alkmaarsciie jl pC V. r" ^Krfessrtas es*. rrrr A". 1831 N°. 37;.- - COURANT 5."-» to AW?* Van MAANDAG 5® V*-" "'isS. 4 Den is SEPTEMBER. °cta.Hvb»,E" md ««to to— JTtwPiRiiiHi"HHllH31lliltlilllllitWiiltii'?.liUiWSti!!Hi!;i' Sf v'T». t de »eek Maandag voer de Prijs van 6 C en ten uitgegeven. Ptl STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, ■enet bij deze ter kennisse van een iegelijk, die zulks zoud aangaandat alle reclamatien om ontheffing of vermindering U hel pateutregtover dezen loopenden jare 183., moeten zijn of ■worden ingediendbinnen den bij de wet bepaalden termijn van drie na het executoir verklaren van de kohierenvan welke exe- rotf ve'rklaringt de dat 11 m door de Ontvangers der Directe belas Jn Yn dè aanslagbiljetten, zal worden opgegeven, en waarnaar Ii'p belastingschuldigen zich derhalve zullen kunnen rigten; zullende tl het vèrloopen van dien termijn geene reclamatien tegen voormel- deEï heri!me0rtebijddeze Saaldelijk ee.f'iegdijk', dat deze reciama dere^extracten en documenten gestaafd, door de belanghebbenden aan Jen Controleur der Directe belastingen, in wiens divisie van con- frdhe de belastingschuldigen beschreven zijn, tegen re9u moeten wor den ingediend, tin einde door dezelve, volgens de wetten geinstru- eerd en vervólgens door den provincialen Inspecteur der Directe belastingen, in- en uitgaande regten en accynsen ter beslissing van h v r A de Gedeputeerde Staten toegezonden te worden. Wn Pimlel'iik dat alle reclamatien tegen meergemelde belasting welke Z *n bepaalden termijn, zullen worden ingezonden, of die ÏA rlipn termini ingediend, niet van de vereischte oescheiden voorzien of ook aan eene andere autoriteit dan aan den Controleur der Direóte belastingen ingeleverd zijnten koste van de reclaman- ^V^at^Vniema nThieTva^een^onwetenheid zoude kunnen voor- zaïdTzeToie in Noor'd Holland worden gepubliceerd en aA,i slwaar zulks te doen gebruikelijk is. £e'w.E zal afschrift dezes worden gezonden aan de Arrondis.e- ■mpnts Inspecteuren te Amsterdam, Haarlem, Almaar en Hoorn U" Afloinv van het noodig aantai exemplaren ter ronddeeling met bijvoeging erende Cor.troleuren der Directe belastingen, tot hunne hiform'atie en narigtalsmede aan den Hoofd - Inspecteur deZnVnide ehideV.■k'dezeWe 111 liet provinciaal blad en in de Amster- sdamschè, Haarjemsche en Alkmaarsche Couranten worden ge.usereerd. Haarlem, den 6de" September 1831. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TUYLL. Df STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD HOLLAND, r'ziende missive van den lieer Opper - jagertneester van Z. M. Opper-houtvester voor de Noordelijke provincie van 29 Augustus 11. K Gelet op de deliberatien van Hoeren Gedeputeerden Staten van ^^ren^t bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden t narde «toote Jagt mèt den 15 September aanstaande wordt «eopendi order déze bepaling echter, dat met zal mogen wor- d»n gejaa"d op gronden, waar de Oogst nog niet is afgoloopen, alsmede Óp Bomv- en Weilanden, niet tot het gewoon jagtveld UTlangeJagt slechts drie malen 's weeks zal mogen worden uitgeoefend en wel bepaaldelijk des Maandags, Vrijdags en Za- rndags':terwijl het getal hazen dat met die jagt op ccnen dag zal mogen gevangen worden uiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende "de belanghebbenden voorts herinnert, dat de Ouderlingen afstand der jagtpalen bij artikel 16 der wet van 11 July 1814 N 29, (staatsblad N®. 79) bedoeld, bepaald is, op vijfhonderd neuerlano- gene Ellen. Haarlem, 9 September 1831- De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. PROVINCIE NOÖRD-HÖL LAND. AANBEStEDlNG. Op Woensdag den 14 September 183», namiddags ten 2 ure -gal aan het Locaal van hec Gouvernement van Noord - Holland te flaarlem, worden aanbesteed: Het maken van eene WERKZAAL in tté benedenste verdieping van het Correctie-huis te Hoorn. De Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod; Het bestek zal ter lezing liggen aan het locaal van het Gotivéme- fcient voornoemd en wijders te Haarlem, in de Toelastde Halve Maan, de Kroon, het Noord-Hollandsche Koffijhuis bij Arendsbergen; te Amsterdam In het Turfschip van Breda, het Noord - Hollandsche Koffijhuis, de Paradijs - Vogelhet AalsmeerderEnkhitizer en sCra- yelandsche Veerhuis en in het Bierhuis de ie Visser op de Cingei te Alkmaar in de Ronden Lceu v en de Toelastte Hoorn in het On gemaakte Schip; te Ptirmerende en te Muiden in den Doelen; te Naar- den in de Kroon; te Wecsp ia de Roskam; te Monnikendam en Edam op het Raadhuis. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. Bij de mededeeling van eenige berigren uit Parijs, nopens den begonnen terugtot der Franschen uit Belgie, maakt de Times van den isten dezer de volgende aanmerkingen Van die terügwaarsche beweging word: door de Franschen veel ophef gemaakthoezeer zulks eene zaak is, die van zelfs spreekt: maar noch het getal der vertrekkende krijgsbenden, noch de tijd van derzelver terugkeeris voldoende voor degenendie de Belgische onafhankelijkheid bevestigd en de Fransehe eer van alle verdenking ontheven wenschen te zien. Den iaden September [op welken vol gens de door de Times medegedeelde berigten, de terugtogc der Franschen zoude volbragt zijn] is een vrij ver verwijderd «jdst.p, en 20,000 man is slechts een gering gedeelte van het binnengerukte leger. Wij moeten op nieuw bij de Franschen ^egeering aandringen op de noodzakelijkheid, om, zonder verwijl, hare eerste1 oe}oft® vullenen Europa van deszelfs argwaan en bezorgdheid ^bevrijd Indien het Fransehe leger slechts één uur noodeloos 111 Belgie na den aftogt van het Hollandsche leger dan is dit eene1 en eene reden tot achterdocht. Het is daarenboveneeneder g cm* ste inbreuken, die men zich bedenken kan, op_het aooir F zelf erkende beginsel der niet tusschenkomst: Indien de Belgen tam ne instellingen wijzigeii, ol hunnen Koning afzetten <]eerf'(jer echter niet zeer Waarschijnlijk is), dan hebben zy "»ar barrikadesvolkomen regt daartoe. Lil zouden dan1'1 K |lü: fe0f val Fransehe krijgsbenden de janitsaren van een ^haat Ko. ng Fransehe baionetten de steunpilaren zijn van eene staatsregelingd. men verwefptT Gesteld dat Pruissen in het verleden ja?r tnsscnen beide was gekomen bm de regten van den Koning der Nederlanden tegen het Brusselsche graauw te beschermen wat zoude dan h-C Fransehe kabinet gedaan hebben, dat zoo zeer voor de niet-tusschen- komst ijverde? Wij herhalen het, geene enhe.e korporaals-wacht van het Fransehe leger behoorde langer 111 Belpe geduld te worden en wij dringen daarop zoo sterk aanmet omdat wij den Heer l ener of zijnen Koning van kwade trouw verdenkenmaar omdat wij hi n gezag over het Fransehe leger mistrouwenindien zij hec nog langer op een vreemd grondgebied en blootgesteld laten aan den ingoed eener partij, die den aigemeenen vrede met leede oogei. ziet, die naar vergrooting van grondgebied haakt. Te dezen opzigte hebben wij éen gerucht vernomendat, we verre van ons gerust te stellen, onze bezorgdheid integendeel nog "oogd heefc. Men zegt, dat hec Fransehe kabinet, Belgie gaarne nog langer bezet willende houder., en zich echter van de vef king van verkeerde bedoelingen wensdiende te ontheffen aan Enge land voorgesteld zoude hebben, ®m eene ümsche bezett ng ui A - werpen te leggen. In dat geval zoude Frankrijk door ons veorbee d geregtvaardigd wordèh en onze dringende vertoogen tot ontrmmmg van Belgie kunnen afwijzen, met ons onze eigene handelwijze te her. inneren. Zulk een ontwerp kan naar ons Inzien ge_en oogenb k ra aanmerking komen als de plaats vervangende eener dadelijke onthnr min« van het Belgische grondgebied. Frankrijk zoekt mort mist een voorwendsel om dat uitstel te bemantelen; wachten wij ons derhalve om onsiaatkundig te 1 andelen en n;s eene fc]e'cpf beginselen te veroprlbovenwaarmede Frankritk zijn voordeel z - de kunnen doem Het eenige geval, waarin wy Antwerpen beho<r- den te bezetten, zoude dan bestaan wanneer de frame e tij - n ben de vijandelijkheden begomeu te plegeren wy dus eene JiHKs- magt zouden moeïen afzenden, niet om het voorbeeld \an br.mar.k te volgen, maar om deszelfs oogmerken tegen te gaar. Zu.k etn« gelegenheid evenwel vertrouwen wij oat voor altijd zal vermed wórden door vastheid aan onzen k?nten door in achtneming der goede trouw aan dien onzer naburen." Van waar het hier bedoelde gerucht der bezetting van Antwerp»» ontstaan zij, blijkt niet; hetzelve schnnt echter te Londen vry wat geloof te vinden. Volgens de beur berigten in den Times werd er «an de Lo densche beurs door velen met meer aan getwijfelddie óJh vooral ook daarop beriepen, dat te Rnmsgace bevel was gege. ven om .óco man krijgsvolk in te schepen. Anderen meenden dat Vr inschepen dezer manschappen vooreerst geen ander doel had dan om Frankriik te doen zien, dat rtien op alles gevat en des noods bereid was. om zich te doen gelden. ITALIË. Berigten uit Milaan van den sjsren Augustus maken gewag van eene stoornis der openbare rust aldaar, welke den vor.gen dag had 1,1' eeilnd en waarvan de aanleiding de volgende was. V\ «ken jlL te voren was tegen den i4den Augustus eene bmtengetvoon fnaije vertoóning aangekondigd, welke in den beroemden 1 hestorming en het verbranden van een groot kasteel. v"scle',J* reizen had dit schouwspel om het slechte weder uitgesteld moeten j wordenhetwelk de nieuwsgierigheid en het Ongeduld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1