hJm alkmaarsche I N° COURANT, w teJp-rX/f A '$Tf- A°. 1831. v« /^S^p/ - 9VUiKiï Van M A A N D Den 8 AUG Hoofdkwartier Bacrle-Hertog, 3 Augustus 1831. AANBESTEDING. i ll V-O J> V :-i ,v 0 /6% - - AU ËS!l!f'!;!t!'!!i!|!!l1!!!l1iiliiiillliilill';;!!llS!i!l!llll» m yJ-.'.-k a' Dezt Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NEDERLANDEN. 'Jan den Koning. Ik heb de eer Uwe Majesteit te berigtendat de eerste beweging van het leger, overeenkomstig de gegevcnc dispositie van den dag van gisteren, is ten uitvoei gebragt:. ingevolge waarvan de eerste divisie voorwaarts van Baerte-Hertog staat, hebbende de voorposten te So'ndereygen en Baerle-Brugge. Bij deze eerste plaats is een ge - vecht voorgevallentusschen het 2tie bataillon jagers en Gen vijand 9 ■wiens sterkte geschat werd op 400 man. Van dit bataillon jagers zijn idrie vrijwilligers gewond» De vijand is tot Merxplas terug getrokken. De tweede divisie bezet Poppel en Weeldeen neeft hare uiter ste voorposten tusschen den Ecl en RaVelsalwaar een gevecht onder mijne oogen heeft plaats gehad tusschen het 2de bataillon 18de afdee- lirtggekonimandeerd door dan Majoor Tegelaar en vijandelijke jagers, ondersteund door eenige kavallerie. Gemeld bataillon heelt met ge veld geweer den vijand van uit de huize en het daarbij gelegen bosch "verdreven. De llertog van Saksen - IVeimar en de Kolonel Dagge/aar hebben te voet aan het hoofd van gemeld bataillon der 38de afdeeling dezen aanval met uitsteekeilden moed geleid. Ik geef mij de eer, den Majoor Tegelaar, die het bataillon kóm- mandeert, in de bijzondere gunst van Uwe Majesteit aan te bevelen. De kavallerie, ouder bevel van den Generaal Posteu de reserve- artillerie staan in het bivouac bij Alphen. Heden denk ik met de eerste eu tweede divisiede brigade ku- xassiers en dne batterijen rijdende artillerie daarbij gevoegdmij voorwaarts te begeven en van Turnhout trachten meester te worden. De Opper-bevelhcbber van het leger, Willem Prins van Oranje. D AGO1! DER VOOR HET LEGER TE VELDE. Door den wil van mijnen Vader en Koning geroepen om het be vel over zijn leger te voeren stel ik mij aan uw hoofd op den dag, waarop het' woord Voorwaarts door hem is. uitgesproken. De bewij zen van liefde en trouw, welke gij reeds aan den Koning en aan het Vaderland hebt gegevenen die den volkeren van Europa tot het schoonste voorbeeld strekken, waarborgen mij ook de dapper heid, welke gij zult ten toon spreiden op het slagveld, dat ons wel ligt binnen weinige dagen ten strijde wacht, voor de waie belangen van het Vaderland en tot verkrijging van voordeelige voorwaarden eener afscheiding van de gewestendie zich onttrokken hebben aan aan de Regering van dienzelfden Vorst, voor welken wij bereid zijn ons leven en onze dierbaarste belangen ten offer te brengen. Maar bij het nemen van tdevlugt tot de wapenensluit de Ko lling, die een ware vader zijner onderdanen is, geenszins der. weg der° onderhandelingenhoezeer deze tot dus verre zoo vruchteloos leproefd zijnzijne GeVolmagtigden bij de Kocfereiitie te Londen zullen aldaar, bij voortduring, de regten der natie blijven voorstaan. Wat mij betreft, ik gevoel al het gewigt van de eervolle taalt, snij door dén Koning opgedragenzal ongetwijfeld vodr mij verligt worden door uwen moed, waarop ik met vertrouwen reken, bij de herinnering aan de dapperheid vhn zoo vele oude wapenbroeders van alle rangen, die ik nog in uwe gelederen zie, en aan de ge schiedenis, welke mij leert, wat het vaderland van de edele pogin gen van deszelfs schutterijen en vrijwilligers mag verwagten. Na Quatre - Bras en Waterloo hebben wij ons niet meer in gelijke betrekkingen bevonden als diewelke ons thans vereeuigenin dat tijdsverloop hebben er vele gewigtige, meestal gelukkige, doch se dert een jaar zeer rampspoedige omstandigheden voor ons Vaderland plaats gehad. Mijne pligten en de wil des Konings hebben mij geroepenom een werkelijk deel aan de laatste staatkundige gebeurtenissen in Ne derland te nemen. Alle mijne daden, woorden en bedoelingen had den destijds eeniglijk ten oogmerk, om van het Koningrijk die on heilen af te werenwelke het te voorzien wasdat hetzelve konden treffen, en welke wij tegenwoordig allen ondervinden-, maar daar de middelenmet zulk'een oogmerk door mij aangewend, geene guns tige uitkomst hebben opgeleverdmoet ik zelf geloovendat ik mij in de keuze dier middelen heb bedrogen. De drijfveeren, die mij bezielde, waren intusschen van den zuiversten aard. Thans hoop ik ti, met liet zwaard in de hand, te overtuigen, dat het bloed der Nassau's nog in mijne aderen vloeit, en dat geen offer mij te zwaar zal zijn, om het geluk te verzekeren van dien geboortegrond, voor welks onafhankelijkheid onze voorouders zoo dikwerf, met een' ge- wéuschce uitslag, legermagten hebben bestreden, die de hunr.ea verre in getal, maar geenszins in moed te boven gingen. Hoofdkwartier Breda, den isten Augustus 1831. Willem, Prins van Oranje. Op Woensdag den ioden Augustus 1S31, des namiddags ten twee ure, zalonder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Noord-Hollandof bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Statenen in bijzij» van den fungerenden Hoofd - Inge nieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement der provinciete Haarlemworden aanbesteed Het Verbeteren van den WEGbegrepen tusschen het Dorp dt Rijp en het Noord-Höllsnüsch Kanaaltegen oVer Spijkerboor, niet het onderhoud van denzelven, tot ultimo September 1835, Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het Bestek op hetwelk de bovengemelde Aanbesteding zal plaats hebbenzal ter lezing liggenboven en behalve aan het lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland in de voornaamste Logemen ten en Koffijhuizen als te Haarlem in de Toelastde halve Maan de Leeuwerikde Kroonhet Groote Koffijkuis en het Noord-Holland- sche Koffijkuiste Alkmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelast aan den Heider in den Rooden Leeuw en in den Burg aan het Nieuwe- diepte Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende in den Doelen; te Muiden m het Hof van Holland; te Amsterdam in het Turfschip van Bredain het Noord-Hollandschc Koffijkuisin het 's Gra- velandsche Veerhuis, in hst Aalsmeerder Veerhuis, in het Koffijhuis de Paradijsvogelin het F.nkhuizer Veerhuis en in het Bierhuis de Eerste Visser; te Enkhuizen in dc Valk; te Naarden in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Edam, te Monnickendamen te Rijp op het Raadhuis. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat en tien Provincialen Ingenieurbeide te Haarlemde noodige informa- tien te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Diaken bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend Dat zij ingevolge des Raads Resolutie van den 12 Julij 1820, op den tweeden Woensdag in de maand Augustus aanstaandezijnde dert ioden derzeiver maand, des middags ten 12 ure precies, op het Raad huis alhier, ten overstaan van een der Heeres Wethouders, en eene commissie van vier Leddii uit den Raadgeadsisteerd door den The saurier, en in het bijzijn der belanghebbende Scbuldeisclierswelko daarbij verkiezen tegenwoordig te zijn, zullen doen eer.e UITLOO TING van viif AANDEELEN der gevestigde Schuld, ten laste de zer Stad, dat tot aflossing van deze vijf alzoo Uitgelootene Aandee- len met bijbetaling der Intressen, tot en met den go>ten Augustus aanstaande, tcgcu intrekking vaïi de daarvoor uitgegevene Certificaten zal worden gevaceerd ter Thesaurie dezer Stadop den voorn 30® Augustus dezes jaars, des vóordemiddags van tien tot des nademid. dags één ure. Alkmaar, den a6c Julg 1831; Burgemeester en TVethoudcrs voornoemd De SONNAV1LLE, Ter ordonnantie van dezelven Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLA N D. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, nodig geoordeeld hebbende te bepalen Dat de tijd tot het vastleggen van de HONDEN, binnen deza Stad en Jurisdictiewelke bij de Waarschuwing van Burgemees ter en Wéthouderer. van den 1® Julij 11. tot den i5e dezer is bepaald, op dien dag niet zal eindigen, maar voortdüren tot den ie September aanstaande. Brengen zulks ter kennisse van hunne Ingezetenen met informatie, dat alle de bij bovengemelde Waarschuwing, gemaakte bepalingen tot gezegde ic September tóe, van kracht eii waarde zuilen blijven» Alkmaarden 6® Augustus, 1831. Burgemeester en fVefhottderen voornoemd, Dr. SÓNNAVILLE, Ter Ordonnantie van Dezelven bij af.vezen van den Secretaris S.' C. S. HOLLAND. BINNENLANDSCHE berigten. Uit Breda verneemt men, dat door Z. K. H. den Prins van Oranje is uitgevaardigd het volgende stuk DAGORDER. VOOR HET LEGER TE VELDE. Bij het betreden van den grond door den opstand aan het wettig eczaa onttrokken, reken ik het mij tot eenen eersten pligt,_ het va- derlandsch leger te herinneren, dat geene zucht tot veroveringen ons doet Voorwaarts trekken, daar wij niets anders bedoelen, dan over eenkomstig de door Neeriands Koning voor geheel Europa openge legde staatkundedie voorwaarden van scheiding tusschen Ho! and en Belgie te verzekeren, welke door de bemiddelende Mogendheden ai£ billilk zijn etketid. Geene wraakzucht gaat dus onze legerspits vooruit. Den vreedza mer. ingezeten zeggen wii veiligheid en bescherming, den welgezin der ondersteuning toe. Noord - Nederland (getuige der Belgen vroe gere welvaart!) is nooit hun vijand geweest en ook nu nietnu hec I;ch ra vruchteloos alle middelen van vergelijk beproefd te hebben, 1 genoodzaakt vindt, Gods besliss ng tusschen hen en ons 1m1 teroep r». 1 S Verwart hec goede gedeelte des volks geenszins met diegenen die jich eigecmagtig tot zijne bestuurden hebben op^e worp H a -1' c gTsfjL:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1