K°; 4Ü ALKMAARSCHE COURANT A*. 18 31 HgPiSPi^r'^. •'•^vv:&l- -0 Van MAANDAG Mil [ffiiiRiitmirgntm r*<v De» io OCTOBER- NEDERLANDEN. dagorder voor het leger te velde. iV r«l 4jf iiiiiiiimiKiaiKiiiiiiPiWiiil ■4t Deze. Cour ant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prys van 6 Centen uitgegeven. tLi Ik maak bij deze dagorder aan het leger beltend, dat ik van wege Zijne Majesteit de.i Koning heb ontvangen de officiële mededeeling «n tevens den lascom ter kemiisse te brengen van het leger te velde, van de onderscheidene Bevelhebbers der vestingen en der ge detacheerde korpsen onder mijne beve endat de wapenstilstand tusschen Holland en Belgie, die den tienden October aanstaande, des morgens ten 12 ure, moest eindigen, verlengd is geworden, op iiizcnder aanzoek van de Gevolmagcigden der vijf groote Mogendhe den die te Londen in konferentie vereemgd zijn, tot op den vijf en twintigsten dezer maanddes morgens ten twaalf ure. Het aannemen van dit aanzoek der gemelde, Gevolmagcigden ver biedt dezerzijds alle aanvallende bewegingentot op het voornoemde tijdstip. Hoofdkwartier Tilburg, 6 October 1831. De Fe ld - Maarschalk De Opperbevelhebber van het leger, Willem Prins van Oranje. *-■ ALKMAAR. Door het Kies-Collegie binnen deze Stad, is op den zesden Octo ber li., ter vervulling van de Vacature in den Stedelijke» Raad, opengevallen door het honorabel ontslag van den Wel - Ed. Gestr. Heer Aariaan van Daalenverkoren geworden, de Wel-Ed» Gestr. Heer Mr. Pieter Buijskes. WAARSCHUWING. -De GOUVERNEUR der Provincie NOORD - BRABAND v deze ter kemiisse van «n» Dat het Zijne Majesteit, Hoogstdeszelfs vaderlijke genegenheid al leen involgende behaagd heeft0111alvorens te tloert overgian tot het uitvoeren der, bij Hoogstdeszelfs Rescript van Hért I7en Decem ber 1SU0, N°. 59, bevolen, en in dc« Gouvernehfs Waarschuwing Van den 2ien dier maand, aangeduidemaatregelen van gestrengheid, opzigteliik de Ouders en betrekkingen der Noord-Brabandsche Deser- t'eursden termijn-, binnen welke dezen zich znllen kunnen aanniel den,'onder toezegging van straffeloosheid, te verlengen tot den 20-n October aan taande. Dat, dientengevolgealle de Deserteurs, uit Noord - Braband herkomstig, die zich -óór den 2olB October dezes .laarsbij den Bur gemeester hunner Gemeente zullen aangevenen met een schriftelijk bewijs van die hangif.é, door den Burgemeester, zonder benige de minste vertragingaah hun aftegeveoalsnog naar hunne Korpsen zullen wederkeeren, bij die Korpsen alsnog zullen worden anngeno wen, zonder dat zij. wegens hunne Desertie, eenige straf zullen 011. ÖergaanWordende de bfedoclde Deserteurs, in hun eigen belang aan gemaand, om zich deze gunstige beschikking van Zijne Majesteit ten jsucte te maken, én tevens aan hii'n ónder hét oog geinragtdat zij. Wanneer zij onverhoopt aan deze laatste Waarschuwing geen gehoor jnogten verleenen en naderhand mogten opgevat worden, alsdan on- «termijdelirk alle de straffen Ondergaan zullen welke op de Desertie bij de Wet zijn vastgesteld. Vermaant wijders een ieder, die mét die Deserteurs in eenige be trekking mogt staan, en voornamelijk de Ouders en Bloedverwanten derzelvenom van hunnen invloed op die Deserteurs gebruik te ma ken en de meesc spoedige terugkeer van dezelven naar hunne Korp- jeti alzoo krachtdadig te bevorderenwordende tevens aan die Ou ders en Bloedverwanten onder het oog gebragtdat zij op geene ver dere toegevenheid in deze mogen rekenen, wane dat, bij onverhoopt terugblijven der Deserteurs, de voorschreven verlengde termijn ver ttreken zijndede boven bedoelde gestrengheids - maatregelen dadelijk lullen worden ten uitvoer gëbragt. Gelast eindelijk de Burgemeesters der Steden en Gemeenten 1n deze .1 r,o» H/flurcnKiiminrr urn-twn kun vi^r Ft^mnliirPn znllrn BUITENLANDSCHE BERIGTEN. PORTUGAL. r In den ioop van dit jaar heeft er niet verre van Sicilië op gelij- \en afstand van deszelfs kust cn van het kleine eila-id Pantellaria een zeer merkwaardig natuurverschijnsel plaats gehad. Aidaar is namelijk midden in zee een nieuwe vuurspuwende berg ontdaan die zich aanvankelijk slechis door eene Uit het water opstijgende rookzuil en het uitwerpen van steenen en asch d.eü kennen, dich wiens top zich allengs verheven, en, door de onafgebn ken uitge worpen stoffen aangegroeid, een eiland gevormd heeft. Verscheiden vaartuigen, zoo wel Italiaanscheals Engelsche en Fraiische, heb. ben du verschijnsel op zekefen afstand gadegeslagen, doch, uit hoofde vari het gevaar der gedurige Uitbarstingenhad nog niemand het gewaagd hét nieuwe eilaud te betreden of zelfs te naderen. Den i8den u-lij had de kapitc.n SwinburneVan de Ehgelsche sloep Ra pid eene poging daartoe gedaanen was Wérkelijk tot op 20 ellen afstands van den berg genaderd j wiens kolk het eiland uitmaakt doch had onverrigter zake terug moeten keeren; Den 2deu Augus tus evenwel gelukte het eenen anderen Eu-,ebchen zee - officierdan kapitein Sen housevan het linieschip St. Vincent, dit ontwerp uit te voeren. Volgens het dagblad van Maltahad genoemde kapuein dien dag het eiiand betredende Engélsche vlag aldaar geplanthet zelve voor Engeland in bezit genomenen daaraan den naam van Grahams - eiland gegeven. Naar zijne opgave was het e land destijds op de hoogste punten omstreek» 70 ellCu boven de oppervlakte der zee verhevenhet had ee-en omu'ek van een half uw gaans en was van eene eirkelvörm ge gedaante. Dé Rapnem had voorts den grend zoo stevig en vast bevonden, dat hij met konde instemmen met de genendie beweerden, dat het eiland even spoedig we Ier verdwij nen zoude als het ontstaan was. Te Napels, van waar deze bijzonderheden medegedeeld worden» zoude het berig: van deze in bezitneming bij de Regering eenen on aangename» indruk gemaakt hebben, en men beweerde, dat daarte gen waarschijnlijk vercoogen zouden gedaan worden uit hoofde der iiegidg van bet nieuwe eiland tusscheu Sicilië en bet daartoe behoo- rende eiland panteiiaria. De !>a(ste berigten nopens het zoogenaamde Grahams - eiland lie pen rot het laatst van Augustus, ais wanneer het reeds zoodanig aangegroeid was, dat deszelis omtrek op anderhalf uren gaans geschat ,verd. Dé Oosienrijltsche Beobachter van 54 September behelst een breedvoerig vertoog, om aan te tonnen, dat de maatregelen van voorzorg, om het doordringen van den Braak'oop te beletten, zoo als het afsluiten der grenzenhet omsingelen der besmett - huizen en dergelijke, wel verre vaij aan het oogmerkt te beantwöoide» itifegendeel zeer schadelijke gevolgen hebben. Daar w rdt in het breed? aangetoond, dat noch Pruissennoch Ga'liCie. noch Honga rije; noch Oostenrijk, noch ook de méesté RusSisC e gewe-tsm, door de ge.strengste afsluiting der grenzèn, van de gevreesde plaa^ zijn bevrijd geblevenen dat ook in d e stedenwaar voor eene naaiiwkeurige afsluiting der besmèttp huizen geZörgd was, de ziekté zich echter vdortgeplant heeft; Hiérbij voegt de Beobachter de opmerkelijke waarneming, dat zoo wei te St. Petersburg als te Weenen de hevigheid der ziekte, 'en het aantal der li'ders terstond verminderd is, zoodra men met het afsluiten der besmette woningen ophielden de gestrengheid der beveiligings-maatregel'én verzachtte» Als waarschijnlijke oorzaak hiervan wordt opgegeven, dat de onge rustheid en angstgepaard aan de armoede en werkeloosheid die, door het afbreken van alle gemeenschar> cn het staken van alle bedrijvenworden veroorzaaktde vatbaarheid voor het kwaad, en de hevigheid vati de toevallen der ziekte nob'dzakelijk moeten, vermeerderen welke uitwerking derhalve moet verdwijnen Zoodra de oorzaak daarvanmee het ophouden der voormelde beveiliging»- maatregelen, weggenomen wordt. De slotsom van het vertoog des Roobachters is, dat men in d:e landenwelke alsnog niet door den braakloop bezocht ziinver keerd zoude handelenindien men z ch niet aan hét voorbeeld vaii anderen spiegeldemaar voortging met zich uit te puttenom provincie om deze Waarschuwing, waarvan hun vier Exemplaren zullen tot afwending van het kwaad, maatregelen te nemen, die met alleb» geworden, op ontvangst derzelvebij klokkengelui of trompetgeschalin i niet aan het voorgestelde doel beantwoorden maar ook, zoowel hunne Gemeente te doen afkondigen, een Exemplaar derzelve ter ge- ten aanzien van de ziekte zelve, als van de verschille. de mrattchap- bruikeliike plaatse te doen aanplakken, en cwee Exemplaren in de meest pelijkfc belangen en betrekkingen, over»! de schroomiijkste gevolgen, gefrequenteerde Koffijbuizen of Herbergenop eene voor het publiek gehad hebben, zigtbare plaats te doen ophangen, en te zorgen dat die aldaar tot den so* October aanstaande opgehangen blijven, en om voorts die afkon diging op de twee naascvolgende Zondagenen wel ten platten lande, cmmiddelijk na den afloop der Godsdienstoefening, te doen herhalen; 7.ullende whders deze Waarschuwingom daaraan nog meerder publi citeit ie geven, in de binnen deze Provincie uitgegeven wordende Nieuwspapieren, twee achtereenvolgende malen geinsereerd worden. 's Uertogetibosehden 30cn September 1831. De Gouverneur voornoemd, BINNENLANDSCHÊ BERIGTEN. Bij den '""wiverneur van Vries'and zijn onlangs uit verschillende gedeelten d er provincie berigcen ontvangenvolgens welke eenige runderen vrij schielijk gestorven waren, en bij sommigen het gevoe len heerschte, dat de dood dezer beesten verooizaakc ivns geworden door de besmettelijke ziekte, bekend onder den naam van renin of miltmur. De Gouverneur daarop, terstond eenen deskundige 1 iHQvK A. J. L. VAn DEW BOGAERDE.^ om naar die ziekte onderzoek te doen, ea dc komsiss*# v»«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1