alkmaarsciie D K COURANT W -S. ï85o. N* 4g. PUBLICATIE. De Gouverneur van Noord-HolMd Van TDYLt. Vin MAAND AO Din 6 DECRMÈER. iWI]ptSllliKIWVrtt^1ti'^i'!3iSjj»lg?.?i"ïï'litTitfBiï»itrnv Deze Courant writ geregeld tens in de wek en vel op Maandag, voor de Prijs ««ÖCenten uitgegeven. 'e GOUVERNEUR van NOORD -HOLLAND, 6e2ien' de wetten van 8 Januarij 1817, n°. 1$8 November f818, S» 41en ij April 1820, n°. 11, omtrent de inrigting der nationale jflilitiè. Gezien de wet, betrekkelijk de te doene iigting voor't jair 1831. Willende overgaan tot het daarstellen vau dat alles, wat den gere ge'den gang en afloop der werkzaamheden voor de ligting der natio nale militie van 1831 kan verzekeren, en een ieder der belangheb benden bekend maken, met de pügten of betrekkingen, welke ten deze op hein rusten. BEPAALT: Art. i. De werkzaamheden der nationale militie zullen voer den jare 1831binnen de steden en gemeenten dezer provincie, eenen aanvang nemen met den 1 December aanstaande. Art. 2. Hoezeer de afscheiding der gemeenten binnen deze pro- vïncie in 1817 heeft plaats gehad, zoo blijfc echter de circnmscriptie eferzelve, mee betrekking tot de ligting voor 1831, op den bestaar- j dé voet. Art. 3. De regeling der contingentenzoo als dezelve voor ie dere gemeente, naar aanleiding van art. 1 der wet van 27 April 182c, n°. II, zal vvoiden bepaald, zal door hem Gouverneur nader aan de Gemeente - besturenen door deze aan de belanghebbenden worden bekend gemaakt. Art. 4. De thans bij de nationale militie dienende manschappen, welke in den loop van dit jaar, en alzoo niet in vroegere jarenten gevolge van art. 2; der wet van 8 januarij 1817, n».redenen van vrijstelling verkregen hebben, en verlangen uit de dienst ontslagen te wor den zullen zich tot dat eindevóór den 5- Januarij aanstaandebij de Gemeente - besturen waartoe zij behoorenmoeten vervoegen. Art. 5. De Geme nte - besturen worden ten ernstigste aangemaand, om geene aanvragen tot ontslag aantetiemen, dan op de gronden bij art. ju en 94 der ivet van 8 Januarij 1817 bepaa'ii: en geene oewij-scn toetelatendan letterlijk gerigt naar de voorschriften Jcrsvet. Zul lende deze aanvragen door de Gemeente-besturen aan hem Gouverneur inoeten worden opgezonden vóór den 15 jantiarij. Art. 6. In alle gevalled waartoe de wet de medewerking van twee leden des bestuurs vefeischt, worden de Besturen gequaliflceërd daar toe twee leden ui: hun midden te committeren, onder gebondenheid van de personen welke daartoe zullen werkzaam zijn, binneh acht dagen na de ontvangst van dit besluit aan ons optegeven, met inzending van derzelver naamtekeningen (in triplo) conform art-188 der wet van 8 Januarij 181?. Art. 7. Dé Gemeente-besturen zullen zich bevlijtigen; om zoo veel Mogelijk de contingenten hunner gemeente door vrijwillige manschap pen aantezuiverenen vóór den 5 Januarij de lijst daarvan, aan ons inzenden; de premien of' handgeldenwelke ten deze zullen mogen worden besteed, zijn bij Z. M. besluit van 6 Maart 1817, bepaald op 30:-; terwijl de dag voor het onderzoek der vrijwilligersdoor ons nader asn de Besturen zal worden kennelijk gemaakt. Art. 8. De Gemeente-besturen zullen in de eerste dagen der maand December aanstaande, alle ingezetenen geboren In het jaar 1812 bij publicatie oproepen, om zich vóór den 20 dier maand tot de loting te doen inschrijven en deze registers op den 28 December finaal sim ten en aan hem Gouverneur inzenden. Art. 9, De Gemeente-besturen züllen bij de alzoo te doene publi catie, de belanghebbenden doen kennelijk zljtide plaats alwaar de inschrijving geschieden móeten dezelve naauwkeurig herinneren aan de strafbepalingenbij de wetten voor de nalatigen vastgesteld. 1 Art, 10. De dagen, waarop de loting in de respective militie-kan tons dezer provincie eeti aanvang zal nemenen derzelver loop, zoo Wel als de gemeènte, binnen welke dezelve zal plaats hebben, zal Wider door ons worden bekend gemaakt. Art. 11. De werkzaamheden der Militie-raden zullen geopend en vervolgd worden, op zoodanige tijdstippen als door ons aftn dezelve, en door het Plaatselijk-bestuur aan de belanghebbenden zullen worden kennelijk gemaakt. Art. 12. Zoodra door Z. M. de leden der Militie-raden Zullen ziin benoemdzal Zulks aan de belanghebbenden worden kennelijk gèmaakt. Art. 13. De respective Besturen dézer provincie, worden uitge- noodigd en vermaandzich iriët alle dé voorschriften der wetten en de instructien op de nationale militie gegevenmeer en meer bekend te makenten einde spoed met orde vergezeld gaen de belangen der ingezetenen door vastheid en regtvaardigheid gehandhaafd blijven. Art. 14, Tot voorkothing van alle verwarringenwelke uit etiie niet letterlijke observantie der öndersche done modelschriften bij de wet voorgeschreven, zouden kunnen ontstaan, zijn dezelve, oponZen last, ter drukkerij van de heeren J. Ensthedé en Zotien, te Haarlem, vervaardigdeu voor de besturen verkrijgbaar gesteld. En zal dit ons besluit alomme binnen deze provincie worden gepu bliceerd en geafflgeerd, waar zulks te doen gebruikelijk is, en daar te "ooveft geplaais worden in de couranten der steden AmsterdamHaar lem en Alkmaar* tiaar itbden 30 November 1830. NATIONALE MILITIE PUBLICATIE. BURGEMEEStÈR en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, gezien het besluit van dea Heer Gouverneur var. Noord-Hol andd« dato 30 Novemuer 1830, N°. „ls (Prov. blad N«. 14a) waarbij in art. i is bepaald: dat de werkzaamheden der Natiariale Mtlitievoot den Jare 1831 binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen mee den eersten December dezer Jaar». Roepen ter voldoening aan art. do der wet van 8 Januarij 1817 N°. 1, omtrent dè inrigting der Nationale Militie, bij deze op, ailc Manspersonenhunne wettige woonplaatsof domic.lie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den eersten Januarij 1I31 hun negentiende jaar zijn ingetredenen micsdieh alle Jongelingengebo ren in het jaar 1812, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorzj wetin het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. Dat ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mansper. sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen én als in gezeten moeten worden beschouwdzichvoor zoo verre zij nog m de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, ter in schrijving moeten aangeven in dat Register, waartoe zij volgens hun ouderdom behooren. De inschrijving zal beginhen met Maandag den 6 December 1830» en zal geüeél en almoeten zijn afgeloopeu den so* daaraanvolgende. 'lot dezelve zal worden gevaceerd In een der vertrekken op het Raadhuis alhier den 8; 9, 15 en «6 December, des natfliddags van 4 tot des avonds 7 uie. Én ten einde voortekomen, dat niemand in de termen der inschrij ving vallende, zich door onwe.euheid ran pligiverzunn schutd.g maken* hebben Burgemeester en Weill tuders noodig geoordeeld de ingeze tenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormeld* wet ge. maakte bepalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeenen te hebben wegens gebreken of ahtWrtinsdezelvedes niettegenstaan de g*v.re.dei, is. itch te doen mschriiVerii gëlijk mede daaronder !>•- gtepen zijn de gehuwden en atwtzenden. Dat Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupnlen 111 persoonof dOur iemand daartoe door hunne schrifte lijk gemagtigd, te doen insd rijven, en daarin nalatig blijvende, zul len zij vervallen in dé 'boete daaiop geteld, en ingeval van volstrekc onverniógen met gevangenis worden gestraftOnverminderd, dat zoo danige Rmdferen of Pupillen, evkn als alle andere Jongelingen, weke zich aan de inschrijving henben onttrokken, mdier. zij geene reden van Vrijstelling kunnen bijbrengenin eene boete en bij onvermo gen tot gevangenis worden verwezen. Dat de wectige woonplaats voor de ihschrijv hg, wordt gehouden, voor hun die ongehuwd zijhde woonplaats der Onder», en bij over lijden van beiden, die van den eerstbénoemde Voogd, voor de ge huwden, de plaats, alwaaf Zij hun bestaan hebben, terwijl die;ene welke géenë Ouders, Voogd öf eigen bestaan heB en, moeten wor den ingeschreven ter plaatsealwaar zij zich bev.nden. Burgemeester en Wethoiiders voornoemd, vermanen alle de Inge. zetenen van deze Stad en Jurisdictie van dienweike dit aangaat om; zoo veel mogelijk is, in ei,en persoon voorzien vati een Doop. Extracten eene Ncita van de wijk en nummer der woonplaats, dotlr bij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner Naastbestaanden of Voo.den aau deze hunne verpligting getrouwelijk én naauwkeurig te voldeen, en daar door voortekomen, dat zij niet al» onwdligen wor den aangez.en en gestraft hetgeen zeker van hui.nre eigene nalatig heid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd bij héeren, Öurgrmeestér eh Wethoiiders der Stad Alkmaar, den 3* December 183d. De StaatsfdaJ Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van De zei ven bij absentie van den Secretaris S. C. S. HOLL AND. NATIONAL E MILITIE. PUBLICATIE. BURGEMEESTER jen WETHOUDERS ot'r. SrAb ALKMAAR ingevolge art. 30 der Wet van 8' Januarij 1817 N°. 1 verlangende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den ia', rs '831zoo veel ihogeliik aantevpllen met Vrijwilligers, welke zich ondef hét genót der daarcoe gestelde premie zullen aanbiedendezen dienst voor hunne méde ingezet* en op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, welke drt maar eenigzins zoude mogen aai gaan. Dat, ingevolge art. 3» der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen, welke op den 1 Januarij 1831 ongehuwd, hun 19* Jaar zijn ingetréderf, en huli 30* noch met heb- bfch volbra' t, f: reüware dat zij reeds in dienst der Nederlandschc- Arntée of Nationale militie hadden gestaanin welk geval zij tot den ouderdom van 35 Jaar ztil'en worden toegelatenen de noodige ae- schiktheitf hebben welke voot den dienst bij de Wet wordt veresebc. en dat dé tl bieding van de zbddam en' W ktmueh geschieden ter Secretarie'dezer Sud, r»gel1ik< ültgemiderd'de Zon- eti Feestdagen) vaa den jen der maand December vaa cei voormiddag* tiea tot de#

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1