ALKMAARSCHE N°. 38 COURANT A0.1831. Van MAANDAG MIIliM Den 19 SEPTEMBER. •*<- De„ Courant wordt geregeld eens in de week en wel Pp Mats lag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NEDERLANDE N. Door Z. M. is gedaan de volgende benoeming To: lid van de Eerste Kamer der Staten - Generaal Jonkheer G. Fontein Verschuir van lieiloo, Ocsdoöi en ter Coul- Ster, Staatsraad, Burgemeester der stad Alkmaar. DAGORDER VOOR HET LEGER TE VEI.DK. Ik maak bij deze dagorder aan het leger bekend, dat ik van Zijne Majesteit den Koning heb ontvangen deofficele mededeelingen tevens den lastom ter kennis te brengen van het leger te velde van de onderscheidene Bevelhebbers der vestingen, en van de gede tacheerde korpsen onder mijne bevelendat de vijandelijkheden tus- schen Holland cu Belgie zijn geschorst, voor zes weken; welke sijn ingegaan op Maandag den cpster. Augustus jl., ten 12 ure s mid dags, en eindigen zullen op Maandag den roden October aanstaande, ten 12 ure 's middags. Hoofdkwartier Tilburg, 8 September 1831. Dc Veld - Maarschalk De Opperbevelhebber van het legeri was get.j Willem; Prins van Oranje. Voor eensluidend afschrift Dc Luitenant-GeneraalChef van den generalen staf, Bij afwezigheid. De Luitenant-KolonelAdjunkt van denzelven, (_get.~) NkTveu. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND - Gezien de missive van .den Heer Opper - jagermeester van Z. M. Ópper-houtvester voor de Noordelijke provincie van 29 Augustus 11. N°. 4.8. - s, - Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerden Staten van 4en 8 dezer. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden 1. Dat de groote jagt met den 15 September aanstaande wordt geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mogen wor den veiasgd op gronden, waar de Oogst nog niet is afgeloopen, alsmede op Bouw- en Weilahden niet tot het gewoon jagtveld behoorende. 2. Dat de lange Jagt slechts drie malen 's,Weeks zal mogen worden uitgeoefend en wel bepaaldelijk des MaandagsVrijdags en V.a- turdagsterwijl het getal hazen, dat met die jagt op eenen dag zal mogen gevangen worden uiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden vóórts herinnertdat de ouderlingen afstand der jagtpalenbij artikel id der wet van it julij 1814 N°. 29, (staatsblad N°. 79) bedoeld, bepaald iisop vijfhonderd nederland- »che Ellen. Haarlem, 9 September 1831; De Staatsraad, Gouverneur voornoemd' Van T U ij L L. als het omhangen van mantelshet ontblooten van zwaarden en der gelijke, die te zeer het oude leenstelsel of ook eene godsdienst her^ innerenwelke reeds sedert eeuwen niet meer die van de groote meerderheid der Britten is. Door alle deze bijvoegselen meent dit blad, dat eene plegcigheid, die het aangaan e#ner hoogstgewigtige wederkeerige verbintenis tusschen den Kohing en het volk moet ver» toonen, veel van den indruk verliest, dien zij anders op ieder regc- geaard vaderlander zoude maken'. Gedurende den optogt van den Kcining met zijn gevolg van het pa leis van St. Jamis naar de abtdij van Westminster en bij zijn terug keer, heeft dezelve menigvuldige blijken van 's volks genegenheid ontvangen. Van de Ministers is deze onderscheiding minder aan Lord Grey, dan wel aan Lord Brougham ten deel gevallen. Ook de Her tog van Wellington is, volgens de Löndensche bladen, bij zijn bin nen treden in de kerk, met onderscheiding, doch de Hertog van Cumberland, broeder des Koningsdaarentegen met ondubbelzinnige blijken van afkeuring ontvangen. Veel gernchts heeft het in Engeland gemaakt, dat de vermoedelij ke erfgenamen der kroon, Prinses Victoriamet hare moeder, de Hertogin van Kentde eenige leden van het koninglijk geslacht ge weest ziin, die niet bij den plegtigen optogt tegenwoordig waren. De Time's heeft zich daarover vrij hevig en zelfs op eene veor de Hertogin beleédigende wijze uitgelaten. Dat blad deed het voorko men als of die Vorstin geweigerd hadbij den optogt tegenwoordig te zijnom daardoor een in het oog vallend blijk te geven hoezeer zij het thans 111 Engeland gevolgde regerings - stelsel ai keurde cn aan de beginselen van de partij der Torz's gehecht was. In den Mor ning-Post en andere bladen, die voót de Hertogin partij trekken, wordt daarentegen beweerd, dat dezelve zoo wel voor haar ais voor hare dochter voor het bijwonen der piegtigheden heelt moeten be danken, omdat men bij het oorspronkelijke programma daarvan aan de Prinsei eene plaats had aangewezen die n;«t met den raug van de vermoedelijke erfgename der kroon bvereeukwam. F R A N K R IJ K. Sedert eenige dagen leest men iti dé- Farijsche bladen weder berig. ten nooens onrustige bewegingen vart benden werklieden aldaardie 's nachts deii M'arseillaansclien marscti en andere dergelijke liederen deden hooren. Op den middag van 5 September heeft er een too- neel van eenen eenigzins anderen aard plaats gehad. Een vrij groot aantal vrouwendie door het betverken vaii shawl's den kost verdien den heeft zich naar de straat/du Cadran begevenmet oogmerk oni de werktuigen te vernielen, die thans in eene fabrijk tot het ver vaardigen van die doeken stonden gebezigd te worden. Het aanruk ken der schutterij 'en van het voetvolk van luiie heéit deze vrouwen iri de uitvoering van haaf oögtnerk verhinderdéu eenige daarvatt zijn in hechtenis genomen: BURGEMEESTER en WETHÖUDEREN der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver Staddat het Kohier der ÏVcgStraat en Bruggelden over den jare 1831 door Hun Ed. Gr. Acht'b. de heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie s bij besluit van den 8e September 1!., is executoir verklaard en de Ont- vanger met de invordering belast is overgegevenwelke de gedrukte kennisgevingen van elks aanslag ten spoedigsten aan de ingezetenen zal doen uitreiken. Burgemeester en Wethouderenvertrouwen dat de Ingezetenen voor de behoorlijke voldoening van de verschenen termijnen zullen zorg dragen, ten einde daardoor de nadeelen en kwade gevolgen te voorkomen, welke uit nalatigheid hieromtrent zoude voortvloeijert Alkmaar, den I7e September 1831. Burgemeester en iVethoiujeren voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van DezeVen, bil afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BUITENLANDSE HEBERIGTEN. ENGELAND. De plegtigo krooning van Koning fVillem IV en van Koningin 'Adelaide heeft, den 8scen September, in de abtdij van Westminster; plaats gehad. Uit de zeer breedvoerige beschrijvingendie de Lon- densche dagbladen van deze plegcigheid geven, blijkt, dat daarbij geenszins die overbodige pracht is ten toon gespreidals bij de kroo- uing van George IV- hebbende dan ook de som, die door het Parle- ment voor üe kosten daarvan is toegestaan, thans, in plaats van 250,000 ponden sterlings, slechts 50,000 ponden bedragen. De' Times beweert, dat men bij de eigenlijke krooning, zalving en eedsafleg ging in de abtdijdieals naar gewoonteverscheidene uren ge duurd heefteen aantal oude gebruiken had kunnen achterlatenzoo be zamenseholingèndie reeds sedert eenige dagen in sommige straten van Parijs plaats hadden, en met eene poging tot het vernie len van werktuigen voor het vervaardigen van shahvs begonnen zijn hebben den Ssten September een nog. ernstiger aanzien erlangd. De aanleiding tot deze nieuwe volks - bewegingen wordt niet stellig ver nield, doch het is we! niet twijfelachtig, dat de duurte van het brood en het gebrek aan werk on.der de lagere voiks-klasseu daarop invloed uit oefent. Misschien is dit insgelijks het geval met de verderfelijke rede neringen van sommige Parijsche bladen, die nog onlangs openlijk be- beweerd hebben, dat de Regering de Parijsche werklieden honger liet lijden, daar zij de toegestane gelden voor het aanleggen van openbare werken niet besteedde; èéne beschuldiging, waarvan de ongegrondheid gemakkelijker aan te toonen, dan de verkeerde iudrüit weg te nemen is. Het Journal des Dtbats geeft omtrent het gebeurde op den tsten het volgend berigt: Dezen ochtend ten zes ure, hebben zich nr de straat Montdi-gueil zamenschohngen gevormd; degenen, die daar aan deel namen begingen geenenlei gewelddadigheid. Ten twee ure nadenmiddag was echter de verzamelde volks-meiiigte zeer toegeno men- alle winkels .in de straten Monunartre, Mo itorguèil en 111 de naburige straten werden dadelijk geslotenverscheiden winkeliers werden tot op den drempel' hunner woning gehoond en uitgetart. Eerst ten drie ure werd in de naburige wijken dé trom geroerdde schutterij kwam onder de wapenentalrijke afdeelingen stads-soldacen» zoo te voet als te paard, en een esk-dron ligte ruiterij vormden Zich in kolommen, en trachtten, door kommis.^rissen van politie voorafgegaan, de menigte uiteen te drijven. Omstreeks vier ure zet- teden de ruiters zich in den draf en veegden daardoor de straten dti Petit Carreau en Poissonnièretot aan dén wal toegeheel sc oon. Weinige oogenblikken daarna hadden de volks - drommen zich op nieuw verzameld. Die streken der stad leveren inderdaad een be droévend schouwspel op. Men vindt daar winkels, die in vier dazen eiets hebben kunnen verkoopen. Omstreeks zes ure begaf zich de heer Casimlr Périerals Minister gekleed, te paard, naar de straat Mont- martre. Hij werd door den Manrschaik Lobaudoor eenige officie ren van den algemeenen staf, en door afdeeiingen schutters te prard en jagers vergezeld. De voorzitter van 's Konings raad reed san res hoofd van deze gewapende magc. Tegen den avond u dc menigte uiteengegaanen ten negeu ure alles rustig»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1