alkmaarsche n* *$\m COURANT, D. r>l /- acn ir\ |S| fiKW1'*0^ V'i J'~ Ae. 1831 ''T SR9*H9ti Van MAANDAG p IJ^ir 1 Den fi ld3 lESIflaMMMmMilH - tfiinii- V'^vV _fai /jS r'K 4 t 1/ UtliiUiüUüiUlllüülUUÜli9 IHMiilllililliiilllftllllMaiM'^niliHlH'lillWl Cw/ geregeld, eens in de week en wel Maandag vwr Prijs van 6 Centen uitgegeven. K STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Herinnert bij deze ten overvloede een iegelijk die zulks zoude mogen aangdar., aan d!e bepalingen der wet van 8 November 1815 n°. 36, ^staatsblad n°. 51) volgens welke alle Schuldvorderingen, ten laste van net Rijk, ovër de dienst van 1830 moeten zijn ingediend, vóór den ie Tulij aanstaandewordende aan alle autoriteiten of ambtenaren bij deze te kennen gegeven dat zij personeel verantwoordelijk zijn voor liet niet ten bepaalden tijd indienen van alle Schuldvorderingen welke zij ambtshalve behooren jutezenden. Haarlem, 28 Mei 1831. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U Y L L. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Brengt bij deze ter kennisse van w.en zulks zoude mogen aangaan dat ter vernieuwing en bestrating van den GROOTEN WEG, tus- schen Abcoude en de Duivendrechtsche - Brugdien weg in zoo verte dat gedeelte betrefthet geen tot Noord - Holland behoort met den 30° dezer, zal gesloten zijn, zullende alsdan de passagte met rijtui gen, moeten gaan als volgt: Van Amsterdam komende, over de Iidrtsvelder en Diemer-Bruggen vervolgens langs de hVeespervaart tot over de Gcijnbrug en eindelijk langs de zuidzijde van het Gejn tot in Abcoudeen zdo ook omge keerd. Haarlem26 Mei 1831. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. BI R GE MEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR met gevoelig leedwezen vernemende Dat hue zeer de Stedelijke Raad, ten einde de goede ingezetenen joo veel mogelijk in deze moeilijke tijden ce gemoet tè komen heet toegestaan en besloten dat de belasting van het Weg, Straat en Brug gelden over het verloopende jaar 1830, eersc in de eerste Zes maanden van het tegenwoordig jaarte beginnen met de maand Jannarijbij maandelijksöhe' Contributie zoude worden betaald en opgebragt terwijl met de betaling van diezelfde belasting over het tegenwoordig rrr eerst met de maand Julij zoude behoeven te worden aangevan- niet tegenstaande deze inschikkelijkheid tot nog toe slechts een gering gedeelte van de betaling, welke tot het jaar 1S30 behoort, bij den Stedelijken Ontvanger is ingekomen, En alle mogelijke voorzorgen moetende in net werk stellenop dat de Stedelijke Administratie, dewelke ten hoogsten in de moeilijk heid der tijden deelt, niet in het ongerede worde gebragt, terwijli zonder het behoorlijke inkomen der belastingen waarop dezelve heelt gerekend, ook de noodzakelijkste uitgaven niet zouden kunnen ge schieden. j Hebben noodiz geoordeeld alle de zoodanige hunner ingezetenen, welke hun aandeel in de bovengemelde belasting van Weg, Brug en Staatgeld nog niet Hebben betaalden opgebragtop het ernstigste te verzoeken en te vermanen, niet langer daarmede in gebreken te blijven, maar het verschuldigde zonder eenig" verder uitstel op te brengener. aan te zuiveren en zich daardoor zelve te bewaren voorb alle kósten en bezwarendewelke het gevolg zullen zijnvan eene geregtelijke vervolging, welke bij mogelijkheid niet Lnger ran worden uitgesteld. Alkmaar, den 2e Juni) 1831. Bui geweest er en wethouders der S.tad alkruemr 9 FONTEIN VERSCHU1R, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris. S. C. S. HOLLAND. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Brengen bij dezen ter kennisse van de góede Burgerij en Inge zetenen t Dat ten einde voortdurend te kunnen voorzien m de behoeften van vrouwen en betrekkingen van uitgetrokkene Schutters en Vrijwil ligers de Ed. Achtb. Raad bij besluit van den 28 April 11. heeft be paald het daartoe benoodigde fonds voor den tijd van drie maanden, bij' wijze van Omslag over de Ingezetenen te hellen, welke maatregel bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den 5= Mei 11. 1831 is goedgekeurd; Datten gevolge hiervan het kohier van Omslag is gefourneerd waartoe tot grondslag van elks aanslag is genomen de Rijks perspneele Belasting over den Jare 1831, ten bedrage van 2 procent 's maands van het bedrag dier belastingzijnde dit kohier bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd van den iic dezer N°. 34 5 goedgekeurd en executoir verklaard. Dat als nu onverwijld tot het ophalen der gCIden tegen kwitantie aan de huizen der Ingezetenen, en vervolgens maandelijks zal worden overgegaan, welke gelden zullen worden uitgereikt aan de Commissie voor het fonds tot ondersteuning van de vrouwen en betrekkingen van de uittrérrokkene Schutters alhier bestaande, ten einde daarvan het vereischte gebruik tè maken. Burgemeester en Wethouders vertrouwendat ieder Ingezeten da delijk gereed zal Zijn zijnen aanslag, welke met de meeste billijkheid voldoen en daardoor mede te werken, dat op eene doelmatige wijza worden voorzien in dc behoeften van de zóudanigen wier mannen of vaders, tot verdediging van het Vaderland zijn Uitgetrokkenwaardoor dezen in de onmogelijkheid zijn gebragt zelve in die behoeféu c« voorzien, en dat Burgemeester en Wethouders alzoo niet zullen be hoeven gebruik tè maken van het rëgt van parate executie, waarme de deze omslag des uoods zoude moeten worden ingevorderd. Gedaan ter kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alk maarden i?e Mei 1S31. Burgemeester en Ir et houders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven, bij absentie van den Secretaris, S. C. S. HOLLA N D. BUITENLANDSCHE BERIGTEN, POLEN. De tijding, welke wij gisteren uit bijzonderen Wnrschausche brieven mededeelendat namelijk de Poo sehe hoofdmagt meer noordwaarts opgetrokken wa.>, schijnt door de Warschausche «Jagüladen van den 2,,sten Mei in zoo verre bevestigd te worden, als daarin gëzegd woiin, a het södert ëenigë dagen, uit hoofde vah de meerdere verwijdering van het oorlogstooneelaan stellige béf:gten riopens de krijgt tingen ontbreekt. Onder de geruchten, welke, bij Se^eieP1" k' in omloop waren, behoorde dat de Polen den igdeli Mej en kort daarop ook Lomza 111 het Augustowsche ingenomen en lil beide plaatsen een 1 ge duizer.de krijgsgevangepen en eene menigte buit zouden hebben. Van Lomza zom'.en zij reeds verder noordwaarts naai' Stavviszlti voortgerukten ook langs den Bug tot bij Nur, d-gc aan de Russische grenzengenaderd zijn. De dagbladen voegen er echter nog eens uitdrukkelijk bij, dat de Regering deswege nog geene tijding ontvangen had; hetwelk men veilig schijnt te mogen gelijk stellen mee eene vermaning aan de lezers, om aan de mede gedeelde geruchten toch geen geloof te hechten. Sommige ParijscÜe dagbladen hebben op verzoek van twee Po- len den Generaal Kniaziewicz en den Graaf Platereènen br.el ge plaatst, welken die beide Heeren., zoo het schijnt als Poolsche zaak gelastigden, van het Warschausche Benuur ontvangen hebben. Dit stuk is eigenlijk eèn vertoog, aaii de Eurbpesclie Mogendheden ge en strekkende oin dezelve te overtu geildat het thans meer dan tijd is voor eene bemiddelende tusschenkomst ten behoeve der Polen. De Poolsche Regering bèroept zich 'tot dat einde op het Keizerlijk bevelschrifthoudende bepalingen ten aanzien van de be- raffing dergénendie aan den opsta id in Litthauen heboedeel genomen (zie staats - courant h°. 5)9). Indien de Mogendheden del len, dat die bepalingen ten uitvoer gelegdworden,gelijk zij die reeds aanvankelijk zijn, dan zoude de strijd met Rusland, ondanks alle pogingen der Poolsche bevelhebbers om zulks te verhinderen eenen graad van verbittering en van wreedaardigheid verkrijgen, waarvoor de men^cbheid moet terugbeven, en welke het beschaafde Europa niet jtan dulden. Daarenboven blijkt het uit dat bevelschrift, hoe Keizer Nikolaas jegens onderdanen gezind is, welker geduid door jaren lange „onderdrukking eindelijk is uitgeput; en welk loc aan Polen te beurt zal vallen indien het ten laatste voor de over maat van Rusland moet zwichten. Thanszoolang de strijd 1105 niet beslist is„ kunnen vertóogen en nadrukkelijke voorstellingen der Europesche Mogendheden welligt nog iets bewerken en Rus and toe gematigdheid bewegen; maar zoodra de Russen de overwinning mog. ten behalen, zouden zij voorzeker alle bemiddeling van de hand wij zen, en dan zoude Europa te laat inzien hoe zeer het zijne eigene belangen benadeeld haddoor Polen meêdoogeuloos aan deszells los over ce laten. UC lifK gClCCU 1 «.ij IJ*, ij uniiuiu& It en pp eenen vasten grondslag berustendeis gemaaktbehoorlijk te waardig. Eindelijk beweert het Warschausche Bestuur dat het bewuste be velschrift dè eerste stap van Keizer Nikolaas geweest is, om dé itt Rusland ingelijfde voorheen Poolsche gewesten geheel en al te bc- rooven van die weinige overblijfselen hunner oude instelHiigën, die men aan dëZèlve gelaten haden waartoe ook een e'gen Eitthausch wetboek behoorde. Dit was ten aller, tijde in werking gèblevenera nooit waren de Litthoners aan de keizerlijke bevelschriften (ukasen) onderworpen geweest; doch thans was de Keizer eensklaps daarvan af geweken: een duidelijk bewijs van den weg', weiken dezelve verder dacht in te slaan. Erf dit konden, volgens dé Poolsche gezagvoer ders de Mogendheden niet dulden, daar het eene openlijke schen- ding'was van het verdrag van Weeheriwaarbij aan alle polen ea dus ook aan de bewoners der Russisch - Poolsche gewesten, nee be«» hóud hunner eigene instellingen gewaarborgd was geworden. Men kan het niet genoeg herhalen," dus eindigt dit betoog, de Europesche' Mogendheden handelen tegen haar eigen belang, indien zij de beslissing der Poolsche zaak, die voor het lot van Europa zoo belangrijk is, aan de k'aris der wapenen of aan het toe val overlaten; zij moeten zich haasten om tusschen beide te treden de hand toe te reiken aan dengeen. die bet regt op zijne zijde beeft, en een einde te maken aan eenen verdellings - oorlogdie tooneele-a dreigt op t« leverende eeuwen der gruwel*kste barbaar, chhetd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1