ALKMAARSCIIE C O U R A N 1', W 183 ii N' De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Van' MAANDAG Den 28 FEBRUARI/. Den Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. t GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND Willendé de goede Ingezetenen, bij den aankoop zoo van nieuwe, wis van reeds gebruikteNederlandsc'ie maten eu gewigtenin de gelegeriheicf stellenzich zelve te verzekeren, oft die voorwerpen, dan niet aan den Ijk of Herijk zijn onderworpen. Brengen ter kennisse van allen, die zulks zoude kunnen of mogeii aangaan, dat de reeds aangevangen Herijk der Lengtematen en Ge wigten, voor de Stad Amsterdam, zal voortduren, tot en met den 30* April aanstaanden, dat die voor de Inhoudsmaten vo r drooge waren en van het Goudgewigt aldaar, zal plaats Lebben in de maand Mei, en die voor de Vochtmaten in het klein in de maand |utiij, terwijl de Herijk voor alle Maten en Gewigten in het Arrondissement Amsterdamen in de overige Arrondissementen Haarlem, Hoorn en Alkmaar, zal beginnen tr.et den 1* April en eindigen den laatsten Jul ij 1831, en alzoo met eene maand is verlengd, ten einde de Arrondissements en Adjunct - Ijkers in de gelegenheid te stellen hun ne werkzaamheden regelmatig te verr.gcenen eindelijk dat de letter waarmede 111 1831, moet worden Geijkt en Herijkt K zal zijn, met vernieuwde aanmaning zich deze tijden ten nutte te maken, ten ein de zich voor onaangenaamheden en schaden te hoeden. Haarlet»den !7tlc» February 1831. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van T U IJ L L. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland, COPES van HASSELT. Het fijn Wit Tanvenbpood 39. Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bollenbrood 265. Het ongebuild Tarwenbrood a8J. Het Roggebrood 1 ijl en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen dez» Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt Pond. Fijn Wittebrood of regels, moet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood n H I. Once. 2. 1. 4- >6. 8. n I. 6. Lood. 6. f 10. 3- °5- r> n '5§» n 23i- n 3». 2d|. 9 n °5« n 2"ï' Nu en dan in de nieuwspapieren aankondigingen vermeld vindende, waarbij aan deze of gene welwillende gevers openlijk dank wordt gezegdvoor giften aan dc rustende Schutcerljin dit gewest gedaan heeft vermeend aan alle Ingezetenen van Noord - Holland kennelijk te moeten makendat de rustende of plattelands Schutterij, door de zorg van het Departement van Oorlog, van allei is voor- Zien, wat maar eenigzins tot legging, dekking, kieedjng en verwar ming in betrekking kan worden gebragtzoodat, al wat door de goede Ingezetenen van dien aard ten geschenke mogt worden aange; boden, als geheel overtollig moet worden aangemerkt, en alzoo een lijnregte tegenstand aan het doel der gevers zeu zijn* Haarlem£en 22' February 1831* De Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L. De GOUVÈtlNEÜR van NOORD-HOLLAND. Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opper-jagehneester van Zijne Majesteit, Opper-houtves;er voor de Noordelijke provinciën, betrekkelijk de sluiting der Jagt, op GanzenEenden en Watersnip pen en van het Kooijen. Gelet op dc deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten ter dezer zake. Brengt bij deze ter kennisse van al de genenwien zulks zöude mogen aangaan, dat de Jagt op Ganzen en Eenden, met den laatste Fibruarij aanstaande zal zijn gesloten en dat van dien tijd af, oök het Kooijen door de Kooiliedeu niet zal mogen worden uitgeoefend maar even zeer als pe bedoelde Jagt geslooten zal blijven.. Dat wijders de jagt op Watersnippen tot en met de laatsten April eerstkomende, zal'mogen worden uitgeoefende Haarlemden 25e February 1831. De GóuVèrneur" voornoemd, Van TUYLL BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, krengen bij deze ter kennis van de ingezetenen derzelve Staddat het Kohier der Personeele belasting van deze. Gemeente Lett. A. voorliet loopende jaar óp.'der115 <Jezgr maand dpor den Heer Gouverneur van de Provincie 'Noord Hólland is èxécutóir verklaarden ter -invordering aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binneh deze Stad overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alZoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten «inde 'alle geregtelijke vervolgingen te ontgaan. Alkmaar, den 24® Fcbrttltrlj 1831. burgmeester en Wethouders voornoemd, De Staatsraad Burgemeester FONTEIN VERSCHUÏR, Ter ordonnantie va» dezelven, bij absentie van den Secretari». C. S, H O L L A N D. BROOD - ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, beoalen bij deze, dat, te rekenen van den dag' van 'heden, de prij». «al zijn van I Bollenbrood Bollen8. voor 5. Cents - Ongebuild Tarwebröod - Roggebrood6. 72. Zullende alles gaar gebakken en niét boven de zettiftg verkochtof eenig broodklem gebakof iets anders toegegeven mogen worden op de boete daartoe staande.- Alkmaarden 32* February 1831. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Deze/ en. Bij afwezen van den Secretaris, S. C. S. HOLLAND. DÜirËNLANDSCHE BERlGTEN. F R A N K R Ij K. MY. Parijs 18 February. Uittreksel uit een bijzonderen brief.4 Na het ui tuttin deren van de kerk en sacristie van St. GerriiSm FAnxerrois, heeft een groot gedeelte van de volks menigte, welke zich daar aan schuldig had gemaakt, zich overgegevën aan de' grofste buitensporigheden, ten aanzien van de kerkelijke gerëfedschappenhet priesterlijk gewaad en de versierselen der altaren. Een santé! lieden heelt zich, met dat gewaad bekleed onder de gemaskerde personen gemengd, welke langs straat liepen, en dóorslaandë blijken gegeven vrn de diepe on zedelijkheid én onverschilligheidwelke hen bezielde, liet ontheiligen van alles; 't welk door den welmeenenden be'ijcler der r. k. gods dienst wordt geëerbiedigd, heeft zelfs in deze 'hoofdstad een diepen indruk gemaakt; de antikatholijkè verwoesting moet ook bij de leden der belgische bezending eene hoogst onaangename gewaarword ng heb ben te weeg gebragt. Het is irt Parijs niet onbekend, dat de ultra- mbntaansche pSrtij de krachtigste steun is van den belgischen opsiand, en bijaldien hét fransche kabinet in dej daad., gelijk meri vermoedt in het geheim eene hereeniging van tielgie met Frankrijk bedoelt, kan het gebeurde iii de drie laatste dagen hebben gestrekt0111 der gelijke ontwerp eer te verhinderén, dan te bevorderen. De lieer Delessertwelke de protestantsche godsdienst beli'dt, heeft niet geiarseltj deze verwoestingen als het werk Van wilden" en barbaren voor te dragenen heeft de ministers beschuldigd van znrge loosheid; Alles schijnt op eene verandering Van het ministerie te doelen. De biieenkdmst van de kamer zal heden gewigtig. zijn de toestand dér zaken wordt meer en meer ingewikkeld. Men weef niet wat van de méerderheid te denken, en men begint te twijfelen aan de bekwaamheid der staatslieden, welke de Omwenteling van Ju- lij op 't onverwachts heeft gevormd. De weigering van de belgische kroon heeft weifiig indruk ge maakt; trouwens degene, die zijn eigen huis in-de vlam ziet. he- kömniert zich op dat oogenblik weinig om dat van Zijnen buurman.'4 - BlNNENL ANDSCHE BERlGTEN. Waar zal de ÈerZuil Voor J. C. J. van SPEYK Worden opgerigt? kan men dit nog vragen; Er is slechts ééne plaats in Amsterdam daar zij kan worden opgerigt. Het is op het midden van den Dam; regt voor het paléis des Kohirtgs. Elk vreemdeling, die /tmsterdm bezoekt, gaat naar dén Dam. Hij vinde dan óiir de eerzuil van d.en grootsten held des vaderlands van j. c. j. van speyk en leze op de zelve. in Hollandsche taal, wie hij was en wat hij heeft gedaan. Op den Dam moet de eerzuil aan van speyk worden opgerigt, opdat de Koning uit zijn paleis, en zoo veel Vorsten als Hem kunnen opvol gen voor oogen hebben de eerzuil des menschendie toonde ,dat hij Hollander was en wat Hollanders doen, als het de eer des Vader lands geldt. Op den Dam verrijzé de eerzuil voor van sï>eyk, en prale te midden der krijgslieden bij wapenschouwing of parade Den Dam versiere de eerzuil van van spéyk opdat geen volksfeest Wórde gevierd zonder zich zijner te herinneren. Het hoofdplein der stad Amsterdam moét door eene eerezuil aan van speyk worden gewijd. Op den- Dam, d4ér alleen staat zij op de plaats Zijns ceewigen roema waardig. Amsterdam10 February 1831. V,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1