ALKMAARSCHE COURANT jè* 101 *831. N" ^Burgemeester en wethouders der stad alkmaar, V«n MAANDAG D«i 4 APRIL, Deze Courant wórdt geregeld eens in de week en viel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NOTIFICATIE. in aanmerking nemende dat het in tegenwoord g oogenbiik, mcerdaii ooit noodzakelijk is, dat de Rijks en Plaatselijke Beiaètingen geiegeld cn naauwkeurig wordën aangezuiverd en opgebragt En tot hun leedwezen vernomen hebbende dat, voorit en bijzon der met opzigt op de Directe belastingende verponding, het per «oneel, de laatste oorlogs belasting enz: over het jaar 1830, ver. «cheidene ingezetenen aan hunne verpligting tbt nog toe, met hebben voldaan Hebben noodig geoordeeld a:le de goede ingezetenen welke zxh in dat geval zouden mogen bevinden, met den meetten ernst en aan drang te waarschuwen en te vermanen, gélijk zij doen bij deze, om toch b.nnen de korst mogelijke» tijd. «lies wat Zii ver-chu'digd zijn, uit hoofde van reeds verloopen termijnen van Landelijke öf Piaatse- liilce belastingen aan te willen zuiveren en te betalen, ten einde zij mogen blijven bewaard, voor kostbare geregtelijke vervolgingen, welke anders onvermijdelijk en zonder uitstel tegen hun zullen moe ten worden aangevangen en doorgezet. Alkmaar, den 19 Maart 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN V E K S C H U l R Ter Ordonnantie van deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR.! KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Uezieii de dispositie van den Heer Gouverneur van Noord-Holland van den Sslen Maart 1831, houdende voorschriften, betrekkelijk de Vtrwis^elng der Recepissengesproten uit de Rijks geldleening van «2 Novemner 1830. Noodigen mits dezen Uit, en roepen op alle de houders van nog ongevisterde Rvcepissenspruitende uit gtmelde Rijks leening, om ill hun belang gezegde Recepissen als nog en dadelijk mee de mees ten spoed aai het volstrekt vereischte Visa te onderwerpen, waartoe ten huize van den Heer Wethouder de Sonnaville dagelijks des voor middags tusschen Elf en Twaalf uren, gelegenhe.d zal worden gege ven, ten emde de schade welke bij verzuim daarvan zoude ontstaan te voorkomen. Alkmaar, den 19* Maart 1831. Burgemeester en Wethouders vóornoemd FONTEIN VERSCHU1R, Ter Ordonnantie van Dezelveli bij absentie van den Si cretaris. Si C. S. HOLLAND, BURGEMEESTER en WETHOUDERS dér Stad ALKMAAR Hebben noodig geoordeeld De Burgerij en Ingezetenen van dezè Stad, én we! inzonderheid de zoodanigen, welke, het zij als Logement- bf Herberghouders het zii als Bijzondere personen'sim liS'denreizigers of anderen de welke niet to deze Stad en Gemeente behooren huisvesting geVen, of bij zich logeeren, uit te noodigen e« te vermanen, om met meer «nauwkeurigheid en spoed dan tot dus verre heeft plaats gehSdde aangifte van de bij hun logeerende of verblijf houdende lieden ijl ware dit ook voor eenen zeer korten tijdaan den Héér Commissaris van Politie té doen, met opgave vin derzelver namen, ouderdom, beroepvaste woonplaatsen van waar komende \vaar naar toegaande waar zij het laatst hebben Oernacht, met dé redenen van hunné komst en den tiid van hlin verblijf binnen deze Stad terwijl de reizigers zich binnen zes urenna hunne aankomst in persoon bij den Heer Commissaris van Politie zullen moeten vertoonen om aldaar hunne veiligheids - kaarten of paspoorten te verkrijgen of te doen afteekenen, «Hes ten gevolge van Z. M. besluit van 9 October II. N°. 66, en wet herinnering aan de Strafbepalingen by Art*i» van de wet van <5. Maart 1818, vastgesteld. En zal aan alle de Logement- en tlerberghotiders enzeen exem. plaar van deze Notificatie worden ter hand gesteld; dewelke zij ver- pligt zullen zijnop de meest zigtbare wijze in hunne huizen op te hangen. Alkmaar, den 15* Maart 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris; S. C. S.HOLLAND. BURGEMEËSTER én WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR., brengen ter kennis van alle hunne goede burgers en ingezetenen Dat het Zijne Majesteit heeft behaagd, volkomen goed te keuren bét voorsteldoor het zoo zeer verdienstelijke Co/legie Zeemans-hoop te Amsterdam, aan Hoogstdezelve gedaan; om, ter gedachtenis van de hooit te vergeten daad van Jan van Speijkwelke te regt de I100- ge bewondering, zoo wel van vreemden als van zijne Landgenooten, heeft tot zich getrokken, bij nationale inschrijving, eenen vuurtoren te F.gmond- aan - Zee op te rigten, ten einde tot een eeuwig durend gedenkteeken te verstrekkenzoo van de vaderlandsche zelfsopoffe- ring van van Speijk zelve, ais vSh de edele gevoelens éijner darik- bare Landgenootenwelke deze daad op zijnen waren prys hebben Van wegens Heerën BURGEMEESRER en WETHOUDEREN oer Stad ALKMAAR wo.iicaan allen d.e het aangaat, zoo inge zetenen als Buitenlieden, bekend gemaakt: Dat cene nieuwe Phartnacopuea pauperumvan wegens bet Gou vernement opgemaakt, ter Secretarie van d,e Stad is verkrijgbaar ge- steidie„en betaling van veertig Cents per stuk. Alkmaar, de» 1* April 1831. Van wegens Heeren Burgemeester en Wethouderen voornoemd. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR» '4 -* l gesteld én aan het late nageslacht hebben overgebragt. Datvoor zoo verre door de goede burgerij en ingezetenvoor deze waarlijk vaderlandsche onderneeinnignog niet moge zijn inge schreven of bijgedragen, bij Codëgien of bijzondere peisonen, weke zich hier of elders met de zorge der inzameling hebben belast, au nog, ter Secretarie dezer Stad, dagelijks gelegenheid zal worden ge geven, om de blijken hunner deelneming in het warm gevoel, het geen den boezem van ieder Nooj-dNederlander vervult, aldaar te stortenhetzii dezelve verlangen dat hunne namen of bi,dragen wor den bekend gemaakt of wel verzwegenterwijl ook de geringste gift van weinig vermogenden met even veel dankbaarheid zal wordea aangenomen als de ruimere van meer aanzienlijken. Alkmaarden le April 1831. Burgemeester en Wethouderen voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VEIISCHU1R. BURGEMEESTER én WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, geven kennis -au ieder een welke daarbij belang heeft uat wederom in hunne Stadbij den Heer Willem Schoortzijn gepiaa st Twee HENGSTEN, uit de Koninklijke Stoererij va.. Rorcuio. Dat ieder een ziuie merriëu, op gelijke voorwaarden ais voorheen aldaar kan doen dekken, en daarddorzoö tot zijn eigen \ouidvcl ais verbetering van het inlandsc'ne paardeutas, mcdeweikeu. Alkmaar, den April 1831. Burgemeester en Wethouderen voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, ia—iw—1 1 1 11 -—Ah— JJ1NNENLANDSC11 E BE RIG TEN. Middelburg, den 33 Maart. t)mtrent de schermutselingen tusschen Philippine en Biervliet, van welke wij in ons vorig N°. nie'dmg maakten ontvingen wy hedea een partikulieren brief, het volgende behelzende Belgische v-isehers verstoutten zich uin op onze stroomen té visscheu; men had hun dit dikwerf in het minnelijke verboden: t.a.i heden, ofschoon de kanonneerboot aaii den kap.talen dam hen gebood bij te draaijengaven zij hieraan geen genourzoo dat de komma 1- dant genoodzaakt was er een' sloep inet adelborst en eenige man schappen heen te zéndén. Naatiwelijks was deze sloep (uit hoofde der laagte vap het water het digt langs den wal moetende houden) te water, of eenige brigands, achter den dijk verholen liegende, vuurden op dezeivé; kwetstén een matroos zwaar en noodzaakten de overigen die zich in de sloep bevonden haar te verlaten, hetgeen men zwemmende naar de kar,onneeiBoot deed; de sloep, met Ncer- lands vlagdreef op eene bankde kanonneerbo t begon te vureh ten einde de te vrijwarenalzoo de vijand aanstalte maakte om dié' te veroverenook zond men van Biervliet eenige troepen derwaarts, met het gevolg, dat het zoogenaamde wicte-huis ge..eel ter nederge- schocen werd. Steeds grijpt onze zeeman het foruin bij de hare»het volgende, hetwelk onze landmagt een Holïandsch stukje noemt en dat haren naiiver opwekt, is geheel zijner waardig: te midden van het twee gelederen vuur des vijands zegt een matroosKommah'danttop voor de boet!" Ga, is het korte antwoord; hij duikt in 't wa ter en, te midden van honderde kogels nadert.hij dezelve, en keert met de'boot en vlag, onder het gejuich van Neerlands braven, te rug. Heil het landwaar zulkfe dapperen voor de goede zaak strij den'; hij zal zijhé beiooning vinden want Nederland kent geen groo- ter noch hooger genotdan weldaden uit te reiken en dappere braven edelmoedig te beloonen! Van 's morgens tot 's avonds zeven urén heeft men het gebulder van het geschut tot op eeu' zeer verren afstand gehoord." PROGRAMM A. Het Bestuur der Akademie van Beeldende KunstenBow*- Toege paste Werktuig-en Zeevaartkundeonder den naam: Minerva, heeft, ir, deszelfs Vergadering van den 16 Maart 1831 ingevolge Art. 18 der wet van de Akademie, ter aanmoediging van de Binnelandsche Kunst- beoefenaars, beslotén, eene Eereprijs uit te loven in het vak der Schilderkunstbestaande in een Getuigschrift en vijftien gouden Duca- ten, voor het best geoordeeld wordende Schilderijgeheel afgewerkt, hoog 46, breed 62 Neder!. Duimen, voorstellende een Dorpsgizigt met eene groep aankomende Reinigers met paarden enz. voor eene Herberg, en verdere stojfaadje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1