alkmaarsche N°. 34 COURANT A*. 1831. üaBjWWjji^>i p£v. *T •A-" jP BtTI-EM 1 fEWOOV Ri^J BfeZEGEtt Van MAANDAG tïïffin??>!tiji'-itiuii[iiitsni!iüt;'tiu;iiu:.'.i!i:uti';'ij!'ii.!Hit Den 22 AUGUSTUS. NEDERLANDEN. «C... yjiS r- t Dtxe Courant wtrdt geregeld eens in lde »eek en vel op Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Jin Jen Koning. Leuven, 13 Augustus 1831 ten 3 ure nadenmiddag. Ik heb de eer Uwe Majeceit te berigcen, dat heden, volgens de gesloten overeenkomst van gisteren, de stad Leuven om 13 ure door de troepen, onder bevel van Niellonaan de ïste brigade 3de divisie overgegeven is. De troepen Uwer Majesteit zijn in de stad wei ontvangen. Van Thienen naar Leuven rijdende, ontmoette ik den Franschen afgevaardigde Graaf Belliard en den Generaal Lawoeslme dis het bevel voert over de voorhoede van het Frausche leger on der den Maarschalk Gérard, en aan mij door den Maarschalk gezon den was, om mij te boodschappen, dat het frausche leger nu reeds te Grez, voorwaarts van Wavre, op mijn linker,flank voortgerukt was. Beide deze Heereu deelden mij het officieel berigt mede van de schikkingen tusschen Uwe Majesteit en Frankrijkdoor welke de vrede van Holland met Frankrijk verzekerd blijft. Ik Den met hen overeengekomen, dat ik morgen met mijne terugwaartsehe beweging jiaar de Noord - Brabandsche grenzen een begin zou maken. Ik wil ten gevolge daarvan morgen, den i+den, om tien ure Leu ven doen verlaten. De 2de divisie zal Thienen en omstreken bezetten. De 3de divisie zich tusschen twee uren aistands van Leuven en de omlig gende dorpen vestigen. De iste divisie bezet heden Diest, en hare acluerhoede staat te Sc. Joris Winghe. De kavaLerie volgt deze oe- bewegingen, en de reserve - batterijen artillerie blijven ouder eedek- 3ting van de zware kavallerie. Ik mag dit berigt niet sluitenzonder aan Uwe Majesteit nog een bijzonder voordeelig getuigeijis af te leggen van het uitmuntend ge drag van het gai.csche korps artilleriedat in het gevecht bij Leuven ïn het vuur is geweest met name moet ik vermelden de batterij van den Kapitein van de ÏValdie de 3de divisie vergezelt, en de bat terij houwitsers, door den Kapitein Coehoorn gekommandeerd. Ik Leb ook alle reden, in Uwer Majesteics gunst aan te bevelen, alle ide officieren van de algemeene zoowel als bijzondere stavendie snee veel ijver en koelbloedigheid hunnen pligc onder het vijandelijk Vuur volbragt hebben# ik verwagt de voordragten van de Generaals der divisien en van de Chefs van korpsen, over die officieren, onder - officieren en sol daten, die door dapperheid en beleid uitgemunt hebbenten einde hen nader aan te bevelen aan de welwillendheid aan Uwe Majesteit. De Opper-bevelhebber van het leger, Willem, Prins van Oranje. D A G O R D E R. Leuven, den i3cen Augustus 1831. Wapenbroeders Gij hebt aan mijne verwachting voldaan. Ik vertrouwde op uwe dapperheid en onwankelbaren moed. Ik waardeer de lijdzaamheid •waarmede gij allen de vermoeienissen hebt doorgestaanen u al dat gemis getroost, dat de krijgs-msrsehen in de nabijheid des vijands altijd vergezeld. Groot is uwe belooning. De zege onzef wapenen is volkomen. Na eenen velötogt van naauweüjks tien dagen staan wij in liet hart van Belgie. Tweemalen ontmoetten wij den vijand, eerst te Hasselt, toen by Leuvenen dit was genoegom de twde Belgische legers uiteen te S'aanen in wanorde op de vltigt te jagen. Gisteren en heden stonden onze voorposten op twee uren aistands Van Brussel, en geen Belgisch leger is er meer j om den intogt zij ner hoofdstad te beletten. De Koning, mijn Vader, heeft onze behaalde overwinning by Hasselt met blijdschap Vernomen. Door mij betuigt hij Zijne innige tevredenheid aan u, en alle de troepen van alle wapenen die aan <leze en de vorige gevechten deel namen, en hunne pogingen ver- eenigden, om dat leger te vernietigen, dat, onder den naam van le ger van de Maas, zich onverwinnelijk waande. Wij hebben nu onze taak volbragt. Wij hebben gedaan, wat Ko ning en Vaderland van ons eischten. Wij hebben gezegevierd over den vijand, tegen wien wij ten strijde zijn gegaan. Met eere keeren wij terug naar onze oude grenzen. Een tairyis leger uit Frankrijk rukte Belgie in. Zijne voorposten raken de onzen. Wij keeren terug ten gevolge van eenë schikkingdie onze Sou- verein heeft gemaakt met den Koning der Franschen. De opperbevelhebber van het leger Willem Prins van Oranje. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Met veel leedwezen vernomen hebbende datvooral in de laatste dagende Ordonnantiën en Reglementen op de Kaasmarkt en de Waaginzonderheid met opzigt tot den tijd voor het koopen en ver- Jvoopen bepaaldniet naauwkeurig worden geobserveerd en nagekomen Hebben zich verpligt geoordeeldallen wien dit aangaatmet vrien delijke ernst onder het oog te brengen. Dat de voorschreven Ordonnantiën en Reglementen, om geene an dere redenen, zijn gemaakt en vastgesteld, dan om de goede orde ©p de Kaasmarkt te handhaven en te bewarenzoodanigdat aan de eene zijde koopers van buiten en van binnen deze Stadhun belang •vinden om op deze Markten hunne voorraad van het belangrijke han- deis artikel der Noord-Hollandsche kaas op te doen; terwijl van den I anderen kant de vérkoopers van het platte Land daar door gelegen heid vinden hnnne warentot de loopeude hoogste prijzen at te zetten. V Dat het de natuurlijke gang van allen handel is, dat de verkooper den hoogst mogelijken prijs van zrjne waren tracht te bedingen, en daarom nietdan zoo Iaat mogelijk toeslaatterwijl de kooperzoo goedkoop mogelijk verlangende te koopenhet laatste oogenblik wacht om hogeren prijs te besteden. Dat daarom dan ook deze Ordonnantiën en Reglementen, zoo veel mogelijk ten doel hebben gehaden ook nog hebbenom aan koo pers en verkoopers beidealle de voordeelen te verzekerenwelke de noodzakelijke gevolgen zijn van goede orde terwijl het dan ook daarom en om ten laatscen een einde van zaken te maken welke niet donder nadeelige gevolgen van allerleijen aard, onbepaald kunnen voortdurennoodzakelijk is geweest hier en daar aan beide zijden eenige kleine beperkingen der onbepaalde vrijheid van den tyd van verkoopen vast te stellenwelke op den duur geene opofferingen zyn maar voor beide partijen een regelmatig voordeel moeten aanbrengen. Burgemeester én Wethouders vertrouwen volkomen dat ieder wel gezinde, hetzij Stedeling of Buitenman; bij bedaarde overweging, zal gevoelen dat het belang van allen gezamentlijk vordertdat men zicli getrouw naar deze gevestigde Reglementen en Ordonnantiën gedrage en dat menook in het gevalwanneer men door dezelve ter sluik te ontgaanof te ontduikenzich eenig geldelijk voordeel voor het oogenblik zoude kunnen verzorgen, zich dakr door op den duur met anders dan ten hoogsten zoude benadeelcnom dat het geheel ver- loopen van deze zoo belangrijke Markt zeer gemakkelijk het vervolg zoude kunnen zijn van de wanorde, welke door het veronachtzamen der Reglementen zoude kunnen worden veroorzaakt. Zij houden hec boven alles dddr vöördat geen braaf en goet Burger van deze Stad, tot het ontwijken of krachteloos maken van deze Ordonnantiën en Reglementen zal kunnen of willen medewerken, cn dat niemand hunner immer gebruik zal kunnen of willen makeu van de gemakkelijkheid, waarmede hij de Kaas van de zoodamgen welke hun waar binnen den vastgestelden tijd met hebben willen ver koopen daarna in zijne Pakhuizen kan doen opslaan0111 zich daar door een voordeel voör het oogenblik te verzorgen, hetwelk zoude kunnen leiden om vreemde. Kooplieden afteschrikkenom een Ma.kt te kome bezoeken, waar de Ingezetenen, zoo zeer boven hun, wor- den begunstigd, en waardoor dan de schoone Kaasmarkt van Alkmaar, die bron van vertier voor de Stad en het gantsche omliggende Land» gevaar zoude loopen van geheel te gronde te gaan 5 alleenom dac zich eenige weinige baatzuchtigen ongeoorloofde voordeelen hebben zoeken te verkrijgen, ten koste en nadeele van alle anderen, en in weerwil van de goede orde, welke zoo noodzakelijk, vooral op het stuk der Markten, behoort te worden gehandhaafd. Burgemeester en Wethouders houden zich verzekerd dat alle goede Ingezetenen en Vreemden, voor zoo verre bij hun daaromtrent, ter goeder trouw, nog eenige twijfel was overgebleven door al het vo renstaande zullen zijn overtuigd geworden, dat het billijk en hoogst noodzakelijk is, dat de meergemelde Ordonnantiën en Reglementen op de Kaasmarkt nagekomen en geobserveerd, en dat zij al zoo niet noodig zullen hebben daaraan krachtdadig de hand te houdenot de boeten en pcenaliteiten bij dezelve vastgesteldmet gestrengheid te doen invorderen en ter executie te ieggenmaar dat daarentegen ie der een, niet alleen uit pligt; maar ook uit waar begrepen eigenbe lang zal medewerken tot het onderhouden en nakomen van dezelve. Bugemeester en Wethouders vinden zich echter genoodzaakt hierbij te voegen dat, voor zoo verre hunne goede bedoelingen in dezeit mogten worden miskend of verkeerd uitgelegdzij het zeker voor nemen hebbenomvoorbij ziende het geen ten dezen opzigte tot dus verre verkeerdelijk mogt hebben plaats gehadvoor het vervolg alles wat in hun vermogen is, aan te wenden, dat de nakoming en uitvoering van de dikwerf genoemde Ordonrnriën en Reglementen, vooral met opzigt tot den tijd voor het verkoopen der Kaas vastge steld met ernst en naauwkeurigheid worde gehandhaafd. Dan daaV alle de ten dezen opzigte gemaakte bepalingen het belang van Koopers er. Verkoopers beiden alleen op het oog hebbenzullen Burgemeester en Wethouders ten alle tijde worden gereed gevonden, om alle de voorstellenwelke aan hun tot eenige verandering in de tegenwoordig bestaande schikkingen zullen worden gedaanmet deel neming aan te hooren en daarop zoodanig te besluiten als zijmet voorschreven oogmerk overeenkomstigin gemoede zullen vermecnen tC b AlduTgedran ter Kamer van heereu Burgemeester en Wethouders op den 8e Augustus 1831; o rI TTn FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezetven bij absentie van den Secretaris S. C. S. II O L L A N D. Van wegens Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad Alkmaar is de noodige orde gegevendat men zich ter Secre tarie dezer Stad belasten zal met het ontvangen en naa. de S«SE m» ha Vaderlandzo.d, willen verzorgen. S'eW Wartoddaa fungeerend Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1