCHE BERIGTEN. Volgens een rapport van den Luiteriant-Generaal van GeenOpper bevelhebber van het mobile leger, gedagteekenti Breda, den 22 de zer, had de vermetelheid der muitelingen, om zich in Rozendsal tfe vertoonenden Generaal doen besluiten, om, in deu avond van deu 2osten, twee kolonnes te Etcen en te Grootznndert te vereen gen ten einde daarmede naar Essciien te marcheren. De kolomie van Vjruotz.uuuv.«. uw» mowAj\.AAjivsi wïjjvis tw uckkv.ii liei>bcn- de, h*a de Generaal, uit aanmerking van het ongunstige weder en den zeer donkeren nachtzijne beschikkingen zoo genomen dat de beide kolonnes, Zondag morgen, omstreeks 9 ure, te Esschen moes ten aankomen. Te Rozendaal en Nispen werden geene muitelingen meer aangetroffendoch te Esschen werden zijdoor de kolomie van den Generaal Post, van Grootzundert gekomen, gedeeltelijk o vervallen. Elf a twaalf werden er doodgeschoten en dertien gevan gen genomende overige zijn het door de vlugt ontkomenhetgeen door het terrein van die streek welke met heggen en kreupelbosch ais doorsneden is zeer werd bevorderd. De Luitenant - Kolonel Everskommauderende het 2de bataillon jagersis gewonddoch niet zwaar; hij zal evenwel het kommando in de eerste dagen niet kunnen voeren. Een sergeant-majoor van gezegd bataillon fs dood geschoten. Overigens zijn er geene gekwetsten aan onze zijde, De kolonne welke van Groot2u'ndert was gekomen, in d.enzeifdea avond wederom derwaarts gekeerd. Nisper. en Rozendaal zijn bezet gebleven. Bij de kolonne te Etten geformeerden door den Luite nant - Generaal zelf aangevoerdbevonden zich 300 man van hec veld-bataillon der Haagsche schutterijallen vrijwilligen. in- dien men het had kunnen toelatenzegt de de Generaalh Wa- ren veel meer, zoo niet allen, medegekomen. De hoOgstmogèlij* ke geestdrift heerschte onder hen en zij hebben wel gemareeerd. 600 man van de Rorterdamsche schutterij hebben in dienzelfden tijd de voorposten te Rijsbergen bezet en eene compagnie Leyd- sche jagers het Ginneke en het Haagje." Onder de gevangenen bevinden zich FranschfenBrusselarenLett, venarenAntwerpenarenen ook inwoners van Esschendie met de wapens in de hand gevat zijnof patronen in den zak hadden de wachtmeester der huzarendoor de muitelingen te Rozendaal gevan gen genomenis ten gevolge van deze door onze troepen met geest drift uitgevoerde beweging bevrijd geworden. Hec dorp Esschen heeft het te Rozendaal medegenomen husarenpaard door een ander paard moeten vergoedenen zoude ook door eene bevolen leveraiuié van slagrvee zijn gestraft geworden. Uit Cbltgensplaat wordt gemeld, dat 7.. K. H. Prins Frcderik det Nederlaiden den 2isten November in die gemeente is aangekomen, mee het doel, om de militaire stellingen aldaar in oogemchouw te nemen, en dat Z. K. H. bij die gelegenheid door de ingezetenen van j die en van de naburige gemeenten, welke in eene halve eetuv geen l lid vatf het vorstelijk geslacht in hun midden hadden gezien met voorbee deiooze geestdrift én vreugde is ontvangen. Naar aanleiding van eene nadere conferentiegehouden te Londen den ijrden dezer, tusschen de Gevolmagtigden van Engeland, Frank rijk, de Nederlanden, Oostenrijk, Pruissen en Rusland, en de. ten gevolge daarvan, aan den Koning gedane voorstellen, heeft het Zijne Majesteit goedcedachtbevelen <e doen geven aan tfe Bevelhebber» van Hoogstdeszeifs land- en zeemagcom alle aanvallende vijandelijk, heden te staken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1