alkmaarsche A°. 1S31- N°. 30,-., COURANT -w;$wwm Van M A A N D A G Den 25 JULY. «.f o5- Ongebuild Tarwebrood Roggebrood SsiittiiHiiBWirai®! De„ Courant »>rdt geregeld 6 Ce"tCn 1 )P STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de Missive van den Heer Opper - jagermeester van Z. M. Oooer-houtvester voor de Noordelijke Provinciën van den 13^» dezer uiP37, omtrent de opening der Jsgt op de Ganzen, Eendvogels en ^Gezierfde deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van den ^°BrenIt bij deze ter Itennisse van alle belanghebbendendat de Jagt op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen, wat de publieke Jagt aan belandt op het Water, langs de Stranden Oevers van MeerenVeen- plassenen Rivieren, mitsgaders op lage Moerassige Landen ihet den negenden Augustus aanstaande zal zijn geopendmaar bepaaldelijk ge- X blijft, in en langs de Bossche., alsmede op Bouw- en Weilan den tot het gewone Jagtveld behoorendei Wordende de Kooilieden bij deze tevens herinnerd dat volgens art. 5 van Z M. besluit van 1 December 1820 (staatsblad n°. 26.) hunne Kool-Eenden tot den i<= September moeten zijn opgesloten ot gehokt, op de boete daarbij bepaald. Haarlemden 18deu Juuj 1831. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van TUYLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer Stad en Jurisdic tie dat het Kohier van de belasting op de IVegStraat en Brug gelden, voor het loopende jaar, ter Secretarie dezer Stad, ter visie van een iegelijk zal liggen van Maandag den 25 tot Zaturdag den 30 dezer maand, dagelijks van des morgens 10 to: 2 ure. Alkmaar den 23' Mï l8g* lFethouderen vernoemd, De SONNAVILLE. Ter ordonnantie van dezelven Bij afwezen van den Secretaris S.C.S.HOLLA N D. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van H. E. G. A.de Gedepu teerde Staten van Noord-Holland dezer provincie d.d. 30 Jmiij 11, n 2. (Prov. blad no. 62) betrekkelijk het publiekmaken der Lusten van be voegde (geneeskunst - oefenaren van de onderscheidene takken van Ge neefkiuidebrengen bij deze ter ketimsse van de ingezdteil... dezer Stad en alle andere belanghebbendedat de voorszlijsten van heden IFdurende 14 dagen en mitsdien tot den i- Augustus aanstaande ter visie van een iegelijk zullen liggën ter Secretarie dezer Stad (uitgezonderd des Zondags) dagelijks van des morgens 9 tot des na- middags 2 ure. Alkmaar, den ,8' My 183U mthoudtrs voo,noemd, EO NT E IN VER SC HU IR, Ter Ordonnantie van dezelven bij afwezen van den Secretaris Si C. S. HOLLAND. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn^van^ Tarwenbrood 38. Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bollenbrood s 25L Het ongebuild Tarwenbrood 28. Stad en Jurisdictie, zullen zijn als w. fijn Wittebrood of regels* moet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood voorgesteldbij een schrijven aan den Minister van Buitenland, sche zaken van den ajsten Junij 11.als preliminairen van etn traktaat van vrede tusschen Halland en Belgie. *'De Konfercntie, bezield door het verlangen, om de zwarigheden te vereffenen die alsnog aar. de schikking der Belgische zakenm den weg staanheeft gemeenddat de volgende artikelendie de vopr- loopige bepalingen van een vredes - verdrag zouden uitmakentot dit doel konden leiden. Zij heeft dienvolgens besloten, dezelve aan de beide partijen voor te stellen. Art. 1. De grenzen van Holland zullen het geheele grondgebied, alle de plaatsen, steden en oorden bevatten, welke in den jare 1790 aan het voormalig Gemeenebesc der vereemgde Nederlanden toebe hoord hebben. _v Art- a. Belgie zal zamengesteld worden Uit al hec overige gron*- gebied, hetwelk bij de verdragen van 1815 der. naam van Koningrijk der Nederlanden erlangd had. Art. 2. De vijf Mogendheden zullen hare goede diensten m net werk stellenten einde de status quo in het Groot - Lux emburg gehandhaafd worde gedurende den loop der afzonderlijke on derhandelingen welke de Souverem van Belgie met den Koning der Nederlanden en met het Duitsch Verbondter zake van gezegd Groot hertogdomzal openen; en welke onderhandelingen ^gcsche.den zul- len zijn van de vraag nopens de grensscheiding tusschen Holland en "^l'fetis de bedoeling dat de vesting Luxemburg de vrije geraeen- schaD met Duitschland behoude. j- m. Art. 4. Zoo het blijkt, dac het Gemeenebest der Vereen,g,deM^®" derianden in .790 niet bij uitsluiting de soevereiniteitm de Maas- tricht uitoefende, dan zullen de beide P««U«« op S iktai té zijn, om zich te dezen opzigce over ecue behoorlijke schikking te verstaan. grontjsIagenvastgesteld bij de artikelen 1 en 2 volgen zoude, dat sommige bezittingen van Holland en Belgie we derkeer!- in elkanders grondgebied Ingesloten zouden liggen zoo zul len er tusschen Holland en Belgie, in het minnelijke, zoodanige rui lingen gedaan worden, als wederkeerig voegzaam zoude kunnen wor- ^eiArt.°6. De wéderkeerige ontruiming van landstreken, steden en plaatsen zal geschiedenonafhankelijk van de schikkingen betrekkelijk deJ>TÜ17fenHet is de bedoeling, dat de bepalingen der artikelen 108 toe 117 ingesloten van de algemeene Weener Kongres - aktebetrek- keliik de 'vrije vaart op de bevaorbare stroomen en rivierentoeë®- paSt zullen worde.n op de stroomen tn rivieren, welke door het llol. landsche en het Belgische grondgebied loopen. De ten uitvoer legging dezer bepalingen zal binnen net kortst mo gelijke tijdsverloop geregeld worden. De deelneming van Belgie aan de Rijnvaart, langs de binnenwate ren tusschen deze rivier en de Schelde, zal het orderwerp «■nnekeB van eene afzonderlijke onderhandeling tusschen de belanghebbend, par dien waarbij de vijf Mogendheden hare goede diensten zullen verleenen. He't gebruik van de vaart van Gene naar Temeuzen en van de Zuid- il 1 o na cvceirr heide gedurende bet bestaan van het Koningrijk der n li i 0. 3# I. 3* h 05- 'yy 4. 99 99 15. 99 6. 99 99 22j, 99 8. 99 99 3°- I. 9 99 99 25f. 9i 2. 99 99 I. it 99 99 28. 6. 99 99 99 66. Bollenbrood s i Bollen 8. voor 5. Cents - Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkochto. •enig brood, klein gebak, of iets anders toegegeven mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaarden 21s July 1831. -«„ttvtavtttv De SONNAVILLE. Ter Ordonnantie van Dezelven bij abwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BINNENL ANDSCHE BERIGTEN. Reeks van achttien artikelendoor de gevolmagtigdcn van Oosten- ri'kFrankrijk, Groot-BrittanniePrtv.ssen en Rusland, veree nt gd in Kenfertntie t« Londen, ttan de Ntderlattdiske Regering Het gebruis van oc vaan --- Willemsvaart, beide gedurende het bestaan van het Koningrijk Nederlanden gegraven, zal aan de ingezetenen der beide landen gemeen. 7Ü11 en er zal dienaangaande een reglement worden vastgesteld. De uitwateringen zullen voor de beide Vlaanderen op de voegzaam ste wiize p-eregeld worden, ten einde overstroomingen voor te komen.. Art 8 Ter uitvoering van de. vorenstaande artikelen I en to zul len binnen de kortst mogelijken tijd inde stad Maastricht Hollandsche en Belgische Kommissarissen tot de grensscheiding bijeenkomenen overgaan tot het trekken der grenslijnwelke Holland van Lelgie moer afscheiden, overeenkomstig de beginselen, te dien aanzien vastgeste d ^'otze^zelfde Kommissarissen zullen zich met de ruilingen bezig houdenwelketen gevolge van art. 5 door de. bevoegde magt der beide Staten moeten gedaan worden. Art o Belgie-zal, binnen deszelfs grenzen, zoo als die, over eenkomstig de bij de tegenwoordige voorloopige bepal ugen vastgestel de beginselen, zullen getrokken worden, ten alle tijde eenen onz.jd.- gën Staat uitmaken. De viif Mogendheden, zonder zich m het inwen dig beheer van Belgie te willen mengen, waarborgen aan hetzelve déze duurzame onzijdigheid, alsmede de uitgestrektheid onschend baarheid var. deszelfs grondgebiedbinnen de by dit artikel vermelde greXCn'io. Uit billijke wederkerigheid zal Belgie gehouden zijn, deze zelfde onzijdigheid jegens alle de overige Staten in acht te ne men en geene de minste inbreuk te maken op derze.ver m- en in wendige rust, altijd behoudens deszelfs regt, om zich tegen allen vreemden aanval te verdedigen. Art 11. De haven van Antwerpen zal, overeenkomstig art. 5 van het Verdrag van Parijs van 30 Mei 1814, voortdurend bij uitsluiting eene handelshaven blijven. Art £2. De verdeèling der schuld zal zoodanig plaats hebbep, dat ten laste vin elk der beide landen het geheel der schulden kome waarmede oorspronkelijk, en vóór de vereenigmg, de v^ch'llend» landstreken bezwaard waren, die hun grondgebied uitmaken, en dat in eene billijke evenredigheid verdeeld worden die schuldenwelke gedurende de vereenjging zijd aangegaan4 Kominia» Art. 13. Onverwijld zuüen er van weerszijden benoemde Kommis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1