alkmaArsche CO U R A N -if* A°. 1831 N'. 40. Van MAANDAG ,^vof>W OCT OBEX. 1 frankR^k. binnenlandsche berigten. Te Berlyn is de ziekte nog in het klifiuaea. Tot op den zlSteft 'vacht te oattrekkén. r-h „„c .r j, weck en wel Maandagvoer de Prijs van 6 Centen uitgegeven Deze Courant wordt geregeld eens tn de ween en wet of s -< BÜITENLANDSCHE BERIGTEN. .POLEN. Ziidelingsche berigten van de Poolsche grenzen, gevoegd bij het achterblijven van regtstreeksche tijdingen uit Warschauhadden het seeds meer en meer waarschijnlijk gemaaktdat het berigt tc v Lri» «rpweest wasals of zich bij de overgave der hoofdstadook het "leger terstond weder aan het Russisch gezag had onderworpen. En zulks fit thans ook uk de berigten, die de Pru.ss.sche Staats courant uit Warschau van den i8den September mededeelt. Vr 7ïin thans ze« het berigt, tien dagen sedert de inneming yan Warschau verloópende ingezetellen dezer hoofdstad hebben onder- ünjpn dat reent wraakzucht de Russen bezielt, die eene voor beeldige krijgstucht in acht nemëh en dat al wat de klubbisten en dagbladschrijvers hun nog kort te voren vaii de wreedheid des vijand* verhaald hadden, niets meer dan ijdel gesnap is geweest. Intusschen heeft de Veldmaarschalk aan zijne door de laatste ge vechten vermoeide troepen eenigen rusttijd vergunden tracht door leerhandelingen met de nog in en bij Modlin staande overblijfselen des Poolschen' legers de noodzakelijkheid van verder bloedvergieten voor te komen. Of hij intusschen dit menschlievende doel zal bete ken is nog twijfelachtig. De nationale Regering, en derzei ver tolk, .Generaal Rybinskihebben het wonderbare voorstel gedaan, om Mod- in en omstreken te verlaten, indien men hun het zuidelijk gedeel des Koningrijks, de gewesten Lublin, Sandomirj Krakau en een "-el van dat van Kalisch wilde afstaan. Daar zulk een eisch eerder ^den mond van «enen overwinnaar, dan van eener. overwonnen 1 „neven zoo zal de Veldmaarschalk wel met daarin treden. r-heeft ook' reeds langs beide kamen van den Weissel afdeehngen St dim bii Modlin doen oprukken en bij Jablonna (tüsschen War °cW en Modlin) wordt eehe brug over de rivier geslagen, Uit Modlin verneemt men 'dat omstreeks 2000 frolen het brug: /eoooff aaó gpenc /.tjde bezethebbendat de gemeenschap tUs- cien dat bruggenhoofd en de vfesting goed verzekerd isen dat m Ie vesting zelve slechts eene geringe bezetting ligtdaar het Pool- Ichen leger, ten gevolge van het wegloopeil .vin eed groot,aantal ioldaten hoe langer hoe zwakker wordeen bovendien talrijke af- Sites"; Ïta-ST V» levensmiddelen op te h.l.n, die Modi» zeer schaarsch en buitengewoon hoog in prijs zijn. I lock il g^el van krijgsvolk ontbloot, doch in dé ziekenhuizen aldaar liggen meer (ëan 1200 zieken. De leden der klnb en de dagbladschrijversdie zich te Zacroczyn bevindenverzuimen intusschen nitftsdm den moed der Poolsche kriksliedendie door den val van Warschau zeer gezonken iswe der aan te wakkeren. Zij geven een nieuw dagblad uit, hetwelk ten opschrift voertNog ïs Polen niet Verlorenen waarin de overwin ning der Russen aan verraad van de toenmalige bevelhebbers wordt toegeschreven. De leden van de Senaat en van de kamer van Afge vaardigdendie met het leger uit Warschau getrokken zijn heoben eene afkondiging aan hetzelve uitgevaardigd, waarin onder anderen pezend wordt: De overgave van de hoofdstad, 'die door den Se naat Öriet is goed gekeurd gewórdenstaat in geen verband hoege naamd met het aanwezen var. een volkdat tot hiertoe vrij en onaf hankelijk geweest is. Al hebben wij Warschau veriateil, daarom hebben wij de zaak des vaderlands niet opgegeven, uoch heteen maal aangenomen stelsel late.l varen. Warschau was Polen met Intusschen heeft het Poolsche leger sedert den aftogt van Warschau verscheidene duizend man verloren, die naar hunnent zijn terugge keerden metrbegroot hetzelve thans op hoogstens 14 of-15,00 man welke'70 stukken geschut, maar geenszins het noodigc kruid en food mee zich voerén. dezer waren aldaar 590 personen ziek geworden, 61 genezen, 313 overleden, en nog 214 ziek. Onder het aantal zieken te.de men el slechts 8 van de bezetting, hetweik daaraan toegeschreven werd dat nieh bij de gestrenge krijgstucht, waaraan de soldaat oiderwor. pen is, meer zorg kan dragen voor deszelfs gerege de eveiswijze, en voor het vermijden van alle schadelijke dingen, dau by dsn our» ger, die naar eigen goedvinden kan leven. Een der avondbladen heeft verzekerd, dat, bijaldien vorst leópoli den loden October de voorwaarden van scheid.ng door de vroegere protocollen gesteld, niet zal hebben aangenomen, de regeringen van RuslandPruisseti en Oostenrijk de vorderingen van Holland gewa penderhand zouden ondersteunen. Dit berigt wordt tot i og toe door het iainisterieel avoudblad niet herhaald, noen nader toegelicht. De Generaal Romarin0 heeft zich onverwachts naar Kêztmierz ge wend om zoo het schijntop de iinker-oever des Weissels over te gaan. Hij vond echter de brug over de rivier afgebroken en trok daarop zuidwaarts naar Rochowterwijl hij door de afdeeling van Generaal Rosen hevig vervolgd werd. De laatste te Warschau aart- tekomen berigten houden in, dat Roman no in de nabijheid van aklikow met 10,000 man en 40 stukken geschut naar het Oostenrijksch gebied de wijk genomen heeft. Vorst Ceartorykskidie als Vrijwilliger tij deze afdeeling gestaan had, was genóodzaakt geworden, óm m eeu jkchuitje over deli Weissel ce vlugtenten cittde niet in handen der Russen te vallen. Uit Warschau zelf worden in het berigt geene andere bijzonderhe den medegedeeld, dan dat, bij eene verordening van het stedelijk bestuur, verboden was geworden, om des avonds na negen ure, op fcus-c te komen. Slechts teu opzigte van ambtenaren, die van hunne bureaux komenvan geneesheeren en var. bedienden die naar den apotheker gezonden worden, was eene uitzondering in dezen gemaakt. ZWITSERLAND; Nopens dë gebeurtenissen in het kanton Neufchatel, blijkt tbana uit onderscheiden berigten nog het volgende Nadat de wettige Regering des kantons de stad opdeh zer veraten had, en er een nieuw voorloopig Bestuur ingestent was wérd er den ,4den door den bevelhebber der opstandelingen zekeren Alphome Bourquln, van het kasteel N.eulc'iat®' een'a j> kondiging gedaan, hoofdzakelijk inhoudende, dat c 180Ó door den Koning van Pruissen aan Napoleon te zi,n alvttjaan, 1 in 1814 wederrëgtelijK en tegen den wil der n.-ezeténeu u^a. de opperheerschappij van den Koning van Prutsscn e* dat het volk thar.s door zijnen möed de banden, die het aan ketendenverbroken had en dat er alsuu eene staatsregel?de ver gadering zoude bijeengeroepen worden, om eere groidw c y. te stellenberustende op het beginselHelligl.e.d v;,n de opperm gt des volks, ec gelijkheid Van burgerlijke eu staatkund.ge regien. Van ^de verdere verrigtingen van dezen bevelhebber of het voor* loopig Bestuur wordt in de tot hiertoe odtvangen berigten geen na der gewag gemaakt. In een berigt van den j6den woidc gezegd, dat then de komst van afgevaardigden van den algemeenèn Zwityr- schen Landdag te gemoet zag, om tüsschen de partijen als bemicde. laars op te treden. Of deze bemiddelaars sedert werkelijk aangeko. men zijn blijkt niet, maar in een berigt uit Neufchatel van dei» lodeii leest men, dat de wettige Regering hkar de stad teruggekeerd was, en dat cr den ïfiden met de ópstandelmg-r.die het festeer bezet hieldeneh eene gestrenge krijgstucht in acht nameneene overeenkomst gesloten was, van den volgenden inhoud: i°. wy beide zi'ideri. zal al het voorgevallene met den sltnjer der vergete.he rt bedekt worden. i°. Alle gewapende manschappen zullen b.itinen tw.e dagen naar hunnent terügkeerenmet uitzondering van 400 mm die het kasteel zullen blijven bezetten, tot dat het derde arrikei zal uitgevoerd zijn. 3°. De grondvergaderingen znllert ten spoedigste bijeengeroepen worden, om, zonder voorafgaande beraadslagingen, dadelijk over de vraag te Stemmenof liet kanton al dan niet van Pruissen behoort te worden afgescheiden. En 4°; De bezett hg van het kasteel blijft onder bevel van don lieer Bourgutnen zal regel matig uit de stad van al het noodige voorzien worden, Uit Bazel meldt men van den pisten dezer, dat, terwijl in die stad zelve rust hëerschte.. en men 2'fih aan de afgelegde belofte hieldom niet aanvallender wijze tegen de opstandelingen te werst te gaande regeringloosheid en wanorde ten platten la' de op een» schrikbarende wijze toenam. Het zoogenaamde voo loopige Beftm r te Liestall had zich wel, om aan de bevelen van.den Landdag te voldoen den iaden voor ontbonden verk ardnaar te krijgsmnti der opstandelingen ging voort met duor het gehevje kanton heen buitensporigheden te plegen in alle getneejuenwelke niet ««J*» cemeene zaak wilden maken. Ten gevolge hiervan waren emdeluk den irden dc krijgsbenden vati bet bondgenootschap op dr e ver schillende punten in het kanton binnengerukte-r bidden ze 1 I. es. tall bezet. Aldaar werden op bevel der kommis'arssen va- den Landdag, de leden van het voorloopig Bestuur tri h. chwni' ne 00. men waarover de ingezetenen wei hunne verbolgenheid te k en gaven, dóch door de ontzagwekkende houding dbr ingerukte kri.gt» benden in bedwang gehouden werden. belang* metaal De jongse zittingen der Belgische kamers hebben weinig Hikt opgeleverden de daarbij behandelde wetten worden zonder veel tegenstand, door het betrekkelijk klein aam et 11, t de vergaderingen bijwoont, aangenomen. ABeeh heeft men de« 22sten in den Senaat vrij lang getwist over de wetsbepaling. d»t oote d.. plaatsvervangers, die voor locelingeu van de dienst getreden zijn, en sedert uit kracht van een besb t v.-y ni Regent Surleihun afscheid bekomen hebben, weder bij het le De Oostenrijksche Reobachter van den i^den bevestigt thans ins- moetfen worden ingelijfd. De Heer van Mtotreg em ,ie< gelijks, dat de braakloop te Weenen is verschenen, en berigt c,flCi gretegenheid de aanmerking gemaakt, dat in via o oh merk om zot den 16Jen September toe in de stad en de voórsteden 307 per-' jen bij geheele drommen in het biiwe ijk tret1 buteer- «onen daardoor aangetast5 genezenen 132 ÖverledCfi waren. zjch langs dien weg aan dSU dienst bij dea eerstea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1