In 1 IA llii B - if I f\ i ALKMAARSCIIE N*. 35» COURANT Jv'C't#p% a U- if "J ili A". 1831. ..iv# H^r if Van MAANDAG ifii®! ingOTM 4 ftr H Den «9 AUGUSTUS. kennisgeving. I 1 I *S „V- ,y\ 41 iJ MM» ft*4 3&£*4 s TOM;- rw -/ SHmI fttH t V' #*V" i-1 i .^4» «- - 1 ^iOjA w Nd *11 si fewuuwuo 3»r si W-oom t» '1 llA Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. BURGEMEESTER hn WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, %chten zich 'verpligt ter kennis van alle de daarbij belanghebbenden te prengen, dat de dagen, waarop de Militie-raad deszeis zittingen zal houden zijn bepaald als volgtVoor het inleveren en beöordeelen van reclames van Vrijstelling op Donderdag den V September 1831, des morgens ten 9 ureen tot het stelkn van Plaatsvervangers of Nttm- merverwisselaars 0? üingsdag den 6cn September 1831 des morgens te 9 ure preciesop het Raadhuis der Stad Hoorn. Wordende tevens allen en een iegelijk, welke zulks eenigzins aan gsfttvermaand, zich op gemelde dagen en uren voor den IVÏilftie-raad voornoemd te sisteerenterwijl zij zich zelveh bij verzuim of nala tigheid de gevolgen te wijten zullen hebben welke daaruit voor hun Zouden mogen ontstaan. Alkmaar, den 27e Augustus 1831. Burgemeester en Wethouderen voornoemd FONTEIN VERSCIIUIR, Ter Ordonnantie van Dezelve:'. bij af Vezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. NOTIFICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennis van alle diegenen welke daarbij eenig be lang mogcen hebben en aan het regt van Patent onderworpen zijn, dntzij zich in persoon voorzien van het door den Ontvanger der Di recte belastingen binnen deze Stad van den ontvang van het billet van aangifteafgegeven repu ter bekoming van derzelver Patent op het Secretarie dezer Stad moeten vervoegenalwaar tot dat einde dagelijks van Maandag den 29» Augustus tot Zacurdag den 10* September 1831, ingesloten, uitgezonderd des Zondags:) van des vooraiiddags to, tot des namiddags 2 ure zal worden gevaceerd; Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zoodanige Patentpligtigen Welke mogten verzuimen aan deze kennisgeving te vol doen dat zïj zich zeiven te wijten zullen hebben de nadeelige gevol gen,'die uit het niet komen afhalen en teekenen van derzelver Pa tenten, krachtens het besluit van Z. M. de d.d. 17 October 1820, en de wet' op de Patenten van dén 21 Mei 1819, zouden kunnen «instaan. Gedaan te Alkmaar, den 27= Augustus 1831. Burgemeester en Wethouders voos noevtd FONTEIN V E II SIC I-I UIR, Ter ordonnantie van dezelven Bij afwezen van den Secretaris S. C. S. IIOLLA N LX Van wegens Heeren BURGEMEESTER. en WETHOUDERS der Stad Alkmaar is de noodige orde gegevendat men zich ter Secre tarie dezer Stad belasten zal met het omvangen, en naar de plaatsen daar dit noodig ia, te verzenden van PLUKSELS, ZWACHTELS en ALLES wat Alkmaarsch goede Burgerij ten dienste van hunne gewonde maar onoverwonnen verdedigers van het Vaderlandzoude ■willen verzorgen. Alkmaar, 13 Augustus 1831. Van wegens Burgemeester en Wethouders voorndemd, S. C. S. HOLLAN D, fungeerend Secretaris. Triomf! weêrgalrad het door de wolkenl Triomf! Prins Willem zegeviert! En Neérland toor.t aan alle volken Dat nog de Leeuw zijn standaart siert. Dan bij het roemrijk zegevieren Treft" ook des vijands lood hem ligt Die wil dat Eer zijn slapen siere En strijdend valt voor eer en pligt; Dan stroomt het bloed hem uit de wondftj En 't staal ontvalt der dappren hand Terwijl hun hart in deze stonde Nog gloeit voor Vorst en Vaderland De mare klinkt ras Elk in de ooren, En schoon men alle hulp geniet. Laat Broederliefde zich steeds hooren En doet Elk wat zijn hart gebied. Ook Kinderen ziet men ijvrig deelen In liefde voor het Vaderland, Achkon hun hart de wonden heelen 6Dan behoefde er geen verband. Der Kindren hand biedt dan bij dezen Hun zwakke hulp den braven aan En smettenGod! wil ben genezen;" Dan is ook onzen wensch voldaan. BINNENL ANDSCHE BERIGTEN. Op den 23sten Augustus hielden onze Prinsen hunnen zegevieren den iutógc in 's Gravenhage. Met algemeen gejuich werden zij daar ontvangen, gelijk overal op hunnen weg; want de ingezetenen van alle steden en plaatsendie zij doorgetrokken warenhadden gewed ijverd om op de ondubbelzinnigste wijze bet gevoel aan den dag te leggendat 'alle Nederlanders voor hun Vorstenhuis bezielten dat uiec weinig verhoogd is door de schier woudervolle gebeurtenissen tier laatste vveketi» Met hetzelfde vertrouwenwaarmede de Held van Quatfebfas door het leger ontvangen werd, zag ook de geheele natie haren Kroon prins ten strijde trekken, tot redding van 's lands eer, en handhaving harer dierbaarste belangen. Eri dat vertrouwen is niet te leur gesteld; hét is overtroffen ge worden boven mate. God heeft onze pogingen gezegenden een vermetelde vijand is binnen weinige dagen vernederdja bijkans ver nietigd gewordendoor die echt vaderlandséhe krijgsmagtwaarop wij roem kunnen dragen; en onder aanvoering van dien Prins, aan wiens heldenmoed 611 beleid reeds geheel Europa op nieuw regt doet wedervaren. Geen wonder dan ook, dat de zegepralende terugkeer der beide Prinsen in 's Gravenhage de dlgem'eëne vretigde ten top deed stijgen. En Zoo Zal dan ook na menige maanden van angstvallige zorg Ne derlands beminde Koning zijnen verjaardag als Vorst en Vader weder om blijmoedig mogen vieren, terwijl hec geheele volk Hem en Zijn Huis dankbaar zegent. De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, bréngt hierbij ter kennisse van de goede burgerij en ingezetenen Dat hij in den loop der laatste week de navolgende nieuwe bewij zen heeft ontvangen van de goede gezindheid zijner medeburgeren en hun gevoel van dankbaar medelijden met de gewonden Verdedigers van het Vaderland welke zich in de militaire Hospitalen bevinden: Van Mevrouw de Lange geb. Wentel, een pak pluksel, winsels <kompressen enz. een melisbrood en drie nederl. ponden thee. Van Mo'vrouw Botten geb. Prinseen pluselwinsels, compressen enz. Vat} N. N. 12 fl. béssenat. Vim N. N. een pak pulksel. Van D. G. y„ een pak pluksel. Van .7. Sonnevelt6 fl. bessenateen pak pluk sel winsels enz. Van de Kinderen van het School van Vrouwelijke hand werken van Mejufvrouw van Nispen, 3 Nederl. ponden pluksel, 245 Ned. elteR wjndsels, 250 compressen en 15 fl. bessenat. De StaatsraadBurgemeester voornoemdzal alle deze zaken zoo spoedig hem mogelijk zal zijn, naar de plaats van derzelver bestem ming doen overbrengenterwijl hij ook in den naam der lijdenden Zijne hartelijke dankbaarheid betuigt voor deze nieuwe offers, welke zijne medeburgeren aan hunne liefde voor het Vaderland e$ hare Ver dedigers hebben gebragt. Alkmaar, den 27e Augustus 1831. De Staatsraad Burgemeester voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR. Bij bet hierboven gemelde geschenk van de kinderen van het School van jufvrouw van Nispen, was gevoegd het navolgend versje het geen volkome verdient dat daarvan eervolle melding worde ge maakt Des Vonten roep deed naauw zich hooren 'c Woord Voorwaarts! trof naauw krijgsmans oor Onder de vele personele daden van moed en trouw onzer dappere strijders, die öfls medegedeeld worden, verdient het volgende, odi hec edelaardige der daadder vergetelheid te worden ontruktop het oogenblik datdoor der Belgen verradelijk kanonvuurde kolo nel en^deszelfs zoon, de luitenant Gaillières door eenzelfden kogel getroffen werden, snelde, te midden van het moordend vuur, een schutter toenam itl een oogenblik den genoemden luitenant op zij nen rug en droeg hem buiten alle gevaar. Door erkentelijkheid ge troffenvroeg de luitenant zijnen redder naar deszelfs naam: 't Is niet noodig luitenanc, antwoordde deze ware held, 't niet nuodigdien te zeggen, ik heb maar gedaan, hetgeen ieder militair aan zijn chef verschuldigd is en wat de menschlievendheid vorderdeen hier op verdween hij, zonder dat men verder iets van hem heeft kunnen naarsporen. Voor de waarheid dezer daad staan achtenswaardige personen borg. Naauw was Of ieder Oranje als Hoofd volgd met moed verkooren ;ijn spoor Breda, de* ~o«en De nioedige zonen van Oud - Nederland hebben heden, na eene achttiendnagsciie roemrijke afwezendheidden dierbaren Yaderiand- schen bodem wederom betreden; Oud-Nederland is gewroken en, zoo als wii eeuige dagen vóór den aanvang van den veldtogt voorspelden, heeft het hetzelve een plaats hernomenvan waar het vroeger de balans der Europese'.ie staatkunde, naar willekeur, in beweging bragr. (icen tijdperk, in de oude noch nieuwe geschienemsis gewigtiger voor ons geweest dan dat. hetwelk wij gedurende tien maanden door. loop en hebben. Gedurende al dien tijd arbeidden vijf groote mogend heden, om eenen algemeenen vrede te verkrijgen en geen humi durfdde het zwaard in de schaal leggen om dien na zoo vele vruchteloze pogingen, met datzelfde zwaard te bevechten, dan Wil lem I. Een klein doch getrouw volk hechtte zich aan den troon1 van zijnen geliefden vorst, smeekte hem, om htm bloed voor He» mogen storten, riep in geestvervoering het woord Voorwaarts uit, en slechts weinigs dagen daarna waren twee legeers, te zamen 49,00c. man eeslagen en wapperde de oranje-vaan, onder den vertronwvol van de hoofdstad des vijands. Nog ééuen dag, en Holland had «La

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1