alkmaarsciie fJ COURANT 5: e -■ mt!Ht.-aatfKiaiiaBBi»ii«!tfe Tib MAANDAG ft i» 31 JA NU A kfr Deze Ceurant werd: geregeld eens In de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeten. De GOUVERNEUR taw NOORD-IIOLLAND, man de Ledenuitmakende deu i sten Rato der Noord - Hollandsche Schutterijzoo uit de verschillende Steden als het Platte Land, te vamen gesteld. ■Schu-ttees! De wijze, waarop gijlieden aan de foepjtem run uwen welbemin den Koning gehoor hebt gegeven, en toe zijt gesneld, om den va derlijken grond, en dien uwer geboorte en jeugd, regen een vólk te beschermendat zich alléén door ondaokhaardeid en opstand beroemd heeft gemaakt, is door mij van het eene uur tot het andefé «iet hartelijke bljjdschap opgemerkt; met levendig genoegen heb ik den goeden geest, die uliedeu allen bezield, gadegeslagen"; gijl. hebt ge toond in de moeijelijke omstandigheden te dcelen die Vorst en Va derland even onverdiend treffenen hebt dit gedaan op eene loffelijke wijze, ja! op eene wijze, die van uwe gehoorzaamheid aan de wet, van uwe trouwliefde en gehechtheid aan het Vaderland en den tandsvader, ruimschoots getuigt. Onder zulke omstandigheden wensen ik mijvan den eènen dag tot den anderen, al mefer en meer geluk, dat ik mij aan het hóöfd van zoodanige, orde en rust ademende, ingezetenen geplaatst mag zien, en ik heb met verzuimd heeft de aandacht onzes geliefden en gfeëer- biedigden Koningtot de gedragingen zijner getreuwe Noord - Hol- hndsche Schutters, te bepalen. Met aandoening van tevredenheid heeft Zijne Majesteit het door •tij gedaan verslag vernomen, en ik vinde mij getnagtigd van de uit muntende goede gezindheid, door de Stedelijke en Landelijke Schut ters van Noord-Holland en van het oudfe Westvriesland zoo prijs- en ta.volg ngswaardig aan den dag gelegd openlijk melding te makan. Ga voortzoo wel gijl. die reeds een werkdadig deel aan de kriigs- verrigtingen genomen hebt, als gij die u in de verzamelplaatsen met het oefenen in den wapenhandel bezig houdtga voort met u de liefde eu achting van het geëerbiedigd Hoofd van den Staat, en van til"1 daar gesteld zijn, om hec hevel over te voeren, duurzaam waardig te maken dat orde en gehoorzaamheid vooral het naleven van de krijgswet, Waarmede men u bekend heeft gemaakt, uwe da den drukke, en onveranderlijke gehechtheid aan den Koning uwe leuze *>j ,'zoo zult gijl. tot de eer dés Vaderlands het ilwe hebben bijge dragen; gij zult er u in later leeftijd, met vreugde aan herinneren, an uren zal het zich iliet berouwen, ook voor uwe belangen en voor <ie uwer achtergeblevene betrekkingenmet aanzienlijke opofferingen vaderlijk te hebben gezorgd. En op dat een ieder, die zülks aangaat, iheL den inhoud dezes be kend worde, zïl dezelve door de zorg der bataillöns-Rómmandanren daartoe door ffeij uitgenoodigdaan het hoofd van elke kompagnie worden voorgelezenen voorts bij provinciaal blad ter kennisse van ie plaatselijke en gemeente-besturen worden gebragt. Haarlem, den 16den January 1831. De Gouverneur voornoemd Van TU?LL. AANBESTEDING van RANDZÊLS. Op Maandag den 7 Febroarij 1831, des namiddags ten twee uren. zal door den Gouverneur van Nöofd - Hollandop het Stadhuis te Amsterdam in het openbaar worden aanbesteed de leverancie van Twee duizend t te honderd RANDZÊLSzullende de Conditiën en Voorwaarden dier aanbesteding van Maandag den 31® dezer af, ter lezing liggen aan de bureaux van het Gouvernement van Noord- Holland te Haarlem en aan het bureau van Bnireniandsehe paspoorten In de Staalstraat te Amsterdamterwijl het Model ftan laatstgemeld bureau zal kunnen worden bezigtigd» Haarlemden 28* Januari) 1831. De Goüvérneut vaü Nootd-Hólland Va n ÏÜULL De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR in de laatste dagen gezien hebbende, dat de advertentie van dén Raad der Gemeente van den 31 Jammrij 1797, bij een groot gedeelte der ingezetenen schijnt vergeten te zijntèn minsten dat dezelve doör hun geen si ns alge meen word naargekomen en geobserveerd'. worden gehouden van kracht te zijn ïh door hun zal worden in vigeur gehouden. Alkmaar, den pi* January 1831. De Burgemeester voet ntemd FONTEIN VERSCHUIR, Per Ordonnantie van Dezelven bij 'afutezin van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. De STAAfSRAAÖ, BUÜGÈMEESTER der Stad ALKMAAR, verheugt zich op nieuw, in het geval te zijn van zijne opregte en hartelijke dankbaarheid openlijk onder de oogen zijner Medëburgerea te kunnen brengen, voor de vadérlandsche welwillenheid en burger liefde waarmede menin de laatst verioopen week'den lijst der geschenken wederom heeft Vermeerderd, welke zuilen strekken oiv den toestand van Alkmaars burgers, welke zich steeds op de grenzen van Noord-Braband voor den dienst van het Vaderlandbevinden aangenamer en gemakkelijker te makenen voor den algemeenen dienst van de vaderiandsche Hospitalen te worden gebruikt. Deze geschenken zijn geweest de navolgende: Van N. N. een pak Pluksel en pak Zwachtels, beide keurig netje» opgemaakt, on vier paren Sokken. Van Mevrouw de Mist twaalf Slaapmutsen, een pak Pluksel Cft Zwachtels, met achtiëu paren Sokken. Van J. d. L.tien paren Handschoenen. Van de Teeken Sociëteit Liefde tot de Kunst, de som van 25 om door dan Heer Kapitem der Kompagnie tot het mee.-te not, voordeelof genoegen van zijne manschappennaar zijn best» wetente worden besteed. Van de GeampMjeerden ter Secretarie der stad Alkmaareene som van f 25 om, even als bovengezegde som, door den lieer Kapitein der Aikmaarsche uicgecrokkene Schutters, tot veraange- naming van «ten toestand zijner manschappente worden gebruik#, met bijvotgmg van de navolgende regels: De somlang verzameldhad reeds haar' bestemming Tot eten en drinkenbij hoofd'lijk'e stemming-, Doch... dank voor den inval, met bijval verzeld, Neenstaken wij 't brassenden moedigen Schutter j, Is vijfmaal vijf Guldens dit oogenblik nutter, Daar ons nog geen koude, noch ongemak kwelt.'* De Burgemeester heeft zich gehaast alle de2e objectezoö spoé. dig eenigzins in zijn vermógen Was, naar de plaats van derzelver be stemming af te zendenteil eir.de alzoo aan het oogmerk der edel moedige zenders te voldoen. Alkmaarden ap Januari) 1831. De Staatsraad Rurgeme t'er voornoemd* FONTEIN VERSCHUIR. IiINNÈNLANDSCHE BERIGTEN. De Belgische bladen léveren thans een soort van officieel berigc nopens den uitval dien de Nederlandsche krijgsbenden den tijden januarij uit Maastricht gedaan hebbén. Ofschoon' dit berigr, als naaf gewoonte, zeer opgesmukt is, schijnt men daaruit toch te mógen ■pmaken, dat eene vrij sterke afaeeling der bezetting van Maastricht^ door een eskadron kurassier ondersteunt, op den genoemden dag, zeer vroeg in den ochtendde stad heeft verlatenen langs den lin ker oever van de Maas een half uur ver tot aan het kasteel Caster ie voort getrokkenhetwelk aan den Heer Charles de Brouckere toe behoort, eri waarin de jagérs van Castier (meestai uit jougebeden van aanzienlijke Brussèlsche geslachten zamengesteld) gelegerd waren. Daar gekomen zijnde, moeten sommige onzer vooruitaezonden scherp schutters eenen vija .delijkeu voorpost hebben overrompeld en door het bösch tot digt bij het kasteel doorgedrongen zijn, eer de jager» ontwaakten; Het geweervuur had hen echter gewekt, en ns eene vrij léVurid gé schermutseling tiaddèn onze scherpschutters het bosclt oiitru md en zich bij onze hoofdmagt gevoegd, die, na nog met eenige andere Belgische troepen slaags te zijn geweestr.aar de stad was tehiggekeetd. De Belgen zéggen bij deze gelegenheid vijf ge kwetsten gehad te hebbén, en schrijveh aan de onzen natuurlijk een veel grootcr verlies toe. Zoo veel schijnt men intusschen uit dit bérigt te kuiinen opmaken, dat Maastricht aan dié zijde niet zeer naauw ingesloten is. In dé tiriuselsche biadëh van de'rt 24stért Januarij vindt men tweü leger - bêrigtéti vah den Generaal Dairie; dié den 2osten uit zijn hoofdkwartier te Hocht gedagteekend zijnen Waaruit blijktdat een deel der Belgische troependie rondom Maastricht gelegerd Heeft noodig geoordeeld alle de ingezetenen ter. overvloede te her inneren, dat bij de voorschreve advertentie is geordonneerd en vast gesteld Dat bij gelegenheid van Zware duisternis door sterke tflist veroor- S zaakt of wanneer straten, wallen of stegen dbór ijzel, vorst of sneeuw,Warenvan.Cöbérg liaar Munstèfbüsen zijn têrug gètrokken. De Ge» jiad en onbruikbaar zijn gewordenop orde van den Heer Bbrgéfhees-J nSrhal was berëid om rfiét hét ÖVerike' gedeelte zijner krijgimagt ter. het blij-klokje van de groote kerk beneVehi Hél klokje van de ka-insgelijks Sim de beVe'en Van hét voorloopig Bestuur te gehoorzamen; pel dadelijk za! worden geluid en dat alle de zoodanige welke binnén doch meende té tfioetén afwichten, tot dat zich een dèel zwaar ge en half uur daarna in het eerste geval van buitengewone duisternissêft'öt, hetWelk vah Venloo kwam, doth in de slechte wegen waa geenen lantaarn zh len hebben uitgehangenof in het laatstedat van i blijven stekente Totigeferf m veiligheid bevond. De Brusselsche S-j'1 onbruubaertieid der straten, niet behoorlijk vóór of tef Conrrier voegt nog bij deze berigteadat men uit de vesting op de lv ir Unne woninSe/1 m®c zaagselzand of turfmolm of iéts dief. Belgische troepen geschotdn had, zoodra mén merkte, dat deze éene- De uitkomst zal waarschijnlijk lee- gelijks ten minsten ter breedté van vier voeten strooid zuilen verbeuren eene boete van Zullen hebben ge- rugwaartsche beweging maakten. 3 guldens. j rendat het BrusseKche blad zich hier weder aan verzwijging of verpligc alle die dit kan aangaan, te. Vervê,^ing ofhstandigheden heeft schuldig gëffiSIK De Burgemeester vind zich Waarschuwen, da: de voorschreven*advertentie nog weldegelijk'inoet In een berigt uit Luik van dea 2isten dezer komt voor, dat d#

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1