P. ALKMAAR SC HE COURANT v ü83:; N0 1, f* Gv.jr PUBLICATIE. De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, V*u MAANDAG L-. *j 3 Den 14. MAAKT. ^i!lf!IIU!lil!H!lffl'l'!^ii!ltll!!'lfti!!!tl:'!'i'i!ilR!ii'llilflliHI'^ De te Courant ■wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. t GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND Willende de goede ingezetenen, hij den aankoop zoo van nieuwe, als van reeds gebruikteNederlandsche maten en gewigtenin de gelegenheid stellen, zich zelve te verzekeren, of dié voorwerpen al dan niet aan den JJk of Herijk zijn ouderworpen. Brengen ter kennisse van allendie zulks zonde kunnen of mogen aangaan, dat de reeds aangevangen Herijk der Lergtematen en Ge- wigten, voor de Stad Amsterdamzal voortduren, tot en met den 30= April aanstaanden, dat die voor de Inhoudsmaten voor drooge waren en van het Goudgewigc aldaar, zal plaats hebben in de maand Mei, en die voor de Vochtmaten in het klein in de maand Junij, terwijl de Herijk voor alle Maten en Gevvigten in het Arrondissement Amsterdamen in de overige Arrondissementen HaarlemHoorn en Alkmaar, zal beginnen met den ie April en eindigen den laatsten Julij 1831, en alzoo met eette maand, is verlengd, ten einde de Arrondissements en Adjunct - Ijkers in de gelegenheid te stellen hun ne werkzaamheden regehnatite verr.gten en eindeliik dat de letter waarmede in 1831, moet worden Geijkt en Herijkt M zal zijn, niet vernieuwde aanmaning zich deze tijden ten nutte te maken, ten ein de Zich voor onaangenaamheden en schaden te hoeden. Haarlemden iyAc° Februarij 1831. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van T U JJ L L. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland,, COPES van HASSELT, Gelezen eene missive van den heer Opper-Jsgermecster van 7.. M., Opper Houtvester voor de Noordelijke provinciën, van den joe de zer N°. 28 betrekkelijk de sluiting der Visscherij. Gelet op de debberacien van heeren Gedeputeerde Staten van den Febiuarij 11. Brengt bij deze ter kênnisse van alle de ^aarbtj belanghebbenden dat, ter Conservatie vaii de Visscherij, dezelve zal. gesloten zijn vau den' ie April aanstaande tot en met den laatsten Mei daaraanvolgende, riet uitzondering van ale zulke V.sscherijen, het zij langs de stran den het zij in de rivieren of binnenwaterenals bij vroeger nier geabmgeerde p'acaten mogten zijn vrijgestelden «pec'aal van de visscherij van Steur. Fife en andere Vrconviseh in de buitenrivieren, alsmede van Aal en Paling in de riv eren en bmuenwatereh terwil ter vermijd ng van misbruiken ten aanzien van laatstgemelde Vissche riienvoor zoo veel de vlieten, wateringen en slnoten aangaat, daar toe alleen van Aalkorven gebruik zal tuogen worden gemankt; wor dende aan de belanghebbenden wijders ÜeHnHërd, de bij Z. M. besluit van den 23 .Mei 1824, (staatsblad n°. 34), gemaakte bepalingen, waarbij het visschen met den hebbel in den gesloten vischtijd in alle wateren hoe ook genaamd, wordt verboden. En ten einde niemand eenige otiwetenheitj hiervan zoude kunnen voorwendenzal deze albmme worden gepubliceerd en geaffigeerd alwaar zulks in deze provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den Ioe Maart 1831. De Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. POLEN, Volgens de Warschauscbe dagbladen jtart den 28 Febrnarij, Was er den 24 en 25steH weder hevig in de omstreken van Praga gevochten. Van Regeringswege waren omtrent deze gevechteh wel nog geeue berigten openbaar gemaakten de op opgaven der dagbladen zijn vrii Verward; intnssehen schijnt daaruit te blijkehdat de Polen ondanks bunnen bardnekkigen tegenstandhet onderspit hebbeii gedolven. In den morgeit van den 24ste!! was de tinker-vleugel der Polen feij ISisioieuka door eene afdeeling Russen aangetastwelke echrer na een langdurig gevecht was afgeslagen. Middelerwij! had de Gé neraal Diebitschmet de vereenigde afdeelingen der Generaals Pahlen, RosenGcismar en Schachoffskoyvan den kant van Grochow eenen aanval, op Praga beproefd, hetwelk door den regter-vleugel der Po len verdedigd werd. Deze schijnt zeer in het naauw gekomen te jpijndaar volgens de Warschaosche Staats-Coufan: de Fonische mid- dekogt en linker-vieugel zich insgelijks naar den kant van Grochow hadden moeten bijeen trekked, ofschoon her dagblad als reden daar- van opgeeft, dat op den regter-vleugelte midden van een régemenc ruiterijeen kruidwagen in de lucht sprongwaardoor grooce ver woesting en verwarring was veroorzaakt. Dien dag zoude voorts het gevecht, volgens het berjgt, nog geen stelligen uitslag hebben opgeleverd, alzoo beide legers des avonds hunne stellingen bij Gro. chow hadden behouder. Het verlies der Polen werd door hen zei ven op 2 of 3000 dooden en gekwetsten begroot, onder welke laat sten de Ge.ieraa! Chlopicki wasgelijk mede de Generaal Zymirskï die nog den eigen dag aan zijne wonden overleed. De Russen zou den echter ook een aanzienlijk verl.es geleden hébben. In den vroêgen morgen van den 25ste!) werd I et gevechr hervat en wel aller eerst bij Zegrz aan de overzijde van den Bugten noorden van Warschau, van vkaar eene nieuwe afdeeling Russen 111 a-ntogt was. welke, na over dè rivier Narew gegaan te zijn, bij Zegrz den overgang over den ling al vechtende bewerkstelligde en op den 111 ddag tot bij Nieporent was voor.gerukt. Tevens was men op de geheele iiju slaags geraakt, en ontstond er, volgens het zeg gen der Polen zelve, een allermpordadigst gevecht, hetwelk tegen des ham ddags ten 3 ure desze fs grootste hev.gheid bereikt bad op den Imker-vleugel zouden de Russen met groot verlies terug gelagen zijndoch wegens den uitslag vair den strijd op den regter-vleugel zeggen de Warschau.-che dagbladen niet!. D t dezelve eclner niet ten voordeele der Polen moet geweest zijn schijnt uit het vol eude berigt te blijken, dat in een dagblad van den aysien voorkomt. Gisteren (2d Februarij) is de dag vrij rustig al'geloopen. Daar de Opper-beveliiebber het tioodig geacht heefteen deel des legers naar den linker oever der iVeic'isel te doen overgaan, zoo is te Praga met meer krijgsvolk achtergeblevendan voltiekt noed/g was, Pin den vij and tegen te houdenwelke z.ch died dig niet op een g,vee ic scheen te willen inlaten. Men hoorde tiisscheri beide wet eenig schutgevaartedoch een bepaald doel schuilt de vija-d uier gehad te hebben. Den geheelen dag brandden de huizen van het ongelukkige Pragahetwelk ons leger in den 'brand had moeten steken om al nat de werking der batterijendie de bruggen dekken, kon belemmeren uit den weg te ruimen." Den 27sten," zege hetzelfde blad van den volgenden dag, f» mede ailes stil gebleven. Alleen zijn eèuige Kozakken tot d.gi bij Pra n komen zwerven, doch door het vutir 01 zer scherpschutters teruggedreven. Door de Regering is wegens den slag van den 24 en 25sten nog niets beketld gem-akt.Vreemd is het, dat den 25ste!! toen ons le^er bij Grcchow zoo dapper streed in de hoofd stad plotseling het schrikverwekkende gerucht verspreid werd, dat de Russen reeds in Praga wared. Dit gekucht was veroorzaakt door de oogenblikkelijke verwarring in onze Vttn alle kanten benranwde gelederen, welkg. bij de verwijdering van het slagtveld nog toenam.' Het Bestuur heeft de noodzakelijkheid om Prags in den brand te steken, bij eene afkondiging tek kennis van de ingezetenen dier plaats gebragt, en hun de verzekering gegeven dat -het vaderland hun zoodra mogelijk eene billijke vergoeding voor de daaroij gcledeue verliezen zal toestaan. Voorts had het Bestuur, ten gevolge der laatste gebeurtenissenhit geheete koningrijk Polen in staat van oorlog verklaard. De v rle.en- lieid waarin hetzelve zich nu>é,c bevinden, was met w,ei 11 ie daaidoor vermeerderd, dat de onlangs benoemde opperbevelhebber, Vorst Rnd- riwiH, terwijl de vijand reeds in het gez gt der hoofdstad stond, zijn ontslag uit die betrekking genomen had. Het opperbevel was daarop voorioopig aan den Generaal Skryz.wcki opgedragenwelks benoeming den 26sten door den Rijksdag bekrachtigd was. In dezelfde zitting van den Ri ksdsg was door den Heer Jasinsky voorgesteld, dat men thans de plaa.5 zoude bepalen, werwaarrs de Rijksdag Zich zoude begeven indien het noodzakelijk wierdWar schau te veriaten. Hiertegen werd door vele 'leden aangemerkt, dat f menalvorens zulk een besluit te nemenwel diende te overleggen of in de tegenwoordige omstandigheden het geval zoude kunnen ont staan, dat de verplaatsing van den Rijksdag nood g werd; en ora zich daarover te verstaan achtte met? het raadzaam .de beraadslagin gen met geslotene deuren voort te zetten. OOSTÈNRIJK. Den 12 Februarij is te Turin het huwelijk van den Konirg van Hongarije en Kroonprins van Oostenrijk met de Prinses Marie Anne Caroline van Sardinië gedoten bij Welke plegnghed de Ko.jng van Hongarije door Z. M. den Koning van Sardinië vertegenwoordigd werd. Den volgenden dag was de jonge Koningin naar Milaan ver trokken én aldaar dbn ifen aan den daartoe afvaardigden keizer lijken Kommissnris overgegeven. Thans mede .men uit Weenen dgc dezelve den 25-sten te Schöubrunn aangekomen is, en den volgend.en dag hare plegtige intrede te Weenen zoude doem-. B INN ÉN LANDSCHE BERIGTEN. Z. Exc. de Heer Staatsraad, ad interim belast met de directie van het departement van Bmnenlandsche zaken, heelt onlangs, ten gevolge van daartoe door 7. M. verleende mafging, aan de Ueeren I Gouverneurs in de Noordelijke provinciën te ker.nen gegeven. Rat i 'Z M met veel genoegen ber'gt ontvangen hebbende van d.e geest- drift welke de roemrijke daad van den onvergetelnkenvan Speijk bij alle Noord-Nederlanders had verwekten van de pogingenwgi- i;e alom met het beste gevo:g wérden in het werk gesteld, om ge- j' den bijeen te brengen tot het oprigten van een monument ter eere fvan dien zeeheld, afgezien had van tloogstdeszelfs vno"lcme!lo1!raiw gedruk- bij besluit van den nden Februarij II. (zie Stna.s - C.oura t •'van 14 February II.), om zoodanig monument van Gouvtrnemcnn-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1