f K X ALKMAARSCHE COURANT D *- SA? XX fa* fi\ «*- i83l. k' 7 fe/11 Xng&HC.i fprl a, <K l»5r PUBLICATIE. W ,-«•*»' ,"tV -.31 ft rV -y Van A/ A A N D A G v A i 't ;mW/ -n.* - Öea 14 FEBRUARI/. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. e GOUVERNEUR van NOORD -HOLLAND, Gezien art. 212 van liet door Z. M. bij besluit vsn 2 Juuij 2826 goedgekeurd regelemenc voor 's Rijks Stoeterijen. Gezien de missive van den heer Kolonel Directeur van 's Rijks Stoeterij te Borculo, houdende kennisgeving, dat de voor deze pro vincie bestemde Hengsten in dë tweede helft der maand Maart aan staande, naar derzeiver respective standplaatsen te Haarlem Alkmaar Hoorn en Texel, ten dienste der Paardenteeltzullen worden ai'ge zonden. Brengt zulks bij deze ter kennis.se van een iegelijk die daarbij eenig belang zoude kunnen hebben; met observatie, dat elk, toe zijne Merriep. ter dekking zal willen aanbieden, zich vooraf bij het plaatselijk bestuur zijner gemeente zal moeten vervoegen, ter bekoming van het bij art. 2.56, van gemeld reglement voorgeschreven certificaat, ten bewijze, dac de Merrien in eigendom toebeliooren aan den geen door wien zij ter dekking worden aangebodenwordende de landbouw bij deze ge legenheid wederom op nieuw opmerkzaam gemaakt, op de bij art. 37 van het reglement uitgeloofde jaarlijksche premie van 75 voor het aanhouden van goedgekeurde Merrien. En zal deze, ten einde de ingezetenen bekend te maken, met de door 7. M. zoo gunstig openge.telde gelegenheid, om bet Paardenras in dit Rijk te verbeteren, alom worden gepubliceerd en geaffigeerd. waar zulks 111 deze provincie te doen gebruikelijk is, en wijders worden geplaatst in de Ams.erdamsche Haarlcmscbe en Alkmaarsche Couranten. Haarlem, den je Fèbrudrij 1831. De Gouverneur voornoemd, V a n T U IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Zoo door de provinciale authoriteic onderrigt geworden dac de Kinder-Ziekte ill sommige plaatsen van deze provincie zich heet'c ge- openbeard als bij eigen ondervinding bekend mee het bestaan van die Ziekte in de laatste dSgen in het Gasthuis van deze Stad. En alzoo van de hoogen aangelegenheid overtuigd dat aan de eene zijde ter voorkoming van deze geduchte kwaal, de Koepok-inënting zoo veel maar eenigzins mogelijk is worde bevorderdterwijl aan den anderen de bepaalde Voorzorgen tegen het verspreiden der be smetting met de meeste gestrengheid en nanuwkeurigheid behooren te worden opgevolgd en naargekomen. Hebben noodig geoordeeld, de goede ingezetepen, welke tot he den. hebben verzuimd voor htm zelve of voor hunne Kinderen ge bruik te maken van dc zoo heilrijke kunstbewerking der Koepok-inen ting, ernstig tc moeten vermanen, daartoe als nog en ten spoedig sten ovèrtegann ten einde te voorkomendat rnisschien te laat zich iemand beklage van door eigen nalatigheid deszelfs ongeluk ol dat zijner Kinderen of onderilóorigen te hebben veroorzaakt, En zoo veel mogelijk de middelen welke de Wet aan de hand geeft tot voorkoming er, weering van de Kinder-ziekte krachtdadig "willende bezigen; hebben gemeend de AnnbesturerlAdministrateu ren der Godshuizen, Schoolonderwijzers en andere welke zulks aan- gaat, met den meesten aandrang te moeten herinneren aim hunne ver pligting met opz cht tot de Faccinatieen de middelen van voorzorg, vastgesteld bij Koninklijk besluit vsn 18 April 1818 (staatsblad nö. 20} waarin onder anderen de navolgende bepalingen voorkomen Art. 1. Aüe de genen welke uit de Algemeene of Plaatselijke Kassen geaümenceerd worden, of eenigen onderstand ontvangen, zullen verpligt zijn hunne Kinderen voor zoo verre die nóg gee j, ne Kinder-ziekte gehad hebben hetzij uit de natuur, hetzij door inenting, en aan weike de Face ine nog niet is geappliceerdte doen Faccineerenzoodra de gezondheid er. gesteldheid der Kinderen die kunstbewerking zal toelaten. De Armbesturen zullen voor de uitvoering dezer bepaling zorg dragen. Art. 2. Op gelijke wijze zullen de Administrateuren van alle Weldadige gestichten, hoe ook genaamd, binnen welke Kinderen geSlimenteerd worden en welke gestichten onderhouden worden döor- of onderstand genieten uit de Publieke of Plaatselijke Kas- sen, gehouden zijn, aan alle die Kinderen, welke nog geene a Kinder-ziekte gehad hebben, hetzij uit de natuur, hetzij door inenting, aan wien de Faccinc nog niet is geappliceerden wel- j, ke Voor die kunstbewerking geschikt zijnbinnen deh tijd van zes maandenna hdc nemen van de tegenwoordige resolutiede Faccine te doen appliceren gelijk zulks tnede zal plaats hebben binnen den voorschreven tijd van zes maanden, aan a'le de Kin- deren welke in vervolg van tijd, in voorlioemde gestichten, zul- len zijn of worden op of aangenomen. Art. 4. De Administrateurs van zoodanige Weldadige gestichten, welke zich uit hunne eigene fondsen Of uit de kassen van partï- kulieren onderhouden wordenten einde het gezegend middel der Faccine meer en meer algemeen te maken, op het dringendst aangemaandom ook in den hunnenter bereiking daarvanmet w 011S mede WefkzaSm te zijn. Art. 5. Zoodra de Kinder-ziekte zich in eénig hnis openbaart, zullen geene Kinderen uic zoodanig huis op eenig School hoege- nadmdmogen worden gezondenof toegelatenzoo lang die besmetting duurt. Alle OudersVoogden of andere opzigt heb- bendealsmede de Schoolhouders en Schoolhouderessen zullen ieder voof zoo veel hun aangaat, voor de stipte uitvoering de- zer bepaling moeten zorg dragen. Art. 6. Onder Scholen worden insgelqks verstaanNaai- en j, BreiwlHkelSSpeel- en Kindresc; ooitjesin eén woordalle zoo danige Verzamelingen van Kinderendie de Opvoeding of het Onderwijs ten doel hebben. Art. 16. Ir. den bebouwden kring der Steden of Dorpen zal niertiand aan zich zélven of dan andere de Kinder - pokken mogén inè'ntén of doen inenten, maar zal, alvoiëns tot dié inenting te mogen overgaan, daartoe aan het Plaatselijk bestuur moeten worden Opgegevenof door hetzelve moeten wórden aangewezen 6ene plaats buiten dien bebouwde kring, weike de ingeënt wordende niet vóör deszeifs volkömene herstelling zal mogen verlaten. Art. 17. Zoo baast dë Kinder-ziekte zich in eenig huts open- baart, zal then verpligt zijn, daarvan didelijk aan de Provinciale of Plaatselijke Geneeskundige Commissie of in de Gemeente waar dezelve niet bestaan, aan het Piaatse ijk bestuur kennis te geven Opdat de vereisclue voorzorgen genÖmen worden tot voorkoming van verdere besmetting." Burgemeester eb Wethouders inviteeren Heeren Doctoren én Chi rurgijns binnen deze Stad welke reeds zoo vele blijken hebben gege ven, van door het gratis uitoefenen der Faccinatiede heilrijke be doelingen van Z. M. hiervoorgemeld besluit te bevorderenook thans hunne pogingen tót aimmoediging en bevorderingvooral door het gratis beoefenen dezer kunstbewerking mét verdübbeidèii ijver, voorttezettenen de maatregelen Van het Bestuur ter wering der Ziekte krachtdadig te ondersteunen. En zal deze worden gepubliceerdgeafïïgeerd en in de Stad» Courant geinsereerd. Aldus gedaan bij Burgemeester én Wethöliders der Stad Alkmaar, den 5* Februarij i83i. Burgemeester en Wethouders voornoemd^ FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezehcn tij afwezen van den Secretaries S. C. S. 11 O L L A N D. 1 De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, vindt zich op nieuws in de aangename verpligting van san zijne mede- burgeren zijne dankbaarheid te moeten betuigen voor de b ijken van edelmoedige goedwilligheid en vaderlandschen ijverweke hij in den loop der laatste week ontvangen heeft, om daarover, ten dienste van de Kompagnié mobile Schutterijwelke voor verre het grootste gedeelte uic ingezetenen van deze Stad is te zamen gesteld, te kunnen Worden gedisponeerd. Deze geschenken hebben bestaan s In eene summa van f 137,in geld, zijnde het ztiivere provenu van het C01 eertdoor de Stedelijke muzijkale Bande, met het loffelijk oogmerk om d e Schutterij waarop zij eene zoo bij zondere betrekk ng hebben, genoegens te Verschaffen en dienst te doè",. Van S. B. een summa in goud van 10,00. en van zijhe kinderen eene summa van .....13. 00» Van Merromv de weduwe Kluppel geb. Snoeck, 12 paren Hand. schoenen. Van de dóchters van J. D. Ritbergen, benevens de gezamenlijke jonge jufvrouwen van haren naaiwinkel en nog eemge jonge Jufvrouwen52 ponden Tabak. Van den Heer K. van der Kaaij een vatwaarin 400 pakjes Ameri. kaansche Tabak, wegende te zamen 106 oude porden. Van G. P. zes paren Sokken; De Burgemeester heeft zorg gedragen dat reeds gedeeltelijk over dip alles, te gelijk met vorige geschenken', is gedeponeerd terwijl het overige gedeelte, met voorzigtig overleg, voor de reeds bestaande of toekomende behoeften der manschappen zal worden aangewend. Alkmaar, den ue Febrtnrij 1831. De Staatsraad Burgemeester voornoemd j FONTEIN VERSCIIUlR. Bij de tabak van de dochters van J. D. Ritbergen en de Jufvrou wen van haren naaiwinkel, was gevoegd het navolgende versje, hetwelk met het geschenk zelve aan den Heer Kapitein der Alk maarsche Kompegnie is overgezonden, om aan de manschappen te worden voorgelezen: Uitgetrokken Staigenooten Als g' Uw bivouacs vuurtje stookt Dit zal onze vreugd vergrooten F.ti Uw pijpje dampt en rookt Smaak dan ilijschap doch bedenk Dat het zannt vergaard gescenk Hoe gering van onze hand, w Is gewijd aan hit FadcrlandF Dit spoor' uwen ijver aan, Om in 't strijden pal tc staan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1