ALK M A AR SC HE A". 1831. JÖLW Van MAANDAG D eS* OCTOBER. aanbesteding. PROVINCIE NOORD -HOLLAND. Deze Courant wtrdt geregeld eens in de week en wel of Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. N E D E R .L A N D E N. t\ Hoofdkwartier Tilburg, 25 October 1831. DAGORDER Ik maak bij deze dagorder aan het leger bekend, dat de wapen stilstand heden middag is geëindigd. Het leger moet zich alzoo van dit oocenblik af beschouwen, als in staat van oorlog tegen eiken vijand, die het grondgebied van Oud-Nederland zou willen schenden. Thans moeten er alle de voorzorgen worden genomendie de oorlogs toestand vordert. Ik noodig alle Generaals en Hoofd-officieren uit, om aan de troepen waarover zij eenig bevel voeren, de tot dit einde noodige orders en bevelen te geven. Inzonderheid zij aan het leger te velde, waarover ik het voorregt heb het bevel te voerende grootste waakzaamheid en voorzigtig- heid ten sterkste aanbevolen. Hebben zij in den aanvallenden oorlog proeven gegeven van hun' moed en onversaagdheid, ik boude mij verzekerd, dac zij met deze voortreffelijke hoedanighedenook de deugd van behoedzaamheid eu volharding zullen paren, die in de tegenwoordige omstandigheden volitregt onmisbaar is. De Veld - Maarschalk De Opperbevelhebber van het léger, VV11.LEWPrins van Oranje-. w— Op Woensdag den negenden November eerstkomende, des namid dags ten a ure, zal aan het Locaal van her Gouvernement voor noemd te Haarlempubliek worden aanbesteed H« ONDERHOUD der GEVANGENEN in de Gevangenissen in Noord - Hollandwaar hec eigen beheer niet is ingevoerd, ge durende het jaar 1832- De aanbesteding zal geschiedenbij inschrijving en opboden wel per gevangene daags. Het bestek zal ter lezing liggen te Haarlemaan het Locaal van het Gouvernement voornoemd; te Amsterdam, aan het Bureau van Buitenlandscbe paspoorten in de Staalstraat, en te Alkmaar op de ste delijke Secretarie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie Dat bij besluit van H. E. Gr. Achtb. dc Hecren Gedeputeerde Staren dezer Provincie van den 21 October 11. n°. 5het Kohier van omslag over de ingezetenen 0111 te voorzien 111 de behoeften van Vrouwen en betrekkingen van uitgecrokkene Schutters en yrijwilli- <wrs. aanvang nemende niet de maand Augustus II., en berekend te gen drie percent 's maands vari de Rijks Personeele belasting en op centen over den jare 1831; is goedgekeurd eu executoir verklaard. Dat dien ten gevolge eerstdaags met de óphaling der reeds ver schenen gelden en wel voor de maanden Augustus, September en Oc tober en dus voor drie maanden gelijk aan de huizen der ingeze tenen zal worden aangevangenterwijl daarmede voor het vervolg *s maandelijks zal worden voortgegaantot zoo lang deze maatregel zal behooren te moeten stand honden. Burgemeester en Wethouders zullen niet noodig hebben de goede ingezetenen tot het behoorlijk voldoen van hunnen aanslag te verma nen daar zij bij de voorgaande gelegenheid bij het invofderen van dezen omslag genoegzame blijken hebben ondervonden van hunne *oede gezindheid om de Vrouwen en betrekkingen van hun, welke tot verdediging des Vaderlands deze Stad hebben verlaten, er. buiten staat zijn Bit*eigen fondsen te kunnen bestaan, te ondersteunen en voor gebrek te beveiligen en vertrouwen dan ook dat zij in geen geval zullen behoeven gebruik te maken, van die middelen van Heg eerlijke vervolgingwelke des noods in het werk zoude kunnen en tnoeten worden gesteld. Alkmaar, den 29e October 1831. r Burgemeester en Wethouders voor noetna FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij afwezen van den Secretaris, S. C. S. HOLLAND. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. De Moniteur neemt, in zijn nommer van den ipden October, uit de tijding wegens de gedane voorslagen ten aanzien der Belgische zaak, en uit dc kalmte sn bedaardheid, waarmede, zoo als dit blad tegtde beraadslagingen wegens het Pairschap in de Eranscïie kamer jafgeloopen zijn, aanleiding tot een betoog, hoe gunstig de Uitzigten voor de toekomst zijn, en hoe zeer zich diegenen hebben bedrogen, welke nog voor weinige weken allerlei sombere voorspellingen Waagden. Het regeringsblad spreekt verder van het verdwijnen van den geest der regeringloosheidvan net terugkeeren van allen in den door de grondwet afgebakenden weg, van het aanvankelijk herleven van handel en nijverheiden gaat daarna aldus voort Wat de buitenlandsche zaken betreft, zijn de groote vraagstuk ken «ierzelver beslissing nabij. Italië roeptop verzoek van Frank rijk zijne kinderen (de uitgewekenen) terug. Polendat den dood van zoo vele dapperen betreurt, haakt er na, 'om de rampen van eenen al te ongelijken strijd te herstellen. Belgie en Holland zullen het aan de wijsheid van Europa te idankenj hebben, dat zij weder zijds tegen elkander beveiligd zijn; iets, hetgeen voor de algemee- ne rust van het vaste land van hoog belang is, en, zoo als wij met regt mogen verwachten, als eene nieuwe weldaad zal aangemerkt worden die geene dezer beide Mogendheden, welke reeds hare on afhankelijkheid aan onze genegenheid voor haar verschuldigd w*s. Engeland geeft aan Frankrijk een tweeledig voorbeeldhetwelk voor ons niet verloren zal zijn; dat namelijk van eenen, misscnien ver keerd berekenden tegenstand van eenen wetgevende magtdie in Frankrijk geene navolgers zal vinden, en dat van eene naauwgezette volharding bij de regering. Ware het noodig geweest, onze rege ring zoude zelve dit laatste voorbeeld gegeven hebben. Over het geheel blijven de Mogendheden, vereenigd door gemeenschappelijke inzigten omtrent de ware belangen der menschheidmet eene regt menschlievende eensgezindheid voor het behoud van de aigemeene rust der volken waken. Zoo Zal de vrede aan alle eerzuchtige be doelingen en te gelijk aan alle verbittering een einde maken 1 Zoo zullen wij de beloften onzer regering, evenzeer ten aanzien der bui ten ais der binnenlandsche zaken zien vervullen, en de bedrei gingen der partijen, die in 011s vaderland en daar buiten botsingen vreesdenof daarvoor willen doen vreezenin het niet zien ver dwijnen. De aigemeene ontwapening wordt in Europa voorbereid. Dac ook de harestogeëa te midden van ons schöóne vaderlat.d de wapenen nederleggen 1 Het juiste óogenblik is daartoe gekomen. In deze geest voortgaandemaant de Moniteur verder tot eendragt aan, beweert, dac Frankrijk moet toonen, welk een heilzame in vloed de vrijheid op de welvaart der Staten heeft, en besluit mei eene lofrede op de schutterijenop de kamer der afgevaardigden 4 di? zoo veie göede bedoelingen zoo veel goede trouw doet blij-, ken," op den Koning, en eindelijk op het levendige en vernuftige" Frausch'e volk, hetwelk zic'n wel een oogenblik door de verleidelijke kleuren van de drogredenen laat begoochelenmaar ten laatste toch aan het gezond verstand hulde bewijst; Het Journal des Débnts plaatst; iri zijn nommer van den ipdeti October, een betoog, strekkende, zoo het schijnt, om te cioera zien dat de eensgezindheid van de Gevolmagtigden der groore Mo gendheden, in het vaststellen der grondslagen van scheiding tusscnen Holland en Belgie een nieuw onderpand voor het behoud van den vrede van Europa oplevert: Uit den aard der zaakzegt dit blad, moeten die grondslagen wezenlijke behingen kwetsen eti voor naijverige mededingers iets stuitends hebben. Hec zoude dus ook veririecei zijn, vooruit te verzekeren, dac zij met gelijke vreugde met gelijke erkentelijkheid te Brussel en te 's GÏavenhage Ontvangen zullen worden. Een ding kan men desniettemin reeds verzekeren zonder te vreezen van door dé uitkomst gelogenstraft te wnrden namelijk, dat de vijandelijkheden den 25stcn October niet hervat worden. Het aller minste, wat de Belgen en Hollanders aan de eenstemmigheid der vijf groote Mogendheden van Europa behooren toe te geven is wel de verlenging van den wapenstilstand die tusscnen hen bestaat." Het Jour nal des Débats beweert voorts, dat Belgie en Holland sedert nage. uoeg eer. jaar eenen algemeenen oorlog als voor hen voordeelig aan merken en elk eene d"er twee beginselendie de wereld verdeelen vrij getrouwelijk vertegenwoordigen. Die beginselen zijn, volgens het Farijsche bladde oppermagt des volks en het goddelijk regt der Koningen! Het spreekt voorts van de veranderde omstandighe den in Europa, door den afloop der Poolsche zaak, de herstelling der orde in Italië, de opwekking van eenen grond wettigen geest in verscheidene Staten van Duitschlaud, de zegepraal der gematigde partij in Frankrijk, en de gebiekenen onmogelijkheid voor een Mi nisterie Van Tory'som in Engeland de teugels des gezags weder, om in handen te krijgen. Ook gebruikt het de zonderlinge uitdruk king dat Rusland thans weder tot de Europesche staatkunde is te ruggekeerd, en leidt uit dit alles de gevolgtrekking af, dat er geene terugwerking in Europa zal plaats hebben. Het artikel eindigt met de volgende zinsneden: De sluijerdie de staatkunde der groote Mogendheden bedekte is 'verscheurd. Zoo lang men heeft kunnen geloovendat achter de Hollandsche regeineuten PruissenRusland en Oostenrijk zich ver toonden, en dac Frankrijk achter dc aanmatigingen van Belgie schuit- ge is het in de magt van twee kleine volken geweest, om alle de anderen in eenen algemeenen strijd te wikkelen. Dit kan thans hec geval niet meer zijri. De belangen van Holland zijn verzekerd geworden door d» Mogendhedenwier regerings beginsel het meest met het zyue o-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1