ALKMAARSCHE COURANT A®.1831. N®. 17. Van MAANDAG Den 25 APRIL. Deze Courant wordt geregeld eens in de week oh wel op Maandag voor de Vrijs van 6 Centen uitgegeven. AANBESTEDING. Op Woensdag den 4tle" Mei 1831, des namiddags ten twee ure, zalonder nadere approbatiedoor den Gouverneur van Noord-Hol- landof bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in ~bijzijH van den fungerende Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal vati het Gouvernement der provincie te Haarlem, worden Aanbesteed 1°. Het beplanten met HELM en STROO, van de Duinen langs de kusten der Noordzee van af Wijk-aan-Zeebenoorden Calandsoogt 2°. AU boven op het Eiland Texel en annex Eijeriand. 30. Leverancie van zware STEEN, voor de Heldersche Zeewering. 40. idem van BRIK. 50. Het bestorten van den voet der STËËNGLOOIJÏNG de* Hel- derschen Zeedijk s* 6°. Het aanleggen van een PAAL en STERNEN OEVERWERK, ter varsterking van een gedeelte ues Oever* van de Legmeer, bij lioeksjan. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en tv.•'bod. Het Bestek op hetweik de bovengemelde Aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logemen ten en Koffijhuizen, ais: te Haarlem in de Toelast, de halve Maan. de Leeuwerikde Kroonin het Groote Koffijhuis bij A. van Arends- be rgen en in het Noord - Hollandse 'te Koffijhuis bi| P. J. Voste Alk maar in den Rooden Leeuw en in de Toelastaan den Helder in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Neuwedep te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende in den Doelente Minden in het Mof var. Holla d; te Amsterdam 111 het Turfschip van Bredain het Noord Hollandse 'ie Koffijhuis, bij A. Terpoorten in het ''sGravtland- Sche Veerhuis, bij de Weduwe 1 an der Horst en C°. in het Aalsmeer der i reerhids, op den hoek van de Bioemmarkt en Wijdesteeg, bij H. van der Vutten ui het Ko.üjhu.s de Paradijsvogelin het Enkhuizer Veerhuis en bij A. Huffnagel in het Bierhuis de Eerste Visser, op bét Singel bij de Brouwersgracht; te Enkhuizeii in zfe Valk te Naarden jn de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Edam, te Monnickeiidam t« Texel en te C'-'la dsoog op het Raadhuis. Zullende acht dagen v<5ór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd Ingenieur van den waterstaat en den Provincialen Ingenieur, beide te Haarlem, de noodige infer na- tien te bekomen zijn. De GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Ontvangen hebbende eene resolutie van dert Heer Staatsraad Ad ministrateur voor de Registratiehet Kadaster en de Loterijen, van den 12 dezer N°. 1 waarbij ten gevolge van Z. M. besluit van den i* Januari; II. N°. 68, en onder de daarbij vermelde bepalingen, Wordt vastgesteld, een e honderd drie en vijftigste Loterij, bestaande uit twin tig duizend Loten en uit tien duizend Prijzen en eene Premie, over eenkomstig het plan bij dat besluit gearresteerdterwijl bij vobniiel- de resolut e het navolgende is bepaald. I. Ten behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd Van alle Prijzen en Premien Van één honderd gulden en daarenbovenen tien ten honderd Van alle Prijzen van zeventig gulden en daarbeneden, alles 011 verminderd de bipa ge van twee gulden voor ieder klassikaal Lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt, t. De Lotgn zullen in geene kleinere dealen taöged gesplitst wor den dan in twintigste» t. De klassikale Loten vdof de eerste Klasse zullen voor de integ- prijs Verkrijgbaar zijnvoor de houders van Loten die in de laat ste Klasse der 152® Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het bekomen derzelven ten kantore van den Ontvanger - Generaal der Loterij te 's Gravenhageof van een der Collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken na de opening der Collecte. De Collecte der 153* Loterij, zal geopend worden, op Dirgs- dag den 24. Mei 1831, en gesloten op Zaturdag den 4 Junij daaraanvolgende. 5, De trekking van de eerste Klasse der Loterij, zal plaats hebben en geheel moeten afloopen op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 20, 21 en 22 Junij 1831; die van de tweede Klasse, op Maandag, Dingsdag 6n Woensdag, dén 4, 5 en 6 Ju lij 1831; die van de derde KHssej öp Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 18, 19 éh 20 dierzelfde maand; die van de vierde Klasse, op MaandagDingsdag en Woensdag, dén t 2 en 3 Augustus 1831, en die der Vijfde of laatste Klasse; bp Maandag, D.ngs- dag. Woensdag en Donderdag, den 15, i<5, ij, 18, 22; 23, 24, 25, 29, 30 en 31 Augustus, en 1, 5, 6, 7 en 8 Septem- r ber 1831, terwijl de laatste honderd nothmets op Vrijdag, den 9 der lnatstgertielde maandzuilen getrokken worden. De Collecteurs, Splitters en Debitaucen, zullen bij het VerkOó- pen of Verhuren van Lotenniet meerder mogen vorderen dan: Bij verkoop van Loten voor alle Klassen of doorgefourneerd. Geheeie Loten ƒ69,- Halve f 34,50. Vijfde/ 13,80. Tiende f6, 90, Twintigste 3 45. Van de klassikale Loten voor de eerste Klasse. Geheeie Loten 14 - Halve f j- Vijfde 2 80: Tienden/ 1 40. Twintigste f o 70. Voorde tweede Klasse. Geheeie Loten fit5,. Halve 13Vijfde ƒ5,20. Tienden 2 do. Twintigste 1,30. 1 Voor de derde Klasse: Geheeie Loten ƒ40,- Halve ƒ20,- Vijfde 8,- Tiende 4,. Twintigste 2 - Voor de vierde Klasse: Geheeie Loten f56,- Halve fit, - Vijfde i f 20. Tiende 5 Ao. Twintigste f 2 80. Voor de vijfde Klasse Geheeie Loten ƒ71- Halve ƒ35 59. Vijfde 14 20. Tiende 7,10. Twintigste 3 55. B'i verhuring voor de eerste KlaSse. Geheeie Loten 4 Halve 2 - Vijfde o 80. Tiende fo 40. Twintigste ƒ0,20. Voor de tweede Klasse: Geheeie Loten ft,- Halve ƒ4,- Vijfde 1 60. Tiende o 80. Twintigste, o 40. Voi r de derde Klasse: Geheeie Loten 10 - Halve 5,- Vi fde 2 - Tiende l - Twintigste o 50; Voor de vierde Klasse: Ceheele Loten ƒ14,- Halve fj,- Vijfde 2 80. Tiende r ,40. Twintigste o, 70. Voor de eerste Week der vijfde Klasse: Geheeie Loten 18,* Halve 9 - Vijfde 3 60. Tiende 1 80. Twintigste o, 90. Zullende diegenenWelke de hierboven bepaalde prijzen voor klas sikale Kooploteu hebben betaald; indien hun lot met wordt uitge trokken, in de Klasse waarvoor hetzelve gehoinen was, derzelver fournissement Vtior de Volgende Klasse ktilmen voldoengelijk hetzel ve bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor de geheeie Loten Bij de Verwisseling Voorde tweede Klasse, met 11,- Voor de derde Klasje, me* ƒ14,- Voorde vierde Klasse, met ƒ16,- Voor de vijfde K asse, me' ƒ15 e" voorts de gedeelte van Loten naar evenredigheid van deze prijzen, alles zonder verdere bijbetaling Van een.g opgeld. Zullende wijders de prijs waarvoor dé Loten, gedurende de verde re trekking der $e klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden* natier voor elke iveek afzonderlijk worden pepaald; Brengt de voorschreven bepalingenter keuuisse van alle die genen die daarin belang thogten stellen. Haarlem, dtn 9 April i8gt. De Gouverneur Voornoemd Van TUYLL. - KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS öer STAD ALKMAAR, Gezien Art. 13 Van het Reglement op d.n Her-ijk del M i.ii ea Gewigtén in Noord-holland, gearresteerd den 31 Jai.uarii1H22. Gezien Art. 2 der Notificatie van H. E G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord - Holland in dato den aci Feoiüarij i8.'Z N° a (Provinciaal blad N°. 24}. Gezien de Puhl.catie van welgemelde Heeren Gedepiuéerde Staten van den 16 September 1824 NL 16, (Provinciaal blad Nb. 161). .Gezien dé missive van den Arroudissements - Ijker111 tu.to 1* Maart II. N°. 6. Brengen bij deké teb kennis van alle Winkelier*; Neringdoende lieden en afidérc belanghebbendendat door voornoemde Arrord sse. ments-ljker tot den lier-ijk der Maten en Gewigtendaaronder ook begrepen de Drank, Olie, Melk en Teermateuin het gewone Lo caal zal worden gevaceerd, gedurende de maand April, de vier eer ste werkdagen der week, des morgens van acht tot twaalf, en des namiddags van twee tot vijf ure; Herinnerende Burgemeester en Wetfióudets alle voormelde Winke liers, Neringdoende lieden en andere belang' tmendenaan de Pu blicatie van H; E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 16 September 1824, houdende: i, Dat alle door hun in gebruik zijnde maten en gewigten, inge- volge de bepalingen daarbij vermeldjaarlijks behooren Her-ijkt té worden, en dat allen die hierin nalatig mogten zijn, of verzuimeti hunne maten of gewigten jaarlijks naar behooren tot den Her-ijk nantebieden zich aan de pcenahieuen blootstellen, Welke vasige- h steld zijn, met verdere informatie, dat de daarbij gecpncehieerdé Ambtenaren Op nieuws aangeschreven zijn, om alle de bepalingen omtrent den Her-ijk der maten en gewigten met verdubbelden ijver te handhavenea tegen de overtreders dier bepalingenbehoor- lijk te waken.'' En op dat niemand hiervan onkundig zoude zijn; zal dezé worden gepubliceerd en geaffigeerdmitsgaders in deze Stads - Courant wor den geinsereerd. Alkmaar, den i8e Maart 183ft - Burgemeester én If'et houders voornoemd t FONTEIN VËRSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris S. C. S. II O L L A N D. Van wetens Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDÈkEN der Stad ALKMAAR Wordt, aantallen die het aangaat, zoo Inge. zetenen als Buitenlieden, bekend gemaakt: Dat eene nieuwe Pharmacopata paupemmvan wegens het Gou vernement opgemaakt, ter Secretarie van d.e Stad is verkrijgbaar ge steld, tegen betaling van veertig Cent* per acuk. Almaar, den te April 1831. Va» wegens Heeren Burgemeester en Wethouderen voornoemd, Db DIfiU FONTEIN YERSCHUIR, «.v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1