l*mw* ALKMAARSC HE N' COURANT A0.1831 Van M A A JV D A G Den 23 MEL n-i rrv/V Ck: ;i V vVM t~s-X MM" rV- 1tjr.f Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. J) URGEMEESTER en WETHOUDERS deR STAD ALKMAAR, Brengen bij dezen ter kennisse van de goede Burgerij en Inge zetenen, Dat, ten einde voortdurend te kunnen vodrfcien in de behoeften van vrouwen en betrekkingen van uitgetrokkene Schutters en Vrijwil ligersde Ed. Achtb. Raad bij besluit van den 28 April II. heeft be paald, het daartoe benoodigde fonds voor den tijd van drie maanden, bij wijze van Omslag over de Ingezetenen te heffen, welke maatregel bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den 5® Mei 11. 1831 is goedgekeurd; Dat, ten gevolge hiervan het kohier van Omslag is gefourmeerd -waartoe tot grondslag van elks aanslag is genomen de Rijks personeele Belasting over den Jare 1831, ten bedrage van s procent 's maands van het bedrag dier belasting, zijnde dit kohier bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd van den n® dezer N°. 34, goedgekeurd en executoir verklaard. Dat als nu onverwijld tot het ophalen der gelden tegen kwitantie aan de huizen der Ingezetenen, en vervolgens maandelijks zal worden overgegaanwelke gelden zullen worden uitgfcreikt aan de Commissie voor het fonds tot ondersteuning van de vrouwen en betrekkingen van de uitgetrokkene Schutters alhier bestaandlt, ten einde daarvan het vereischte gebruik te maken. Burgemeester en Wethouders vertrouwendat ieder Ingezeten da delijk gereed zal zijnzijnen aanslagwelke met de meeste billijkheid fii op eenen vasten grondslag berustendeis gemaaktbehoorlijk te oldoen en daardoor mede te werken, dat op eene doelmatige wijze borden voorzien in de behoeften van de zoodanigen wier mannen of vhders, tot verdediging van het Vaderland zijn uitgetrokkenwaardoor #zen in de onmogelijkheid zijn gebragt zelve in die behoeften te voorzienen dat Burgemeester en Wethouders alzoo niet zullen be hoeven gebruik te maken van het regt van parate executievvairme- ée deze omslag des noods zoude moeten worden ingevorderd. Gedaan ter kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alk maar, den 17' Mei iü£i. Burgemeester en TVethouders voornoemd FONTEIN VERSCIIUIR, Ter ordonnantie van dezelvtn bij absentie van den Secretaris, S. C. S. H L L A N D. En dat eindelijk zij, welke bevonden worden zich nier voor den Juny te hebben doen inschrijvendoor het plaatselijk bestuur kullen worden ingeschrevenen in eene geldboete verwezen worden» terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde inschrij ving geène reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien be stonden; Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder Ingezeten de- zèr Stad en Jurisdictiewelke het aangaatom zich tijdig van een geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder v*u zijnen juisten ouderdom kan verzekerenen hetwelk bij de inschrijving zai moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijke tijd tot de in schrijving aantemel'denten einde de straf wegens nalatigheid vastge steld, vöortekötnen. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Scad Alkmaar, den 3® Mei 1831; Burgemeester en Wethouders voor tieemd s FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie va n Dezelvcn bij absentie van den Secretaris, S. C. S. HOLLAND. PUB L I C A T I E. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Gezien Z. M. besluit van 21 Maart 1828 (staatsblad n°. 6j hou dende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutte rijen van den 11 April 1827 (staatsblad n°. 17), in verband gebragt me^ art. 6, 7, 8 en 9 van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van Koord-Hollanddd. 1,1 April 1828 n°. (provinciaal blad no.41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen ter voldoetiing aan art. 7 van voorsz. Koninklijk besluit, bij deze op, alle Manspersonen, Ingezetenen dezer Stad en Jurisdic tie, Welke op primo januarij 1831 hun 25° jaar zijn ingetreden en hun 34® jaar niet voleindigd hebbenen dienvolgens geboren zijn in de jaren 1797, tot en met j8o6, otn zich in de daartoe gereed ge maakte registers voor t|e dienst der Schutterij te doen inschrijven tevens te kertiien gevendë: Dat d# inschrijving zal .beginnen met den 9H®11 Mei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgelopen op den eersten Junij daaraanvolgen de, terWijl in een der verdekken Op het Raadhuis alhiervooi' de inschrijving zal worden gevaceerd des MaandagsWoensdags en Don derdags van ieder wéik, vaü 's morgens 9 tot 2 uren. En ten einde voortekomendat niëthand, in de termen der inschrij ♦ing vallendezich door onwëtenheid aan pligeverzuim schuldig make heeft het gemeente bestuur nóodig geoordeeld een ieder bekend te snaken met, en te herinneren aan de navolgende bij de wet vau n April 1827, (staatsblad 11°. 17) geblaakte bepalingen s Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of Biet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgestotenen te behooren verpligt zij zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf hondenof den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot inschrijving ver pligt zullen zijn binnèn die gemeente, waar een dienstdofcnde Schut, ccrij aanwezig'is; en bij aldien in die verschillende gemeente, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, Zich te doen in schrijven in de gemeente, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alvviar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genenwelke van hunne juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, tiaar het oordcel van her plaatselijk bestuur zullen worden ingeschrevenonverminderd de bevoegdheid van den inge achrevene, om van zyneu juisten onderdos nader re doen blijken, BUITENLANDSCHE BERIGTEN. POLEN. Te Warschau had man den töden deZer, vólgens de nieuwspapie ren van dien dag, itog geene stellige tijdingen aangaande bewegingen viiu de beide hoofdlegers. Doch waren er verschillende geruejuen deswege in omloop, waartoe onder anderen behoorde: dat'Graaf Diebitsch, in persoon met eene ieger-afdeeling van de zijde van Radzymin, ten noorden van Praga, tegëh laatstgenoemde plaats it» aantogt was; dat een deel der Russische garde te Stanislawaw stond, en dat de regcervleugel van het Poolsche leger, ouder Generaal Skarzynskieenige voordeden behaald, en zich weder tot aan den Wieprz uitgestrekt had. Voor dit alles had men geene de nunste zekerhei^i ,|Vlen bleef echter steeds in Üe verwachtingdat er eerst daags «ene beslissende slag zoude geleverd Worden. Het uitblijven van berigten nopens de verrigtingen der beiderzijds sche legers geeft intusschen tbt vele gissingen aanleiding. Zoo is van de Poolsche zijde beweerd gewordendat bij de jongste voor- waarcsChe beweging der Russenop den 24sten April en volgende dagenslechts een geling gedeelte hunner magt zich aan de Polen zoude vertoond hebbenten einde aan de hoofdmagt gelegenheid te geven, om ongemerkt jen ongestoord naar den Bug terug te kunnen trekken, en aldaar veilige legerplaatsen in te nemen; iets waarvar» het tegendeel iiit de lègerberigten van Graaf Diebitsch gebleken is. Even weinig is tot nog toe het door de Polen verspreidde geruchc bewaarheid gewórdendat de Russische garde uit het gewest van Au. gustowo naar Lichnueti terug gekeerd zoude zijnom den in hee Vyilnasche uitgebarsten opstand te dempen. In berigten uit Krakau daarentegen wórdt beweerd, dat da Veldmaarschalk Diebitsch. de on mogelijkheid ingezien hebbende, om de Polen andermaal vóór Praga in hunne onlangs zeer versterkte verschanste stellingen aan te tasten te rade geworden was, om de Ieger-afdeeling van Graaf Pkalen mee de garde Bij Plock over den Weissel te doen gaan, ten einde War schau van achteren aan te tasten, terwijl hij zelf het leger va» Skrzynecki zoude bezig houden. - Over het ongeval van Dwernicki trachten de Watschausehe dagbla den hunne landgenooten nog zooveel mogelijk in Onzekerheid te hou den. Jje Poolsche Staats-courant deelt :eu minste bijzondere berigten uit Galiicie medevolgens welke die Generaalna plegtig beloofd te hebben dat hij op Oostenrijltsch grondgebied geen gebruik van zijne wapenen zoude makenvan de OostenrijksChe Regering verlof ont vangen had, 0111 dezelve te behouden, en dan ook, nadat de Russen zich verwijderd haddenweder in Volhynie binnengerukt zoude zijn I Dat de afdecling van Dwernicki ontwapend en meer landwaarts ia vervoerd was geworden (waaraan sedert de stellige berigten van den Beobacbter, niet meer te twijfelen valt), wordt door de Warschau- sche bladen slechts bij wijze van gerecht medegedeeldhetwelk nog grootelijks bevestigiag zoude behoeven. Tijdens de reeds theermalen vermelde beraadslagingen van den Rijks dag over de wet van gelijkstelling der Lirthauers, Volhyniers enz.» met de Polenhad men van verschillende kanten begeerddat daarbij ook eene bepaling zoude gevoegd worden, houdende, dat de Polen elke hnrde bejeging, die de Litthausche opstandelingen, strijdig mee de algemeen aangenomen® krijgswet, van de Russen mogten onder vinden zouden verhalen op de Russische krijgsgevangenenwelk» zich in hunne magt bevonden. Men heeft destiids begrependat ira eene wetals de bedoeldezulk eene berdreiging niet voegen zou de, doch thans wordt in de Staats-courant een brief bekend gemaakt, dien de Generaal ProndszynskiGeneraal - kwnrtiermsestes van het poolsche leger, den istea Mei aan den Russiichen bevelhebber se- schrwec had, ao wear ra ede net het voorgestelde, doel meende t»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1