ALKMAARSCHE C O U R A NT D J a GOUVERNEUR van NOORD-HÖLLAND, Brengt ter voldoening aan art. io zijner publicatie van den 30 No vember 1830ter kennisse van de belanghebbendendat de dagen en uren, waarop de loting tuccessivelijk in de hoofdplaatsen der kantons zal plaats hebben, en door de lotelingen hunne redenen van vrijstel ling, welke zij vermeel,en te hebben, aan heeren militie-commissaris sen, ingevolge art. S3 der wet van 8 Jannarij 1817, moeten worden ingebragtbepaald zijn zoo als op het hieronder staande tab'eau is oitgedrnkt. iMi. N*. i.j Via MAANDAG i oil 7>*ji Din 3 JANÜARff. PUBLICATIE» 3°* 4°- si®. 6®. r 'y m I 1 C&«*»»r wordt geregeld eens i* de week est wel op Maandag, voor de Prijs tan 6 Centen uitgegeven. - Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieden m de vijt achtereenvolgende dagen, hieronder vermeld, en wel in dier voege, dat na afloop van iedèren dag der lotingde bus za! worden gesloten in eene kistwelke daarna, zoo doör de heeren leden van het plaat selijk bestuur, die bij gezegde lotitig tegenwoordig zijnals door beide heerc» militie-commissarissenin het bijzijn van zoodanige lö- telingen, ais verkiezen zullen tot den afloop der loting van dien dag tegenwoordig te zijn, zal worden verzegeld, en op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. AmsterdamVcorc.e gemeente Amsterdamde eeistedag, Maandag den 24 Januarij 183!, *s morgens ten ure, het rollen, tellen, in de bus werpen der uomiiiershet verzegelen der lotingsbushet aan nemen van aanmerkingen op de alphabetische lijsten voorts alle verdere préparatoire werkzaamheden. Tweede dag, Dingsdag den 25 Januarij 1831 'smorgens ten 9ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroe pen. Derde dag* Woensdag der. 26 Januarij 1831 's morgens ten pure, Van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden cpgeroe- pen. Vierde dag, Donderdag den 27 Jannarij 1831, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen w elke tot dat emde zullen worden opgeroepen. Vijfde dag, Vrijdag den 28 Januarij 1831, *s morgens ten 9 ure van dezulken, welke van de n vierden dag nog mogten zijn overgebleven. Naarden. Gemeente Ni arden, Bussen, Hilversum, Huizen. Laren Cu Blaricum Maandag dei 24 januarij 1831, 's morgens ten mire. Weesp Gemeente Weesp, Weesper - Carspel s Graveland Ne- derhorst den bergKorten' hoef, Muiden en DieiflenDmgsdag den SC januarij 1831, *s morgebis ten lo ure. Quder-Amstel. Gemeente Oudcr-AmstelUithoornNieuwer-Ams tel, Aalsmeer en Leiiuuiden Donderdag den 27 Jauarij 1831, s mor gens ten 10 ure. Heemstede. Gemeente Heemstede, Zandvoort, Sloten, Spaarndam, Spaarnwoude en BioemendaalDingsdag den 18 Januarij 1831, s mor géns ten 10 ure. Haarlem. Gemeente Haarlfm, Zaturdag den 15 January 1831, 's morgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeente Beveirwijk, Akersloot, AssendelFt, Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Velzeu, Maandag den 17 January 1831, *s morgens ten 10 ure. Koog aan de Zaan. Gemeen te Koog aan de ZaanKrommenie West- «an. Wormerveer en Zaandijk* Zaturdag den 22 januarij 1831,'amor- gens ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en Oostzaan, Vrijdag den *1 Janu arij 1831, 's morgens ten 10 ure. Monnikkendam. Gemeenré MonnikkendamBroek in Waterland Buiksloot, Ilpendam, Landsmeer, t Éiland Marken, Nieuwendam en Ransdorp, Donderdag den 20 jannarij 1331, 's morgens ten 11 ute. Alkmaar. Gemeente Alktnair, Bergen, Heiloo, Egmond Binnen en Êgmond aan Zee Dingsdag den 25 Januarij 1831, 's morgens ten 9 ure. Behagen. Gemeente Schagen, BarsingerhornHaHngcarspel SchoonSt. Maarten, Wartnenhui/.en en ZijpeWoensdag den26 Jan uarij 1831, 's morgens ten 9 ure. Helder. Gemeente Helder, Texel en Vlieland, Donderdag den 27 lEtmarij 1831, 's morgens ten 9 ure. Winkel. Gemeente Winkel, Abbekerk, Hoogwoud, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Terschelling, Spasbroek, Wieringen, Wieringerwaard en ZijbecarspelVrijdag den «8 Januarij 1831, 's morgens ten 10 ure. Medembiik. Gemeente Meelëmbiik, Andijk, NibbiXwoud Twisk Zwaag en Hoogcarspel-, Zaturdag den 29januarii 1831, 's morgens ten 9 nié Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen, BovencarspelGrootebroek, Urk en Venhuizen, Maandag den 31 Januarij 1831, 's morgens ten li ure. Hoont. Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Schelllnkhout en Woguum, Dingsdag den 1 February 1831 's morgens ten ro ure, Edam. Gemeente Edam, Avenhorn, Beets, Middelie en Oosthui- Xen, Zaturdag den 22 Januarij 1831, 's morgens ten 11 ure. Pttrmerendc. Gemeente Purmerende Beemster, Graft JispRijp en Wormer, Vrijdag den 2t Januarij 1831, morgens ten n ure. Broek op Langenaijk. Gemeente Broek op LangendijkHeer Hugo ■waard, Koedijk, ObdamOudcarspel, Noord-Scharwoude, Schermer-] hoorn, Ursem en Zuid-Schermer, Maandag den 34 Januarij 1831, 's mor gens ten n ure. Haarlemden a8sMn December 1830. j De Gouverneur voornoemd, I Van TUYLL. j De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Ontvangen hebbende eene resolutie van het hoofdbestuur der Rijks middelen, in dato 24 December 1830, n°. I, houdende; a. 1 zending van Z. M. besluit van den 19 derzelve maandn». 24, (staatsblad n®. po) waarbij ook voor de dienst vtn 1831 toepas selijk worden verklaard, de bepalingen van HoogStdeszelfs be- Muit van den 29 Dffcember 1829 (staatsblad n°. 83) houdende regeling der ten laste van de schatpligtigen komende kosten van taxatie, opneming en telling der voorwerpen van sommige grondslagen der personele beiastmgen i. Te kenuengevingdat de bepalingen van 's Kohïngs besluit van den 29 December 1829, (staatsblad n°. 84) ook voor 1831 var. toepassing zullen moeten worden beschouwddoch slechts ten aanzien van die schatpligtigen, welke in dat jaar dezelfde percelen als in 1830 in gebruik znlleu hebben. Heeft goedgevonden en verstaan; 1». De aandacht der onderscheidene stedelijke en gemeente-besturen op den inhoud der voorschreve twee besluiten (opgenomen in het provinciaal blad n°. 5van 183°) °P ^et hiervoren on der ikr. b vermelde, te vestigen, met verzoek, om van ge dachte bepalingen de noodige kennisgeving onverwijld aan hunne ingezetenen te doen en sb. Den arrondissements - iuspecteuren aantebevelenom de voor- schriftenter uitvoering van 's Konings besluit van den 29 De cember 1829 (staatsblad n®.83) gegeven, en speciaal de reso. lutie van het hoofdbestuur, van den 20 February 1830, n®. 19, hun medegedeeld bij dispositie van den 3 Maart daaraanvolgen de, n°. ,^|3, ook omtrent het onderwerpelijk besluit"; te doea opvolgen. J En zal deze in het provinciaal blad geplaatst en een exemplaar daarvan aan de stedelijke en gemeente - besturenalsmede aan de ar- rondissements-inspecieuren te Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn, gezonden wordenonder bijvoeging tevens Vah een genoegzaam aan - tal exemplaren aan laatstgenoemdenter ronddeeling aan de onder hen ressorterende controleuren en Ontvangers der directe belastingen, en aan de schatters voor de personele belastingrespectivefijk tot mior- matie en narigtterwijl wijders een exemplaar tot informatie za. wor den gezonden aan den rijks advokaatden hoofd - inspecteur en ven- fiCz\t"ender voonPstadeze in de AmsterdamscheHaarlemschc en Aik- m„rs«he Couranten worden geplaatst. Haarlem, den 30 December 1830» Öe Gonverneur voornoemd Van T U IJ L L. AFKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gelet op art. 51 en 52 der wet van *8 Junij 1822 (staaasblad n°. 51 00 het Personeel. Gezien de missive van den Ontvanger der directe belastingen dezer Stad van heden, r.®. 29. Maken bij dezen aan de inwoners dezer gemeente bekend: Dat de ontvanger der directe belastingen voornoemdaan der/.elver wonmgënop den 2e Januarij aanscsisiide te beginnenZal doen be zorgen eén beschrijvings-billechetwelk inhoudt, eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting, zijndej l®. De Huurwaarde. j Deuren jen Pens/srs. Haard te den. Het Mobilair. De Dieit. tboden. Paarden. bij welk billet* waarin deszeifs verpligtinj jegens VRiiks Schatkist, in betrekking tot'de"belasting, zal worden opgegeven aan ieder inge zetenen, de noodige vragen dienaangaande ter beantwoording zullen zijn voorgestel, teu einde hetzelve, met de meeste naauwkeuJigheid interuilen. Dat, zes dagen na de uicrëiking van voormelde billettendezelve ingevuld van de Woningen der ingezetehen door of van Wege den ontvanger, zuilen worden afgehaald, staande het echter aan eenieder vrij, de invulling te doen verrigten en het billet zijnentweget» te-deen onderteekënen door den ontvanger of zijne gemagtigden. Dat de ingezetenen, weikebij de beschrijving geen billet zullen hebben ontvangenvolgens art. 62 der wetvarpligt zijnbinnen acht dagen nt den tijd tot de ophaling vastgesteld ofuiterlijk op den 14® Januarij 1831, een billet ten kantore des ontvangers te doen afhalen en behoorlijk ingevuld terug te bezorgen. Dat de nalatigheid in de invulling binnen den bepaalden termijn als ook onnaauwkéurighttid Of valsehheid in 'c zeiven ten gevolgen zullen hebben*,' dé toepassing der boeten en poenaliteiten bij art. 6j 6n 64* mitsgaders kan ar?. 85 tbt 88 der wet vastgesteld; Terwi'l eindelijk, tot narigt der ingezetenen, met betrekking vm hünnen aanslag in de Deuren en Vensters aan bun wordt geadverteerd, idat de fevolking dezer gemeente bedraagt een aantal vah 8877 zielen. Wordrnde een iegelijk mfcS deze aangemaandzich ten stipsten naar de bovsijstaandö bepaljpgep-te gedragen, ten einde zoo veel hun be treft, de orde en naauwkeurigheid in de beschrijving van Voormelde belastingen te bevorderen, en zich voor schade te wachten. En op dat niemlnd hieromtrent, onwetenheid voorwende, zal deze afgekondigd en in de Stads Courant geplaatst worden. Terwijl een afschrift zal worden medegedeeld aan den ontvanger der directe belastingentot deszeifs informatie. Qedaan te Alkmaarden 3°e December 1830. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezel-en èii absentie van den Secretaris S. Ci S. HOLLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1