alkmaarsche A0.1831; 6. Fijne Witte Broodsb'ol Gebuild Tarwebrood 4' 3°* n n 25ï' S; c. Ss Hólland. V*n MAANDAG Den 24 OCTOBER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei STAD ALKMAAR,Tot nos we waf de tcerand der gezondheid m net BMoeerseh. Uivuu.ww 1„«1... CV„,4 Airarol 7S»/» I* vnlilnPTlfle. brenge» bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie. f. D« het Z. M. heeft behaagd bij Iloogstdeszelfs besluit van 27 September 11. te bepalen, dit a»n de Leden van de ie ban der Schutterij van de Ligting van het loopende jaar, welke reeds bij Corpsen zijn ingelijfdwelke in de Vestingen Bergen op Zoom, Breda, Willemstad, 's lUrtogenboschGrave en Nijme gen garnisoen houden of buiten dezelve kantonnementen hebben betrokkenals nog binnen twee maasden zich in gemelde dienst zullen kunnen doen vervangen. *0 Dat het Z. M. bij een nader besluit en wel van den 30 Sep tember 11. heeft goedgedacht eene gelijke goedgunstige beschik king te maken ten aanzien van de lotelingen van de Nationale Militie welke ten gevolge van Z. M. beslui: van ;6 Aügiistus 11. (Staatsblad n«.s7) reeds zijn ingelijfd en dat het de zbodani- gen, welke zich als nog wensehen te doen vervangen, het zij door plaatsvervanging, het zij door nummerverwisseliu/j, vrij zal staan zich daartoe binnen twee maanden bij den lieer Gou verneur dezer Provincie aantcmclden. Burgemeester en Wethouders hebben tevens gemoend de zöödanigen welke zich deze goedgunstige beschikking ten nutte willen mnken 300 mede de Ouders of Voogden van hunte moeten vermanen om geen tijd te verzuimen, dien aangaande de vereischte aanvrage te doenvermits er na de bepaalde tijd geen gelegenheid zal worden gevonden zich in den dienst te doen vervangen, zullende, voor zoo veel aangaat de dienst bij de Schutterij, de verzoeken bovengemeld, ler Secietanc dezer Stad worden aangenomen, ten einde daarvan aan ï«n Heer Staatsraad Gouverneur opgave té künneu doen. Alkmaar, 15 October 1831. Burgemeester en JVe'thouders voos noemd FONTEIN V E II S C II U1 R, Ter Ordonnantie van Dezelven tij afwezen van den Secretaris S. C. S. HOLLAND. overal zeer voldoende. F R BURGEMEESTER en WETHOUDERS Her Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van dén dag van heden, de pnjs zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood 38. Ct. per Nederl. Pond Het grof Böllenbrood 25j. J- Het ongebuild Tarwenbrood 28. Het Roggebrood i°tc* ah dat mitsdien de prijzen en het gewigt vaii het brood binnen deze Stad en jurisdictie, zullen zijn als Volgt: Pond. Once. Lood. Fijn Wittebrood of regels j moet wégen 2. io. 3- °5- Lv n n 22i' j» °S- 66. Wij lezen in het Journal de CommerceGisteren vleidden w?| ons, dat de zaken van België door de conferentie geschikt waren en de brusselsche bladen gaven ons dezelfde hoop; thans vernemen wij echter, dat de maarschalk Gérard, welke tot omstreeks den costen te Parijs meende te blijven, zich misschien in de noodzakelijkheid zou bevinden van heden avond te vertrekken, aangezien er heden morgen depêches uit Belgie gekomen zijn, óver welker aard men zich wel is waar niet uitlaat, maar die zijne tegenwoordigheid aait het hoofd des legers zouden vorderen; Wij moeten herinneren, dat het leger van hét Noorden in alle gévallen zoodanig gëplaatst is, dat het in aile onvoorziene gevallen kan bijspringen, en' Belgie is overi* gens niet zoo geheal Ontbloot, als lïtt ia de maand Augustus was. Sedert eenigéri tijd heéfscht er in tic tuighuizen te Vcnetie eene werkzaamheidwelke de geruchten van oorlog groote kracht bijzet. In die stad leggen löoo kanonnen en zijn 30,000 geweren gereed. De stad zelve lijdt veel van de verhóogingmg der belastin gen en men vordert aldaar nog daarenboven voorbetaliugendie den last er van nog drukkender maken. Volgens verscheidene Parijsche dagbladen, iS de Hertog van Rovigo (Savary), die onder Napoleon aan het hoofd der hooge politie heeft gestaan, tot bevelhebber van Algiers benoemd, en zou de hij binnen weinige dagen naar die nieuwe bestemming vertrekken, De Minister voor heit Onderwijs de Montalivet heeft dezer dagen een verslag wegens dén staat van het lager schoolwezen in Frankrijk, gedurende het jaar 1829 openbaar doen manen, hetwelk dienen moet, om tot grondslag en punt van vergelijking te strekken voor dergelijke opgivcn 9 die vöorctan om de drie jar^ti in het licht zullen verschijnen. Volgens de daarbij gevoegde berekeningen, wa ren er toen in Frankrijk van de 38,135 gemeenten, 13,984 die ge heel geene schóól bexacen. Het geheele «ancal der lagere scholen in Frankrijk was 30.796, dis gezamenlijk in den winter door 1,373,206 en 111 den zomer door 681,005 leerlingen be2ocht werden, hetgeen voor het eerste jaargetijde omstreeks 1 van de 23 zielenen voor het tweede 1 van de 47 z.eleu bedraagt. Bij de opschrijving voor de krijgsdienst in dat jaar, waren er onder 282,985 jongelieden van 20 of 21 jaren, 149,824, die niet konde lezen of schrijven. Voor* al eenige westelijke departementen vertoonen zich op deze staten in een zeer ongunstig licht. In die, welke onder de akad-inie van Rennes behooren (de voormalige Vendée), zijn, volgens dezelve '475 gemeenten, en daaronder 1019, die gecne school bezitten. De Ridder ia kocka heeft den i4den zijne geloofsbrieven a!» buitengewoon Gezant en Gevolmagtigd Minister van den jeugdigen Keizer van Brazilië, Pedro II, aan dén Koning der Frauscheh over handigd. Bo'ilenbröod - Bollen8. voor 5. Cerita 1 - Ongebuild Tarwebrood - Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet boven de zetting verkocht, of (enig broodklein gebakof iets anders toegegeven niogen worden op de boete daartoe staande. Alkmaar, den aie October 183». t Dl SONNAvILLE. Ter Ördonnantie van Ticzei"en bij afwezen van den Secretaris - - r .---r-y —-v 11 '1 1 BUITENLANDSCHE ÉERlGTENi P R V 1 S E Ni Te Hamburg waren van den beginnen af tot op den faden dézer des middags ten 1 ure, 35 personen doot den braakloop aangetast eü 15 daarvan overleden Amgaande de ontvangst van den Gezant van Don Miguel bij den Heiligen Vader (zie Staats-Courant n*. 239) worden in eenen brieF uit Rome wan 19 Septembervoorkomende 111 de Allgemeine Zeitung, nog de Volgende bijzonderheden medegedeeld: Wanneer een Gezant plegtig bij den Paua. ten gehbore wordt toeaciatenom zijne geloofsbrieven te overhandigenwordt hem de Koninklijke eer bewezen. Voor het Paleis staat krijgsrolk-geschaard de vaandels worden gezwaaid, de trom geroerd; op de trap komen den Gezant alle de hofbeambten te gemoet en leicen hem bij den Paus binnen, die hem met de grootste statie ontvangt; met één. Woord Hét is een prachtig schouwspelhetwelk altijd eene onnoeme lijke menigte óp de been loktwant wanneer de Paus op die wijze gehoor geeft, wordt het altijd te voren bekend gemaakt. Aan den Markies de Labradia daarentegen had men laten weten, dat" de Paus hem in bijzonder gehoör zoude ontvangenen daar bij zulke gelegenheden de Gezanten zonder eenig uiterlnk vertoon pie. ven aan te komenwaren er ook hoegenaamd geene voorbereidselen voor zijne ontvangst géma'ikt. Slechts de gewone hofbedienden wa VUUi J j' 7 j* 4*1 f t ril n Z11M6 ffCWOIie ren'tegenwoordig de Paus'ielf bevond zich in zijne gewone ge- makkelijke en rijkelijk met snuif bestrooide huiskleeding. Op eens vernemen de bedienden gedrbischdrie prachtige koetsen met loo» - De Hanoversche Regering heefc den loden deZér bekend ge- er, VOoruit, «n Negen achter op, rolden over het stille en veria maakt, dat de alsperrings-maatregelenwelke tot nog toe gehandhaafd tene plein; men berigtte teritond aaiden, j„ -..n.an e.m Hunntipr voor de besmettine te bewarenj. -motste 11 Udl II, 01,^.1 E - - warenom de grenzen van Hanover voor de besmetting te bewaren zouden worden opgeheven, zoowel om dat tot nog toe de ongenoeg zaamheid van alle afsperringen was gebleken, als omdat er geene vol doende magt beschibkaar was, om de grenzen aan alle de kanten die bedreigd worden te bezetten, en uit hoofde der groote nadeelen welke aan de ingezetenen door de belemmering van het verkeer be, rokkend worden. De overige beveiligings-maatregelen en voorschrif ten nopens de zuivering van binoeiiliÉoveude personen en goederen zouden echter in stand blijven* dtgrootstë statie aankwam, doch Z. H. bleef zoo als dezelve was: deed den Gezant binnen leidenen ontving hem met de woorde Ei eiMijnheer dé Markiesgij komt in groote statiegeheel met goud bedekt en mij vindt gij in mijn huisgewaad. In het gesprek, hetwelk hij vervolgen» met dén Gezant aan knoopte, vermijddc de H. Vader zorgvuldig al wat raar staatkunde «leek sprak alleen over kerkeli.ke zakenên legde daarbij deze f- ÏTitt dag, dié in de onlangs uitgevaardigde buV Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel of Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1