alkmaarsciie s if: Am #—A% n°. laJ.ï A°. j 831 - C OU RANT m t-x m V a n üf y/ N B A G V-f Den 1 MEI. b •'"•'."5'' \4 V 5C*it\>W' üt-lé!, itJ.i W-"—-<i Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. )t STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, In ervaring gekomen zijnde, dat sommige personen zich niet heb ben ontzien" om grovelijk misbruik te maken van de onkunde en goede trouw van een groot aantal hunner mede-ingezetenen döör hen dezen laatsten aannemelijk te maken om hunne bewijzen wegens hen te betalen voorschot, volgens de wet van g April 1 S3r staatsblad n°. 8, tegen 871- zeifs tot 85! percent, en dus verreweg beneden den beurs- prijs over te geven waar door aan die misleide ingezetenen een aan merkelijke schade is toegebragt. Heeft vermeent de bewoners der steden en in het bijzonder die van het plattelandvoor die kwade praetijken te moeten waarschu wen gelijk geschied bij dezeten einde zich elk en een iegelijk voor schade zoude kunnen wachten. En worden de heeren Burgemeesters uitgenodigd den Staatsraad Gou verneur, telkens verslag te doen wanneer dergelijke kwade en bedrie- gelijke praetijken ter kennisse van H. E. A. inogten komen. Haarlem, den i(d April 1831. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. BUlTENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. De laatste berigten uit Ierland tot den ióden Aprilgeven op nieuw eene treurige schets van den staat van zaken in dat on gelukkige eilanden vooral in het Graafschap Clare. Niettegenstaan de de aanzienlijke krijgsmagtdie van tijd tot tijd naar dat gewest is afgezonden, worden aldaar nog dagelijks velerlei gewelddadigheden gepleegd. Inzonderheid schijnt het landvolk thans op het rampzalige denkbeeld gevallen te zijn,' om de bezaaide landen van zoodanige grondbezitters en pachters, die, naar hun gevoelen, eene te hoogc fandhuur eischenom te woelen èn het gewas te vernielen. Den jsden April onder anderen is eene bende van 3000 landlieden in den -omwek van Pacriek's Well met dit werk der verwoesting bezig ge weest, waarbij ook vrouwen eenen bijzonderën ijver aan den dag hebben geleed. Ofschoon deze bende door eenen poiitië - beambte die van eene vrij sterke gewapende rnagt verzeid wals, voor een oogenblik uiteen gedreven werdis zij later op eene andere plaats bijeengekomenen heeft óp een aantal akkersmet spadenhet te veid staande graan geheel vernielt. Het voortdurend en Straffeloos plegen van zulke gewelddadigheden in verscheidene streken van Ierland is den eisten April, door som mige leden van het Lagerhuis aangevoerd als een bewijs, dat de ont binding van het Parlement op het tegenwoordig oogenblik hoogst on raadzaam was, daar toch in zulk een land de verkiezingen van nieuwe Pariements-leden met schroomelijke ongeregeldheden gepaard moesten .gaan De heer O"Council heefc echter gemeend te kunnen Verzeke ren dat het bh die verkiezingen zeer rustig zoude toegaan. Eene «ttdèré bedenking tegen de ontbinding van het Parlement is daarente gen door hein onbeantwöord gelaten. Zij bestond daarindat de wet, waarbij aan den Onderkoning van Ierland de bevoegdheid verleend werd 0111 alle staatkundige genootschappen, wier strekking hij ge vaarlijk voor de openbare rust keurte;genriiagtig:te ontbinden slechts e"durende het bestaan van het thans ontbondene Parlement van kracht was, en dat men dus, na de ohtbindiilg, Van dit middel om de me nigte in beweging te brengen, vrijelijk zoude kunnen gebruik maken. CSheel onwaarschijnlijk is het dan ook wel niét, dat, onder de mede- Verking van volksleiders van den stempel van 0'Council, de genoot schappen tot intrekking der vereeniging tusschen Groot - Brltannie en Ierland, die vroeger zoo veel onrust gesticht hebben, weder zullen herleven. tegenheid en vroegereigenlijk zeer goed en loffelijk heeft gedragen» zoodat men er fier op mag zijntot zulk een [onverlicht] volk te behooren. Zonderling genoeg laat de Courriei- terstond op deze redenering de akte van beschuldiging volgen, die eerst onlangs tegen 14 Brus- selars is opgemaakt, welke zich den 2dsteu Augustus 11., en dus den t\Veeden dag der roemrijke omwenteling aan plundering, brand stichten en aanslag tot moord hebben schuldig gemaakt. In dit stuk hetwelk zeer uitgebreid is, worden alle de verwoestingen opgeteld, welke een hoop getnëen op dien dag in verscheiden katoen-fabrijkett buiten de Anderlechtsche poort, te Voorst, Uccle en elders hebben aangerigt. Onder andere bijzonderheden vindt men daarindat zekere de Verver, die met een bijl gewapend was, geheel alleen in weinig tijds voor 10,000 gulden aan koperen platen heeft vernield, dat een ander, Steekens genaamd, eene voorbeeldelooze woede bij het in brand steken van groote hoeveelheden katoenen - stoffen aan den dag heefc gelegden zulks onder den ouzinnigen uitroepAlles breken en brandenmaar niets wegdragendat zal het land gelukkig maken!" En eindelijk dat een derde, de Fontaine, de hooivork, waarmede hij gewapend was, gebruikte om de omstanders tot het aanheffen van de kreetLeve Napoleón Leve de vrijheid te dwingen. Het regtsgeding" over deze reeds verouderde zaak zalzeker otn volks-bewegingen voor te komen, niet te Brussel, maar te Bergen worden gevoerd. Breda den 2 2 April. [Uit eenen brief J Eene dame, die gisteren alhier uit Mecheleri gearriveerd iszegr, dat, kort voor haar vertrek van daar; een battaillou vrijwilligers die stad binnengerukt was om aldaar garnizoen te houden maar dat zij, op het bevelom naar de kazerne te marcheren ztiiks stellig ge weigerd hadden, zeggende: dat zij gekomen Waren Om bij de burgers ingekwartierd te worden. De plaatselijke kommandant deed hierop, om hun te vreden te stellen, brood, kaas en bier in de kazerne brengen; maar te vergeefs, de vrijwilligers wilden zich toch niet derwaarts begeven, en toen zij zagen dat men hun volstrekt geen in- kwartierings-billetien wilde uitreiken drongen zij met geweld in de woningen, slaande de deuren dei- huizen, die door de bewoners ge sloten waren, met de kolven operiwaarop zij de onbéhoorlijkste eischen aan de bufgers deden en menigte geweidadigheid pleegden voorzeker iriet het voornemen om den Mechelaren het genot der li. berteitwaarnaar zij onder Het tiranniek bestuur van Koning IVillem zoo reikhalzend verlangden krachtdadig te doen smaken. Heden hebben wij hier zien binnen komen een battaillon Geider- sche schutterij, onder liet kommnado vail den luitenant -.kolonel 'Vee renwelke manschap door hare mannelijke ges.aire en krijgshafcigè houding aller oogen op zich gevestigd hieid wij hoorden zelfs een officier der grenadier's, die juist bij hunnen imogt aanwezig was uitroepen zei ze b'eerenmutsén op en nimmer zult gij schooner grena diers gezien hebban Breda, den 23 April. Gisteren e.vónd, tusschen acht en negen ure, was de lucht boven deze stad zoodanig vuurrood gekleurd dat ieder zich naar den kant der Waterpoort begaf, om te zien wat er buiten de poort gaande was, daar men aldra bespeurde, dat hcc roode schijnsel van dien kant opkwam en al spoedig ontwaarde men dan ook aan die zijde dei- staddat er te Terheijde oi" in de ommestrekën een lievige brand ontstaan was, en wel, zoo ais men later vernam, in den aan het do. mein behoorende wind-watermoientusschen Terheijde en den Wa genberg gelegen, die, beneveiis het daarbij staande woonhuis van den molenaargeheel in de asch gelegd is. Het schijntdat dit ongeluk; door de bliksem ontstaan is, zoodat dit het tweede ongeluk is, dat BINNENLANDSCHE BERIGTEN. De Belgische bladen behelzen thans eene soort van verzoekschrift van het Opperbestuur der Brusselsche ldub aan den Generaal Lafayette, "hetwelk uit naam van het geheele Belgische volk is opgesteld, doch •reene andere handteekeningendan die van Van Meenen Gcndebicn jen C. Levique draagt, en waarin de Generaal verzocht wordt, om zijnen overgroote invloed tot het bewaren der onafhankelijkheid van Be!<*ie te besteden. De winderingé stijl van dit stukwaarin uatuur- lijk"niet nan uitbundige lofspraken op Generaal en uitvallen tegen de zaamverbondene Koningen ontbreekt, maakt het moeijelijk, ue eigen lijke bedoeling daarvan te ontdekken. Uit sommige uitdrukkingen zoude men intnsscbcn opmaken dat men den Generaal wil gebruiken, om zoo bet Fransche Ministerie ten oogmerk mogt hebbenonder Iiet'een of ander voorwendsel, de Belgische grens - vestingen te be zetten dat ontwerp tegen te gaan. Het verzoekschrift is den i^den April gedagteekend. In de Brusseche Courrier van den z3sten April vindt men een lang betoog over de onlusten ter gelegenheid van het regtsgedmg van Borremans, waarin dit blad tracht te betoogen, dat deze onlusten niet veel te beduiden hebben gehad, en dat het volk van Brussel zich, deszelfs weinige verlichting in aanmerking gentmenbij die ge. binnen korte dagen in deze. ohistreken door het onweer veroorzaakt is, daar, door het onweder, datdëni3den dezer gewoed heeft, eenó boerenwoning, onder den Hout, gemeenteOósterhout, moet afgebrand zijlij Het denkbeeld om de kroon van Belgie aan den Prins van Saksen Kabitr* op te dragen wejk denkbeeld menblijkens het zenden van afgevaardigden *an dien Vorst, thans weder opgevat heeft, wordt dan ook in de Belgische bladen weder aangeprezen. Voorts blijkt uit hunne redeneringendat zijhoe breed ook opgevende van de magt en den strijdlust der Belgen, zich echter zeer zouden verheu gen indien door eene schikking van dien aard. aan den verwarden toestand van lniu land eed einde konde gemaakt worden. De Brus- selsche Courrier Zegt wel, dat het doel op eene spoedigerzekerder; en meer met geestdrift des geheelen volks overeenkomstigewijze zoude bereikt worden, indien de Belgen hunne regcen met de wa- pe'is handhaafden en deden erkennen; maar hij meent toch dat het wenschelijker is, zich de ramoer, van eenen oorlog te besparen, in dien hetzelfde doel zonder bloedvergieten kan bereikt worden. Dat blad prijst dan ook de Ministersdat zij eene poging doenom aan de omwenteling een einde te liiakendoor de verheffing van Prins Leopold op den Belgischen troon, waardoor Belgie zich_ de vriend - «cbap van Frankrijk en Engeland en groote handels voordeelen zoude verzekeren. De Courrier maakt echter drie voorwaarden, zonder welker' vervulling, volgens hem, de Belgen nooit hunne toestemming cot de verheffing van een vreemd Vorst kunnen gevente weten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1