B. ALKMAARSCIIE COURANT iR3i. N°. i5. iTifflMtaifiiiuuiw- Van MAANDAG Den ii APRIL. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de I'rijs van 6 Centen uitgegeven KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r STAD ALKMAAR, Gelet op dé Wet van 2 Apri! 1831 {staatsblad No. 8) oetrékkelijK '*de te doene betaling bij voorschot, op de nader vast te stellen®mid delen*tèrT>esrrijdïng der buitengewone Behoeften van den Staat over 1831 en zniks volgens den aans'ag, een, of meermalen in de perso- neele belasting over 1830, brengt bij deze ter kennis van de daarbij betrokkene ingezetenen dat het dien overeenkomstig door hun ver schuldigde, bij voorschot, in twee termijnen bij dén Ontvanger der Directe belastingen dezer Gemeente moet worden voldaan de eerste vóór of op den 15 dezer maand, én de laatste Vóór of op den 15 J\]ci aanstaande. Dat, bij zoo verre aan bun deswege nog geen aauslag-billet van gezegde Ontvanger mogt zijn geworden zij slechts dekzeil® aauslag- b.illet in de personeele belasting over 1830 zullen hebben te raadple gen omin verband met de bepalingen der Weten den daarbij be kend gemankte,» maatstaf, hun versc'iti.digde te rege en. Dat de bewijzen van betaling, welke door de Ontvangers voor het bedrag der bij hun Ontvaiigene Sommen zullen worden afgegeven, van geene waarde zijn. dan na dat dezelve door der. Burgemeester, of van Zijnentwege zijn geviseerd, waartoe dageujks van des voormid dags Elf tot 's namiddags ten Édn ure ter Secretarie dezer Stad zal worden gevaceerd. E11 zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Alkmaar, den 6C April 1831. Burgemeester cn IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, 'Ier O; donnantic an Dezeh'en De Dl EU FONTEIN VERsCHUIR. welke anders onvermijdelijk en zonder uitstel tegen hun zullen moe* ten worden aangevangen en doorgezet. Alkmaarden 29 Maart 1831. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie -"au dezelven De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Gezien Art. 13 van hec R cgleir.eoc op den Jier-ijk der Maten en Gewigten in N'oord-PIodandgearresteerd den 31 Januari] 1822. Gezien Art. 2 der N0t.liea.1e van IJ. E G. A. de Gedeputeerde Staten van Noorc: Ho land in dato den 20 Febiiiarij 1823 N°. 25 (Provii ciaal blad N°. 24). Ge-zien de Publ.crcie van welgemelde Ileeren Gedeputeerde Staten van den 16 September 18:4 N°. tó(Provinciaal blad N°. 161). Gezien de mis.-ive van den Arrond.ssements - ijkerin dato 17 Maart II. N°. 6. Brengen bij deze ter kennis van alle Winkeliers, Ner ngdoend, lieden en andere belanghebbenden, dat door voornoemde Arm d.sse ments-ljker tot den Her-ijk der Maten en Gewigtendaaronder ook begrepen de Drank, O ie, Meik en Teermaien 111 het gewo»e Lo caal zal worden gevaceerdgedurende de maand Aprilde vier te ste werkdagen der week. des morgens vsn ac'tt tot twaalf, en de namiddags van tree tot vijf ure. Herinnerende Burgemeester tn Wethoudets alle Voormelde Winke liers, Neringdoende lieden en andt-re belanghebbenden, aan de Pu blicatie van M. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 16 September 1824, houdende Dat alle door hun in gebruik zijnde Üiaten 6n gèwigteriinge- volge de bepalingen daarbij vehneldjaarlijks behooren Her-ijkt te worden, en dat ailen die hierin nalatig mogten zijn, of verzuimen hunne maten of gewigteh jaarlijks naar behooren tot den Her-ijk aantebieden zich aan de puenaliteiten blootstellen, welke vastge- steld zijn, met verdere iiiformatiedat de daarbij geconcerteerd- Ambtenaren op nieuws aangeschreven zijn, om alle de bepalinge* omtrent den Her-ijk der maten en gewigten met verdubbelden ijver te handhaven, eu tegen de overtreders dier bepalingen, behoor- lijk te waken." E11 op dat 'niemand hiervan onkundig zoude zijnzal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd mitsgaders in deze Stads - Courant wor den geinsereerd. Alkmaar, den i8e Maart 831. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezel en bij absentie van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. NOTIFICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, in aanmerking nemende dat het in tegenwoordig oogenblik, meer dan ooit noodzakelijk isdat de Rijks en Plaatselijke Belastingen geregeld en naauwkeiirig worden aangezuiverd en opgebragt En tot hun leedwezen vernomen hebbende dat, vooral en bijzon der mee opzigr. op de Directe belastingen, de verponding, het per soneel, de laatste oorlogs belasting enz: over het jaar 1830, ver scheidene ingezetenen aan hunne verpligting tot nog toe, niét hebben Voldaan Hebben noodig geoordeeld alle de goede ingezetenen welke zich in dat geval zouden mogen bevindenmet den meesten ernst en aan drang te waarschuwen en te vermanen, gelijk zij doen bij deze, om toch binnen de korst mogelijken tijd, alles wat zij verschuldigd zijn, uit hooide van reeds verjonnen termijnen van Landelijke of Plaatse lijke belastingen aan te willen zuiveren en te betalen, ten einde zij mogen blijven bewaard, voor kostbare geregtelijke vervolgingena BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Hebben noodig geoordeeld De Burgerij en Ingezetenen van deze Stad, en wel inzonderheid de zoodaiugenwelke, het zij ais Logement- uf Merberghouders het zij als bijzondere personen, aan lieden, reizigers of anderen, de. welke niet tot deze Stad en Gemeente behooren, huisvescing geven, of bij zich logeeren, uit te noodigen en te vermanen, om met meer naaiiwkeurigheid en spoed dan tot dus verre heeft plaats gehad, de aangifte v:-n de bij hun logeerende of verblijf houdende lieden al ware dit ook voor eeneu zeer korten tijd, aan den ileer Commissaris van Politie te doen, met opgave van derzciver namen, ouderdom, beroepvaste Woonplaatsen van waar komende waar naar toegaande waar zij het laatst hebben vernacht, met de redenen van hunne komst en den tijd van hun verblijf binnen deze Stadterwijl de reizigers zich binnen zes uren, na hunne aankomst in persoon bij den Heer Commissaris van Pblkie ziillen moeten vertoonën, om a daar hunne veiligheids - kaarten of paspoorten te verkrijgen of te doen afceekensn, alles ten gevolge van Z. M. besluit van 9 October II. N°. 66 eij niet herinnering aan de Strafbepalingen bij Art. i. van de wet van 6. Maart 181S, vastgesteld. Eri zal aan alle de Logement- en Herberghóuders enZ een exem plar van deze Not fic itie worden ter hand gesteld dewelke zij verT pligt zullen zijn op de meest zigtoare wijze in hunne huizen op tC hangen. Alkmaarden 15® Maart 1831. Burgemeester en IVethouders voornoemd FONTEIN VEIl SC III! IR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absent,van den Seceturïs, S. C. S. li O L L A N D. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAÜ brengen ter kenji.s van aile hunne goede burgers en ingezetene 1 Om het Zijne M.jesreit heeft behaagd, volkomen goed te keuren het voorstel, door het zoo zëer verdienstelijke Collegie Zeen,ons- 'toap te Amsterdamaan Hbogstdezelve gedaan, om, ter gedachtenis van de nooit te vergeten daad van Jan van Speijkwelke te regt de tiób- gê bewóndering, Zoo wel van vreemden als van zijne Landgenboten, heeft tot zich getrokken, bij nationale inschrijving, eenen vuurtoren e Egmond- aan Zee op te rigten ten einde tot een eeuwig durei ci eetfeukteeken te verstrekken zoo van de vaderlandsche zelfsooofFe. r ng van van Speijk zelve, als van de edele gevoelens zijner dank bare Landgt-nootenwelke deze daad op zijnen waren prijs hebben gesteld eo aan het late nageslacht hebben overgebragt. Datvoor z, o verre door de goede burgerij en ingezeenvoor deze waarlijk vader sndsc'ie onderneeiningnog niet mogt zijn inge schreven of bijgedragen, bij Collegien of bijzondere personen, welke ich Hier of elders met tie zorge der inzameling hebben belast, als oog, ter Secretarie dezer Stad, dagelijks gelegenheid zal worden ge geven, om de blijken hunner deelneming in het warm gevoel, het*, geen den boezem van ieder Noord - Nederlander vervult, aldaar te .-torten hetzij dezelve yerlangen dat hunne namen of bijdragen wor den bekend gemaakt of wel verzwegen, terwijl ook de geringste gift van weinig vermogende» met even voel dankbaarheid zal worden aangenomen als de ruimere van meer aanzienlijken. Alkmatir, dn l'- April 1831. Burgemeester en IVet bouderen voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezel"en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, géven kennis aan ieder een, welke daarbij belang heeft: Dat wederom in hunne Stad, bij den'Heer IVillem Schoort, zijn geplaatst Twee HENGSTÉN, uit de Koninklijke Stoererij van Borculo. Dat ieder een zijne mernëtiop gelijke voorwaarden als voorheen, aldaar ka» doen dekkenen daardoorzoo tot zijn eigen voordeel als verbetering van het inlandsche paardenras, medewerken. Alkmaarden ie April 1831. But geweest er cn IVethnuderen voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wegens Ileeren BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR wordt, aan allen the het aangaat, zoo Inge. zeceneu als Buitenlieden, bekend gemaakt: Dat eene nieuwe P'uirmocopaea paupcrumvan wegens het Gou vernement opgemaakt, ter Secretarie van die Stad is verkrijgbaar ge- I steld. tegen betaling van veertig Cents per stuk. Alkmaarden iB April 1831. Van wegens Ileeren Burgemeester en Wéthouderen voornoemd, DDIEU FONTEIN VERSCHUIR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1