«2 S» tBIt - - - Be A*. 1831 ALKMAARSCHE N°. 17. COURANT Van MAAND Den 4 J U L Tt P, GEDEPUTEERDE STATEN v,N JWftB HOLLAND^ff.^ M3 SSST^tó ®'™^°J®.f,,,!.S„SrSI„ruAIUJIK,fe[lE UITLOTING S«"_ rnmrnmm. AH!.tSSIttï DUITSCHLAND; Den i5den en itSóea dezer hebben te Göttingen weder onrustige BUK'I D~ c™ *r* geregeld Maandas> V00r dt PrijS van 6 Ce"tC" lieden, inde, ter Vergadering gedane (AARLIJKSCHE Uil LOTING van OBL1GATIEN, uit de Provinciale Geldleenmg van ƒ150000, 2iin uitgekomen: N", 162331 a 4° - 5°5 9< 82 °V ,,0 U| e,i 150, welke alzoo ingevolge Het Plan, goed gekeurd bij Koninklijk besluit van 30 October 1828 N®. 7, °P "ad" tedoene aankondiging, voor den 1— |«i»mrij 183a, ten Kantore van den Administrateur van 's Rijks Schatkist te Amsterdam, tegen intrekking der Obligatiemet de daaroij behoorende onderschenen Couponszullen worden afgelost. Haar temden 23 ^"'écdep'ueefde Staten van Noord - Holland Van T U IJ L L. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland, COPES van HASSELT. DUITENLANDSCHE BER1GTEN. ENGELAND. tn de Zitting van het Lagerhuis van den 24sten dezer is, nadat Lord W het ontwerp van wet omcre.it de Parlement» -hervorming ingediend hadbeslotendat de beraadslaging over de tweede leziug dezer wet op Maandag den 4c!en Juiij zoude plaats hebben. Den assten heeft Lord Aberdeendie onder het Ministerie van den Hertog van Wellington met het Bestuur der Buicenlandsche zaken1 is belast geweest, aan den eersten Minister, Lord Cr*:y, een aantal vragen over de buitenlandsche staatkundeen vooral ook over de zaken van Belgie gedaan. In antwoord daarop heeft Grey verk aard dat Engeland er geenszins naar haakte, om grooten invloed 111 Be g>e nic te oefenen, en bij de onderhandelingen omtrent dat land d ior ceen eUen belang gedreven w.erd dat zoo Prins Leopeld de hem aangebodene kroon aannam, hij 111 zijne ontwerpen en gevoelens noch naar Frankrijknoch naar Engeland overhellen, maar echt Bel S-gezind zoude zijn; - dat het belang van Groot - Br,«ann-e eischte om de tegenwoordige Fran-e-e Regering te ondersteunen ei te helpen staande houdendat die Regering geenszins gezindwas om den vrede van Europa te verwen* doch missChien meerdere moeijelijkheden in het behoud daarvan ontmoeten zoudeindien het- *ee zoo ligtelijk het geval koude zijn, de gemoederen m tranknjk meer opgewonden wierden, O, k om deze reden achtte de Minister Crey het wenschelijkom zulke beraadslagingen, al» die, waartoe Lord Aberdeen aanleiding gegeven had, ie vermijden. Bij de verdere woordenwisseling ovér t een en ander heelt Lord Aberdeen het gedrag der Engebche M. nsters omtrent Holland ÉnBe gie in verscheidene ojuigten gegispt. Hij zeide, flatdew ijld Ministers het regt der Belgen erkenden, oih hunne eigene zaken te regalen, het niet ongepast zoude geweest zijn ook letten op de onbeiwistbaré regten van den Koning aer Nederi - zien, Engelands bondgenoot. Niets verdiende, naar zijn inzienmeer 4e beUngstelling van het Huis der Lords en van geheel Engeland dan de tegenwoordige toestand van Holland. Nu hij dé_. een dienstig, nijver en vrij volk zich rondom zijnen Vorst zag^tharen, de grootste opofferingen voor de zaak van zijnen Koning daden bedrijven, bijkans zondef voorbeeld m Hollands geséhiédenis, die reeds zoo ruk is in blijken van waren heldenmoedzoude het hem toch wel geoorloofd zijn té zeggendat zulk een v°'k de wondering en belangstelling van het Parlement verdiende en aansprak maken konde op de ondersteuning van Zijner Majesteits Ministers. S P A N In het Madriclsche RegerihgsMad van 7 Junij téest meri het vol fcende Den adsten Mei heeft te Grenada eene inwonerésse Ivan die stad, Donna Mariana Pineda, de doodstraf ondergaan. Den i3den Maart was zij door de politie in hare woning verrast gewordendie bij haar een half afgeborduurd oproerig Vaandel en andere dergelijke voor- 1 An* «ralirif» <»n hpf riaflfOD C^VOlCCl 'lemen en pontic, ach v«.* - gén waren namelijkbij het begin vin het thans loopend Akadeouscn half jaar, de zoogenaamde landsmauschappen ot studenten - veruenigui» ven verboden gewbrdenen had men van de jongelieden ouder cede eene belofte afgenomendat zij de nu ontbonde :e genootschappen niet weder zonder, herstellen. Tevens was de vorige fcJniversiieits- poiitie afgeschaft, en de studenten onder de gewone polit e gesteld Pfeworden. De wrevel, dien de jongelieden hierover gwbelden, was Sov toegenomen door de bepaling, dat de studenten hunne bewijzen van toelating aan de HoogescHool altijd bij zich hebben, en dezelv. aan ieder politie-bediende, die daarnaar vroégverioonen moesten. Ook meenden zij zich over «ene zeer bnheu^che bejegening van de zijde dezer politie - bedienden en siad-soldate 1 te moger. beklagen. Reeds meermalen hadden er botsingen plaats eehad, en dit was ook in den avond van den i5den op eene danspartij het gevalwaar zoo wel studenten als stad-soldaten aanwezig waren; Tusschttn euu dezer laatstee en een student ontstond eene woordfcnw.sselmg de soldaat wilde den student, die het bedoelde bewijs niet bij zich had, tn hechtenis nemen, doch werd óit het huis gejaa.d, en kwam weldra met versterking teHrg, zoodat de student* die zieh nog altijd ver weerden, ten laatste deerlijk gehavend in de gevangenis gebragt werd. Den volgenden dag kwamen eene menigte studenten bijeen om een verzoekschrift aan den Onder-koning van1 Hanover te roder- teekenbitwaarbij zij de weder-invoermg der oude en du aBcraftng der tegenwoordige politie verzochten; Daar men ten gevolge van deze zamènkomst voor menwe onlusten vreesde werden de stads, soldaten onder dé wapenen geroepen; en juist dit gal ,ot eenen op loop aanleiding, die echter zonder groote buitensporigheden eeö einde nam, zoodit des avonds ten 11 ure alle» rustig was. Den izden ivas eene alideéling husaren te Göttinpen binnengerukt, en had de Rektor der Hoogeseiiool bij eene at kondiging de sc-,de"* ten tot rust vermaand, onder bedreiging dat anders nadrukkelijke maatregelen tegen hen lóiide genomen worden. In de berigten, waariiit deve bijzonderheden overgenomen zijn, schijnt overigens zekere partijdigheid voor de «udentcri door te stre len» Londen, 28 juni/s Zaturdac is een BritsChe Kabinetsraad vereenigd geweesten daarna hebben de Ministers der vijf Mogendheden, uitmakende de Cöuferen tie gedurende zeven uren met elkander beraadslaagd. Na den afloop daarvan hebben de gezamenlijke Gevolman gden z ch ter middernacht naar Vorst Leopold begeveneü gedurende twee uren met Z. K. IL geraadpleegd. Zondag hebben de ieden van de Belgische bezending het antwoord van Prins Leopold bekomenén in den avond zijn zij daarop naar Brussel vertrokkén* met uitzondering van den lieer nam X/r, welke gisteren ochtend is gevolgd. Vorst Leopold heeft ue kroon van Belgie aangenomendoch voorwaardelijk. Zijn antwoord aan de be zending is vervat in de navolgende brièi: Ik beh' zeer gevoelig aan den wenschvan welke het Belgische congres ul tot de volken gemaakt heeft. Dit blijk van vertrouwen i« voor mij des te vleijender, om dat hetzelve van mijnen kaflt mei gezocht vVas. Het menschelijk lot levert geene edeler en niittiger taak bp, dan die van gefbepen te wordenotn de onafhankelijkheid van Ceii volk te handhavenen dcszelts vrijheden te bevestigen. Alleen eene roening van zu'.k een hoog belang kan mij doen beduiten om eenen oriafhankelijken staud te verlaten, en mij af te scheiden van een iand, aan hetwelk ik ben verbonden door de heibgste banden en her inneringen en hetwelk mij zoo vele bewijzen van deszeifs welwil- lendheid en overeenstemming gegeven heeft. Ik neem dan, mijne Iféeren, het aanbod, het welk gij mij doet, aa,r terwijl het begrepen wordt, dat het aan het Congres der volks vertegenwoordigers zal staan, de middelen aan te hemenwelke alleen Staat kunnen vehigenen alzoo voor denzelven de er- een half afgeborduurd oproerig Vaandel en andere dergelijke ™or-1 den 11e Mo^end'ieden van Europa te verzekeren. Het ii alzoo, werpen vonddoor de nasporingen der politie en het daarop gevolgd de zt|l eVenora mjj zelven ge'-eel aan regterlijk onderzoek is de misdaad van Donna Mariana Pi*ea I f'Ltoe «wijden, en or de betrekkingen, die ik heb aangeknoopt volle bewezen geworden. En ofschoon het nu smaue uker vjl vrou- ^e'ge ,ker rrjenschjp voor hetzelve onodtbeerlijk is, te doen wen straffen dan mannen, zoo is zulks toch noodzakelijk om anderetn lande welvaart en voorspoed, én om aan hetzelve, neen Kims:srecP ociigcu, hunne schandelijke ontwerpen te kiezen uit die kunne welke minder voorzigtig en het meest geschikt isom de deelneming van anneren op te wekken." te verzekeren." Het laat zich aanzien, dat de Belgische Commissarissen iets heb ben toegegeven, en dat de goedkeuring daarvan door het congre» moet worden aangemerkc als de voorwaarde, welke do°r Y°"c i^' ia 1^1 aam Aar niaKnanrlhlaH^n ITlOCt CCH OCT 1C« Bijzondere brieven uit Madrid behelzen dienaangaande, dat D**"a wy^rgelTld'^e^^olgeiis^een derroChtend'bladen moet een der le Mariana Pineda een zeer schoon jong meisje was, en tot een der; f»U g conferentie naar 't Gravenhage «ijn vertrokken, ten emd, ..„.laniui-o f*ia.i./*i,.A„ i, Hr(»narlfl hehoordc en dat men haar niet den m. j... mpveefliikheid ti Mariana ftneaa een zeer scuuun juug ...v.o.w --- - tanzienlijke geslachten van Grenada behoorde, en dat men naar niet anders had kunnen te laste leggendan het borduren van een drie kleurig vaandel. {len van ae Conferentie naar 's Gravenhage ,ijn vertrokkentereindj ook van Z. M; den Koning der Nederlanden een,ge toegeeflijkheid o verwerven, omtree.t het betwiste punt, en daarop een verS®'1lk,t® bouwen. Naar den Time te oordeelen zoudfe mervargenoemdea Monarchden afstand van zijn rtgt op.Lu"nrt«rg vertangw, «ga eetie billijke schadevergoeding in geidj doch iew s k deswegens niet gemeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1