ALKMAARSCHE C O U R A N Bi iH3i. N-.8 'URGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Zoo door de provinciale authortceit ouderrigt geworden dat de Kinder-ziekte in sommige plaatsen van deze provincie zic'n heeft ge openbaard a!s bij eigen ondervinding bekend met hec bestaan van die Ziekte in de laatste dagen in het Gasthuis Van deze Stad. En alzoo van de hoogen aangelegenheid overtuigd dat aan de e»ne zijde ter voorkoming van deze geduchte kwaalde Koepok-inenting Zoo veel maar eenigzins mogelijk is worde bevorderdterwijl aan den anderen de bepaalde Voorzorgen tegen het verspreider, der be smetting met de meeste gestrengheid en naauwkeurigheid behooren te worden opgevolgd en i.aargekomen. Hebben noodig geoordeeld, de goede ingezetenen, welke tdt he den hebben verzuimd voor hun zelve of voor hunne Kinderen ge bruik te maken van de zoo heilrijke kunstbewerking der Koepok-iuën. ting, ernstig te moeten vermanen, naartoe ais nog en ten spoedig sten overtegaanten einde te voorkomendat misschien te laat zich iemand bek'age van door eigen nalatigheid deszelfs ongeluk of dat zijner Kinderen of ouderhoorigen te hebben veroorzaakt, En zoo veel mogelijk de middelen welke de Wet aan de hand geeft tot voorkoming er. weering van de Kinder - ziekte krachtdadig willende bezigenhebben gemeend de ArmbesturenAdministrateu ren der Godshuizen, bchoolöndeiWijzers en andere welke zulks aan* gaat, met den meesten aandrang te möeten herinneren aan hunne ver- I pligting met opzicht tot de Vaccinatiien de middelen van voorzorg,! vastgesteld bij'Koninklijk besluit Van i B April i8i8 (staatsblad riö, 2<0 i Waarir. onder anderen de navolgende bepüiingén Voorkomen Arc. i. Alle de genen welke uit de Algemeene of Plaatselijke Kassen geaiime.ueerd worden, of eenigen onderstand ontvangen, zullen verpligc zijn hunne Kinderen voor zoo verre die nog gee 5, ne Kinder-ziekte gehad hebben hetzij uit de nauiur, hetzij door mëllting, en aan welke de Vaccine nog niet is jeappliceerd te doen Vaccineerenzoodra de gezondheid en gesteldheid der Kinderen die kunstbewerking zal toelaten, De Armbesturen zullen voor de uitvoering dezer bepaling zorg m dragen. Art. a. Op gelijke wijzé zullen de Administrateuren van alle Weldadige gestichten hoe Ook genaamd binnen welke Kinderen gealimeiiteerd worden en welke gestichten onderhouden worden door- of onderstand genieten uit de Publieke of Plaatselijke Kas- sen, gehouden zijn, aan alle die Kinderen, welke nog geene Kinder-ziekte gehad hebben, hetzij uit de natuur, hetzij door inent.ngaan wien de Vaccine nog niet is geappliceerden wel ke voor die kunstbewerking geschikt zijn binnen den tijd van w zes maandenna h«t hemen van de tegenwoordige resolutiede Vaccine te doen appl.ceren gelijk zulks mede zal plaats hebben j, binnen den voorschreven tijd van zes maanden, aan alle de Kin- deren welke in vervolg van tijd, in voornoemde gestichten, zul j, len zijn of worden op Of aangenomen. w Art. 4. De Administrateurs van Zoodanige Weldadige gestichten, welke z.ch uit hunne eigene fondsen of uit de kassen van oarti- knlieren onderhouden worden 4 ten einde het gezegend middel der Vaccine meer en meer algemeen te maken, op hetdringends- aangemaandom ook in den hunnen j ter bereiking daarvan j met ons mede werkzaam te zijn. Art. 5. Zoodra de Kinder-ziekte zicli ih eénig huis openbaart. zullen geene Kinderen uit zoodanig huis op eenig School hoege- naamd, mogen worden gezonden, of toege'atcnzoo lang die besmetting duurt. Alle Ouders, Voogden, of andere opzigt heb j, bende, alsmede de Schoolhouders en Schoolhouderessen zullen, ieder voof zoo veel hun aangaat, vöof de stipte uitvoering de zer bepaling moeten zorg dragen, Art. 6. Onder Scholen worden insgelijks verstaanNaai- en Breiwinkels, Speel-en Kindreschookjesin eén woord aüe zoo danige Verzamelingen van Kinderen die de Opvoeding of het Onderwijs ten doel hebben. Art. 16. In den bebouwden kring der Steden of Dorpen za! niemand aan zich zeiven of aan andere de Kinder - pokken mogen inenten of doen inentenmaar zalalvorens tot die inenting te mogen overgaan, daartoe aan het Plaatselijk bestnni- moeten Worden opgegeven of door hetzelve moeten wörden aangewezen eene plaats buiten dien bebouwde kringwelke de ingeënt wordende niet vóór deszelfs volkomcne herstelling 3, zal mogen verlaten. Art. 17. Zoo haast de Kinder-ziekte zich in eenig huis open- baart, zal men verpligt zijn, daarvan dadelijk aan de Provinciale of Plaatselijke Geneeskundige Commissie of in de Gemeente waar dezelve niet bestaanaan het Plaatselijk bestuur kennis te geven opdat de vereischte voorzorgen genomen worden tot voorkoming van verdere besmetting." Burgeme-vter en Wethouders inviteeren Heeren Doctoren en Chi- ïurgijns binnen deze Stad welke reeds zoo vele blijken hebben gege. ven, van door het gratis uitoefenen der Vaccinatie, de heilrijke b» doelingen van Z. M. hiervoorgemeld besluit te bevorderen ook thans hunne pogingen tot aanmoediging ea bevordering'vooral door het gratis beoefenen dezer kunstbewerking met verdubbelden ijver, voortcezettenen de maatregelen van het Bestuur ter wering der Ziekte krachtdadig te ondersteunen. En zal deze worden gepubliceerd, geaffigeerd en in de Stad* Courant ge.nsereerd. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, den se Februanj 1831. Burgemeester en Wethouders veornofndt FONTEIN VERSCIIUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven, Hj afwezen van den jjfcretarin S. C. S. H O L L A N D. De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, heeft Zich op de aangenaamste wijze verpligt gezien, de goede bur» gerij en ingezetenen kennis te geven: Dat ook wederom de laatst verioapene week nieuwe en zeer aat^ zienlijke bewijzen heeft opgeleverd van de lofwaardige gezindheid, welke bij zijne medeburgeren zoo levendig werkzaam isom de ver dedigers van het Vaderland j inzonderheid die op we'ke zij de naauw- ste betrekking hebben, den taak welke hun .s opgelegd, aangenaam en gemakkelijk te maken. De geschenkenwelke hem Voor de mobile Schutterij in de laats,# week ziju aangebodenhebben bestsan Iri de navolgende Van de Domestieken van F. V. 25 ponden Tabak. .7. S. in geidter dispositie vaii den Heer Kapitein der Alk» maarsche Kompagnis,-/2637a- de Heeren Regter van Instructie Mr. ,7. A. Kluppel eti Mr. p. BuijskesOfficier des Konings bij de Regtbank alhier, 100 Slaapmutsen. j, N, IV. 4 parén Sokken en 5 paren Handschoenen. J. B. de Bleijker2 paren Sokken. de gezamenlijke Leerlingen van de Stads Teekenschooleene summa van 15,55. om daarover, ten dienste der manscnap- pendoor den Heer Kapitein, te worden gedisponeerd. de Leerlingen van de Tusschelischool van den Heer Au dijn 17I Ned. ponden Tabak, 38 Ned. oneen Pluksel, J so ellen Windselsen 80 Compressen. De Burgemeester heeft alle deze belangrijke geschenken onm:dde!ijk zoo ras hem doenlijk <vas naar derzelver bestemming verzonden, en reeds bet antwoord ontvangen, dat het eerst afgezondene gedeelte te Enschot is aangekomen en dat daarvan dadelijk het voorgeSte.d gebiu.lt is gemaakt. Alkmaar, den 5* February 183». De Staatsraad Burgemeester voornoemd^ FONTEIN VERSCIIUIR. Bij de tabak, door de Domestiekea van F..<V. ingezonden, was ge voegd het navolgende versje, hetgeen men oordeelde niet geregtigd te zijn achter te houden. De Dienstboon al re gadef Van Alkmaars Burgervader Verschaffen Alkruaars Schutterschaar Dit pak Amerikaatisehe waar. Elk rook En Smook Én doe het zich wel smaken En kan U dit vermaken, Dan zenden wij Vernoëgd eh blij Een andre keer Van dit nog meer. Bij bet geschenk van de tusschenschoöl van den Heer AuslifK, waren de navolgende twee versjes gevoegd Neen, NtêrlnndNeen, gii zult niet beven, Voor muitzucht of haar dwinglaiiaij Ziet hoe odi strijd zelfs kiud'ren geven, Aan hunne dappre Schutterij. Wee dus de Belgdie door derft dringen Naar 't rustig Noorder Nederland Dlar vindt hij ware Heldenkringcn Dddr vindt hij 't zwaard :n veler handj En aan dat zwaard de deugd verbonden Versierd met Nederlandsen moed Ddhr geeft men pluksel voor gewonden En voor den strijder, geld en goed. Voor het Vaderland. EdVe Meester, hier zij nog ie» Voor ons d.erbaar Vaderland; s»»«. Van MAANDAG De» 7 KEBRVARJJ. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1