n A*. 1831. ALKMAARSCHE N« 24: COURANT Van MAANDAG Den 13 JUNT. P O L N. M^t[WliiWUIIIHi»ll«!lllitK»IWlil^lllliaiWIIIIRtillffl5a iMf W-«f (nam - Deze Courant wordt geregeld eens in de week eh wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. h STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Herinnert bij deze ten overvloede een iegelijk die zulks zoude Biogen aangaan, aan de bepalingen der wet van 8 November 1815 n°. 36, (staatsblad n°. 51) volgens welke alle Schuldvorderingen, ten laste van het Rijk, "over de dienst van 1830 moeten zijn ingediend, vóór den ie Julij aanstaandewordende aan alle autoriteiten of ambtenaren, bij deze te kennen gegeven dat zij personeel verantwoordelijk zijn voor het niet ten bepaalden tijd indienen van alle Schuldvorderingen welke zij ambtshalve behooren intezenden. Haarlem38 Mei 1831. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van TUYLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, In aanmerking genomen hebber.de, dat, hoe zeer eigenlijk op den aanstaande t8 junij, tot eenen Vaderlandschen Dank- en bededag be stemd, geene burgerlijke nering en handteering zoude kunnen wor den toegelaten, ten einde zoo veel beter gelegenheid te geven om dezen nationalen gedenkdag met te meer stilte en betamelijke ernst te vieren evenwel de omstandigheden van het oogeublik niet toelaten, dat de Stedelijke Week-markt welke niet tegen eenen anderen dag kan worden verwisseldgeheel zoude worden verschoven of uitge. steld, en daar door aan de landlieden zoo wel als aan de neringdoen de ingezetenen een hoogst aanmerkelijk nadeel en schade worde toe- gebragt. Hebben goedgevonden te bepalen en vast te steller, Dat de bezigheden der Markt alleen gedurende het Bid-uur, zijnde bepaald op 9 tot 10 uur des morgenszoo veel maar eenigzins mogelijk zullen moeten stilstaanterwijl alle ingezetenen zoo veel des noods worden vermaand, ook het overige gedeelte van dien dag met die betamelijke stilte en bedaardheid door te brengenwelke de plegtige herdenking aan de groote gebeurtenis, welke tot de viering van dezen da.' aanleiding heefc gegeven, in overééustemming met het gevoel der nioeijelijke omstandigheden waarin het Vaderland zich tegenwoordig bevind, ieder goed Burger van staat van zelve zal inboezemen. Burgemeester en Wethouders hebben intusschen bijzondere orde ge- jteld, dat de Politie op de naauwkeurigste wijze tegen alle onbeta- melijk gedruis en beweging zal waakzaam en oplettende zijn» Alkmaar, 11 Junij 1S31. Burgemeester en wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven iij afwezen van den Secretaris S. C, S. HOLLAND» BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, brengen bij dezen ter kennis van alle de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, en voorts van die genen, welke daarbij eenigzins belang znogten hebben. Dat, ter voldoening aan Art. u van het Besluit van Z. M. van 21 Maart 1828, de Alphabetische naamlijsten der Personen, welke zich ingevolge de Wet op de Schutterijen van n April 1827 hebben doen inschrijven, ter visie van de belanghebbenden zullen leggen op de Stads Secretarie alhier, van Woensdag den 8e dezer tot en met den 14e aanstaande, des morgens van tien, tot des namiddags twee uren, ten einde een ieder van hun, in staat zoude zijn, om ingeval hun ©p die Lijst, eenige Personen of omstandigheden tnogcen voorkomen, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of weg gelaten, daarvan hun Ed. Achcb. te verwittigen, alsmede, dat de zoo- danigendie redenen van Vrijstelling hebben intebrengenhet zij die in dit, het zij in vorige jaren zijn verkregen, en onverschillig, of zij met den i«!e" ban al dan niet zijn uitgetrokkenzich aanstaan de Maandag den I3e dezer des namiddags tusscben vijf en zeven uren, op het Raadhuis dezer Stad aan de bevoegde Commissie kunnen adresseren. Alkmaarder. ade» Junij 1831. Burgemeester en TVetnouderen voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven, bij absentie van den Secretaris, S. C. S. H O L L A N D. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Unet gevoelig leedwezen vernemende Dat hoe zeer de Stedelijke Raad, ten einde de goede ingezetenen Soo veel mogelijk in deze moeilijke tijden te gemoet te komenheeft toegestaan en besloten dat de belasting van het Weg, Straat en Brug gelden over het verloopende jaar 1830, eerstin de eerste Zes maanden van het tegenwoordig jaar, te beginnen met de maand Januarij, bij jnaandeliiksche Contributie zoude worden betaald en opgebragt, terwijl met de betaling van diezelfde belasting over het tegenwoordig' jaar, eerst met de maand Julij zoude behoeven te worden aangevan.' gen niet tegenstaande deze inschikkelijkheid tot neg toe slechts een gering gedeelte van de betaling, welke tot het jaar 1830behoort, bi) den Stede lij ken Ontvanger ii ingekomen, En alle mogelijke voorzorgen moetende in het werk stellen, op dat de Stedelijke Administratie, dewelke ten hoogsten in de moeilijk heid der tijden deelt, niet in het ongerede worde gebragt, terwijl zonder het behoorlijke inkomen der belastingen waarop dezelve heeft gerekend, ook de noodzakelijkste uitgaven niet zouden kunnen ge schieden. Hebben noodig geoordeeld alle de zoodanige hunner ingezetenen, welke hun aandeel in de bovengemelde belas ting Van Weg, Brug en Staacgeld nog niet hebben betaalden opgebragtop het ernstigste te verzoeken en te vermanenniet langer daarmede in gebreken te blijven, maar het verschuldigde zonder eenig verder intscel op te bfengeln, en aan te zuiveren en zich daardoor zelve te bewaren voor alle kosten en bezwarendewelke bet gevolg zullen zijnvan eene geregtelijke vervolging, welke bij mogelijkheid niet lauger kan worden uitgesteld. Alkmaar, den ae Junij 1831. Bui genieester en Wethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven, bij absentie van den Secretaris. S. C. S. HOLLAND. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Er zijn geene latere berigten uit Warschau ontvangendatt van den 3osten Mei. In dezelve wordt dan ook niets nieuws van het oor» iogstooneel medegedeeldintegendeel vindt men daarin een varslag van den opperbevelhebber- wegens zijne verrigtiegen tot den 25sten (daags voor den slag bij Ostrolenka), tot op welk tijdstip men be weerde dat de Polen groote vobrdeelen behaald hadden. De inhoud van dit verslag is reeds uit vroegere berigten bekend. Hetzelfde is het geval met een verslag van den Generaal Chrzanowskiover des» zelfs togt van Koek naar Zamose, hetwelk in genoemde Warschau» sche dagbladen voorkomt. Aangaanden den slag bij Ostrolenka wórden nog eenige nadere be- rigteti medegedeeldwaarin bet verlies der Polen meer en meer ver bloemd wordt. De Warschauscke Staatscourant zegt, dat het aantal dooden en gekwetsten in het eerst veel te hoog opgegeven en later gebleken was, op zijn best 3000 te hebben bedragen; dat de Russea daarentegen een ontzettend verlies hadden geleden en zoo verzwakt waren, dat zij te Ostrolenka hadden moeten blijven, zonder de Po ea te kunnen vervolgen» Door den opperbevelhebber Skrzynecki was een afzonderlijk berigt aan den Rijksdag gezonden waarin betoogd werddatofschoon hij groote verliezen geleden haden tot den terügtögt genoodzaakt was gewordenmen echter den slag bij Ostro lenka als gewonnen moest beschouwen, daar bet verlies der Russen oneindig gtooter, dan dat der Polen geweest was! Wijders werden te Warschau, bij voortduring, geruchten verspreid, volgens welke de opstand niet alleen in Litthauen maar ook in v^ol- hynie, Podorie en de Ukraine meer en meer Veld zoude winnen. In het Augustowsche zoude de Generaal Gielgud teeds tot Rayirod door gedrongen zijn, en die stad, ahvaar, volgens gisteren medegedeelde berigten Uit Lyckde Russische Generaal van Sackcn stondver- meesterd hebben. De Poolsche Generaal Chlapowski zoude over Bransk ih Litthauen doorgedrongen zijn, de stad Bielslc zonder slag of stoot vermeesterd en zich vervolgens met de Litthausche opstandelfngen vereenigd hebben. Uit Podolie wilde men voorts door berigten uit Gatlicie van sa Mei, vernomen hebber., dat de raagt der opstandelingen aldaar steeds toenam; dat zij eenige duizend man.ruiterij gewapend hadden, die onder bevel van zekeren Rzewuski stondenen dat zij onder anderen reeds van de stad Tuiczyn meester waren. Intusschen is reeds voor eenige dagen, uit berigten uit Lemberg van den i8dèn Mei, geble ken, dat verschillende pogingen tot opstand in Podolie en de Ukraine door de Russen verijdeld warendat de bovengenoemde Rzewitski door hen gevangen genomen wasen men alle onrustige bewegingen in die gewesten als geheel gedempt konde aanmerken. Volgens berigten uit Memel(waarvan echter geene dagteekening wordt opgegeven), begonnen de Wilnasehe opstandelingen, van wel ke men sedert eenigen tijd niets bespeurd had zich weder in groo teren getale in de nabijheid der Pruissische grenzen te verzamelenen schenen voornemens te zijn om andermaal eenen aanval op Polangen tc beproeven, ten einde de Russen uit die stad te verdrijven, en zoodoende een vast punt aan de zeekust te verkrijgen. Hierin schij nen namelijk de leiders van den opstand, vim den beginnen af, groot belang gesteld te hebbenten einde over zee toevoer van wapenen en krijgsbehoeften te kunnen erlangen, waaraan het hun zeer schijnt te ontbreken. Daar echter sedert lang een Russisch oorlogsvaartuig voor Polangen kruist, en er nog verscheidene anderen in die wate. ren, zoo als voor Libau, zijn aangekomen, zouden de opstandelingen,, al vermeesterden zij Pelangen, in dat opzigt nog niet veel daarmede gewonnen hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1