i !*'- MfC. A". 1831. ALKMAAR SCIIE N*. 28;^^ COURANT O, Van MAANDAG Den 11 AANBESTEDING. PUBLICATIE. WAARSCHUWING. i -jt'n, Dexe Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de {'rijs van 6 Centen uitgegeven. ié ~s ^)p Woensdag den 13^» Ttiü.j 1831, des nam.ddags ten twee ure zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den fungerende Hoofd - Inge nieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement de. nrnvinrip re Hfliricni worden aanbesteed jo^ Het maken van cene nieuwe STEENGLOOIJING aan den Katwouder Zeedijk, met de leverancie der daartoe aenoodig- de MATERIALEN. -o. Het doen van herstellingen en gedee tel.jk verzetten der STEENGLOOIJINGaan den Zuidpolder Zeedijk bil Edam en het leveren van de daartoe benoodigcie MA 1ER1ALHN. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. Het Bestek op hetwellr de bovengemelde Aanbesteding zal plaats hebben zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logemen ten en Koffijhuizen, als: te Haarlem in de Toelastdehalve Maan. de Leeuwerikde Kroonin het Groote KojJijhuis bij A. van Arends- hergen en in het Noord-Hollandsche Koffij/ms bij P.J.Vos; te Alk maar in den Rooden Leeuw en in de Toelastaan den Helder m den Roeden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwfidiepte Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerende in den Doelen; te Muiden in net Hof van Holland; te Amsterdam in hei Turfschip van Breda111 het Noord - Hollandsche Kef;huisbij A. 'Ierpoorten m het s Graveland- sc'ie Vee Ars bij de Weduwe van der Horst en C°. 111 het Aalsmeer der Veerhuis, op den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteegbij H. van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogel. 111 het hnkauixer Veerhuis en bij A. Hu/nagel m het Bierhuis de Eerste Pisser, op 1 et S, n gel bii de Brouwersgracht; te Enkhuizen in de Valk; te Naai oen in "de Kroon; te Wecsp in de Roskam; te Edam, te MonniCKenrlam pn ro Katwoiide op net Rdtidiiuts» Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan en bij den Hoofd - Ingenieur van den VVaterstaa en den Provincialen Ingenieur, beide ie Haarlem, de noodige mfonna- tien te bekomen zijn. - II 1 wercent van derzelver inkomstenhetwelk nog met zal kunen wor den vermeerderd. j Overigens wordt ter kennisse van een iegelijk gebragt. cat de in schrijving van de dikwijls genoemde vrijwillige geldleeningzal zijti opengesteldte beginner, met Maandag den den elfden dezer loopen- de maanden zulks gedurende veertien dagen. E11 zal deze worden gepubliceerd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is; terwijl dezelve bovendien in de Amscerdamsche, Haarlemsche en AlkmaarsCbe couranten geplaats zal worden. Haarlem, den 6dcu Julij 1831. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. TV STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de wet van ',8 junij 1831 (staatsbiaa n» 20). tot daarstei- lin.r van mascteadenom als nog bij vrijwillige .eeumg 111 de be hoeften' van den staat te voorzienen tot het vaststellen van eene V 2 Ac inC 1 c h T 'in' "het wezenlijk belang van alle ingezetenen, zoo ten plate lande nis in steden var. dit. gewest, die bere.es door zoo vele daden m opofferingen getoond hebben, dat het behoud hunner ze 1 standi"Leid hun boven alles dierbaar is, en gaarne ades willen bedra gen om Z. M. regering krachtdadig te helpen ondersteunen verpligt. Pe rand ach t van elk en een iegelijk op den inhoud van voorenreven wet te vestigenten einde hen in de gelegenheid te stellen om, Poor cene deelneming in de vrijwillige leening, zich te waarborgen, tegen het nadeel der bij dezelfde wet vastgespelde gedwongene ^Schepelingen van die wet, doen de voordeden eener vrijwillige leening volkomen kennen, cn wordt derhalve een ieder u,tSe"°°d;Sd' om zich met die bepalingen zoo veel mogelijk bekend te ma.vcn cn verder rot inschrijving op het nadnikkeiijkste opgewekt; met opmer- |tintevens, in het bijzonder voor den geene wiens middeien niet wogten toelaten om eene ruime inschrijving te doen dat zeds tot honderd gulden kan worden ingeschreven. I),; ?een, die reeds in de "orige vrijwillige leenmg heeft dee ge nomen', wordt bij deze aangemoedigd, om het daarbij nietjeaten berusten; hij bedenke, dac zijn aanslag 111 de thans \astgestelde ge dwongene heffing, hooger zal loopen dan die, welke hij tijdens die dfplnem'me te verwachten had, D- meervermogende wordt door deze in bedenking gegeven cn ochtom zich niet te bepalen bij eene inschrijving, berekend tiaar het waarschijneüjk bedrag van zijnen aanslag in de gedwongeue heffing, maar om meer dan dn: te doen, ten emde door eenruime inschrijving (welke hem een hooger. intrest verzekert, of, bij ver knop van ziin effect, slachts aan eene geringe opoffering blootstelt) zijnen mingeeoeden landgenoot van het nadeel der gedwongene heffing te helpen bevrijden. Ook worden alle voogden, curatoren en administrateuren van min derjarige en andere hulpbehoevende personen, zoo mede de °estuur- ders van gestichten en instellingen, niet adpios nlus bestemdbijzon der oplettend gemaakt op de verpligting, welke de zorg voor de hun toevertrouwde belangen hun oplegc, om, door eene deelneming in de leenhjp, de schade te voorkomen, welke anders uit de ver. pligce geldleening voor hunne admmiscratien zouden voortvloeuen. Het zal onnoodig zijn te dezen aanzien m verdere ontwikkeling te treden; het voordeel toch voor eiken belastingschuldigen in ^vrij willige inschrijving gelegen, is zoo tastbaar, dat niemand daaromtrent een oogenbl.k in twijfel zijn kan, die nagaat dat aan de gedwongene heffing, eene rente'van slechts v.er percent verbonden isterwijl aan de deelnemers in de vrijwillige leening, meer dan zes percent intrestdoor het voordeel v?n vijf percent op het kapitaalverze kerd wordt; alsmede dat dc gedwongene heffing, bit opklimm ng loo- pendezelfs tot twintigmaal het bedrag der hoofdsom van eens ieders aanslag in de belasting op het personeel over 1831, en middelstanden eu meer gegoeden de hoogte kan bereiken van r8 3 BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, Hebben nuttig en noodig geoordeeld de goede ingezetenen te ken- Dat de inteekening in de vrijwillige Negotiatie bij de wet van 28 Junij 11. vastgesteld, met Maandag den IV dezer ook binnen deze Stadis opengesteld. Dat buiten en behalven de billetten van inschrijving, welke aan ciè huizen zonder uitstel zullen worden rondgebragt en daarna weder af gehaald dagelijks des morgens van 10 tot s middags 2 ure ter be* cretane aan ieder een, gelegenheid zal worden gegeven, om zijne 1 Burgemeester en Wethouderen hebben gemeend ook deze gelegen heid te moeten gebruiken, om de goede ingezetenen onder het oog te brengen, hoezeer het in het wezenlijk belang van ieder hunner is, om door genoegzame deelneming in deze vrijwillige leening voo.te- komen dac de gedwongene heffing bij dezel.de wet van 28 Jt ingeval van het mislukken der vrijwillige inschrijving vastgesteld, zal behoeven te worden gerealiseerd en ter executie geiegd, eu Ten einde de zoodanigen, bij dewelke deze overtuiging niet volko men net ziin, daaromtrent de uieesce ver zekei heid te gc\en, zal eene Commissie uit hun midden, zich op üiugsdagVrijdag en Zn, turdnn der, 12, 15 en ióeu dezer maand van des morgens van 10 tot één ure 00 het Stadshuis bevinden, met het oogmerk 0111 aan alle de <-en„n welke dit mogten verlangen zoodanige inlichtingen, te geven welke zij vertrouwen, dac, tot de overtuiging weike Burgemeester en Wethouderen wenschen te doen geboren worden of te versterken, veel zullen kunnen toebrengen. Alkmaar, den 8e Julij 1831. B'u, gemetst er en PVethouderett dr Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie vat,Dezelven Bij afwezen i'an den Secrecsris S. C. S. HOLLA N D. BLTRGF.MEESTER en WETHOUDEREN dkr Stao ALKMAAR, bre..gen bij deze ter kehisse van de ingezetenen dezer Stad en ju risdictie van dien, en voorts van alle de genen, welke zulks maar eeftigzins zoiide mogen aantinan Dat tc rekenen van Dingsdag den 12 Julij tot den 15 Augustus dezes j ars ingesloten, geene Honden langs de straten, wallen en we- ,Cr dezer Stad en Jurisdictie mogen losioopen in eeniger mamer, ook zelfs niet gemuilband. Dat alle de Hondenwelke ztilfen kunnen worden gevangen da. delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelven mogten reclame ren te worden teruggegeven, tegen batalingvaii drie guldensten voordeden van de dienaren van Politie 5 terwijl zij, na verloop van deze n» uren zullen worden van kant gemaakt. Dat alle de Honden, welke losloopenrie zullen worden gfvmden en niet of niet gevoegelijk kunnen worden gevangen, onmiddelijK zullen worden gedood. - Hu rotmeester en WethoiTderen vermanen eU eigenaar of houder van Hondenom deze bepalingen en maatregelen van Politie, Kipte, liik naar tc koman en waarschuwen voorts een ieder, om de d.ena- n'ep van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouderen ziin 'gemagtigd tot het opvangen of dooden der Honden, m genen dcele hinderlijk te zijn, in de uitoefening, van derzelver pliat, daar zulks ten oogmerk heeft om de goede ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie son geene gevaren bloot te stellen, welke de ondervind ng zoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid ot verzuim van pligt i" dezen te weeg gebragt zijn geworden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouderen voornoemd, den 5e I^Ui *83*. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van DezeTen bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. De komst van den gewezen Keizer van Brazilië, Engeland, heeft aldaar nieuwe aanleiding gegeven toaberllei,gJch- ten en gissingen nopens deszelfs verdere ontwerpen enbii velenheett het vermoeden geloof gevondendat die Vorst den bijstand van En-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1