ALK M A AR SC TIE COURANT A". 183!' f N°. $t\%. Van M A A N D A G V/. f* Deri j AUGUSTUS. AANBESTEDING. WAARSCHUWING. Burgemeester en wethouderen der stad alkmaar .1 *v K "~J 7, J „.„„i u,./ ct> Maandag vaor Prijs van 6 C e n t e n uitgegeven. Deze Courant wordt geregeld eens tn de week en wel op maanaab j l^E STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de Missive van den Heer Opper - jagerweester van Z. M. Opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën van den 13«e» dezer N°. 37, omtrent de openiDg der Jagt op de Ganzen, Eendvogels en ^Gezieifde deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van den ^Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbendendat de Jagt op Ganzen, Eendvogels en Watersnippen, wat de publier Jagraan belangt, op het Water, langs de Stranden, Oevers van Mee>enVejn- plassen en Rivieren, mitsgaders op lage Moerassige Landen met den negenden Augustus aanstaande zal zijn geopendmaar bepaaldelijk ge- Sen blijft, in en langs de Bosschen, alsmede op Bouw- en Weilan den tot het gewone lagtveld behoorende. Wordende de Kooilieden bij deze tevens herinnerddat volgens arti ■j van 7 M besluit van i De«ember 1820 (staatsblad n°. 26.) hunne Kooi-Eenden tot den ie September moeten zyn opgesloten of gehokt, ©p de boete daarbij bepaald. Haarlem, dett iS<le" Jul ij 183! De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U Y L L. 1 1 PROVINCIE NOORD -HOLLA ND Op Woensdag den 3*" Augustus 1831, des namiddags ten 2 ure, zal aan het Locaal van het Gouvernement van Noord - Hollandte Haarlem, worden aanbesteed: Het doen van eenige HER STELUNGS - VERKEN aan het Oost- lndisc'te Binnenhuiste Amsterdammet het Onderhouden van ..et zehe tot 1 October 1834. De Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het Bestek zal ter lezing liggente Haarlembehalve aan het L» taal van het Gouvernement voornoemd, in de Toelastdehalve Maan dc Kroon het Noord-Hollandsche Koffijhuisen bij Hremisbergen, t Amsterdam in het Turfschip van Bredahet Noord-Hollandsche Koffie huis de Paradijs Kogel, de Enkhuizer, Aalsmeerder- en s Grave tand- ^Veerhuizen, en op het Singel, inhetBierliuis ^eerste Visschei, te Alkmaar, in den Rooden Leeuw en den Toelast, te Hoorn m het Ongemaakte Schip; te Purmerend en te Muiden, in den Doelente Nnardenin de Kroon; te Weesp, in de Roskamte Monnikendam C"zu'tendè voorts bij deze gelegenheid worden herbesteedt llct Bouwen van een HUIS, dienende tot Bureaux voor de Ambtenaren dér Rijks Belastingen aan het Nieuwe - Diepop liet reeds bestaande bestek, mét de verandering, aat de helft in Contanten en de w helft in Schatkist-Billesten zal worden betaald. 3ESTEDING. I0A«i derzelver maand, des middags ten 12 ure preciea, op het Raad huis alhier, ten overstaan van een der lleere* Wethouder», en eene commissie van vier Leden uit den Raadgeadsisteerd door den The saurier en in het bijzijn der belanghebbende Schu d<J,Lccnerê 9 welke daarbij verkiezen tegenwoordig te zijn, zuilen doen eene UITLOO- TING van vijf AANDËELEN der gevescigde Schuld, ten laste de zer Stad, dat tot aflossing van deze vijf alzoo Uitgelootene Aandee- len met bijbetaling der Intressentot en met den 30"" Augustus aaivaande, tegen intrekking van de daarvoor uitgegevene Certificaten zaf worden gevaceerd ter Thesaurie dezer Stadop den voorn30» Augustus dezes jaars, des voordemiddags van tien tot des nadennd- dags één ure. Alkmaar, dm 26' Julij 1831. Burgemeester en Wethouders voos noemd De SONNAVILLE, Ter ordonnantie van dezelven Bij afwezen van den Secretaris, S. C. S.HOLLAND. HER Op Woensdag den 3de" Atiguïtus 1831, dés naihiddags ten twee Ure zalonder nadere approbatie door den StaatsraadGouverneur Van Noord-Holland, of bij deszelfs absöntiedoor een der Leden van de Gedeputeerde Statenén in bijzijn van den fungerenden Hoottt - Inge nieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement de provincie, te Haarlem, worden herbesteed: Het doen van Herstellingen en gedeeltelijk verzetten der STEoN- GLOOIIING aan Zuidpolder Zeedijk bij Edam, en het leveren van de daartoe benoodigde MATERIALEN, volgens nader ge wijzigd Bestek. Deze aanbesteding zullen geschieden bij inschrijving en opboei. Het Bestek op hetwelk de bovengemelde Aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logemen ten en Koffijhuizenals: te Haarlem in de Toelast, de halve Maan, de Leeuwerik, de Kroost, in het Groote Koffijhuis bij A. van Arends- hersen en in het Noord - Hollandsche Koffijhuis bij PJ. Voste Alk- siaar in den Rooden Leeuw en in de Toelastaan den Helder m den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwediep; te Hoorn in net Ongemaakte Schip; te Purmerende in den Doelen; te Muiden in net Hof van Holland; te Amsterdam iti het Turfschip van Breda, 111 het Noord-Hollandsche Koffijhuis, bij A. Terpoorten in het sGraveland- sche Veerhuis, bij de Weduwe van der Horst en C°. m het Aalsmeer der 'Veerhuis, op den hoek van de Bloemmarkt en Wijdesteeg, bij H. van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelin het Enkhuizer Veerhuis en bij A. Huffinagel in.het Bierhuis de Eerste Visser, op hec Singel bij de Brouwersgrachtte Enkhuizen in de Valk; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Edainte Monnickendam en te Ka. wonde op het Raadhuis. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de jioodige aanwijzing worden gednanen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat en den Provincialen Ingenieur, beide te Haarlem, de noodige informa- tjen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, snaken bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend: Dat zij ingevolge des Raads Resolutie van den 12 Julij 1820, op den tweeden Woensdag in de maand Augustus aanstaande, zijnde den brengen bij deze ter kenisse van de ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van diener. voorts van alle .de genenJwelke zulks maar eeaigzins zoude mogen aangaan; Dat te rekenen van Dingsdag jden ia Julij tot den 15 Augustus dézes jaars ingeslotengeene Honden langs de stratenwallen en we gen dezer Stad en Jurisdictie uiogen losioopen in eeniger manier, ook zelfs niet gemuilband. Dat alle de Hondenwelke zullen kunnen worden gevangen da delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24. uren bewaardom aan de eigenaarswelke dezelve.) raogten reclame ren te worden terug gegeventegen betaling van drie guldenstea voordeden van de dienaren van Politieterwijl zijna verloop van deze 24 uren zullen worden van kant gemaakt. Dat alle de Hondenwelke losloopende zullen worden gevonden en niet óf niet gevoegelijk kunnen worden gevangen, onmiddelijte zullen worden gedood. Burgemeester en Wethoiideren vermanen elk eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie, stipte- lijk naar te komen, en waarschuwen voorts een ieder, óm de de naren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouderen 2ijn gbmagtigd tot het opvangen of dooden der Hondenin genen deele hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pügt, daar zulks ten oogmerk heeft óm de goede ingezetenen dezer Stad en Ju- risdifctie aan geene gevaren bloot te stellenwelke de ondervinding 7.00 duidelijk heeft doCa zien i dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in dezen te weeg gebragt zijn geworden; Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouderen voornoemd, den 5* Jtilij 1831. FONTEIN VERSCHUIR, v Ter Ordonnantie van Dezelven bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BUITENLANDSCHE B R I G T N. BARBAR IJ SCHE STATEN. De ben»tenvan de zijde der Fransche Regering bekend gemaakt omtrent den togt, dien de Gehiraal lierihezhie naar Medeah gedaan heeft, verschillen aanmerkelijk van de beschrijvingen daaromtrent, die men in bijzondere brieven uit Algiers vindt. Volgens de eerst- genoemde berigten had deze togt ten doelom het gezag der Fran- sc'nen, hetwelk ooenlijk te Médeah miskend werd, aldaar te her. stellen en den Bey dier staddie in der tijd door Generaal Ctauzel is aangestelddoch wiens leven thans niet meer veilig waste be schermen. De opperbevelhebber Berthczène vertrok den 25stën Jiinij met'sooo man en eene batterij veld-arci!lerie uit d* «ad Algiers, volvoerde de overtogt over de eerste bergketen van den At.as zon der eenigen tegenstand te ontmoeten en kwam behouden te Medeah aan, voor welke stad hij 2 of 300 Turksche ruitersdie tegenstand Wilden biedenuiteendreef. Vervolgens deed hij aan de hóófden van verschillende volks - stammen in den omtrek van Medeah weten, die zii gijzelaars naar die stad hadden te zenden en bij het Fransche Be- stuur in onderwerping behoorde te komanzullende anders hunne woningen verwoest worden. Verscheidene stammen voldeden aan de zen lastdoeh anderen bleven weigerachtigen de Generaal Bfthe- zi„t trok dus met zijne manschappen tegen hen uit. deed hunne tenten en den te veld staande oogst verbrandenen kwam genoeg zaam zonder eenig verlies te Medeah terug. Den volgenden dag vertrok hij met zijne magt weder naar Algiersdoch vondbij het doortrekken van eenen zeer naauwen bergpas, dm omstreeks cirie uren lang is, ille de bergtoppen door een veertigtal Aiabische roU.s- stammen, gezamenlijk omstreeks 12,000 man sterk, bezet, verbittering op de Franschcn aanvielen Het sneuvelen van den Ka. pirtindio de achterhoede aanvoerdebragc daarin eenige verwar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1