P ALKMAARSCHE C O R A N T i83i. N°. 8. PUBLICATIE. Van MAANDAG ![ü!iii»i!iii!ii:niwiii:iiii!iiüii^iriiiiiiiiiii[i!j!iii!iii Dsn 21 PE B RU A R If. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Vrijs van 6 Centen uitgegeven. e GOUVERNEUR van NOORD -HOLLAND, Gezien art. 212 van het door Z. M. bij besluit van 2 junij 1826 goedgekeurd regelement voor 's Rijks Stoeterijen. Gezien de missive van den heer KolonelDirecteur van 's Rijks Stoeterij te Borculo, houdende kennisgeving, dat de voor deze pro vincie bestemde Hengsten in de tweede helft der maand Maart aan staarde, naar derzelver respective standplaatsen te Haarlem Alkmaar Hoorn en Texelten d ensce der Paardenteeltzuhen worden alge- zonden. Brengt zu ks bij deze ter kennisse van een iegelijk die daarbij eenig belang zoude kunnen hebben; met observatie, dat eik, die zijne Merrier, ter dekking zaï w.llen aanbieden, zich vooraf bij het plaatselijk bestuur zijner gemeente-zal moeien vervoegen, ter bekoming van hex bij ar.. 256, van gemeid reglement voorgeschreven certificaat, ten bewijze, dat de Merrien in eigendom töebehooren aan den geeii door wien zij ter dekking worden aangeboden wordende de landbouw bij deze ge legenheid wederom op nieuw opmerkzaam gemaakt, Op de bij art. 37 van het reglement uitgeloofde jaariijksche premie van f 75 voor het aanhouden van goedgekeurde Merrien. En zal deze, ten einde de ingezetenen bekend te maken, met de deor Z. M. zoo gunstig opengestelde gelegenheid, om het Paardenras in dit Rijk te verbeteren, alom worden gepubliceerd en geaffigeerd. waar zulks in deze provincie te doen georuikelijk is, en wijders worden geplaatst in de AmsterdamscheHaarlemsche en Alklnaarsche Couranten. Haarlem, den 7e Februarij 1831. De Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L. Twee bekwame GEWEERMAKERS, die als Bazen bij de Baita.l- Joils van de i,ten Ban tier lustende Schutterij iri Noord - Holland in garnizoen te Haarlem en Naarden verlangen geplaatst ie Worden, kumieu z.cli tot dat einde, van hunne bewijzen van goed gedrag voor zien, vervoegen bij den Kolonel BARNAART, te Haarlemol bij den 'lieer MA [OOR, commanderende het Battaillon te Naarden. 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS oer Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kermis van de ingezetenen derzelve Stad, dat het KoH.er der Grondbelasting van deze Gemeente voor het loopen- de jiar op den 10 dezer maand door defi Heer Gouverneur van de provincie Noord - Holland is executoir verk aard, en ter invordering aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van Zijnen aanslag behoorlijk acht te geiten, ten einde ale geregtelijkë vervolgingen të ontgaan. Alkmaarden 20e Februarij 1831. Burgemeester en Wethouders voorn oetnd De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven bij absentie van den Secretaris. S. C. S. HOLLA N D. De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, beeft al wederom in den loop der vorige sveek, ten dienste der uit getrokken Schuttersontvangen en betuigt daarvoor zijne zeer har- lelijke dankbaarheid, Van A. L. G. F. een pakje, waarin eenig pluksel, eenige windsels en één laken; Van jacoba Sjerks en de vrouvir van jan Ooijevaar 12 paren sokken Door' eenen Onder-Officier van de Alkmaarsche Schutters Kompag cie, thans te Oosterwijk gecantonneerdis aan den Heer Burgemees tér het navolgende versje ingezondenom dharmede in den naam van alle zijne°spitsbroederszijne medeburgers te bedanken voor het goede, hetgeen zij dagelijks van hun omvangen; Hoe zullen wij, geliefde en waarde Stadgenooten U danken, naar den eischvoor Uw mildadigheidl Diebij het ongemakuit koude en krijg gesproten Zoo menigmaal het hart des krjgsmans heeft verblijd; Door U gesterktverkwiktvoor ongemak beveiligd Blijft steeds ons hart en bloed aan Land en forst geheiligd. Oosterwijk j6 Februarij 1831. Alkmaarder. 20® Februarij 183C De Staatsraad Burgemeester voernoemd FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Zoo door de provinciale authoriteit onderrigc geworden dat de Kinder-ziekte in sommige plaatsen van deze provincie zich heeft ge openbaard als bij eigen ondervinding bekend met het bestaan van die Ziekte in de laatste dagen in het Gasthuis van deze Stad. En alzoo van de hoogen aangelegenheid overtuigd dat aan de eene zijde ter voorkoming van deze geduchte kwaal, de Koepok-inënting zóo veel maar eénigziivs mogelijk is worde bevorderdterwijl aan den anderen de bepaalde Voorzorgen tegen het verspreiden der be smetting met de meeste gestrengheid en uaauwkeurigheid beiooren te worden opgevolgd en naargekoaieu. Hebben nood g geoordeeld j de goede ingezetenenwelke tot he, den hebben veizuïmd voor huh zelve of voor himne Kinderen ge bruik te maken van de zoo heilrijke kunstbewerking der Koepok-inën ting eraStig te moeten vermanendaartoe als nog en ten spoedig sten overtegaanten einde te voorkoitlëndat misschien te laat zich iemand beklage van door eigen nalatigheid deszelfs ongeluk of dat zijner Kinderen of onderhoorigen te hebben veroorzaakt En zoo veel mogelijk de middelen welke de Wee aan de hand geeft tot voorkoming er. weeriug van de Kinder - ziekte krachtdadig willende bezigen; hebben gemeend de Armbesturen, Administrateu ren der Godshuizen, Schoolonderwijzers en andere welke zulks aan gaat, met den meesten aandrang te moeten herinneren aan hunne ver- pligting met opzicht tot de Vaccinatieen de middelen van voorzorg, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 April 1318 (staatsblad 11°. 20) waarin onder anderen de navolgende bepalingen voorkomen Art. 1. Alle de genen welke uit de Algemeene of Plaatselijke Kassen gealimeiiteerd worden, of eetiigen onderstand ontvangen, zullen verpligt zijn hunne Kinderen voor zoo verre die nog gee- ne Kinder-ziekte gehad hebben he:zij uit de natuur, hetzij door iiiëntiligen aan welke de Vaccine nog niet is geappb ceerdte döen Vaccineerenzoodra de gezondheid én gesteldheid der Kinderen die kunstbewerking zal toelaten. De Armbesiureii zullen voor de uitvoering dezer bepaling zorg dragen. Art. 2. Ou gelijke wijze zullen de Administrateuren van alle Weldadige gestichten, hoe ook genaamd, binnen welke Kinderen gealimeiiteerd worden en welke gestichten onderhouden worden door- of onderstand genieten uit de Publieke ot Plaatselijke Kas- sengehouden zijnaan alle die Kinderenwe.ke nog geene Kmder-ziekce gehad hebben 4 hetzij uit de natuur, het/.lj door inenting aan wien de Vaccine nog niet is geappliCeerden wel- ke voor die kunstbewerking geschikt zijn, binnen der. tijd van zes maanden, na het nemen van de tegenwoordige resolutiede Vaccine te doen appl'ceren gelijk zulks nude zal plaats hebben binnen den voorschreven tijd van zes m-andenaan al. de Kn- deren welke in vervolg van tijd, in voornoemde gestichten, zui- len zijn of worden op of aangenomen. Art. 4. De Administrateurs van zoodanige Weldadige gestichten, welke zich uit hunne eigene fondsen of uit de kassen van uaiti* r kiilieren onderhouden worden ten einde het gezegend middel der Vaccine meer en meer algeméén te maken, op het dringendsc aangemaandom ook in den hunnenter Bereiking daarvanmet ons mede werkzaam te Zijn; Art. 5. Zoodra de Kinder-ziekte zich in eenig huis openbaart, zullen geene Kinderen uit zoodanig huis op eenig School hoege- nsamd, mogen worden gezonden, of toegelaten, zoo lang die besmetting mum. Alle OudersVoogdenof sndere opzigt heb- bendealsmede de Schoolhouders en Schoolhouderessen zullen* ieder voor zoo veel hun aangaat, voor de stipte uitvoering de- it zer bepaling moeten zorg dragen. i, Art. 6. Onder Scholen worden insgelijks verstaanNaai en BreiwinkelsSpeel- en Kindreschoo'tjesin eén woord ade .zob s, danige Verzamelingen van Kinderen die de Opvoeding of het Ouderwijs ten doel hebben. Art. 16. In den bebouwden kring der Steden of Dorpen zal niemand aan zich zelveu of aan andere de Kn der - pokken h mogen inenten of doen inenten, maar zal, alvorens tot die inenting te mogeii overgaan, daartoe aan het Plaatselijk bestuur moeten wórden Opgegeven of door hetzelve moeten worden aangewezen eene plaats buiten dien bebouwde kring, welke de ingeënt wordende niet vóór desze fs volkomeiie herstelling zal mogen verlaten. Art. 17. 7.00 haast de Kinder-ziekte zich in eenig huis open baart, zal men verpligt zijn. daarvan dadelijk aan de Provinciale of Plaatselijke Geneeskundige Commissie of in de Gemeente waar dezelve niet bestaan, aan het Plaatselijk bestuur kennis te geven opdat de vereischte voorzorgen genomen worden tot voorkoming van verdere besmetting." Burgemeester en Wethouders inviteeren Heeren Doctoren en Chi rurgijns binnen deze Stad wélke reeds zoo vele blijken hebben gege ven" van door het gratis uitoefenen der Vaccinatie, de heilrijke be doelingen van Z. M. hiervoorgemeid besluit te bevorderen, ook thans hunne pogingen tot aanmoedig" g en bevorderingvooraL door het gratis beoefenen dezer kui stbewerking met verdubbe den ijver, voorttezettenet de maatregelen van het Bestuur ter wering der Ziekte krachtdadig te ondersteunen. En zal deze worden gepubliceerdgeaffigeerd en in de Stads Courant geinsereerd. Aid"? gedaan bij Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, den 5® Februarij 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij afwezen van den Secretaries S. C. S.HOLLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1