iWmc.B A°. 1831. ALKMAARSCHE N*. COURANT Van MAANDAG *'JP! <Jr* 'XéTCL^* Den 7 NOVEMBER, I Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. V)E GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND Brengen hierbij ter kennis van alle Provinciale, Stedelijke, Dtuis en Polder-besturendat bij Koninklijke besluiten van den 2 Septem ber dezes jaars, n°. no, en van den 15 October daar aan volgende n* 92, Hoogstdeszelfs vroegere beschikkingen van den 7 April 1814, n°.io, 20 December 1814, n°. 33, H December 1816, n°. 3e« 10 Augustus 1817, I*. 1", houdende bepalingen nopens het verplig- tend gebruik der geoctroijeerden inlandsche Kunst - Cementdoor Provinciale, Stedelijke, Dijks- en Polder-besturen, zijn worden inge trokken en buiten effect gesteld, en zulks voor de werken, die ge heel en alleen uit eigen middelen worden bekostigd. En zal deze in het provinciaal bladen in de Amsterdamsen? Haarlemsche e;i Alkmaarsche couranten worden geplaatst, en by ge. leidende missive, met afschriften der beide bier boven bedoelde Ko ninklijke besluiten van 2 September en 15 October a. c. vvaarnemetiden Hoofd - Ingenieur van den waterstaat in Noord-Holland tot kennisneming worden gezonden. Haarlem, den 27 October 1831. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van T U Y L L. Ter ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland, COPES van HASSELT. Geen Logement of Koffijhuishouder, Herbergier, Tapper or Vcr^ kooper van Sterke Drankenonder welken naam ook bekendtal aan eenige Militairen beneden den graad van Officier, het zij dezelven, al of niet tot het garnizoen behooreneeltige Wijn of Sterke Drank mogen verkoopeii, of oök gratis te drinken geven onder welk voor wendsel dit ook zoude mogen zijn, 's avonds of'snacnts, nadst de Taptoe zal zijn geslagenop poene van voor de eerste reizc te wor den veroordeeld in eene boete van zeseu voor de tweede reize van twaalf Guldensterwijl, bij verdere overtreding het huis van dea Overtreder zal Worden gesloten voor den tijd van een tot drie maan den naar mate de meer of mindere verschonende omstandigheden. Aldus gedaan ter kamer van Burgemeester en Wethouderen op den 30e» November 1831en gepubliceerd en geaffigeerd op den 41"» daar aanvolgende. FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven bij absentie van den Secretaris, S. C. s. HOLLAND. AANBESTEDING. PROVINCIE NOORD -HOLLAND. Op Woensdag den negenden November eerstkomende, des namid- dags ten 2 ure, zal aan het Locaal van het Gouvernement voór- noemd te Haarlempubliek worden aanbesteed Het ONDERHOUD der GEVANGENEN in de Gevangenissen Sn Noord - Hollandwaar het eigen beheer niet is ingevoerdge durende het jaar 1832. De aanbesteding zal geschieden, bjj inschrijving én Opbod, en wel per gevangene daags. Het bestek zal ter lezing liggen, te Haarlem; aan het Locaal van het Gouvernement voornoemd; te Amsterdam, aan het Bureau van Buitenlatidsche paspoorten in de Staalstraat, en te Alkmaar op de ste delijke Se'cretarie. BURGEMEEStER ÉN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen cierzelve Stad eu Jurisdictie Dat bij besluit van H. E- Gr. Achtb. de Heeren Gëdeptiteéi-de Staten dezer Provincie van dert 21 October 11. n°. 5het Kohier var. omslag over de ingezetenen om te voorzien in de behoeften van Vrouwen en betrekkingen van uitgecrokkene Schutters en Vrijwilli gers, aanvang nemende met oe maand Augustus 11;, en berekend te gen drie percent ;s mnands van de Rijks Personeele belasting en op centen over den jare 1831, is goedgekeurd en executoir verklaard. Dat dien ten gevolge eerstdaags met de ophaiing der reeds ver- ichenen gelden en wel voor de maanden Augustus, September en Oc tober, en dus voor drie maanden gelijk, aan de huizén der ingeze- tenen zal worden aangevangenterwijl daarmede voor het vervolg *s maandelijks zal worden voortgegaantót zoo lang deze maatregel zal behooren te moeten stand houden; Burgemeester en Wethouders zullen hiët rioodig hebben de goede ingezetenen tot bet behoorlijk voldoen van hunnen aanslag te verma ren daar zij bij de voorgaande gelegenheid bij het invorderen van dezen omslag genoegzame blijken hebben ondervonden van hunne goede gezindheid om'de Vrouwen en betrekkingen vaii hun, welke tot verdediging des Vaderlands deze Stad hebben verlatenen buiten staat zijn uit eigen fondsen te kunnen bestaan, te ondersteunen en voor gebrek te beveiligenén vertrouwen dan ook dat zij in geen geval zullen behoeven gébruik te maken, van die middelen van Reg- rerlijke vervolging, welke des ncods in het werk zoude kunnen eil moeten worden gesteld. Alkmaar, den sp* October 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij afwezen van den Secretaris S. t. S. HOLLAND. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Met leedwezen ontwarendedat door het verkoopen van Wijn of Sterke drank aan Militairen, beneden den graad van Officier, door HerbergiersKoffijhuishouders enz 's avonds na net Slaan der Taptoe, oorzaak wordt gegeven, tot een aantal ongeregeldheden, welke on- middelijk behooren te worden voorgekomen en belet Hebben noodig geoordeeld met den meesten spoed, ten gevolge der magc aan hun bij Art. 70 van het reglement op het Stedelijk Be stuur toegekend, te keureu eu vast te stellen, gelijk zij doen bij dezen BUITENLANDSCHE BERIGTEN. POLEN. Den aksten October heeft then te Warscliaü de tijding ontvangen, dat ook de vesting Zamosc zich thans onvoorwaardelijk aan1 de gent. dé des Keizers had Onderworpenzoodat thans geheel Polen wed f tot de wettige orde terug gekeerd is. De bezetting vu Zamosc M- stond nog uit 4200 man. Te Warschau had onlangs eene volkstelling plaats gehad waarbij gebleken was, dat de bevolking dier stad thanS 113,943 droeg en dus in den loop van dit jaar met 25,000 verminderd was. Het aantal der vrouwelijke ingezetenen overtrot dat der mannen ra ,4a3* DUITSCHLAND. Reeds in 1828 was aan de toenmalige kamer van afgevaardigden lö het Groot - Hertogdom Bader, een verzoekschrift ingediend, houden de dat dezelve bij dé regering megt bewerkendat de voorschriften waarbij de ongehuwde staat aan de Katholijke geestelijken als een pligt is opgelegd, voor het Groot - Hertogdom Baden op eene wetti ge wijze wierden afgeschaft. Destijds is aan deze zaak geen gevolg gegeven hebbende de kamer zich onbevoegd verklaardom zooda. nigen stap te doen. Thans is echter, gelijk men uit Freiburg meld' andermaal een gelijksoortig verzoekschrift aan de afi evaardigden in gezonden hetwelk door 23 Katholijken, waaronder elf Hoogleraren der Frciburgsche Hoogeschoolonderteekend is en waarbii overge legd'zijn de volmagten van honderd zes en vijftig K 'tholijke gees telijken om ook Uit hunnen naam dit verzoek in te zenden. Onder deze geestelijken bevinden zich velen, die aanzienlijke kerkelijke bedieningen bekieedenen een goed deel derzetve is reeds zoo ver in jaren gevorderd, dat hunne toetreding toe den inhoud van het verzoekschrift slechts als het gevolg van hunne zuivere inwendig® overtuiging kan beschouwd worden. Een derzelvedie meer dan 70 tarén oud en sedert vijf weken gevaarlijk ziek was, had op zijn ziekbed de verklaring ónderteekehd, en er bijgevoegd: Mijne on. onderteekening moet niet geheim blijvenzij is aan den rand des °tafs geschreven en ik stel er belang iiidat zij algemeen bekend worde" Nog een ander had zijne vol mar, t «p zijn sterfbed doeyr opmaken, en ook na de afzending van het verzoekschrift, kwamén er bijna dagelijks nietiwe volmagten van geestelijken te Fr.-iburg aan. De algemeetie aandacht schijnt in het Badensche zeer op den ver deren loop dezer zaak gerigt te zijn. BINNENL ANDSCHE BERIGTEN. In de Middelburgsen e Courant van r November leest men hei volgende, onder dagteekening Van 31 October: Gisteren beeft men te Vlissingen, op de hoogte van de Wielin gen eene Engelsche stoomboot waargenomenwelke men meende dat aldaar peilde, hetwelk tot onderscheidene geruchten en gissingen aanleiding heeft gegeven. Men bespeurde in de vesting eene meer dan gewone beweging en waakzaamheid; ook wilde men weten, dar de Vice-Admiraal Gobius een Officier met eene stoomboot naar het Engelsche vaartuig heefc gezonden, die in den namiddag ls terug ge komen, toen bok de Engelsche stoomboot uit hét gezigt is verdwe nen. Verder schijnt de uitslag van die zending nog geheim te zijn. n Hemelde stoomboot sedert weder genaderd zijndeligt thans voor Vlissingen geknkerd Den sSsten October heefc er op de Schelde vóór het fort Bath een ongeval plaats gehadhetwelkzonder den ■loed van eenig» brave zeeliedendroevige gevolgen had kunnen hebben. De stuur man Ji Dak, de kwartiermeester D. Pronck, en de matroos C. Bur* gtr, van de voor het fort St. Marie gelegene kanonneerboot n ,38,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1