N, ALKMAARSCHE C O R A N T A®. 1831. h-. 16; l 'VC-, Van MAANDAG 2 M&i!!n!teipiil^lWinil'lllilli,!,ii';.'.!IB Den i7 J U Nti A §,U v*c Dexe Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. DÜITENLANDSCHE BERIGTEN. POLEN. aar Tuid van een berigt uit het Russische hoofdkwartier te Klee- zewo van den loden Junij, door de ProissisChe Staats-Courant mede gedeeld, is de Veldmaarschalk Graaf Dicbitschniet, zoo als in de Staats-Courant n®. 145, vermelde berigten inhielden, op den 9den noch ook aan eene beroerte overleden, maar in den nacht van 9 op 10 Junijplotseling door eene ziekte, welke alle kenteekenen der cholera droeg, aangetast en den loden des middags ten half een ure daaronder bezweken. Het leger, zegt het berigt, betreurt in hem eenen uitstekenden veldheer, en wehvillenden bevelhebber, die voor alle zijne onder'noorigen met de grootste deelneming zorgde, en niet alleen den overwonnen vijand edelmoedig en liefderijk bejegende maar ook voor de ingezetenen der gewesten, waarheen zijne roem rijke loopbaan hem leidde, de rampen en lasten des oorlogs zoo veel mogelijk trachtte te verligten." De Generaal der Infanterie, Graaf Toll, heeft terstond na den dood des Vcldmaarschalks het bevel over het leger op zich genomen. Te Danczig heeft de cholera zich, volgens de laatste berigten, meer verspreid, en verscheiden gedeelten der stad aangetast, zijnde tot op den m,ddag van den igden dezer reeds 123 huizen ingesloten geworden. Ook waren onder de zieken en overledenen reeds eenige personen voorgekomen, die niet tot de geringere volksklasse behoor den. Over het geheel waren er van het eerste verschijnen der ziek te af, tot op den i3den, 166 personen door dezelve aangetast, waar van 114 overledën waren, blijvende er dus nog 52 zieken over, on der welke 19 aan de betere hand waren. Te Wisselmiinde was iemand zeer plotseling gestorvenalsmede te Rewadoch in beide gevallen ontbrak het aan stellige bewijzendat zulks een gevolg van de cholera was geweest. Te Riga moet de ziekte zeer hevig woeden, en dagelijks van 50 tot 60 slagtöffers wegslepen; waaronder verscheidene Engelsche en Zweedsche Kapiteins behoordendie op hunne schepen in de haven overleden waren. 24 matrozen waren in het ziekenhuis gebragt. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage 24 Junij. Heden ochtend heeft een salvo van 51 kanonschoten alhier aange kondigd, dat H. K. H. prinses Albert van Pruissen geboren prinses der Nederlanden den 2oitcn dezergelukkig bevallen is van eene prinses. De vorstin, zoowel als de jong geborene, was zeer wel varende. Ter zake van deze heugelijke tijding zijn terstond kerken, torens en vele huizen van ingezetenen dezer residentie met vlaggen versierd. Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden heeft zich den iSden Junijden verjaardag van dért gedenkwaardigen veldslag van Water loo, uit Breda naar her veldleger begeven, dat sedert het begin de zer maand bij Rijen geplaatst is. en heeft aldaar, na het bijwonen eener plegstatige godsdienst - oefeningwaarbij ook de Hertög van Saksen-ll'eimar tegenwoordig was, eene groote wapenschouw gehou den. Zes baraillons voetvolk van linie, even zoo veie bataillons schutters, de jagers van van Dam, verscheidene eskadrons kurassiers en landers, twee batterijen veld-artillerie en eene halve batterij rij dende artillerie zijn daarbij voorbij hunnen doorluchtigen Bevelhebber getrokkenen hebbenvolgens alle berigtendoor de krijgshaftige houding der manschappen en de netheid en zindelijkheid hunner uit rusting, een treffend schouwspel opgeleverd. De Rotterdamsche en het eerste bjrisillon Noord-Holiandsche schutterij hebben bij die gele genheid, w handen van Z. K. H. Prins Frederik, vaandels ontvangen, die voor dezelve te Rotterdam en de te Haarlem vervaardigd waren. om een edelmoedig volk wanhopig te makenhetwelk alles gedaan heeft, om zich met de overige Europesche Regeringen in overeen stemming te brengen, en daarvan door de verkiezing van hem, prins Leopold, nieuwe bewijzen heeft gegeven. Ook verzekert de Heer Sur/et, dat het Belgische volk zijn heil alleen in het zwaard zoude zoeken, ingeval deszelfs aanbiedingentegen alle verwachting aan, met minachting ontvangen of geheel verworpen wierden. Hetzelfde blad ontkent, dat de Heer Michiels de Nota, die in de Staats-Courant n*. 145 uit den Parijschen Messager is medegedeeld, aan de Duitsche Bondsvergadering heeft ingeleverd. Het voegt er echter in eenen adem bijdat die zaakgelastigde naar Brussel is te ruggeroepen, om opheldering wegens zijn gedrag te Frankfurt tc geven. De Belgische bladen geven berigten uit Antwerpen tot den i7den4 waarin de toestand dier kort geleden nog zoo bloeijende koopstad als ten uiterste somber en treurig wordt afgeschilderd. Het aaatal der vlugteiingen, die in de laatste dagen met hunne have de stad hadden verlatenwordt op niet minder dan tien duizend begroot en het vlugten hield den i7den nog steeds aan, niettegenstaande het schieten toen geheel had opgehouden. Men had maatregelen geno men, om de meester-stukken van Rubbensdie zich iu de hoofdkerk bevindentegen het gevaar van brand of van instorting dér geweiven te beveiligen. Het Journal d? Anvers, hetwelk anders niet gewoon is, zich stipt aan de waarheid te houden, zoodra de zaak der roem rijke omwenteling daardoor benadeeld zoude kunnen worden, erkent thans zelf, dat alle de onrust te Antwerpen het gevolg is van het dwaas gedrag van eenige Belgische soldatendie elk voorwendsel te baat nemenom op de Hollanders te schietenwaarmede zij toch aan dezen niet de minste schade toebrengen. Dac blad beklaagt zich ook hevig over het ontwapenen van eene patrouille der burgerwacht door een hoop gemeen, en maant de gegoede burgers\aïuxom toch getrouw op te komen, zoodra het de beteugeling der kwaadwilligen geldt. De Generaal de Tiecken de Terhove heeft als naar gewoonte weder eene bekendmaking uitgevaardigd, maar daarenboveu ook ge schut op sommige pleinen doen plaatsen. De Belgische Minister van Binnenlandsche zaken heeft eené aanschrijving aan de Gouverneurs gedaan, houdende, dat het min gepast schijnt, om den verjaardag van den veldslag van Waterloo plegcig te vieren. De landbewoners in den omtrek van dat slagveld waarschijnlijk door transchgezinde woelgeesten opgeruid, zijn verder gegaan, en hebben den i8dén pogingen te werk gesteld, om den Leeuw van Wacerloo te vernielen. In hoeverre zij daarin geslaagd zijn wordt niet gemeld, maar weldat zij eenig tegen hen afgezon den krijgsvolk hebben teruggedreven. De doorluchtige school van Amsterdam heeft al wederom een zeer groot verlies geleden door den dood van den als geleerde met veel roem bekendenen ook als mensch algemeen hooggeselnen en be-- minden Hendrik Karei van der Boon Mesc 'iHoogieeraar in de scheikunde 'en efli 'gedeetce der Natuurlijke Historie. Hij stierf den I9d«n Jumj, ten huize van zijnen Vader te Delft, in den ouderdom van 30 jaren. Ook de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut verijest in hem een harer ijverigste en werkzaamste leden; J In de zitting van het Brüsselsche Kongres van den T7den Junij is vrij lang getwist over een voorstel van den Graaf Vilain XilII, om de namen der afwezige ledenwelker aantal nog altijd zeer aanzien lijk blijft, in het nieuwe Regeringsblad openbaar te maken, hetwelk sedert eenige dagen te Brussel in het licht verschijnten met den gewonen geest van navolging le Moniceur Beige heetde Heer Del- hougnc meende, dat zulk eene bekendmaking niet genoegzaam was, onidat de nieuwe Moniteur zoo weinig lezers had. Hij voegde er bijdat de andere Belgische bladen wel vaderlandsliefde genoeg zou den bezittenom insgelijks de naamlijsten der afwezigen te plaatsen. Overigens is in die zitting en in die van den iSden nog over de wet omtrent de burgerwachten beraadslaagdwelke wet met 57 tegen 48 stemmen verworpen is. In ,het eerste nommer van den Belgischen Moniceur is een rbrief geplaatstdien de Regan:onder dagceekening van den 6den ijaan den Prins van Saksen-Coburg heeft geschrevenen waarin hem met veel aandrang aanmaant, om aan de wenschèn der Bel gen gehoor te gevenen hunne verlangens bij de Gevolmagcigden der groote Mogendheden ie ondersteunen. Volgens dezen brief is net va*i hoog belang, dac de Londenscbe Koaferencie acich wachce De Brüsselsche Courrièr spreekt iü zijn nommer van den I9den 'Jumj van drie verschillende brieven, die te Brussel en Antwerpen waren aangekomen, en evf?n zoo vele onderscheidene iezmgen 110. pens den staat der ónderhandelingen over de Belgische zaak te Lon den behelsden. De eerste dier brieven was den i5den Juuij uit Pa rijs geschreven, en hield in, dac de Kon ng der Franscheu in een vertrouwelijk gesprek verzekerd had, dat dè LondensCbe Konfejrentie, uit overtuiging van de onrüügetijkheidom de feelgische zaak w een goed einde te brengen, besloten had, zich niet verder daarmede in te laten; In den tweeden brief, die door een wel onderrigc per soon uit Londen geschreven was, werd de overtuiging uitgedrukt, dat Prins Leopold geenszins vreemd was van het dëiikbeèid, om de Belgische kroon aan te nemgnen zich aan de bepalingendoor cte Gëvolmagtigden der Mogendheden vastgesteld weinig, storen zoude. De derde brief, die in den avond Van den lijden te Antwerpen was aangekomenwas door het lid der Belgische bezendingden Heer Osyaan een lid var. het kongres geschreven, en luidde, volgens de Courrièr, hoofdzakelijk aldus Gij weet, dac ik, bij mij vertrek uit Brussel, zeer weinig hoop had. De eerste dagen na thijne aankomst te Londen had ik reden gevondenom mij in mijn geloof, dat wij nög eenmaal dé spêelbal der staatslieden waren te versterken. Maar sedert heb ik her een en ander vernomendac mij nog al van mijne eerste vermoedens heefc doen terug korneh. De Prins laat zeer geruststellende gezindheden blijken. Hij heefc ons Zondag II. in dè gelegenheid gesteldom öhs met alle de Engelsche Ministers te onderhoudendoor ons bij hem aan tafel allen zoodanig te doen plaatsendac wij op ons gemait mee die Heeren over onze zaken konden spreken. Ik geloof, dat wij er in geslaagd zijn, om hen te overtuigen, dac het besluit der Belgen, om zich tegen de protokollen ce verzetten; en geen duim breed grondwettig grondgebied af te staanonwrikbaar vast staat. Sedert hebben wij gehoord, dac de Konfereccie over eeue nieuwe schikking

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1