ALK M A AR SC HE N*. 46 C O UiR A Nj T A*. 1831. Van MAANDAG Den 14 NOVEMBER. 1 lllüliïi' tüiüü- WJ Iüuiail v u j*, mt>oU pn u>el et Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven Dc%£ Courant wordt geregeld eens in de week en vet op j 1 )E GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD - HOLLAND Brengen hierbij ter kennis van alle Provinciale, Stedelijke, Djks- cn Polder-besturendat bij Koninklijke besluiten van den 2Sep em ber dezes jaars, uo.no, en van den 15 October daar-aan volg, no. o2, Hoogstdeszelfs vroegere beschikkingen van den 7 April 1814, no. To, 20 December 1814, n°. 33, 14 December 1816, n 3,en 10 Augustus 1817, I*. P'houdende bepalingen nopens het verplig- tend gebruik der geoctroijeerden iniandsche Kunst- Cementdoo ProvincialeStedelijke, Dijks- en Polder-besturen zijn wordeii inge trokken en buiten effect gesteld, en zulks voor de werken, 1- g heel en alleen uit eigen middelen worden bekostigd. En zal deze in het provinciaal bladen in de Amsterdamsche fiaarlemsche en Alkmaarsche couranten worden gepJaacst^ en bij ge- leidende missive, met afschriften der be.de hier boven bedoelde Ko ninklijke besluiten van 2 September en 15 October a. c. aan de^ waarnemenden lloofd - Ingenieur van den waterstaac in Noord-Holland tot kennisneming worden gezonden. Haarlem den 2 7 Oetober 1831. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van TUYL L. Ter ordonnantie van 'dezèlven De Griffier der Staten van Holland, COPES van HASSELT. '^Hebben noodig geoordeeld met den meesten spoed, ten gevolge, der magt aan hun bij Art. 70 van het reglement op het Stedelijk Be stuur toegekend, te keuren en vast te stellen, gelijk zij doen bij dezen Geen Logement of Koffijhuishoudei-, Herbergier, Tapper of Ver- liooper van Sterke Dranken onder welken naam ook bekend zal aan eenige Militairen beneden den graad van Officierhet zij dezelven ai of niet tot het garnizoen behooren eenige Wijn of Sterke Drank mogen verkoopenof ook gratis te drinken geven onder welk voor wendsel dit ook zoude mogen zijn, 's avonds of's nachtsnadat de Taptoe zal zijn geslagenop poene van voor de eerste reize te wor den veroordeeld ill eene boete van zesen voor de tweede reiz® van twaalf Guldensterwijlbij verdere overtreding het huis van den Overtreder zal worden gesloten vóór den tijd van ten tot drie maan den naar mate de meer of mindere verschonende omstandigheden. Aldus gedaan ter kamer van Burgemeester hu Wethouderen op den 3dcn November 1831, en gepubliceerd en geafrigeero op den 4 daar aanvolgende. FONTEIN V E R S C HU IR, Ter ordonnantie van dezelven bij absentie van den Secretaris, S. C. s. HOLLAND. KADASTER. liEIilGT aan alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van vaste Goederen enz, in de Gemeenten Ankeveen, Bijlmer meer, Nederhorst den Berg, Weesp, Weespercarspcl Bussein, BiaricumHuizen, Laren, Muiden en Nasrden. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, verwittigt alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van Goederen, dat de staat van klassering van al de Eigendommende minuuc van den legger van het kohier, en al de stukken der schatting, op de 'Raadhuizen van de voormelde gemeenten zijn berustende, ten emde aldaar van heden af dertig dagen, lang te blijven voorleggen opdat ieder Eigenaar of deszelfs Plaatsbekleder van dere.ve zou luimen kennis nemen enwanneer daartoe redenen mogten aanwezig zijn zijne klagten inleveren omtrent de perceelen of artikelen welke hem T^d'an einde wordt hen de lijst hunner Eigendommen op nieuws bezorgd, do'ch bevat deze lijst als na, behalve de meting, ook op gave van de klasse waaronder elk der verschillende perceelen zijn ëCDe§Eigenaars of derzelver Zaakwaarnemers zullen de klassering der Eigendommen op die lijst vermeld, naatiwkeurig moeten nagaaö, en dezelve met die der andere Eigendommen vergelijken. De Pachters of andere Plaarsbekieedersw er Eigenaars buiten de '«meenten wonnacht g mogten zijn, worden ten nadrukkelijkste uitge- noodifidom die Eigenaars terstmd van dit berigt kennis te geven, en de° lijst aan dezelve te doen toekomen bijaldien zij echter te ver mogten wonen om In rijds dit een en ander te ontvangen en daarop te antwoorden zullen de Pachters of Plqatsbekleedersoordee.ende daartoe grónd te hebben1H naam der Eigenaars de klagten moeten De^reclamatien zullen óp ongezegëld papier kunnen worden ge schrevenen zullen naauwkeurige opgave inhouden van de nommers der artikelen tegen welker klassering men zich bezwaard acht. Ge lijk mede van die waarmede men dezelve vergeleken heeft. De aan aierkingen betreffende verkeerde plaatsing der perceelen op naam van de Eigenaren, zullen op een afzonderlijk blad ongezegeld papier moe. ten worden vermeld, en deze beide soorten van bezwaar, zullen bij de Burgemeesters der respective gemeentens behooren ingeleverd te worden. Op niets Wat buiten de Voormelde bezwaren gaan raogt, zal thans meer acht kunnen weden geslagen behoudens hei- regt van ie der belanghebbende óm den afgevaardigden zijner Gemeentebettend te maken met zijne vermeende bezwaren tegen de begrootingen het geen dóór tusschenkomst der Heercn Burgcmeesteren geschieden kan. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, doet voorts wel bijzonder opmerken, dat de tijd van dertig dagen, tot liet inleveren der klag ten niet zal worden verlengd, en dat die tijd den is"*" December aanstaande eindigt; dat na dien dag alzoo geene klagten omtrent de klassering zullen aangenomen worden, zoo dat zij, die alsdan van den nieuwen legger cn van de overige stukken der schattinggeene I I f - nf Ia n n /IO ol tsiarTUAl If 11 1 P BUITËNLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. De jongst ontvangene Löndensche dagbladen brengen de tijding mede, dat zich de braakloop thans ook 111 Engeland, Sunderland heeft geopenbaardalwaar dezelve door sc^ burg zoude aaugebragt zijn. In de oer.gten uit funderdenaud die "men te Londen ontvangen hadwerd zeer geklaagd over de nalatigheid waarmede de voorgeschrevene maatregelen ten opzigt» van 'aankomende schepen waren in aclu genomen. Drie schepen 4 wit Hamburg gekomen, waren zonder eenige belemmer,ng te on dervinden, te Sunderland binnengeloopenmen had aan dezelve d6 doorvaart door de haven naar river de Wear vergund, en hun wel op die rivier eene afgezonderde ligplaats aangewezen, doch zoo weinig waakzaamheid betoond, dat de manschap der schepen vrijelijk an wal konde komen. I11 de nabijheid dier schfcpen had zich da.i ook de ziekte het eerst geopenbaardaan welke binnen weinige uren reeds zes personen overleden warenen alle twijfel nopens den aard der ziekte was weggenomen, door de verklaring van den geneesheer van hef 82ste regeraent, te Sunderland in bezetting, die in Indie den braakloop meermalen bijgewoond, en detizelven in de tiitgebarste ziekte stellig herkend had. Een ambtsberigt deswege wa$ te Londen bij de Regering ingekomen, welke, volgens den Courier» terstond de tióodige maatregelen verordend had, om het kwaad, zoo mogelijk, in den oorsprong te onderdrukken. Te Londen scheen men echter nog eenigzins aan de juist eict der 'Sundérlandstfhè berigten te twijfelen, en zag met groote belangstel- ling nadere tijdingen te gemoet. De beroemde geneesheer Hufeland heeft andermaal in de Pruissi. sche Staats - Cöurant een vertoog over den braakloop doen plaatsen waarin hijna hulde gedaan te hebben aan de moeite die de PruiS; sische Regering zich, h.oewel vruchteloos, gegeven heelt, om hare Staten en het westelijk Europa door gestrenge afsperring der besmet te streken voor die plaag te beveiligen, onderzoekt, welk nut zoo. danige landen, alwaar de braakloop zich nog met heeft geopenbaard, van de in Pruisscn gemaakte ondervinding kunnen trekken, en «at voordeel men zich, op grond van het elders;geurdevan het 11- zetten der grenzen, en van het sperren der besmette huizen en plaatsen kan beioven. Wat de afzetting der grenzen betreft." zegt de HeerHufelahd, 'zoo heeft de ondervinding genoegzaam bewezen, dat dezelve een l'and niet tegen deze ziekte vermag te beveiligen welke zich met geluk de pest, alleen door aanraking voortplant, maar op tweederiet wi'ze namelijk door aanraking en [hetwelk meestal het geval schijnt te ziinl door'een voortgaand bederf in de lucht, door eene v'ugg smetstof. Pruissen en Oostenrijk hebben dan ook de maatregelen tot afsluiting hunner grenzen reeds opgeheven. Wat nu aangaat de afsperringen der huizen en de afzondering m - t f„»T.»rtrron rnn ne< den nieuwen legger en van de overige scukkcu oei scuaiuug^"7 Wat nu aangaat ae atsperrmgc.. - behoorlijke kennis mogten hebben genomen, alle nadeel, netwe.k uit der pers01ien jn reeds besmette gewestenzoo heeft de ondervindt het verzuim daarvan mogt vöortvloeijeuaan zich zélve zullen te dienangaande de volgende uitkomsten opgeleverd. UaUKats v ^l..„l,n Uuumnrfii wijten hebben. TI En zal deze worden geplaatst in de AmsterdatnscheHaarlemsche en Alkmaarsche Couranten. Haarlem, den li November 1831. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L. Hoe wel de regtstreeksche besmetting slechts zeer zetraam ets onder eigenaardige omstandigheden mogelijk schijnt te zijn zoo is j °och mógelijk, en het is dus de pligt der Regeringen om daartegen te wakenmits daardoor geene nadeelcn befok kendw°'*en. erger A,n het kwaad zelf Het is dus zeer doelmatig, dat gedurende de Ste die gelukkig meestal van zeer korten duur is, de zieke toe veel mogelijk afgezonderd en buiten alle aanraking gehouden1 word® met de |enendie iiiec volstrekt tot zijne verpleging noodig zijn. Maar zoodra de ziekte door genezing of door den dood gcein- BURGEMEESTER en \VETHOUDERS der STAD ALKMAAR, n/faar ZOodra de ziekte aoor genezing wi Met leedwezen ontwarende, dat door het verkoopen van Wijn of. Maar zoodr voorzorg'v«n dien aard meer noodig, en d« Sterke drank aan Militairenbeneden den graad van Officier, door S herstelden zieke van zijne huisgenooten en wo- HerbergiersKoffijhuishouders enz's avonds na net slaan der Taptoe, afzonderingvan1 den h ovtfU)lli maar dikwijls zelfs schadelijk oorzaak wordt gegeven, tot een aantal ongeregeldheden» welke oa''s m'noe ni'et te spreken van ket drukkende v»Q ajiddelijk behooren t» worden voorgekomen en belet; »vvanc, «m nog mei r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1