ALKMAARSCHE COURANT A". 1831- giniititm>witiiiiiu«Mnwiii^iitnffiiiitiitirout 3N-. 22 •"EX Sv5e«tie8,.n.„ d„ Md «H». Van MAANDAG Den 30 M E I. NEDERLANDEN. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. "Rij Ztfner Majesteits van den 23sten Mei 1831, n°. 14, is de fuse lier bij de iode ai'deeling Infanterie, Hèndrik van Leuven, benoeold iot Ridder van de Militaire Wiileras-orde der vierde klasse. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Brengt bij deze ter kennisse van wien zulks zoude mogen aangaan dat ter vernieuwing en bestrating van den GROOTEN WEGtüs- schen Abcoude en de Duivendrechtsche - Brug, dien weg in zoo verre dat gedeelte betreft, liet geen tot Noord - Holland behoort met den 3oe dezer, zal gesloten zijn, zullende alsdan de passagie met rijtui gen, moeten gaan als volgt Van Amsterdam komende, over de Hartsvelder on Dtemer-Bruggen vervolgens langs de Weespervaarj tot over de Ceijnbrug en eindelijk langs de zuidzijde van het Ceijti tot in Abcoudeen zoo ook omge keerd. Haarlem26 Mei 1831. De Staatsra-d, Gouverneur vooimoemd, Van T U IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Brengen bij dezen ter kennisse van de goede Burgerij en Inge zetenen, Dat, ten einde voortdurend te kunnen voorzien m de benoeiten van vrouwen en betrekkingen van uitgetrokkene Schutters en VrijvVil -ligersde Ed. Aclicb. Raad bij besluit van den 28 April II. heeft be. paald, het daartoe benoodigde fonds voor den tijd van drie maanden, bij wijze van Omslag over de Ingezetenen te heffen, welke maatregel bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den Mei II. 1831 is goedgekeurd; Dat, ten gevolge hiervan liet kohier van Omslag is gefourmeerd waartoe tot grondslag van elks aanslag is genomen de Rijks personeele Belasting over den ]are 1831, ten bedrage van 2 procent 's maands van het bedrag dier belasting, zijnde dit kohier bij besluit van fdeeren Gedeputeerde Staten voornoemd van den ne dezer N°. 34, p-oeriuekcurd en executoir verklaard. 6 nat als nu onverwijld tot het ophalen der gelden tegen kwitantie aan de huizen der Ingezetenen, en vervolgens maandelijks zal worden overgedaanwelke gelden zullen worden uitgereikt aan de Commissie voor het fonds tot ondersteuning van de vrouwen en betrekkingen van de uitgetrokkene Schutters alhier bestaande, ten einde daarvan het vereischte gebruik te maken. Burgemeester en Wethouders vertrömven, dat ieder Ingezeten da delijk gereed zal zijn, zijnen aans ag, welke met de meeste billijkheid en op eenen vasten grondslag berustende, is gemaakt, benoorlijk te voldoen en daardoor mede te werken, dat op eene doelmatige wijze worden voorzien in de behoeften van de zoodanigen wier mannen 01 vaders tot verdediging van het Vaderland zijn uitgetrokken Waardoor dezen 'in de onmogelijkheid zijn gebragt zelve in die behoeften te voorzien en dat Burgemeester en Wethouders alzoo met zullen be- hoeven gebruik te maken van het regt van parate executiewaarme de deze omslag des noods zoude moeten worden ingevorderd. Gedaan ter kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alk- Blaar, den :?e Mei 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VER SC HU IR, Ter ordonnantie van dezelven bij absentie van den Secretaris, 's. C. S. HOLLAND. (pligc Zullen zijtl binnen die gemeente, Waar een dienstdoende Schut terij aanwezig is, en bij aldién in die verschillende gemeente, alleen iienstdoende öf alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen in. ?chrrjven in de gemeentealwaar zij voor de personeele belasring zijn aangeslagenen de ambtenaren in die gemeentealwaar zij ambcsnalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genenwelke van hunne juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van den inge schrevene, om van zijnen juisten ouderdom nader te dóen blijken. En dat eindelijk zij, weflte bevonden worden zich nier voor detï jt Jbnij te hebben doen inschrijvendoor het plaatselijk bestuur zullén worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zuilen wordere. ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuitr.de inschrij ving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien be stonden. Burgemeester en Wethouders veïtiiaiien tevens teder Ingezeten de zer Stad en jurisdictie, welke het aangaat; bm zich tijdig van een geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, én hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijke tijd tot de in schrijving aantemelden, ten einde de Straf wegens nalatigheid vastge steld, voortekomen. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, den 3e Mei 1831: Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VER SC HU IR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris. S. C. S. HOLLAND. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Gezien Z. M. besluit van 21 Maart 1828 (staatsblad n°. 6) hou iende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutte rijen van den 11 April 1827 (staatsblad 11°. 17) in verband gebragt me. art. 6, 7, 8 en 9 van gezegde wet. Gez'en de dispositie vail den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, AA. ii April 1828 n° (provinciaal blad n9. 41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. j Roepen ter voldoening aan art. 7 van voorsz. Koninklijk bes.uit, bii deze op, alle Manspersonen, Ingezetenen dezer Stad en jurisdic tie, welke op primo januarij 1831 hiin 25= jaar zijn ingetreden en hun ztp jaar niet voleindigd hebben, en dienvolgens geboren zijn in de jaren 1797, tot en met 1806, om zich in de daartoe gereed ge maakte registers voor de dienst der Schutter* te doen inschrijven; «heel zal moeten Zijn afgelopen op den eersten imy daaraanvolgen de terwijlTeen der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de inschrijving zal worden gevaceerd des Maandags, Woensdags en Don derdags van ieder week, van 's morgeus 9 tot 2 uren. En ten einde voortekomendat niemandtn de termen der inschrij ving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig make heeft het gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende bij de wet van 11 April 1827, (staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen: Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij tnogt vermeenen al of riet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zij zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf honden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot inschrijving v#r- buitenlandsche berfgten. F R A N K R IJ K. Parijs, 20 Mei. De Koning heeft te Rouen 15000 man der nationale garde, zoo uit de stad, als uit den omtrek, in oogenschouw genomen. Z. M. is den ipden van daar haar Havre v'enrokkeui De nederlandsche gezant, baron Fagel, is alhier teruggekomen. Volgens berigtert uit Belgie hééft men aldaar van ter zijde de voorwaarden vernomen, onder welke vorst Leopold genegen zoude zijn zich met dé belgiscbe kroon te belasten, lleeds heeft het bel- gische gouvernement zich tot het kabinet van Parijs gewendten emdë te weten, welke houding hetzelve zoude aannemen, bijaldien Belaie de vijandelijkheden moge hervatten. Men verzekert, dat van de zijde van Frankrijk is geantwoorddat deze mogendheid gewisse- lijk met hare geallieerden ttisschen beide zoude komen, en dat Belgie in geen geval op hare ondersteuning zoude moeten rekenen; men voegt 'er bij, dat 'er zeer ernst ge pogingen zijn aangewend om de hersenschimmen, met welke zich de Belgen met betrekking toe Frankrijk mog'ten hebben gevleid, Ié doen verdwijnen; ook dan, wanneer Pniisseh zich de zaak van Luxemburg mogt aantrekken. Een der leden van het congres van Brusssl moet aan zijne vrienden verzekerd hebben, dat bijaldien men de menigte in Belgie konde doen gelooven, dat Frankrijk zich niet in den strijd zoude mengen, de protocollen welligr zouden worden aangenomen. t Verscheidene prefectenwelke meerdere uitbreiding aan de beginselen der volksregering wilde verzekerendan met de staatkun de van het tegenwoordig ministerie overeen komtzijn tot andere functien geroepen. Met schijnt, dat eenige twijfel, of de zooge naamde gematigde gedeputeerden wel alom kans hadden om op nieuw te worden benoemd, aanleiding tot dien maatregel heeft gegeven. ZWITSERLAND. I11 het Zwitserseh kanton Scbaffhausen hebben wederom onrustige bewegingen plaats gehad, en wel ter zake van de nieuwe staatsrege ling voor dat kanton. Het ontwerp daarvan, waarbij aan de landbe woners groote voorregten werden verleend, zoude volgens de berig- ten den ïodeti dézer aan eene stemming onderworpen worden, doch den'iöien was er eene poging gedaan om zulks te verhinderen, e» nog grootere voorregten voor het landvolk te verwerven. In den namiddag van dien dog was een hoop van omstreeks 800 boergn uit de omstreken tegen de stad aangerukt, met oogmerk ons dezelve met geweld binnen te trekken. Eene bezending van de ste delijke Regering, welke hun te g.-moet gegaan was, om hun de noo- dige vertoogen te doen, was door hen niet alleen niet aangehoord, maar zelfs "gevangen genomenen had slechts door een toeval de vrijheid wéder gekregen. In de stad werden terstond de krachtda digste maatregelen tot afwering van het geweld genomenen de poorten met krijgsvolk en geschut bezet. Dit had dan ook het ge- vol- "êhaddat de onstandelingen des nachts, na verscheiden ver- ceefsche pogingen, en nadat aan beide zijden in de schermutseling bii de pooyen eenige dooden en gekwetsten gevallen warenonver- rbter zaak waren afgetrokken. Eenige gevangenen waren den i7den door uitgezondene patrouilles te Schaffhansen binnengebragc. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Breda, 24 Mei Prins Fndtrik is heden middag ui; 's Gravanhage alhier terug ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1