alkmaarsche N°. 3 6 COURANT A*. 1831- Van MAANDAG Den 5 SEPTEMBER. MWWfMWffl®'.»!!!! WilWItill" Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag, voer de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Ontvangen hebbendeeene resolutie van den Heer Staatsraad Ad- tninistrateur voor de Registratie, het Kadascer en de Loterijenvan den i« dezer N°. 1waarbij ten gevolge van Z. M. besluit van den ée Tanuarii II. N°. 68, en onder de daarbij vermelde bepalingen, wordt vastgesteldeene honderd vier en vijftigste Loterijbestaande uit twin- tie duizend Loten en uit tien duizend Prijzen en eene Premie, over eenkomstig het plan, bij dat besluit gearresteerd, terwijl bij voormel de resolutie het navolgende is bepaald. i Ten behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf- tien ten honderd van alle Prijzen en Premien vau één honderd sulden en daarenbovenen tien ten honderd van alle Prijzen van zeventig gulden en daarbenedenalles onverminderd de bijla- ge van twee gulden voor ieder klassikaal Lot hetwelk Toor de laatste klasse verwisseld wordt. De Loten zullen in geene kléinere deelen mogen gesplitst wor den dan in twintigste, e De klassikale Loten voor de eerste Klasse zullen voor de fnleg- prijs verkrijgbaar zijnvoor de houders van Loten die in de laat ste Klasse der 153® Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het bekomen derzelven ten kantore van den Ontvanger - Generaal der Loterij te 's Gravenhage, of van een der Kollecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken na de opening der Kollekte. De Kollekte der 154* Loterij, zal geopend worden, op Maandag den 19 September 1831, en gesloten op Zaturdag den t October daaraanvolgende. De trekking van de eerste Klasse der Loterij, zal plaats hebben en geheel moeten afloopen op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 17 18 en 19 October 1831; die van de tweede Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag den 31 October, 1 en 2 Novem- ber 1831 die van de derde Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 14, 15 en 16 November 1831 5 die van de vierde Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 28, 29 en 30 der- ieifde maand en die der vijfde of laatste Klasseop Maandag nirasdag, Woensdag en Donderdagden 12, 13, 14 en 15, 19, so, 21 en 22, 26, 27. 28 en 29 December 1831 en 2, 3, 4 en s lanuarij 1832, terwijl de laatste honderd nummers op Vrij dag den 6 ïrfnuarij 1832, zullen getrokken worden. A De Kollektèurs, Splitters eu Debitanten, zullen bij het Verkoo pen of Verhuren, van Lotenniet meerder mogen vorderen dan: Bij verkoop van Loten voor alle Klassen of doorgefourneerd. Gehcete Loten 69 j - Halve 3450. Vijfde 13 80. Tiende 690. Twintigste f 3 45. Van de klassikale Loten voor de eerste Klasse. Geheele Loten ƒ14 - Halve f7- Vijfde 2 80. Tienden/ 1 40 TVoorde [weededKlassé. Geheele Loten ƒ26- Halve f 13- Vijfde fc, 20. Tienden f 2 60. Twintigste f 130. Voor de derde Klasse: Geheele Loten ƒ40- Halve ƒ20,- Vijfde f 8 - Tiende ƒ4,- Twintigste ft,- J Voorde vierde KlaSseGeheele Loten ƒ56,- Halve 28,- Vijfde ƒ11,20. Tiende f 5, 60. Twintigste 2 80. Voor de vijfde KlasseGeheele Löten ƒ71- Halve ƒ3550. Vijfde ƒ14,20. Tiende ƒ7 to. Twintigste f 3 55. gij verhuring voor de eerste Klasse. Geheele Loten ƒ4 - Halve 2 - Vijfde ƒ0,80. Tiende 0,40 T Voorde {weede°KlasseGeheele Loten ƒ8- Halve ƒ4 - Vijfde 1 60. Tiende o 80. Twintigste o 40. Voor de derde Klasse Geheele Loten id- Halve ƒ5,- Vijfde ƒ2,- Tiende 1 - Twintigste o 50. Voor de vierde Klasse: Geheele Loten ƒ14,- Halve ƒ7,- Vijfde 2 80. Tiende 1 40; Twintigste o70. Voor de eerste week der vijfde Klasse: Geheele Loten ƒ18,- Halve f 9 - Vijfde 3 60. Tiende 1 80. Twintigste o90. Zullende diegenenwelke de hierboven bepaalde prijzen voor klas 3ikale Kooploten hebben betaaldindien hun lot niet wordt uitge trokken, in de Klasse waarvoor hetzelve génomen was, derzei ver fournissement voor de volgende klasse kunnen voldoen gelijk hetzel ve bij het plan is vastgesteldnamelijkvoor de geheele Loten Bij de Verwisseling Voor de tweede Klasse, met 12,- Voor de derde KJasS2, met f ia,- Voor de vierde Klasse, met ƒ16,- Voor de vijfde Klasse, met fis,- en voorts de gedeelte van Loten naar evenredigheid van J -itNiikpralino- van eenip* ODÉTeld. Het maken van eene WERKZAAL in de benedenste verdieping van het Correctie-huis te Hoorn. De Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving eri opbod. Het bestek ta 1 ter lezing liggen aan het locaal ran het Gouverne. ment voornoemd eh wijders te Haarlem, in de Toelast, de Hatvt Maan, de Kroon, het Noord-Hollandsche Koffijhuis bij Arendb.rgen; te Amsterdam in het Turfschip van Breda, het Noord - Heilandfut Koffii huisde Paradijs - Vogelhet Aalsmeerder, Enkhuizer ens Gra- velandsehe Veerhuis en in het Bierhuis Ue Visser op de Cingel; te Alkmaar in de Rooden Leeuw en de Toelastte Hoorn in het On* gemaakte Schipte Purmerende öu te Muiden in den Doelen; te Naar- den in de Kroon; te Weesp in de Roskam; te Monnikendam en Edaui op het Raadhuis. NOTIFIC ATIE, BURGEMEESTER en WETHOÜÜERS der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van alle diegenen welke daarbij eenig be lang mogten hebben en aan het regt van Paretic onderworpen Zijn; daczij zich in persoon voorzien van het door den Ontvanger der Di recte belastingen binnen deze Stad van dèn öutvang van het billet van aangifte, afgegeven reputer bekóming van derzelver °P.. Secretarie dezer Scad moeten vervoegen alwaar tot dat emde dagehjks van Maandag den 29e Augustus tot Zaturdag den to« September 1831, ingesloten, uitgezonderd des Zondags:) van des voormiddags 10,tot des nauiddags 2 ure zal worden gevaceerd. Waarschuwende Burgemeester in Wethouders tevens alle zoodanige Patentpliecigen welke mogten verzuimen aan deze kennisgeving te vo doen, da? zij zich Zeiven te wijten zullen hebben de n.deehge gevo - gendie uit het niet komen afhalen eu teeltenen van derzelver Pa. tenten, krachtens het besluit van Z. .M: de d.d. 17 October 1820, en de wet op de Patenten van den si Mei 1819, zouden kunnen ontstaan. Gedaan te Alkmaarden 27® Augustus «831. Burgemeester en IVethoudtrs voet noemi FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezeIven Bjj afwezen van dén Secretaris S. C. S. HOLLAND. 5'ezV prijzen allés zonder"verdere bijbetalitje. van eenig opgeld Zullende wijders de prijs waarvoor de Loten, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Met veel leedwezea vernomen hebbende da:vooral in de laatste dagen; de Ordonnantiën en Reglementen op dé Kaasmarkt en de Waag, inzonderheid met opzigt tot den tijd voor het koopen en ver- koopen bepaaldniet naauwkeurig worden geobserveerd en nagekomen Hebben zich verpligt geoordeeld, allen wien dicaangaic, met vrien delijke ernst onder het oog te brengen, Dac de voorschreven Ordonnantiën ën Reglëmëniebom geene an- 1 .«..aI J r\m Aa ,rnMr!p flfrlA U \_/IUC/Uli«utn»u vu ivvj,..'"o dere redenen, zijn gemaakt en vastgesteld, dan om de goede orde op de Kaasmarkt te h; zuuencie wijaers uc pnjs ™«a.vw. gedurende de verde ge trekking der 5® klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, nader vdor elke week afzonderlijk worden bepaald. Brengt de voorschreven bepalingenter kennisse van alle die genen die daarin belang mogten stellen. Haarlem, don 2* September 1831. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van TUYLL. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Aanbesteding. Op Woensdag den 14 September 1831, des namiddags ten 2 ure, zal aan het Locaal van het Gouvernement vaa Noord - Holland te Haarlem, worden aanbesteed; op cte Knasmaritc tc n'andhaven en te bewaren zoodanigdat aan de eene ziide kööpers van huiten en van binnen deze Stadhun belang vinden om op deze Markten hunne voorraad vati het belangrijke han dels artikel der Noord-Hollandsche kaas op te doenterwijl van den anderen kant de verkoopers van het platte Land daar door gelegen, heid vinden hnnne waren, tot de löopende hoogste prijzen af te zetten. Dat het de natuurlijke gang van allen handel isdat de verkooper den hoogst mogelijken prijs van zijne waren tracht te bedingen, en daarom niet, dan zoo laat mogelijk toeslaat, terwijl de kooper, zoo goedkoop mogelijk verlangende te koopen, het laatste oogenblik wacht om hogeren prijs te besteden. Dat daaróm dan ook deze Ordonnantiën en Reglementen, zoo vee! mogelijk, ten doel hebben gehad, eH ook nóg hebben, om aan koo- ners en verkoopeës beide, alle de voordeelen te verzekeren, weke de noodzakelijke gevolgen zijn van goede ordeterwijl het dan ooj£ daarom en om ten laatsten een einde van zaken te maken welke niét zonder nadeeüge gevolgen van allerleijen aard, onbepaald kunnen voortduren, noodzakelijk is geweest hier en daar aan beide Z'jden, penile kleine beperkingen der onbepaalde vrijheid van den tijd van verkoopen vast te stellenwëlke op den duur geehe opoffer ngen zijn maar voor beide partijen een regelmatig voordeel moeten aanbrengen. burgemeester en Wethouders vertrouwen votkörrfen dat ieder wet- gezinde, hetzij Stedeling of Buitenman, bij bedaarde overweging, zal gevoelen dat het belang van allen gezamentlijk vordertdat men zich getrouw naar deze gevestigde Reglementen en prdonnant.en gedrage. en dat menook in het gevalwanneer men door dezelve ter sluik te ontgaan, of te ontduiken, zich eenig geldelijk voordeel voor hec oogenblik zoude kunnen verzorgen, zich daar door op denduur anders dan ten hoogsten zoude benadeelcnom dat het geheel vef- loopen van deze zoo belangrijke Markt zeer gemakkelijk het vervo g Se kunnen zijn van de wanorde, welke door het veronathezameu der Reglementen zoude kunnen worden veroorzaakt. 7ii houden het boven alles d*4r voordat geen braaf en goe* Burger van deze Stad, tot het ontwijken of krachteloos maken vau deze Ordonnantiën ën Reglementen zal kunnen of wi,1£n 1 en d« niemand hunner immer gebruik zal kunne» of wille» makets

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1