ALKMAARSCHE COURANT De GOUVERNEUR van NOO'RD-HOLLAND, 'aan de Ledenuitmakende den 1 sten Ban der Noord - Hollandsehe Schutterij-, zoo uit de verschalende Steden als het V lat te Landte tarnen gesteld. Schutters! De wijze, waarop gijlieden aan de roepstem van uwen welbemin den Koning gehoor hebt gegeven, en toe zijc gesneld, om den va derlijken grond, en dien uwer geboorte en jeugd, tegen een volk te beschermendat zich alléén door oiidank'oaardeid en opstand beroemd heeft gemaakt, is door mij van het éene uur tot liet andere met hartelijke blijdschap opgemerkt; met levendig genoegen heb ik den goeden geest* dié ulieden allen bezield, gadegeslagen; gijl. hebt ge loond in de moeijelijke omstandigheden te deelen die Vorst en Va derland even onverdiend treffenen hebt dit gedaan op cene loffelijke wijzejaop eene wijzedie van uwe gehoorzaamheid aan de wet van uwe trouw, liefde en gehechtheid aan het Vaderland en deu Landsvader, ruimschoots getuigt. Onder zulke omstandigheden wensen ik mijvin den eenen dag tot den anderen, al meer en meer geluk, dat ik mij aan het hóófd van zoodanigeorde en rust ademendeingezetenen geplaatst mag zien en ik heb niet verzuimd heeft de aandacht onzes geliefden en geëer- biedigden Koning, tot de gedragingen zijner getrouwe Noord - Hol- landsc'ne Schutters, te bepalen. Met aandoening van tevredenheid heeft Zijne Majesteit het door mij gedaan verslag vernomen, en ik vinde mij gemagtigd van de uit muntende goede gezindheid, door de Stedelijke en Landelijke Schut ters van Noord-Holland en van het oude Westvrieslandzoo prijs- en navolgingswaardig aan den dag gelegdopenlijk melding te makan. Ga voort, zoo wel giji. die réeds een werkdadig deel aan de krijgs- verrigtingen genomen hebt, als gij die u in de verzamelplaatsen met het oefenen in den wapenhandel bezig houdtga voort met u de liefde en achting van het geëerbiedigd Hoofd van den Staaten van die daar gesteld zijnom het bevel over u te voerenduurzaam waardig te makendat orde en gehoorzaamheidvooral het naleven van de krijgswet, waarmede men u bekend heeft gemaakt, uwe da den drukke, en onveranderlijke gehechtheid aan den Koning uwe leuze zii zoo zult gijl. tot de eer des Vaderlands het uwe hebben bijge dragen t gij zu't u in later leeftijd, met vreugde aan herinneren, en men zal het zich niet berouwen, ook voor uwe belangen en voor die uwer achtergeblevene betrekkingenmet aanzienlijke opofferingen vaderlijk te hebben gezorgd. En op dat een iederdie zulks aangaatmei den inhoud dezes be kend worde, zal dezelve door de zorg der bata.Ilons-komniandartten daartoe door mij uitgenoodigdaan het hoofd van elke kompSgnie ■worden voorgelezenen voorts bij provinciaal blad ter kennisse van de plaatselijke en gemeente-besturen ivordeu gebragt. Haarlem, den ifidea Januari] 1831- De Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. De GOUVERNEUR van NOORD- HÓL LAND, Ontvangen hebbendeeene résólutie van den Heer Staatsraad Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, van den is dezer N°. 1waarbij ten gevolge van Z. M. besluit vaii den 4e januarij 11. N°. 68, en onder de daarbij vermelde bepalingen, wordt vastgesteld, eene honderd twee en vijftigste Loterij, bestaande uit twin- tig duizend Loten èn uit tien duizend Prijzen en eene Premie, over eenkomstig het plan, bij dat besluit gearresteerd, terwijl bij voormel de resolutie het nkvolgende is bepaald. j Ten behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle Prijzefi en Premien van één honderd g,ulden en daarenboven, en tien ten honderd van alle Prijzen van zeventig gulden eii daarbeneden, alles onverminderd de bijla ge van twee gulden voor ieder klassikaal Lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld Wordt, ft. De Loten zuilen in geene kleinere dealen mögch gesplitst wor den dan in twintigste; 3. De klassikale Loten vóof de Ceriste Klasse zullen voor de mleg- prijs verkrijgbaar zijnvoor de houders van Loten die in de laat ste Klasse der 151' Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het bekomen derzeiven ten kantore van den Ontvanger - Generaal der Loterij te 's Gravenhage, of van een der Collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken na de opening der Collecte. 4. De Collecte der 152® Loterijzal geopend wordenop Maan dag den 24 Januarij 1831 en gesloten op Zaturdag den 5 Fe bruary daaraanvolgende. e. De trekking van de eerste Klasse der Loterij, zal plaats hebben en geheel moeten afloopen op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 21, 22 en 23 Februarij 1831; die van de tweede Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 7, 8 en 9 Maart 1831 die van de derde Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 21, 22 en 23 dierzeifde maand; die van de vierde Klasse, uit hoofde van het Paaschfeest, op Dingsdag, Woensdag en Don derdag, den 5, 6 ert 7 April 1831, en die der vijfde of laat ste Klasseop Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 18, 19, 20; 25, 2 6 en 27 April en 23, 4; 9, lo en 11 Mei 1831, terwijl de laatste honderd nommers op Donderdag, den 12 der laatstgemelde maand, zullen getrokken worden. 6. De Collecteurs, Splitters en Debitanten, zullen bij het Verkno pen of Verhuren van Loten, niet meerder mogen vorderen, dan: Bij verkoop van Loten voor alle Klassen of doorgefourneerd. Geheeie Loten 69, - Halve ƒ34,50; Vijfde 13 80. Tiende f690. Twintigste 3 45. Van de klassikale Loten voor de eerste Klasse. Geheele Locen 14 4 - Halve 7- Vijfde 2 80. Tienden/ 1 40. Twintigste o 70. Voorde tweede Klasse. Geheele Loten ƒ26,- Halve f 13,» Vijfct f 5 20. Tienden 2 60. Twintigste f l 30. Voor de derde Klasse: Geheele Loten ƒ40,- Halve f*a,« Vijfde ft,. Tiende f 4Twintigste f a- Voor de vierde Klasse: Geheele Loten ƒ56,- Halve ƒ28,- Vijfde r f eo. Tiende 5 60. Twintigste 280. Voor de vijfde KlasseGeheele Loten 71- Halve 3550Vijfde ƒ14 20. Tiende ƒ7,10. Twintigste 3 55, Bij verhuring voor de eerste Klasse. Geheeie Loten 4- Halve 2 - Vijfde o80. Tiende o49» Twintigste u20. Voorde tweede Klasse: Geheele Loten ƒ8,- Halve ƒ4 - Vijfde 1 60. Tiende o 80. Twintigste o 40. Voor de derde Klasse: Geheele Loten ƒ10,- Halve ƒ5,- Vijfde 2,- Tiende/i,- Twintigste o 50. Voor de vierde Klasse: Ceheele Loten ƒ14,- Haive ƒ7,- Vijfde 2 80; Tiende i 40. Twintigste f0,70. Voor dc eerste week der vijfde Klasse: Geheele Loten 18,- Halve ƒ9,- Vijfde 3 60. Tiende 1 80. Twintigste o, 90. Zullende diegenenwelke de hierboven bepaaide prijzen voor klas sikale Koooioteu hebben betaald, indien hun lot niet wordt uitge trokken, in de Klasse waarvoor hetzelve genomen was, derzei ver fournissement voor de volgende Klasse kunnen voldoen gelijk hetzel ve bij het plan is vastgesteldnamelijkvoor de geheele Loten Bij de Verwisseling Voor de tweede Klasse, met 12,- Voor de derde Klassemee ƒ14,- Vcor de vierde Klasse, met ƒ16,- Voor de vijfde Klasse, met ƒ15,* en voorts de gedeelte van Loten naar evenredigheid van deze prijzenalles zonder verdere bijbetaling van eemg opgeld. Zullende wijders de prijs waarvoor de Lotengedurende de verde re trekking der 5e klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, nader voor elke week afzonderlijk worden pepaald. Brengt de voorschreven bepalingenter kennisse van tile die genen die daarin belang mogten stellen. Haarlems 19 Januarij 1831. De Gouverneur voornoemd Van TUYLL. De STAATSRAAD BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, op nieuws ontvangen hebbende een aantal geschenkenten behoeve van de mobile Schutterij tot deze Stad behoorendedewelke zich steeds op de grenzen van Noord - Brabandtegen over den vijand, bevindt Herhaalt zijne zeer opregte en hartelijke dankbaarheidvoor deze blijken van den besten geest, welke steeds onder zijne Medeburge ren heerscht. Hij heeft zich, door het veranderen der positie van de Alkmaarsche Kompagniesedert eenige dagen in de onmogelijk heid bevondenom het ingezondeue naar de plaats van deszelfs be- stemmihg te verzenden; dan hij meent zich daartoe in dit oogeublilï in staat te bevinden eu zal daarvan onverwijld de proeve nemen. De laacst ingezondene onderwerpen bestaan in io paren Sokken van Mejufvrouw A. de Lange, geb. Schiere. 6 paren dito van Mevrouw de weduwe Kluppelgeb. Snoeck. 2 paren dito van Mejufvrouw M. van Leeuwen. Inzonderheid heeft de Heer Staatsraad Burgemeester, met dankbare aandöenihgliet goedhartig geschenk van vijftig oude ponden Tabak, van wegens de Kaasdragers der stad Alkmaar ontvangenwaarbij de volgende regels waren gevoegd, we'ke hij zorg za! dragen dat asn hunne uitgetrókkéne medeburgers zullen worden voorgelezen: Aan onze Schuttersschaar Van Alkmaar uitgetogen Wordt vijftig pond tabak, (In oud gewist gewogen) Thans broederlijk vereerd Kaasdragers wenJchen zaam. Dat hun dit wel moog smaken En dat dit klein geschenk Hun allen zal vermaken Dan wordt hun vreugd verineerd Ja, Broeder Stadgenoot! Die deez tabak zal rooken Denk dat den broederband, Bij onsniet is verbroken Wij deelen In Uw lot Kaasdragers Uwer Stad Die U dit blijk verceren Zien eerlang U terug Tot VróuW en Kiivd'ren feeeren, Dit geeft de goede GOD De Staatsraad Burgemeester heeft deze regels óverwsardig geschtj om ook door alle andere Ingezetenen van Alkmaar te worden gekend, daar zij eer doen aaii den broederlijken geestwelke de Kaasdragétê vkn Alkmaar voor hunne medeburgers bezielt. Alkmaar, den 22® Januarij 1831. De Staatsraad Burgemeester voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Gouverneur van Noord-Holland van den 14 Januarij 11. N°a£§, houdende kennisgeving dat de termijn van afkoep voor de aanslagen in de Rijks geldleehing ten bedrage van 30,00. of minder, is verlengd geworden tot op den 21 der thaiis loopende maand, Brengt zulks bij deze ter kennisse van de ingezetenen welke daarbij belang kunnen hebbenten einde zich deze beschikking ten nutte te kunnen maken. Alkmaar, den li» Januarij 1831. Burgemeester en fVethouderen voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Deze Lett tii afwezen van den Secretaries S. C. S; HOLLAND. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR in de laatste dagea gezien kebbendedat de advertentie ven deu Raad der Gemeente »a» v.. HAASDAO D.» ,4 Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Vrijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1