1? ALKMAAR SC HE Nc COURANT A? A°. 1831. /4%y^s- Van MAANDAG Den ao J U N T: BUITENLAN D S CUE BERIGTEN. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Vrijs van 6 Centen uitgegeven. URGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Biet gevoelig leedwezen vernemende Dat hoe zeer de Stedelijke Raad, ten einde de goede ingezetenen 200 veel mogelijk in deze moeilijke tijden te gemoet te komen heeft toegestaan en besloten dat de belasting van het WegStraat en Brug gelden over het verloopende jaarif>3o, eerstin de eerste Zes maanden van het tegenwoordig jaar, te beginnen met de maand Januarij, bij maandelijksche Contributie zoude worden betaald en opgebragt, terwijl met de betaling van diezelfde belasting over het tegenwoordig jaar, eerst met de maand Julij zoude behoeven te worden aangevan gen met tegenstaande deze inschikkelijkheid tot neg toe slechts een gering gedeelte van de betaling, welke tot het jaar iS30behoort, bij den Stedslijken Ontvanger is ingekomen, En alle mogelijke voorzorgen moetende in het werk stellen, op dat de Stedelijke Administratie, dewelke ten hoogsten in de moeilijk- «$id der tijden deelt, niet in het ongerede worde gebragt, terwijl /tfider het behoorlijke inkomen der belastingen waarop dezelvé heeft getekend, ook de noodzakelijkste uitgaven niet zouden kunnen ge schieden. Hebben noodig geoordeeld alle de zoodanige hunner ingezetenen, welke hun aandeel in de bovengemelde belasting van Weg, Brug en Staatgeld nog niet hebben betaald, en opgebragt, op het ernstigste te verzoeken en te vermanen, niet lange* daarmede in gebreken te blijven, maar het verschuldigde zonder eenig verder uitstel op te bréngener. aan te zuiveren en zich daardoor zelve te bewaren voor"alle kosten en bezwarendewelke het gevolg zullen zijnvan sene geregtelijke vervolging, welke bij mogelijkheid niet langer kan worden uitgesteld. Alkmaar, den 2* Juni] 1E31. Hut gemeester en IVethouders der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven, bij absentie van den Secretaria. S. C. S. HOLLAND. leven te rekken. Ten gevolge van dit alles begonnen er kwaadaardi. ge koortsen te heerschenwaarvan twee achtenswaardige Roomsth- Kath'lijke geestelijken, die zich door hunnen ijver, om de gebrek lijdende bewoners hunner kerspelen te hulp te komenbijzonder had* den onderscheiden, reeds het slagtoffer geworden Waren. De Onderkoning moet dodr de wijze, waarop hem dit een en ana dér werd voorgesteldzeer getroffen geweest zijn en dadelijk uit zijne eigene middelen eene aanzienlijke gift voor de bewoners van Mayo en Galway hebben afgezonderd. Hij had echter tevens te kennen gegeven dat men uit 's Rijks kas geene eigenlijken onderstand voor Ierland moest verwachtendaar het Parlement niet ligt zulk een uit gave zoude goedkeuren. Het eenige, wat hij kondé toezeggen, was, dat indien de leden der kommissie te Dubim eene geld - inzameling ten behoeve der noodlijdenden deden hij uit 's Rijks kas de opbrengst daarvan zoude verdubbelen, mits deze opbrengst niet meer dan 2,000 ponden sterlings bedroeg. Men was daarop dadelijk met zuik een* inzameling in de hoofdstad van Ierland begonnenen bad de toezeg ging des Onderkoning* als eenen prikkel voorgesteld, ora daaraah mildelijk bij te dragen. De Londensche Courier zegt bij het mededeelen dezer berigten, dat het daarin voorkomende wegens het gevaatwaarin duizende* bewoners van het zuster - eiland verkéerenOm in den völstrekten zin des woords van honger te sterven, maar al te waar is, en dat er dus door lieden uit de hoogere standen in Ierland en door alle rnen- schenvrienden in Engelandkrachtdadige middelen moeten worden te werk gesteld, om aan zulk eene vreesselijke ramp paal en perk ce stellen. Wij moetengaat dit blad voortthans niet spreken van de zorgeloosheid der Ieren, van hun gemis aan nijverheid, ja zelfs niet van hunne misdaden maar alleen op hunne rampen het oog vestigen. Uit de maatschappij zoude alle denkbeeld van regt verbannen zijn, indien zij toeliet, dat zoo velen van hare leden van gebrek aan voedsel ohikwamenOp een oogenblikdat de aarde zoo mildelijk vruchten belooft, én terwijl vele rijken hulp kin nen ver schaffen, zonder dat zij zich van de aangenaamheden, ja zelfs van de overcollighedèn des levens behoeven té bcrooven." KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Herinneren bij dezen ten overvloede Jalle binnen deze Gemeente in dit jaar voor de Schutterij geloot hebbende personen, dat de Com missie volgens art. 15 der wet van deh 11 April 1827 benoemd hare zitting zal'houden op Donderdag den 23 dezer, des namiddags ten vijf ure, in een der vertrekken van het Raadhuis töt het onderzoe ken van en beslissen omtrent de redenen van vrijstelling en uitslui ting van de Schutterlijken diénst; zullende zij, welkemogten verzui men daarvan gebruik te maken, zich zelvende nadaelige gevolgen te wijten hebben', welken daaruitiuüden kuilnén voortvloeijeu. Alkmaar, den 17* Junij 1831. Burgemeester en Wethouders rooi noeind F O NTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Deze Ven bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. ENGELAND. De tijdingen uit Ierland, die met de thans oncvangene EngCisChe bladen tot den loden Junij zijn aangebragt, luiden weder zeer treurig. De onrustige bewegingen, die bij herhaling in verschillende graaf schappen en met name in dat van Clarehebben plaats gehad zijn than? wel geheel gestild, en de landlieden in die streken hebben zici zelfs, door den invloed van de geestelijkheid en den volksleider O' Connelllaten overhalenom hunne wapenen aan de Overheid af te "even; maar daarentegen beersch: er thans in sommige gedeelten van Ierland, bijzonder in de westellijke graafschappen Mayo en Gal way een eigenlijke hongersnooddie vooral ook een gevolg schijnc te zijn van het geheel mislukken van den oogst aldaar in het vorige jaar, door het regen- en stormachtige weder. Reeds vroegef is de mildadigheid der Engelschei; ten behoeve der ongelukkige bewoners van deze landschappen ingeroepen, doch de daaraan Verleende hulp is uit den aard der zaak, op verre 11a niet groot genoeg geweest voor de bestaande behoeften; De nood is eindelijk zoo hoog geklom mendat eene kommissie van onderstand, die zich te Mayo gevormd had, zich naar Dublin heeft begeven, en aldaar den 3deu Junij aan den Onderkoning van IerlandMarkies Angleseyonder het oog ge- fcragt heeft, dat zonder krachtdadige hulp uit 's Rijks kas, voor de ongelukkigenwier zaak zij zich had aangetrokken, het ergste te duchten was. Volgens eene berekening, die de leden dezer kommissie ran den Onderkoning overlegdenen welker echtheid zij met eede Wilden stavenbedroeg het aantal der bewoners van de genoemde graafschappendie in gevaar verkeerden om van honger om :e ko men, niet minder dan 140,000. In het dorp Newport alleen waren, Volgens hun zeggen, in vier dagen vijftien personen letterlijk van honger gestorven. Het gebrek noopte vele arme liedenom tot al lerhande ongewoon voedsal hunne toevlugt te nemenen de kustbe woners trachtten onder aaderen door het gebruik van zeewier hun D1NNENLANDSCHE BERIGTEN. Da Zaakgelastigden cier Londensche KonfereniieLord Ponsomby is den loden juni? nog te Brussel gebleven, en de blfden dier stad hadden dien ten gevolge reeds het geiuc'u verspreid, dat hij tegen bevel ontvangen had. 'incusschen is genoemde Lordin den namid dag yau den nden, vergezeld van den Heer Abercrombywerkelijk uit Brussel weggereisd. De Fransche Zaakgelastigde Generaal Bel- Hard dié in den loop van den iiden tweemaal een onderhoud met den Regenten vervolgens ook met Lord Ponsomby had gehad heeft eenige uien latef insgelijks genoemde stad verlaten. De jongs té berigtendie bij de itegering omtrent dé doorbraak in deh Scheldedijk bij Lülo, ontvangen zijn, luiden nog tamél.k on gunstig. De poldérs'uis was den 6den dezer reeds geheel wegge zonken en de doorbraak had eene breedte van 50 Ned. ellen beko men, zoödat bijna aile de inwoners van het dorp Lillö hunne wo ningen haddeh moeten verlatenen naar naburig* gemeente geweken waren. De Belgische bladen maken van deze uitbreiding der overstrooming telkens gewag; zij voegen er bij, dat sedert den öden de bewoners van het lager-liggende gedeelte van het dorp Stabroeck zich gedron gen zienhun veevoor hetwelk zij door het onder water loopen hunner weiden geer. voedsel hebben te verkoopen maar die bladen wachten zich wel eenige melding te maken van hetgeen 01.der de bëvélen van den Luitenant - generaal Cltahé gedaan tvordt, om dè rariipen, waardoor de BelgisChé landbewoners ten gevolge van dit on voorzien toeval gedrtikt wbrdénzoo veel thögëlijk té héeién. Die Bevelhebber heeft toch zoodra hij van de doorbraak onderrigt was deti eerstaamvezenden Ingenieur op het kasteel van Antwerpen, Ma joor van der tVijck, naar Liüo gezonden, om alles in persoon ia oogenschouw te nemen.i Hij heeft vervolgens zijn zegel gei echt aaa hetgeen door den Bevelhebber der genie in het fort Lillo, Kapteiii Pauwiii het eerste oogenblik gedaan was; hebbende deze dadelijk, met een deel der bezetting, de noodige hulp aan de inwoners en h« Dijkbestuur verleenden zelfs eenen voorraad bouwstoffendie in de Sterkte aanwezig was, ten beste gegeven; Al wat sedert tot herstelling der doorbraak van onzen kant. te werk is gesteld; is dan ook, volgens den uitdrukkelijken wil van den Lui tenant-generaal Chasséin overeenstemming met het Dijkbesihur ver- Irigt, hetwelk zoo veel vertrouwen in dien Bevelhebber toont te I stellendat het den óden dezeraan hein een verzoekschrift heeft ingediend, strekkende, om eenen nieuiven dam aéhter de doorbraak te mogen opwerpenen tevens het aanbod inhoudendeom het ont werp daarvan aan den Generaal ter goedkeuring te onderwerpen. 1 De Luitenant-generaal Chassidie bestendig de zorg voor den ge- wigtigen, aan hem toevertrouwden, post met het gevoel van men- schelijkheid weet te paren, heeft dadelijk daarop de noodige mag», ging aan het Dijkbestuur verleend, om de metingen en peilingen, dit voor het opmaken va» het bedoelde ontwerp noodig waren, te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1