ALKMAARSCHE COURANT >0 A®. 1831. Van MAANDAG Den 17 OCTOBER. Dm? Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. "Burgemeester en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR,! ne berigten uit Warschau van 4 October behelzen weinig belang, brengen bn deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad en--rijks, bij voortduring kwamen aldaar eene menigte PooLche officie. Jurisdictie.' ren van verschillende rang aan, om zich te onderwerpen; en ook -» bij het Poolschè leger, van welks bewegingen naar den kant der Pruissische grenzen men in Warschau kennis droegverlieten een groot aantal krijgslieden hun vaandel, om naar huriuè woonsteden te rug te keeren. Iri Warschau zelf heerschte de beste ordeen keerde alles lang zamerhand weder tót den gewonen gang terug. De Voorzitter van het voorfobpig Bestuur had dan ook den spsten September eene af. kondiging gedaaninhoudendedat de belastingen voortaan weder op den vorigen voet zouden geheven worden. Jt*. Dat het Z. M. heeft behaagd bij Hoogstdeszelfs besluit van 27 September 11. te bepalen, dat aan ds Leden van de ie ban der Schutterij van de Ligting van het loopende jaarwelke reeds bij Corpsen zijn ingelijfdwelke in de Vestingen Bergen op Zoom, Breda, Willemstad, 's HertogenboschGrave en Nijme gen garnisoen houden of buiten dezelve kantonnementen hebben betrokkenals nog binnen twee maanden zich in gemelde dienst zullen kunnen doen vervangen. A*. Dat het Z. M. bij een nader besluit en wel van den 30 Sep tember 11. heeft goedgcdacht eene gelijke goedgunstige beschik king te maken ten aanzien van de lotelingen vati de Nationale Militie welke ten gevolge van Z. 3VT. besluit van 16 Augustus 51. (Staatsblad n°. 27) reeds zijn ingelijfd en dat het de zoodani- geuwelke zich als nog wenschen te doen vervangenhet zij door plaatsvervanging, het zij door nummerver wisseling, vrij zal staan zich daartoe binnen twee maanden bij den Heer Gou verneur dezer Provincie santemclden. Burgemeester en Wethouders hebben tevens geméend de zoodanigen welke zich deze goedgunstige beschikking ten nutte willen maken Zoo mede de Ouders of Voogden van hunte moeten vermanen om geen tijd te verzuimen, dien aangaande de vereischte aanvrage te doenvermits er na de bepaalde tijd geen gelegenheid zal worden gevonden zich in den dienst te doen vervangenzullendevoor zoo veel aangaat de dienst bij de Schutterij, de verzoeken bovengemeld, ter Secretarie dezer Stad worder. aangenomen ten einde daarvan aan den Heer Staatsraad Gouverneur opgave te kunnen doen. Alkmaar15 October 1831. Burgemeester en JVethouders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. BUITENLANDSCHE berigten. POLEN. Uit Strasburg, in Wést-Pruissenmeldt de Pruissische Staats-Cou- rant, dat in den morgen van den 4den September aldaar waren aan gekomen de Poolsche Generaals FacMalachowski en IVengierski tnet eene menigte andere officierenwelke allen verzocht hadden in Pruissen hun verder loc te mogen afwachten. Op den middag van denzelfden dag was de Generaal tVromecfi als afgevaardigde uit het Poolsche hoofdkwartier te Strasburg aangekomen, een verzoek van den Opperbevelhebber Rybinski aan de overheden aan de PruissisChe grenzen overbrengendeom met het geheele Poolsche leger in Pruis sen eene toevlugt te mogen zoeketi. De Oppervelhebber gaf tevens te kennen, dat 'hij niet twijfelde of dit verzoek zoude toegestaan wordeneri dat het Poolsche leger derhalve in het vénroiiwen op de regtvaardigheiddie teil allen tijde het grondbeginsel der Pruissi sche Regering geweest Wasden 5den Öbtober over de grenzen rukken, en zich aan alle de voorschriften onderwerpen zoude, die door den Koning Voor zulk een geval mogteh verordend zijn. D® Luitenant - Generaal v. Zepelinctie ovèr de Pruissische krijgs- magt in die oorden bevel voerthad de gevraagde toestemming om de grenzen te overschrijden aan de Polen verleendop dezelfde voorwaardendie vroeger aan de Poolsche aldeeling van Generaal C.ieigud waren voorgeschreven geworden. Men verwachtte dienvol gens het Poolsche leger, hetwelk nog uit 15,000 m»n met 95 kanon tien zoude bestaanden gden des morgens ten 8 ureop Pruissische grondgebied te zien aankomen, alwaar hetzelve onraiddelijk de wape nen moest nederleggen. Het Poolsche leger is thans werkelijk, volgens berigceti uit Strasburg, in de Pruissische Staats-Cóurant medegedeeld, den gden dezer niet ver van genoemde plaats op Pruissisch grondgebied aan gekomen, en heeft aldaar de wapenen nedergelegd. Nadat reeds jwee divisien daarvan ontwapend warenwas er tusschen de Pool sche achterhoede en eene Russische afdeeling een gevecht ontstaan, hetwelk echter spoedig afgebroken werd, toen een Pruissisch officier 2ich bij den bevelhebber der der Russen, Generaal Doktorof, begaf jen hem met de eigenlijke toedragt der zaak bekend maakte. Het Poolsche leger, zoo als het in Pruissen is aangekomen, was, vol gens het berigc, op de volgende wijze zamengesteldOpperbevel hebber, de Generaal Rybinski; hoofd van den algemeenen staf, Ge neraal Lewir.ski; Intendant - generaal DobiszkiDiyisie-generaals Dem- bintki en IVeyczynskiBrigade - generaals Muchowski, ZiemienzkiAV- bitrzynskiIVronieckiBöhm ObonskiDluski. Drie divisien voet volk, uit 12 regementen bestaande met zes batterijen. Twee divisi- F R A N K R IJ K. De beraadslagingen over de wet omtrent het Pairschap zijn deit 6den October in de kamer der Afgevaardigden voortgezet, doch de leden daarvan hebben vooral op het laatst der zitting, niet onduide lijk te kennen gegeven, dat hunne aandacht door zoo veele redevoe. ringen over hetzelfde onderwerp vermoeid was. De Heet Viennet was. ditmaal de eerste spreker. Hij verklaarde zich tegen de erfelijk heid van het Pairschap, doch trachtte tevens de Ministers vrij tc pleiten van de hatelijke beschuldigingendie men tegen hen had in. gebragt, omdat zij, blijkbaar tegen hunne,.persoonlijke overtuiging aan de afschaffing dier erfelijkheid hadden voorgedragen. Hij vroeg of de partij in Engeland, die de gelijkstelling der Katbolijken had voorgestaan, het immer aan den Hercog van fVellington als eene misdaad had aangewreven, dat hij, om redenen van Staat, doch te gen zijne wenschen aan, die gelijkstelling tot stand had gebragt? De Heer Kératrydie een der bekwaamste leden der vrijzinnige par- tij plagt te zijn verklaarde zich vervolgens vóór de erfelijkheid, en wel, zoo ais hij zich uitdrukte, om aan den troon van Koning Lode- wijk Filipsdie, tusschen twee verkiesbare kamers geplaatst, op zij nen grondslag zoude wankelen, eenen nieuwen steun te verschaffen. De Generaal Lafayette Sprak eene lange redevoering uitdie na tuurlijk tegen de erfelijkheid was gerigten waarin hij bij herhaling op Noord - Amer,ka wees, als een bewijs hoe een land, zonder bevoorregte standen, groot en magtig, kan zijn. Het opmerkelijkste deel zijner redevoering was wel de verdediging van hèt gedraghet welk hij en zijne vrienden tijdens de omwenteling van Jalij 1830 ge houden hebbendoof Lodewijk Filips tot Koning te verheffen en de grondwet te veranderen, zonder het volk in grondvergaderingen op t,e roepen. Hij zeide, dat het thans zeer gemakkelijk was, hem en de zijnen vaii Overhaasting te beschuldigenmaar dat meneven als hijden gebiedenden drang der otrïscandigheden had moeten gevoe len, om de toen genomene maatregelen óp derzelver regten prijs te kunnen schatten. De laatste sprèker in deze zitting was de Heer Jarsdie vóór de erfelijkheid sprak, en de leden der linkerzijde vrij wat in beweging bragt, door hen te beschuldigen, dat zij de geheime bedoeling had den om het Koningschap vroeg of laat af te schaffen en dit daar* om van Zijnen voornaamsten steun wilden berooven. DUItSCHLAND. De onlangs door de Hessische Land-stenden goedgekeurde wet, waarbij Z. K. H. de Keurvorst zijnen zoon, den Keurprins, tog Mede-regent aanstelt, en, gedurende zijne eigene afwezigheid vat» Kassei, de waarneming der regeringzaken, aan den Keurpnns alleen opdraagtis den 3osten September te Philippsruhe bij Hanaudoor denzelven uitgevaardigd geworden. Te dezer gelegenheid heeft de Keurvorst ook «ene afkondiging aan ziine Onderdanen gedaan, waarin hij verklaart, tot den bewuster» stap alleen te zijn overgegaan uit belangstelling in hun welzijn en dat des lands, en t® verwachten, dat zij zelve nu ook, door hun gedrag, aan zijne bedoelingen beantwoorden, en nooit uit het oog verliezen zouden, dat geene vrijheid noch welvaart in é-nen Staat mogelijk was, indien de overheid eu de wet niet stipteiijk geëerbie. digd wierden. Den isten October heeft daarop de Keurprins te Wilhelmusbad eene afkondiging uitgevaardigd, waarbij hij bekend maakte, dat hij zich zeer gaarne de benoeming tot Mede-regent liet welgevallenen voortaan alle zijne krachten zoude iuspanneu om het geluk van Hes sen te bevorderen. Uit Kassei meldt men van den <5den dezerdat de Keurprins eft Mede-regent, de Vrijvrouw v. Schaumburg, met welke hij een hu welijk ter linker-hand heeft aangegaan, alsmede de in dat huwelijk verwekte kinderen, in den grafelijken stand verheven heeft, zullende dezelve dienvolgens Graven en Gravinnen v. Schaumburg genaamd worden. De Oost - Indische braakloop heeft zich sedert den 3den October ook de Maagdenburg vertoond, alwaar reeds eeuige personen daar- en ruiterij, uit 15 regemencen bestaande, met 2 batterijen; eene'8an overleden waren, reserve - artillerie van 4 batterijenj artillerie park en een bataiüon Wr,rht eappcurs. I. l'e Berlijn, waar die ziekte thans reeds byaa zes weken üeersche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1