@A wA ALKMAARSCHE COURANT Bi iR5i. N°. t3. d 'ff^n Ei V» n MAANDAG Den sg MAART. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de t'njS van 6 Centen uitgegeven. KENNISGEVING. URGEME ESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Gezien de dispositie van den Heer Gouverneur van Noord-Holland van den 8"en Maart 1831, houdende vooi-schriftenbetrekkelijk de Verwisseling der Recepissen, gesproten uit de Rijks geldleening van #3 November 1830. Noodigeu mits dezen uit, en roepen op alle de houders van nog engeviseerde Recepissen, spruiter.de uit gemelde Rijks leening, om in hun belang gezegde Recepissen, als nog, en dadelijk met de mees ten spoed aan bet volstrekt vereischie Vi-a te onderwerpen, waartoe ten huize van den Heer Wethouder de Sonnaville dagelijks des voor- middags tusscben E'f en Twaalf uren, gelegenheid zal worden ge ge ven, "ten einde de schade welke bij verzuim daarvan zoude ontstaan te voorkomen. Alkmaarden ipe Maart 1831. Burgemeested en Wethouders voornoemd F O N T E I N V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris. S. C. S. HOLLAND, En op dat n.emand h ervan 01 kundig zöude zijnzal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdmitsgaders 111 deze Stads - Courant wor den gemsereerd. Alkmaarden i8e Maart 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN V F. R S C II U i R, Ter Ordonnantie van DczeVen bij absentie van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. B'INNENL ANDSCHE BERIGTEN. s' Gravenhagk, 22 Maart. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Hebben noodig geoordeeld j De Burgerij en Ingezetenen van deze Stad, en we! inzonderheid j <?e zoodanigenwelke, het Zij als Logement- of Herberghouders het zij als bijzondere personen aan lieden reizigers of anderen de welke niet tot deze Stad en Gemeente behooren huisvesting geven, of bij zich Iogeeren, tut te noodigen e>i te vermanen, om met meer naauwkeurighe.d en spoed dan tot dus verre heeft plaats gehad, de aangifte van de bij hun logeerende of verblijf houdende lieden al ware dit ook voor eenen zeer korten tijd, aan den Heer Commissaris van Politie te doen, met opgave van derzelver namen, ouderdom, beroep vaste woonpliBitsen van waar komende waar naar toegaande wa3r zij het laatst hebben vernacht, met de redenen van hunne komst en den'tijd van hun verblijf binnen deze Stad terwijl de reizigers 2ich binnen zes urenna hunne aankomst in persoon bij den Heer Commissaris van Politie zullen moeten vertoonenom aldaar hunne veiligheids - kaarten of paspoorten te verkrijgen of te doen afteek-enen, alles" ten gevolge van Z. M. bésldit van 9 Octobeh II. N'°. 66en met herinnering aan de Strafbepiiirigen bij Art. 1. van de wet van 6. Maart 1818 Vastgesteld. En zal aan alle de Logement- en Herberghouders enzeen exem plaar van deze Notificatie worden ter hand gestelddewelke zij ver- pligt zullen zijn op de meest zigtbare wijze in hunne huizen op te angen. Alkmaar, den I5e Maart 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie Van Dezelven bij absentie van den Secretaris, S. C. Si HOLLAND. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Gezien Art, 13 van net Reglement op den Her-ijk der Maten en Gewigten in N'oord-PIolland, gearresteerd den 31 Januarij 1822. Gezien Art. 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord - Holland in dato den 20 Februarij 18.3 N°. 25, (Provinciaal blad N°. 24). Gezien de Publicatie van welgemelde Heeren Gedeputeerde Staten van den !6 September 1824 N°. 16, (Provinciaal blad N°. 161). Gezien de missive van dén Arrondissements - Ijkerin dato 17 Maart 11. N°. 6. Brengen bij deze ter kennis Van alle Winkeliers, Neringdoende lieden en andere belanghebbenden, dat door voornoemde Arrondisse- ments-IJker tot den Her-ijk der Maten en Gewigten daaronder ook begrepen de DrankOlie, Melk en Teermaten, in het gewone Lo caal zal worden gevaceerd, gedurende de maand April, de vier eer ste werkdagen der week, des morgens van acht tót twaalf, en des Sjamiddags van twee tot vijf ure. Herinnerende Burgemeester en Wethoudets alle voormelde Winke» liers, Neringdoende lieden en andere belanghebbenden, aan de Pu blicatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den id September 1824, houdende: I Dat alle door hun in gebruik zijnde maten en gewigten, inge. vblge de bepalingen daarbij vermeid, jaarlijks behooren Her-ijkt te worden, eri d2t alien die hierin nalatig'inogten zijn, of verzuimen hunne maten of gewigten jaarlijks naar behooren tot den Her-ijk nantebieden zich aan de poepaliteiten blootstellenwelke vastge- ste'd zijn, met verdere informatie, dat de daarbij gecoiicerneerde Ambtenaren op nieuws aangeschreven zijn, om aile de bepalingen omtrent den Her-ijk der maten en gewigten met verdubbelden ijver te handhaven, en tegen de overtreders dier bepalingen, behoor- lijk té waken," Z. K. H. de prins van Oranje is mét de stoomboot de Ratavitr Uit Engeland herwaarts gekomen. De hanoversche consul te Antwerpende heer Ellermanis in deze residentie gearriveerd, en zal eerlang weder derwaares vertrek ken. Men spreekt van een nieuw protokol Van de londensche eonfe- rentie, waarbij de ministers der mogendheden bepalingen zouden heb ben gemaaktom aan hetgeen met betrekking tot Belgie is vastge steldgevolg te doen geven. Older de geruchten behoort, rat de mogendiiedeh den Belgeii Zeker tijdverloop heboen gesiddbinnen hetwelk zij gehouden zouden zijnom zich te verklarenwegens het al of niet erkennen van eenen door haar benoemden stedehouder, met bepaling, dat, bijaldien zij weigeren mogten, zich aan desze.fs gezag te onderwerpenmeer gestrenge maatregelen te wachten zuu den zijn, 0111 hen daartoe te noodzaken. Wat daarvan is, zal nader moeten blijken. Men meent, dat Z. K. II. de prins van Oranje niet lang binnen deze residentie zal vertoeven. 's Gravenhage 23 Maart. Heden namiddag is Z. K. H. prins Frederik van hier naar het lege* vertrokken. Haarlem, 22 Maart. Den iöden is de graaf ven Aersc'iotvsrzeld door den heer van P'raet als secretaris, uit Bnusei naar Lonueu vertrokken. Men sprak aldaar van het bijeenroepen van het congres op den 4den April,- Den lóden heeft de bekende l'ransche agent Bresson Brussel verla ten. Haarlem, 23 Maart. Den I7den moét de bevelhebber Daine in cognito in Brussel zijn- aangekomen. Den 1 yd en scheen Mellinet nog met van zijn arrest ontslagen te zijn en men «prak ook van het .11 verzekerde bewaring, stellen va» Hraive, den heve-hebber van de zoogenaamde brusselsch» artillerie bij de bencie van Mellinet Volgens de revoluth nuaire bh.de» van Brussel, zouden thans in Belgie ernstige maatregelen ten oorfog zijn bevoleii. Het 3de battaiilon vin de voormal.ge 15de afdeeiing is naar Mon$ vertrokken; het 3de van cie voormalige ikde is daaremegen 111 Geud aangekomen. Het bewind Van Brussel volvoert alzób zijn oogmeik; 0111 de standplaats der viaamsche regimenten door waalsche te doert bezettenen wederkerig. Het revolutionnaire b.ad van Gend't welk van tijd tot tijd, tegeti de waarhe-.d heeft verkondigd, dat de in Staats - Vlaanderen gepos teerde koninklijke troepen tie grenzen wared overgetrokken, meldt dezer dagen weder, dat iets dergelijks zoude hebben plaats gehad j den 13de» te Westkapelle, in Vlaanderen, en den isden bij St. Msr'- garetba, doch voegt er bij, dat de barbaren (gelijk de schrijver 'de hollandsche soldaten noemt) de komst der Belgen niet hebben afge wacht. Van onze zijde is tot nog toe niets deswegens gemeld en is het,i v. t ho ifde der gebomene msatregelen, niet waarschijnlijkdat de Wa penstilstand van den kant der koninklijke troepen zoude zijn geschon den. Tusschèn zaturdag en zondag schijnt echter bij Biervliet een gevecht te hebben plaats gehad. Voorloopig word: berigtdat da muitelingen, op nieuw, en tegen het hun bekend gemaakte verbod, den Braakman zijn opgevaren, en alzoö in de nabijheid der aldaar 'geposteerde kaïiónneersloépen zijn gekomen dat de laatstgenoemden daarop hebben gevuurd; dat de muitelingen alstoen van den .kapi talen dam viiandelijkheden hebben gepleegd, en dac dit een en ander ten gevolge "heeft gehad, dat de vijand van daar is gedreven, en het zoogenaamde Witte-huis van den beruchte Dubosch om verre is ge schoten. De bekende de Potter is, zoo als thans bliikt, te Parijs teriigge- i keerd. De Parijscbe bladen hebben het niet der moeite waardig ge- acht, van dien terugkeer melding te maken; maar in het Brusselsch {blad le Beige leest men thans, dat de Potter van eenige personen', die wegens staatkundige woelingen in het gevangenhuis Sainte-Pelag.e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1