alkmaarsche Tftïrïw r» N°. 294J COURANT D ST2ft J? ét* A°. 1831. Van M A A iV D A G Den 18 JULY* WAARSCHUWING. ,v >.M A -*I. l w.i «t Maandae voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel oj^Vaanaag y B L I C A T I Ei |A. STAATSRAAD, GOUVERNEUR Van NOORDTIOLLAND, Gezien de wet van 28 Junij 183» £«a«sbdad n°. 2o) t°t daarste ling van maatregelen, om als nog by vrijwillige leemrade hoefcen van den staat te voorzienen tot het vaststel e wet^evestigen ^"eindVhln^hi °de gelegenheid'te Bellen om, iSSnenTennt fen 'wordt om zich met die bepalingen zoo vee! mogelijk bekend te maten,en verder tot inschrijving op het nadrukkelijkste opgewekt; met opmer kte" hi het voor den geene wiens middelen met «ogten toelaten, om eene ruime inschrijving te deen, dat zelfs tot honderd gulden kan worden ingeschreven. l)e geen die reeds in de vorige vrijwillige leening heeft deel ge nomenwordt bij deze aangemoedigd, om het daarbij niet te laten berusten; hij bedenke, dat zijn aanslag 111 de thans vastgestelde ge dwongene heffing, hooger zal loopen dan die, welke hij tijdens die .too, dez, in bedenking gege ,e» e„ «in"ezocbtom zich niet te bepalen bij eene inschrijving, berekend naar het waarschijneüik bedrag van zijnen aanslag 111 de gedwongene keffing maar om meer dan dat tc doen, ten einde door eene ruime inschrijving welke hem een hoogen intrest verzekert, of, by ver- insciry Sj. slechts aan eene geringe opoffering blootstelt) fijnen mingegoeden landgenoot van het nadeel der gedwongene heffing ^OokPwoïdeeVnjalle'voogden, curatoren en administrateuren van min- deriariff0 en andere hulpbehoevende personen, zoo mede de oestuur- jgri van gestichten en instellingen, niet ad pin vim bestemd by zon der oplettend gemaakt op de verpligtingwelke de zorg voor de hun toevertrouwde belangen hun oplegt, om door eene deelneming de 'eeningde schade te voorkomen, fvelke anders uit de ver- uliate zddleeninz voor hunne administrate zouden voortvloeien. P Her fa! onnöödig zijn te dezen aanzien in verdere ontwikkeling te n-eden- her voörrieel'toch voor eiken belastingschuldigen in de vrij- ■lillia»' inschriivinz gelegen, is zoo tastbaar, dat memand daai omtrent •en oozenbfk in twijfel zijn kan, d.e nagaat dat aan de gedwongene ïeffine eene rente van slechts Vier percent verbonden isterwijl •ar^de'deehiemers in de vrijwillige leening, meer dan zes percent intrest door het voordeel van vijf percent op het kapitaal, verze kerd w'o.dt alsmede dat de gedwongene heffing, by opklimming loo- oende zelfs to twintigmaal het bedrag der hoofdsom van eens ieders Sag' in de belasting op et personeel over 183., en voor de «middelstanden en me6r geg< eden de hoogte kan bereiken van 18 tot 30 percent van derzelver inkomsten hetwelk nog met zal kunen wor- dCverleen*'wcfrdt ter kennisse van een iegelijk gebragt. dat de in schrijving van de dikwijls genoemde vrijwillige geldleenmg, zal zijn opengesteldte beginnen met Maandag den den elfcen dezer loopen- de maand en zulks gedurende veertien dagen. Fn zal'deze worden gepubliceerd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is; terwijl dezelve bovendien in de Amsterdamse ne, Haarlemsche en Aikmaarsc'ne couranten geplaats zal worden. Haarlem i den 6 0 Julij 83H Gopverneur voornoemd Van TUYLL. één ure op het Stadshuis bevinden, met her oogmerk om aan alle de „enen welke dit mogten veslangen zoodanige inlichtingen te geven, welke zij vertrouwendattot de overtuiging welke Burgemeester en Wethouderen wenschen te doen geboren worden ot te versterken, veel zuilen kunnen toebrengen. Alkwaarden 8e Juli] 1831. Bui geweest er en IVethouderen der Stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelvtn Bij afwezen van den Secretaris S.C. S.HOLLAND. BURGEMEESTER en WETHOUDEË.S der STAD ALKMAAR, Omvangen hebbende eene dispositie van H. E. G. A.de Gedepu teerde Staten van Noord-Holland dezer provincie d.d. 30 Juny II. 11°. 2. fProv blad no. 62) betrekkelijk he: publiekmalten der Lijsten van be- voegde Geneeskunst-oefenaren van de onderscheidene takken van Ge- neeskundebrengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad, er. alle andere belanghebbende, dat de voorsz: iysten an beden af, gedurende 14 dagen en mitsdien tot den 1=. Augustus aanstaande ter visie van een iegelijk zullen liggen ter Secretar.e dezer Stad (uitgezonderd des Zondags) dagelijks van des morgens 9 tot des na middags 2 ure. Alkmaarden l8e Julij 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van deze Pen bij afwezen van den tsec etaris, S. C. S. HOLLAND. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kenisse van de ingezetenen dezer Stad en ju- nsdiceie van dienen voorts van alle de genen weke zulks maar eenigzins zoude mogen aangaan Dat te rekenen van Dingsdag den 12 Julij tot den 15-Augustus dezes jaars ingesloten, geene Honden langs.de straten, wallen en we gen dézer Stad en Jurisdictie mogen losloopen in eeniger mamer, ook zelfs niet gemuilband. Dat alle de Hondenwelke zullen kunnen worden gevangen da- delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars; welke dezelven'mogten reclame ren; te worden terug, gegeventegen betaling van drie guldens, ten voordeeien van de dienaren van Politie terwijl zij, ua verloop van deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. Dat alle de Honden, weike losloopende zullen worden gevonden en niet of, niet gevoegelijk kunnen worden gevangenoiimiddeli,k zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouderen vermanen elk eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie, stipte- lijk naar tc komsnen waarschuwen voorts een ieder, om de die naren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouderen zijn gemagtigd tot het opvangen of dooden der Hondenin genen deele hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks ten oogmerk heelt om de goede ingezetenen dezer Stad en ju risdictie asn°geene gevaren bloot te stellen, welke de ondervinding zoo duidelijk heeft doen ziendat door onachtzaamheid of verzuil» van pligt in dezen te weeg gebragt zijn geworden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethoudere» voornoemd, den 5e lulij 1831. FONTEIN V E R S C H U I-R Ter Ordonnantie van Dezelven bi; afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. - BURGEMEESTER eN WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, Hebben nuttig en noodig geoordeeld de goede ingezetenen te ken- DeiD« dfffiteekening in de vrijwillige Negotiatie bij de wet van 28 Junij 11. vastgesteld, met Maandag den 11" dezer ook binnen deze Da'e hukefen'behalven de billettan van inschrijvingwelke aan cle kuizen zonder uitstel zullen worden rondgebragt en daarna weder af gehaald dagelijks des morgens van 10 cot s middags 2 ure ter se- cretitrieaan ieder een, gelegenheid zal worden gegeven, om zyne SR u r gem ee sfe en° Wethouderen hebben gemeend ook deze gelegen heid te moeten gebruiken, om de goede ingezetenen onder het oog te brengen, hoezeer het in het wezenlijk belang van ieder hunner is, om door genoegzame deelneming in deze vrijwillige leening voorte- komen, dat de gedwongene beffing bij dezelfde wet van 28 Junij, ingeval van het mislukken der vrijwillige inschrijving vastgesteld, zal behoeven te worden gerealiseerd en ter executie gelegd, en Ten einde de zoodnnigen, bij dewelke deze overtuiging met volko- men moet-zijndaaromtrent de meeste verzekerheid te geven, zal eene Commissie uit hun midden, zich op Dingsdag, Vrijdag en Za- turdag, den 12 15 ec i6e» dezer maand van des morgens van 10 tot BINNENL ANDSCIIE BER1GTEN. Het schijnt dat het Brusselsche Bestuur thans met meer nadruk werk gaat, tegen de lieden, die op verschillende plaatsen verwarring ett onrust trachten te stichten. Zoo is, behalve de beid- Bcanlietts en den Franschman d'Armagnac, ook de beruchte voorzitter van het veiligheids - kommitté te Genf, de Souter,- in den avond van den 8sten dezer gevangen genomen. Volgens de Emancipation was daar. bij de geheeie bezetting van Gent op de been gekomenen had bec stadhuis omsingeld, alwaar de Souter juist in ambtsbetrekkingen aan wezig was; zelfs had men twee met schroot geladen kanonnen op de eroate deür van het stadhuis gerigt. Vier gendarmes waren naar binnen gegaanom den Advokaat te halendie geene de minste ont roering aan den dag gelegd, maar terstond zijnen sabel en pistolen afgegeven had, en goewillig de gendarmes gevolgd-was, welke hera odder sterke .bedejek ng naar het kasteel bragcen. O? -ofen weg der- -worts hid hij bedaard zijne cigaar gerookt, en van tijd tot tijd ge roepenLeve de vrijheid! Het volk schijnt hierbij met geheel rustig te zijn geblevei er hebben ten minste den geheelen Volgen- den nacht sterke patrouilles de stad doorkruisten nog eenige lieden in hechtenis genomen, die de rust door oproerige kre en verstoorden# Weinige uren voor zijne gevangenneming Jiad de Souter eenea brief aan de Koromissnris der Regering Ganser geschrevendie se dert door de dagb.adea is bekend gemaakt, en waaru» hij zegt, zeef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1