SS ^sgfSSS sr 'dssw. "SB's ss«;^ t Bs Bs&Jt s sa zax ss q hèsi&rjsrttï sSfa s alkmaarscpie tfflSlkiïJMW V- *- - A'. 1831. tob2£ 5« «—«"SS ÏS« feÜ"» de «Pjli.« MS», i. JirK Vtn M A A N D A G fontein verschuir. buitenlandsche berigten. F R A N K R IJ K- 5** £S5>. 1*'g=*mtl d,. SS «2%% »ê™»'.rrClirS'X GonS'cW. - m Doch er it nog ie»hetwelk vooril «a het voorgaande kracht wen, die bij in der rijd v,n den Konnjs b;ogIl8 £»iTSsl ener be. overije, d« Dexe Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijt van 6 Centen uitgegeven. T> ctaatcraM) BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, dankbaarheid aan de inzenders van de navolgende zakenten dienste Jer gekweite* vaderiandiche militairen, welke bij hem, m den loop der laatste week, wederom zijn ingekomen; Een partij Pluksel en Windsels van N. N. Een dito dito van A. E. Een dito van K. L. H. R. Vier Gu'ldent^en vijftig Centsvan den Heer Feteour. Alkmaarden atf September 1831. vn,rnn.„i De Staatsraad Burgemeester voèrnojud bvo„j van den j<den September heeft de Regering, door van een telegrafisch berigt uit Strasburg, de tijding der ver- Sees ^ng mWanchau vernomen en deze in den Moa.teur van den volgenden dag medegedeeld. Deze tijdingheeftzoo als wel ie Eerwachten was te Parijs eenen zeer onaangenamen indruk gemaakt. J*5ÏGrSeiastiJtie heeft, in de zitting der kamer vari Al ge va - digden van den tödenal wat hij daarvan wist, min de v"Sade™8 medeffedeelddoch schijnt door zijn gezegdedatna den atiogt van het Poolsche leger, rust en orde te Warschau heerschten leden der vergadering verbitterd te hebben. Ja de rust des ëra^- leden der vergane 5 toegèkoegd. In den avond van den alwen hebben zich volkshoopen voo" hef pale.s de, Koning, verza- iSd welke laatste zich echter sedert eenige dagen op z.jh lustslot re Neuilly bevindt, en slechts gedurende eenige uren ïederen dag j irnmt Het graauw deed dait de kreet van: ftiet de hoofdstad komt. engheeft zich vervo|gens naar de woning van it Ministersn .andsche zakenden Heer Sebastiansbege- den Minister glazen heeft ingeworpen. De volkshoopen zijn jelve met hulp der ruiterij uiteen te drijven. mn„ bijzettennamelijk moed en een vast vertrouwen op ie yoorxiU Md en den bijstaÜd van Codzonder welken de menschtoch niets vermag, en met welken by «lies verwint, en in de ure dei gevaars pal staat." Vn Ae Pruissische Staats - Courant leest mert onder het hoofd: Er» vlrd aan mijne medeburgers over de Wijkens' «e WO».» geschreven, en hetwelk wij uit dien hooide overnemen. Men twist, zegt hij, over de vraag oftn men besmettelijk zij? Het .antwoord .P ii(.emeen heerschende ver- Itan het opmaken uit de in eik .voorjaar algemeen yoor boudheden. Er is .geen twijg, ot de s.f zcker, dat, koude en vochtigheid wr0€WZ£ï Y ™!?k. heeft men die ook door wanneer dezelve een hoogen graad bereikt hem mer bnrS aaóol deieontsnta« oorsprl,nkelijk door zeker bederf in de Ibraakloop. Ook deze unisi.ni k j meni'ch ontwik- degedeeld worden. nm echter op die wijze besmet te worden, moet men eene 'bijzondere vatbaarheid daarvoor hebben en ^^'^oeïleerd da't .eer zeldzaam; mmde onderymding ïiekte aangetast worden. Maar tevens beeft de ondervinding geleerd; dat het eenigzijis •an ons staatdeze vatbaarheid te doen ontstaan of te beletten. Er zijn namelijk twee dingen, die tot hiertoe aM -0« VOorafg^n eer iemand door de ziekte werd aangetast, en die hem dus oogei ichiinliik vatbaar voor de besmetting maakten. Ditz.jn: verkoudheid. iwffiilkdi"eene welke door de koude vochtige ochtend- en avondlucht wordt veroorzaakten een verkeerde leefregel, hetzij door overlading, hetzij dóör het genot van mocsijelijk te veFterengistende BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Ten einde gevolg te geven aan het bepaalde bij art. 5 van Zr. Ma. beS Tan n Octobef ,830. n<>. (^«ti-Coutint i, waarin Hoogstdeszeifs verlangen svera betuigd, om de vaderlandsliei de en trouw in de moeijelijke omstandigheden dei vaderlands be- rnnnd later door cenig blijvend bewijs van aandenken te beloonen, toef?'z M. den Koning, 'bij bedui. den reder, dear, rw. 70. het navolgende vastgesteld H,r bedoelde kruis, vervaardigd uit het in het geveent j za, tóe"Sïï£ di^wlli? «el»de déf <U Ko»»s en Vaderlaud hebben gediend; Het kruis zal gedragen worden aan een lint, ter breedte van a| Nederlandsche dntali. gelijke »e,.Me S eamengejield voor de vnjvdl'gerr u orr i beide linten Dit bertj, ven ..ndenken onderscheid Jan "ng, bevonden, ouder de wapenen zijn twë«t heul W Und het^f in zeedienst, en welke kunnen ge. Sttw^den, deel genomen te hebben aan de krijgsverngtingen. I Het onderscheidend teeken voor de vrijwilligers zal g^ven wor. den aan hen, die, volgen, lands wetten mét dtenstpligtig zijnde, I zich zonder handgeld iii dienst hebben begeven. Aan allen aan wien dit bewija vaii aandenken zal .u[tSe'"ei'ct W0J' dol "rïurtéo" vvlrd» gog.von oo„ \'J' verklaring, dat zij tot het dragen daarvan geregtigd zijnmet ver «ding korpr wurbiiM »5S en aan de krijgsverngtingen van 1830 en 1831 Naar aanleiding van daaromtrent gemaakte sehikkingen Ml dezer dagen eene uitwisseling in massa plaats henoen de Relgi- genooten wordt elk oögenblik te Trijch, s,ee^ 6verw'achf den grooten w.g ttisschen Westwezel en Grootzundete «rwaent. Een geleide van officieren en onder-offic.eren >s uit be vertrokken, ten einde hen te ontvangen, en dadelijk m hut^e be hoeften te voorzien. Dc manschappen zullen te Breda 'roTTind 'gevoerdf ahvaar door' den iV'vc 1^00^van j nMitische autorUeiten zullen worden uitgeleverd. De nqodige de BelS1,c,lc au'"r'1 1 mct de meeste mensch- ördër, z'Jn SesteUi P aanzien der Belgische kriigsgevan- bov»«lo«. «ii» soonge- pveriauiug, ,1 an verkoelende spijzen an dranken. Twee middelen zijn er dus, bm zièh ttgeti itó vtrfaiarheid id derhalve ook tegen de ziekte zelve te beveibgen. Het eerste is: maatig te zQn id hét gènbt vtó ipijl en drank «n zich te onthouden van raauwe vrufchtenkomkommersme oe- «en ste. scherpevettemoeijelijit te verseter. spijzenslecht bier tnelk en vooral van te veel sterken drankwant overal zijn dronk aards'het eerst en het meeat door de ziekte aangetast en weggerukt geworden. Het tweede middel is: vooral Mei vatten van kouden voor te Pontenen voeten en buik warm te houdenwaartoe het dienstig is Jat men wollen kousen en een wollen gordel draagt. eenen, welke zien m nc v«L.n6 lijké voorschriften uitgevaardigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1