ALKMAAR. SC HE fó B - m l COURANT i83i. Nl 16. T. VobhTï o Van M A A N DAG Jliiii lM! A :<>OV h»' -j '9 t Ay -jt Den !8 APRIL. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wil op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. KENNtSbÈrt'Nth URGE MEESTER tn WETHOUDERS der STAD ALK MA AR, Gelet op de Wet van 2 April 1831 {staatsblad No. 8) betrekkelijk de te doëne betaling bij voorschbtdp de nader vast te stellene nijd delen, ter bestrijding der buitengewone behoeften van dén Staat over 183T en zulks volgens den aanSjag, een, of meermalen iri de persó sieele belasting over 1830, bréngt bij deze ter- Kennis van de daarbij betrokkene ingezetenen dat het die r overeenkomstig door hun ver schuldigdébij voorschot, in twee termijnen bij den Ontvanger der Directe belastingen dezer Gemeente moet worden voldaan, de eerste vóór of op den 15 dezer maand, en de laatste Vóór of op den 15 Mei aanstaande. Dat, bij zoo verre a9n hun deswege ribg geen aanslng-billec vari gezegde Ontvanger mogt ziin geworden, zij slechts deszelfs aanslag- billet in de personeele belasting over 1830 zullen hebbén te randple gen, om, in verband met de bepalingen der Wet, en den daarbij be kend gemaakten maatstaf, htm verse m drgde te regelen. Dat de bewijzen van betaling, weke door de Ontvangers voor hét bedrag der bij hun Ontvangene Sommen zti'ien worden algeteven, van geene waar. e zijn", dan na dat dezelve door den Burgemeesterof van Zijnentwege ziin geviseerd, waartoe dage i:ks van des voormid dags Elf tot 's namiddags ten Één ure ter Secretarie dezer Stad zal worden gevaceerd, En zal deze worden afgekondigd en aangeplaktwaar zulks te doen gebruikelijk is. Alkmaarden 6S April 1831. Burgemeester en IVethnuders '"onrnoemd FONTEIN VERSCHUI R, Ter Ordonnantie van Dezeh'en De DIEU FONTEIN VEllSCHUIR. BURGEMEESTER eS WËTHOUDEREN der Stad ALKMAAR brengen tnr kennis van aile hunne goede buigers en ing«ze;e»ei Dac hec Zijne M jcsreic lieefc behaagd, volkomen go d te keuren het voorstel, tioor hec zoo zeer Verdienste!: ke Collegia Zeemans-hoop te Amsterdatvaan Hoogstdezelve gedaan, om, ter gedachtenis van de nooit te vergeten daad van Jan van Speijk welke te regt de hoo- ge bewonder u,'zoo we! v9n vreemden nis van zijne Landjenooten, beeft tot 1. ch vetrokken, hij nat btiale inschrijving, eenen vuurtoren te Egmond- aan - Zie op te rieten, ten einde tot een eeuwig dure. d gedenkteeken te verstekken, ztio van de vaderlandsche ze fsop offe ring van van Speijk zelve, als vah de edele gevoelens zijner dank bare Landaenoomiwelke deze daad op z nen warén prijs hebbei gesteld en aan het late nageslacht hébben bvérgebragt» Dat, voor zoo verre door de goede burgerij en ingezeten, voor deze waarlijk vaderlandse'e ondertieemingnog niet mogt zijn inge schreven of bijgedragenbij Collëgien of bijzondere personen, welkt zich hier of e'riers met de zorge der inzameling hebben beiost, ah notr, ter Secretarie dezer Stad, dagelijks gelegenheid zal worden ge geven, om de hlijken hunner deelneming in het warm gevoel, het geen den boezem van ieder Noord - Nederlander vervultaldaar o stortenhetzij dezel.ve verlangen dat hunne namen of bijdragen wor de.i bekend gemankt of wel verzwegen terwijl ook de geringst- gift van weinig vérmogenden met even veel dankbaarheid zal worde,, aangenomen als de ruimere van meer aanzienlijken, Alkmaard.n ie April 1831. Burgemeester en IVethouderen voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wegens T-Teeren RÜRGE MEESTER en WËTHOUDEREN pER Stad ALKMAAR wordt, aan a len die het aangaat, zoo Inge "zetenen als Buitenlieden, bekend gemaakt: Dat eene nieuwe Pharmacopaea pauperumVan wegens het Gou vernement opgemaakt, ter Secretarie van dié Stad is verkrijgbaar ge steld, tegen betaling van veertig Cents per stuk. Alkmaarden ie April 1831, Van wegens Heeren Burgemeester en Wethouderen voornoemd De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Volgens dé tviidde'.burgsche Courant en andere berigten van den iiden April, heeft men den vorige» dagj van den Middelburg;eken toren een veertiental zeilen in zee geziend e naar de kus; van Wa cheren koers sc lenen te zetten, en door een stoomschip ver.e- z.eld waren. Ook heeft men te Westkapdlein den nacht tnsschen den io en nden, eetiige kanonschoten gehoord 4 die, zoo liet scheenj cot sein dienden. Een en ander had eenig opzien gebaarden bij veleii aan de verschijning eener vréémde oorlogsvloot doen denken. Daar men eéhter ii dén loop van den nden tot het rRaan der post toete Vlissingen niets naders van deze schepen vernomen had, legon men ook aidaar te vermoeden, dat het slechts eene toevallige vereenigihg was van koopvaafdcls 4 welke na dien tijd derzelver on derscheidene bestemming hebben vervolgd. Ook in de Middelhui^ -che Courant wordt d.t vermoeden Uitgedrukt. BÜITENLANDSCIIE BERIGTEN. B E ÏJ E R E N. In het koninirriik Beiieren is sedert geruimen tijd een merkwaar dige strijd gevoerd tussdhen twéé partijenwaarin de belijders dér Israëlitische godsdienst aldaar verdeeld zijn, van welke de eene ten strengste gehecht is aan de 011de overleveringen der jodén en zich «tipt aan de beginselen en leerstellingen van den Talmud houdt; ter wijl de anderen den geest en de behoeften van onzen tijd erkennende, de invoering van eenige hervormingen, en den terugkeer tot de zui vere leer van Moses weuscht. De aanleiding tot dezen strijd w»rd reeds voor eenige jaren gegeven, door het openvallen van den post van Opper - rabbijn te Fiirth bij Neurenberg, dé groötste Israëlitische gemeente in Bei erenalwaar tevens eene joodsche Hoogeschool ge vestigd is. De Regering gaf terstond hare begeerte te kennen'dat de keuze van een nieuwen Opper-rabbijn, uit hoofde van het hooge Sedert men in feéigen tneer én meer overtuigd ivordt, dat de Fran, che Regermg werkelijk haar zegel hecht aan den maatregelom het Grodthertogdom Luxemburg door de krijgsbenden der Öuitsche Bonds, vergadering te doen bezettenvoeren de Brnsselsche bladen eené aal, die aan Volslagen razernij grenst en blijkbaar s rekking heeft, >m öp de dmwentelmgziichcigen in Frankrijk eemgen indruk te ma. ken, Zoo leest men in den Brusselschen Courricr van den loden en nden Aprii, zinsneden als de volgende: Frankrijk verraad onsof eigenlijk niet Frankrijkmaar eenigeti zijner onwaardigste zonen, zoo als een Sebastianid:e nimmer voor eerie trouweloosheid, voor eene logen terugdeinsde.... Wij hebben bij herhaling onze gezindheid betuigd.om ons naar de begeerte der groote Mogendheden te schikken, die den vrede wenschten te behouden. Wij hebben tot die Mogendheden gezegdlaat Be'gie zijn grondgebied behouden; legt daaraan geene onhilit.ke en ondraag bare lasten op, dan zal dat land uit uwe handen eenen Vorst aanne men die voor ons tot waarborg onzer onafhankelijkheid en voor tot waarborg voor het behohd des vredes zal strekken. 4, Maar thans maakt gij misbruik vah onze inschikkelijkheiders veroorlooft u op nieuw den gebiedenden toon der protokollen. Wet nu, wij zullen het u laten aanzien. Om uwe ongcregtiglieid te keer te gaanvertrouwen wij niet enkel op onze eigene krachten, ll'ij zullen eetiè opróepitng aan uwe onderdanen doen. Koning I.odewijle Filips! Indien het eerste kanonschot der Pruissen op onze légerben- den uwen troon doet wankelen, wijt dit dan aan niemand anders daa u zelvei'i Zijn wij dan," zegt de courrier op eene andere plaa's, zoo diepgezonken, dat 24,000 bajonnetcen [van het Duit<che Bondge nootschap] genoegzaam zouden zijnom ons weder onder het juk te brengen? Op! trekken wij die huurlingen te gemoet, ontrofen wij de vaan van September, en roepen wij allen in onze rijen, de een Belgisch hart in hun boezem voelen kloppen. \Vjj ten minste zullen onze beloften gestand doen. Elk gewesthetwelk de wapenen ep»at en in ons vriie huisgezin wit tredenzal met lief do ontvangen worden en voor en tegenspoed met ons declenE Zonderling steekt bij deze ukuoodlging san vreemdelingen, om ia c': Jht Ms*/ ifS& v V w rt :j vis, belang van dezen post, op eenen inboorling, die tevens een weten schappelijk gevormd man was, zoude vallen, en dat men ZiCh ter vervuili :g van dien pon niet, zoo sis tot hiertoe geschied was, naar Polen, den hoofzetel der Talmud.sten, zoude wenden. Daar de Be- sunirderen der gemeente te Fur h onder hunne binnenlandsche gé- leerden geene.i Rabbijn konden vinden die aan hunne begrippen van re„tz nmgheid voldeed, lieten zij de bedoelde plaats lang onvervuld, tot dat hün van Regeringswege geboden werdonmiddeljjk tot de benoeming over te gaan. Twee der door hen gekozene personen werden door de Regering afgekeurdtot dat men en deiijk twee j kandidaten rer benoeming aan de Regering vóordroég, den Heer Ro. senberg, bekend als eeu regtzinnig Tslmudist, en den Heer Le^yeen i zeer verfeilt man, die zich door vrijmoedige oordeelvellingen over de leer van den Talmud, den haat der regtzimngeti op den hals ge- 'haaldhad, maarbijdé voorstanders eener hervorming zeer ge-eht wa«. De Regering benoemde laatstgemeldentot groote ergems der regt zinnige partii, die het echter door hare kuiperijen zoo ver wist te brengen, dat deze benoeming, nog vóór de inwijding des nieuwen Opper-rabbijnsgeschorst werd. Nu ontstond er een hevige strijd tnsschen de beide partijen, waarin vele Beiiersche dagb aden zich mengdenen de zaak van den Heer Le*'y verdedigdenmet dat ge volg dat deze eindelijk de bovenhand behielden als Ópper-rabbijn te Fürcn werd aangesteld. Van dezen uitslag der zaak verwacht men voor de bevordering der godsdienstige verlichting onder dé lscaëiiten 111 Beijerende wel dadigste gevolgen. n I N N E N L A N D S C II E BERIGTEN. HH. MM. de Koning en de Koningin zijn den J3den dezer uit Amsterdam in 's Gravénhagé teruggekeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1