alkmaarsche mM s' mtM? COURANT ^n%* m i83i. N°. to ^ninj[mjitji!jtr»r'^i)!t;i!iiiiim'i;!.;i,:'ii!mpnï;i!niiïïPT?ïf .•-va V -> W>$5b. :3r= W* l <fc>. i. -" r*r* -, *L& Yib MAANDAG O Den 7 MAART. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de l'njs van 6 C e n t e n uitgegeven. 3 Vs GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND Willende de goede Ingezetenen, bij den aankoop zoo van nieuwe, als van reeds gebruikte, Nederlandsche maten en gewigtenin de gelegenheidstellen, zich zelve te verzekeren, of die voorwerpen, al dan niet aan den Ijk of Herijk zijn onderworpen. Brengen ter kejnisse van allen, die zulks zoude kunnen of mogen aaftuaandat de reeds aangevangen Herijk der Lengtematen en Ge wigten, voor de Stat! Amsterdam, zal voortduren, tot en met den 30« April aanstaanden, dat die voor de Inhoudsmaten voor drooge waren en van bet Gondgewig: aldaar, zal plaats hebben in de maand Mei, en die voor de Vochtmaten in het klein in de maand Junij, terwijl de Herijk voor alle Maten,en Gewigten in het Arrondissement Amsterdam, en in de overige Arrondissementen Haarlem. Hoorn en Alkmaar'zal beginnen met den i* April en eindigen den laatsten Tulij 1831, en alzoo met eene maand is verlengd, ten einde de Arrond ssements en Adjunct - ijkers in de gelegenheid te stellen hun- ne werkzaamheden regelmatig 'te verngcenen eindelijk dat de letter waarmede 111 1831, moe: worden Geikt en Herijkt M zal zijn, met vernieuwde aanmaning zich deze tijden ten nutte te maken, ten em- je zich voor onaangenaamheden en schaden te hoeden. Haarlemden i7dc° Feb mar ij 183!. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van T U JJ L L. Ter Ordonnantie van dezelven De Griflier der Staten van Holland, COPES van HASSELT' BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen derzelve S;ad, dat het Kohier der personeeie belasting van deze Gemeente Lett. A. voor het Ioooende jaar op den 15 dezer maand door den lieer Gouverneur van de Provincie Noord - Holland is executoir verk aard, en ter invordering aan den Heer Ontvanger der Daecte belistiilgen binnen deze Stad overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten 0111de alle geregtelijke vervolgingen te ontgaan. Alkmaar y den 24* Februari] 1831. Burgtmeesier en Wethouders voornoemd De Staatsraad Burgemeester, FONTEIN VERSCIIUIR, Ter ordonnantie van dezelven bij absentie van den Secretaris. S. C. S. HOLLAND. Omstreeks zeven ure in den morgen begon het gevecht, in bet- welk de Polen den vijand herhaaldelijk terug sloegenen eeTst met het vallen van de^n avond in de grootste orde naar Osencizna terug trokken, alwaar zij op nieuw eene vaste stelling innamen. 7.ij had. den dien dag slechts 300 dooden en gekwetsten gehad maar begroot ten hét verlies der Russen op meer dan ioöo man. Welke afdeeling des Russischen legers hier lil het gevecht geweest is, blijkt met. De Poolsche beveihebber meendedat de Graat Dietmsch zelt tegen over hem gestaan had; Middelerwijl waren de Russen op den weg van Brzesc naar War schau voortgèrukt tot aan het dorp Grochow, alwaar den igden een hevig gevecht moet hebben plaats gehad. Een W-irschansch da0biad van den 20<ten geeft daaromtrent het volgende berigt Gisteren heeft men van 's morgens tien ure tot laat in den nacht te "Warschau een sterk schutgevaarte kunnen vernemen. Op sommige plaatsen kon men den kruiddamp en zelfs het vuur der kanonnen zien De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR hseft op nieuws, in den loop der laatste week ontvangen: Veertien paren witte Slopkousen voor onder - officierenvan Mevrouw de Ectitgenooce van den Heer Uitenhage de Mist. Een pak met Pluksel en eenig Linnen, van eenige leerlingen van den winkel van Jufvrouw Purnter En een pakje Pluksel,' Windsels en Compressen, van S. De Burgemeester heeft deze Objecten aan humie destinatie verzon- tien en heeft zich verpligc geoordeeld daarvooraan de edelmoedige geefsterszijne zeer opregte dankbaarheid openlijk te kennen te geven. Alkmaarder. 6t Maart 183!; De Staatsraad Burgemeester voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR. BülÏENLANDSCIIE BERIGTEN, POLEN. Ofschoon dé Warschouwsche dagbladen bij voortduring opgevuld «in met beriütên wegens voordeelen en overwinningen, welke de Polen op de Russen zouden behaald hebben, blijkt het toch, dat de Jaatsten onophoudelijk zijn doorgedrongen, en zich reeds den \9dcn Februari] op een halfuur af stands van Praga, de voorstad van IVar- Sc koubevonden De opgaven der Warsclïsusche dagbladennopens de verschillende gevechten, komen op het volgende neder, Den T7den was het hij het stadje Dobre, voorwaarts van Okuniew. tot een gevecht gekomen tussciien eene Russische afdeeling, die door de Pölë'n op ie regementen met 26 stukken geschuc begroot werdt, en tv.ee Poolsche regementen met 8 kanonnen, onder bevel van den generaal Skrzyneeki. Deze had aldaar post gevat, óm de Russendie var. de zijde van Wengrow en Liw voortrukkentegen te houden, waartoe zijne stelling zeergeschikt was, vermits de Rus- sen slechts langs den grooten weg, die aldaar door eed digt bösch looptkonden aanrukkenen onder het vuur der Paten over bet ri viertje Osowuica moesten zetteu. Jll KAMI men UGU uiuiwviiiu.f £icnvoornamelyk naar de zijde van Okuniew, op eene ze^r uitge breide lijn; men beweert dat 16000 der onzen tegenover eene vijan- deli)ke afdeeling van 10,003 man stonden. In de llootdstad lieesc t groote beweging en neersiagtuheid. Heden morgen ten 9 ure wer- den 1200 man der onzen gekweist hier binnei gebragtwaaronder verscheidene hoofd-officieren. Het voordeel is aan onze zijde ge weest, daar het den Russen met ge.ukt is, ons leger uit deszi.ls stelling te verdrijven. De Vorst Radz.wdl hèetc zeil het betel ge voerd." De beide volgende dagen, 20 en 21 Februari], weid het gerecht, volgens de Warschausche bladen, voortgezetd'-.cn l"'" slag van hetzelve deden zij mees mede. In Ce.i bijzonder berigt lilt Warschau van den cisten leest men intusscaeu het voigende. Sedert drie dagen verkeeren wij in groote angst. Het Russsche l" is tot Praga doorgedrongen. De weg van M.usk 10c Pr-,ga is met lijken bezaaid; De Russen hebben eene zeer voordeeiige steil,tig 111 het bosch bij Grochow, een klem half uur van Praga; zij vermij den echter een algetdeen gev-ebeen trekken bij eiken aai,val der Polen, in het bo-cli tetug, hetwelk met goed gevolg dbor hun ge schut verdedigd wordt. Daardoor tvordt het geruc c zeer waarschijn lijk, dat namelijk deze Russische benden s,echts de afdeeling van den Generaal Rcsen uitmakenen de aankomst vaii oen veldmaar schalk D.ebitsch met het hoofdleger afwachten. Van de torens van Warschau kan men het gevecht duidelijk zien. Er"worden bij voortduring ecné mcnl te gekwetsten hier binnen ge- bragt. De Poolsche regementendie in het vuur geweest zijn, hebben z ch bij uitstek wel gedragen; de meesten ebben meer dan een vierde hunner mansc' appen verlorenbij sommige rtgementefi is geen enkel Officier ongewond. De linker vleugel van het Poolsche leger Cdie beneden War schau langs de Weichsel stond) heeft zijne stelling verlaten en zicli op den rniddekogt terug getrokken. Dit baaide h er groote verle genheid daar men vreésr, dat. het hierdoor aan de Russen zal ge lukken orii beneden Warschéu over de Weic sel te gaan. Men verwacht wel, da: het ijs der rivier spoedig zal opbreken, en Jan zoude daardoor de overgang vooreerst belet worden; maar in drt ge val zonde ook de gemeenschap cnsschen Warschau en Praga ah ebro ken worden, en ons leger in het grootste gevaar komen, indien het bij eSnen algemeenen aanval tot den terbgtogc genoodzaakt wierd, die alsdan aan hetzelve zonde afgesneden zijn." Aan het slot van dit berigt, den 21 sten des avonds ten 6 ure ge schreven wordt gezegd, dat het gebulder van het geschut z ch op dat oogenblik meer verwijderde, zoodat de Russen tc tenen afretrek ken. Uit het zuiden rukken de Russen Onder de Generaals Geismnr en Kreuz op den linker oever der Weichsel insgelijks tegen Warscnau voort De Generaal Kreuz, die den i4den in Gniewoizow s'ord, schijnt den weg langs de rivier te volgen, en zoude den 19d.11 fvolgens een berigt van den Poolschen Generaal Klicki), tus'.chen Rijczijwol en Kocinice met de Polen slaags geweest zijnvijf stuk ken geschut verloren hebben. In Warschau werd bij het meer en meer nakende gevaar alles in. trespannen om z.fch hardnekkig te verdedigen. De stad was den oden in staac van beleg verklaard. De Rijksdag had deh*e fden dag hec besluit genomen, om in de bestaande omstandigheden voortdu rend biieen te blijvenen voorts twee ontwerpen van wet aangeno men het eene 'houdende bepalingen nopens de vergaderingen des Rijksdag in buitengewone gevallen zoowel binnen- als buttenl nd. het tweede, beiooningen vaststellende voor de krijgslieden, die ia den tegenwoordige!! oorlog verminkt mogten worden. Men drcht, dat de Rijksdag zich. in geval eener belegering, naar Czentochan in het zuiden van hec gewe<t van Kalischniet ver van de Silezi- sche grenzen, zoude verplaatsen. In de Petersburgsche dagb'aden van 16 Februarii vindt men eei eerste herige var. den Graaf Debitseh aan den Keizer nopens het binnenrukken der Russen in Polenhetwelk de vroeger deswege medegedeelde bijzonderheden groocendeels bevestigt. Daaruit blijkt, dat de Russische magt die het eerst over de grenzen gegaan ia, bestond uit 106 batcaiiions voetYoilt, ^5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1