D ALKMAAR SCI-IE C O U R A l83o, N°. 5#* <w Bï.HXX -J] GEWo-W 5.\ f>Tv.r.r D n In aanmerking nemende da: de kortheid van denbij art. 19 van Ons besluit van den 4den October jl. (staatsblad n°. 61) vastöestelden, termijn, als ook de moeijelijkheidom geschikte personen te vinden, vele ingezetenenwelke in den eersten ban der schutterij zijn begre pen, hebber, verhinderd, om zie 1111 tiidste doen vervangen, en dat hetin het wezenlijk belang vau vele lam.lienzoo wei als ter instandhouding van nuttige bedrijven en beroepen, noodzakelijk is,.te dezen ecnige nadere beschikkingen te nemen; PUBLICATIE. PUBLICATIE. Va* MAANDAG 13 DECEMBER. Z)cs* Courant wordt geregeld eens m de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. E GOUVERNEUR van NOORD -HOLLAND, brengt bij deze ter kennisse van de danrbii belang lebbendeudat de UITGELOTENE AANDEELEN, in de Negouaue ten ia te vau de Provincie holland (Noordelijk g. deelte) zijnde de Nommers N°. 1.7,34= 4U 45- 60= 80, 91, 97, 106, 107, 13s. 137» 140 en 149. met de ver.-cnenen INTRESSEN, voor 1 januarij 1831, zullen wor den afbetaald ten Kantore van den Heer Adtn.niitra,eur van 's Rijks Schatkist te Amsterdam, dageiijks, van des morgens 10 tot 2 uren. (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) gelijk mede de intresten van .de nog onuitgelotcne Aandee enalles ovcreenkonwig Art. 5 en 6 van liet plan van Negotiatic, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Octo ber 1828 n°. 7. Haarlemden 6 December 1830. De Gouverneur voornoemd, 1 Van TüYLL, Door den Gemeente-Raad van Assendelft, is als een blijk van Va derlandsliefde, ten dienste van het Rijk, uit de Gemeente-Kas aan- geboden eene somma van drie honderd Guldens. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende een Koninklijk besluit van den 29 November 11. 'Staatsblad n°. 85) van dén navolgende inhoud: Wij WILLEM, b;i de gratie Gods, Koning der Nederean den, Prins van Oranje - Nassau, Groot - Hertog van Luxemburg enz. enz. enz. Op de gemeenschappelijke voordragt vin de departementen van biiinenlandsche zaken, en van oorlog, van den 2ósten dezci Hebben besloten en besluiten Arc. z. De gouverneurs in cie .der.scbeïd—ne rro'"'"" teerd met twee leden van de GeoeputeCrue Staten, daartoe, ddor heate benoemen zijn geinagugdouv van alle aanzoeken v.an leden der-schutterijen in hunne provinciën, strekkende ten einde z ch bij het mobile gedeelte der schutterijen te doen vervangen; wan neer d e aanzoeken met binnen den daartoe gëstelden termijn hebben kunnen worden bewerktsulligdkennis te nemen, en daarop, ingeval.zij zulks in het wezenlijk voordeel van de uelanghebbenden of van der- aelver familienwenschelijk oordeeiengunstig te besemkken. 2. De schutters, welke v rlangen mog en z.ch' alsnog te doen ver vangenzullen z.ch, voor zooverre dat gedeelte der schutterijwaar toe zij behoorende genieeine nog met mojt hebber, veriaten, daar toe, door tu>schenkom=c van het piaatseiijk-bestüurmoeten vervoegen tot den gouverneur der provincie terwijl de Zoodam'gen welke meed schutterij der gemeente reeds zijn uitgetrokken, zien daartoedoor tus schenkomst van den chef vau hun corpszullen moeten aanmelder, aan den plaatselijken kornmandaiitwaar zich dat gedeelte in garni zoen bevindt, welke plaat e i te hömmsndant gehouden zal zijn di verzoek, regtstreeksaan den gouverneur der provincie, van welk de schutter afkomstig iste,doen geworden. 3. Bijaldien de verzoekentot het stellen van plaatsvervangers voor inwilliging vatbaar zijn geoordeeld, zal aan den belang eb en debinnen eene week daarnaeè'11 bepaalden dag worden aangewezen, op welken hij verpligc zal zijn, den döor hem of zijnentwege aange nomen plaatsvervanger, ter«goe keuring, aameh eden. 4. De voorschrevene commissie, 2al z Chbij hot onderzoek var> den plaatsvervanger, voor zoo veel 'de lichamelijke hoedanigheden aangaatdoen assisteren door eenen der officieren van gezondheid dei schutterij van de hoofdplaats der provincieof, bij gebreke daarvan, doch alsdan ten kosre van den gerernplaceerdendoor eenen ge,.ees- cf heelkundige, a daar woonachtig. 5. Zoodra een plaatsvervanger, door Voornoemde commissie, zal ziin goedgekeurd, zal de gouverneur daarvan, met bijvoeging der overgelegde bewijsstukken, kernis geven aan het plaatselijk bestuur der gemeente, tot welker schutterij de geremplaceerde behoort, ten einde, bij zoo verre de geremplaceerde nog niet met het mobile ge. deelte der schutterij moge zijn vertrokken, voor de daderijke inlijving van de plaatsvervanger, in steden van den geremplaceerde te zot. j genof welin het tegengesteld gevalvar. het gedaan remplacement de noodige aanseekening te bevelen. 6. Bijaldien de geremplaceerde reeds met het mobiele gedeelte der schutterij moge zijn vertrokken, zal, door den gouverneurvan de j goedkeuring des plaatsvervangers, onverminderd het bepaalde bij het' voorgaande art,keiregtstreeks aan den militairen bevelhebber der, plaatsalwaar het mobiele gedeelte der schutterij, waartoe de gerem- plf.ceerde behoort, zich bevindt, worden kennis gegeven, ten einde deze de tiooti.ge bevelen tot hec aannemen vau den plaatsvervanger, leger, ontslag van den geremplaceerdeaan den kommandant vau diens lcorpskuiiue geven. 7. De opzending van den plaatsvervanger, zal geschieden ten kos- j te van den gerernplaceerden, ingeval deze reeds met het mobiele ge- deeite dar schutterij uit de gemeente mogt zijü vertrokken. 8. Van het oogenbhk af, dat de vesting, waarin zich de mobiele sc utterij bevindt, waartoe de geremplaceerde behoort, door den vij and bedreigd is, of das de afdeeling dier schutterij kantonnementen binten dezelve mogt hebben betrokken, en zoo lang als deze onstan- d heden aai,houden, zullen geene plaatsvervangersbij die gedeelte der schutterij, worden aangenomen. i De departementen van binnenlandsche zaken en va« oorlog zijn, ieder voor 200 veel hetzelve aangaat, belast met de uitvoering van dit hesluit, hetwelk in het staatsblad zal worden gejslaatst. Gegeven te 's Gravenhage den 29ste!! November des jaars 1850, van üuze regering het zeventiende. WILLEM. Van wege deu Koning, J; G. de Mey van Streefkerk, Uitgegeven den dertigsten Novemoer 1830. De Secretaris -an Staar, J. G. de Mey van Streefkerk. Brengen hetzelve bij deze ter kennisse van eeu iegelijk weike u-ar» bij belang zoude kunnen hebben, Alkmaarden ne December 1830. Burgemeester en iVcthouderen voornotmi^ De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VER SC HU IR, Ter ordonnantie van dezefen bij afwezen van den Secretaris. S. C. S. HOLLAND; BURGEMEESTER en WETHOÜDEREN der STAD ALKMAAR» geven kennisse aan de goede Burgerij eu Ingezetenen en wun net verder aangaat: Dat wegens het inval ende Kersfeest op Zaturdag den 25 dezer maand Decemberde gewone Kaasmarkt van dien week zal Worden gehou, den op Donderdag den 23tlCB in de plaats van Vrijdag den 24"*"ter* wijl de gewone Wekelijk»cne Zaturdags- markt zal plaats hebben op Vr^dag den 24s,t0 van deze maand. Alkmaar10 December 1830. Vau wegaus Burgemeester en Wethouderen voornoemd bij afwezen van den Heer Secretaris, S. C. S. HOLLAND. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Der STAD ALKMAAR, gezien het besluit van den Heer Gouverneur var. Noord-Hohand de dato 30 November 1830, N°. gj5 (Prov. blad N°. 140) waaibij in art. 1 is bepaald dat de werkzaamheden der Natianale Militievoor den Jare 1831 b-nnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie eenen aanvang zullen nemen mee den eersten Decemoer dezer Jaars. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wét vau 8 Januarij 1817 N°.'i omtrent de inrigting der Nationale Militiebij deze op, a le Manspersonen - hunne ivettiae woonnlaars of domicile bi..net! deze Sod en jurisri etie hebbende welke on den eersten januarij 11=31 iituj negentiende jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle Jongelingen, gebo ren in het jaar 1812, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wetin het daartoe gereed gemaakte reg.ster tot tic ligtmg voor de Nationale Militie te döen inschrijven. Dat ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alie Mansper sonen die Hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen en a!s in gezeten moeten worden beschouwd zich voor zoo verre zij nog is .te jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, ter in schrijving moeten aangeven in dat Registerwaartoe zij volgens hun ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen met Maandag den 6 December 18304 en zal geheel en al, moeten zijn afgeloopen dsn 2öedaaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd In een der vertrekken öp hec Raadhuis alhier den 8, 9, 15 en 16 December, des namiddags vau 4 tot des avbnds 7 ure. En ten einde voortekomendat niemand in de termen der inschrij- ng vallende, zich door onwetënhëid aan pligt-erzuim schu'dig mSlten, hebben Burgemeester en Wethouders nooclig geoordeeldde Ingeze tenen te moeten herinneren aas de navolgende bij voormelde wet ges naak.ë bepalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermecnen te hébben wegens gebreken, of anderzinsdezelve, des niettegenstaan de gehouden iizich te doen inschrijver.gelijk mede daaronder be grepen ziin de gehuwden en afwezenden. Dat Oudersj Voogden en Regenten, verpilgt zijn, hunne KinderétJ of Pupillen iii persoon of door iemand daartoe door hunne schrifte lijk getnagtigd te doen inschrijven, en daar.n nal tig blijvende, zul ten zij Vervallen in de boete daarop gestelden ingeval van volsttekt onvermogen niet gevangenis worden gestraftonverminderd, dat zoo danige K nderdn ofl'upiMeri; even als alle andere |ongelmgenweke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, mdier. zij geene reden van Vrijstelling kunnen bijbrengen in eene boeteen bij onvermo gen tot gevangenis worden verwezen; Dat de wettige woonplaats voor de inschrijv'bg, wordt gehouden voor hun die igehuwd zijn de woonplaats der Oudersen bij over lijden van be.dendie van den eerscbenoemde Voogdvoor de ge huwden de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl diegene Weike geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten wor den ingeschreven ter plaatsealwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders vöornoemd, vermanen alle de Inge zetenen van deze Stad en Jurisdictie van dienwe ke dit aangaat om, zoo veel mogelijk is, in eigen persoon voorzien van een Doop- Extraccen eene Nota van de wijk en nummer der woonplaats, doch bijvolstrekt noodige afwezigheid door een hunner Naastbestaanden of Voogden aau deza hunne verpligting getrouwelijk en nanuwkeiirig te vo!d®enen daar door voortekomen, ciat zij niet als onwilligen wor den aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatig heid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd bij. heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar 4 den 3e December 1830. De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, - .1 Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris, S. C. Si HOLLAND. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER esv WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ingevolge art, 30 der Wet van 8 Januarij i8«7 N*. 1ver.angeada

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1830 | | pagina 1