ALKMAARSCHE N-.47- c O U R A Nj T A". 1831. i Van M A A N D A G 4i NO frE MB E&- Burgemeester en wethouders der stad alkmaar kadaster. Sto ioïS„T"d. o„W!8 S«xk»« BillHimW-.ffiiU Dext Courant wordt geregeld eens in de mek en ml opMaandag vöor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. - j- 1 11 N T I F I C A T I E. vefwittigen bij dezen alle Patentpligtigenbinnen de ze Gemeente en jurisdictie van diendat de bij art. 36 van de Wet op heregcvan Patent van den ei Mei 1819, voorgeschrevene opneming der p«ten- ten te beginnen met den 21 November aanstaande, aan alle Huizen za" plaats hebbenen dat tot die opneming door Burgemeester en Wethouders, met overleg van de Controleur der Directe belastingen |n de 'Contróle Alkmaar, zijn benoemden aangesteld dsaic Catemus Arrondissements-Ijker, en Cornells var. Tiel Deurwaarder bij ae Di- rCGelartende burgemeester en Wethouders een iegelijk der Patent- pligtigen, de gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen, en aan denzelven alle de door hun gevraagde inlichtingen te fven Herinnerende Burgemeester en Wethouders nog bij deze bijzonder lijk de Patcntpligtigen in de tabdien N». 1 en 12 der voorzWet begrepen, aan de bepalingen, vervat m art, 35 derzelve Wet, met be-rekking tot de daarbij voorgeschrevene verpligting tot de vertoo uiug van het aangelegde Register, houdende de namen en roenamen van alle de door hen (met uitzondering van die genen welke niet minder dan met drie Werklieden arbeiden) in dienst gehouden erk- lredcn, alles op zoodanige boete en poanaliteltenals bij hetzelve ar tikel in 't breede zijn omschreven. Aldus gearresteerd ter kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den <5 November 1831. Dc Staatsraad Burgemeester, FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven bij absentie van den Secretaris. Si C. s. HOLLAND. af of niet tot het garnizoen behooren eenige Wijn 6f Sterke Drank mogen verkoopeiv, of ook gratis te drinken geven ouder welk voor wendsel dit ook zónde mogen zijn's avonds of t nachtsnadat de Taptoe zal zijn geslagen, op pane van voor de eerste reize te wor den veroordeeld in tene boete van zesen voor de tweede reize van twaalf Guldensterwijlbij verdere overtreding het huis van den Overtreder zal worden gesloten voor den tijd van een tot arte maan den naar mate de meer of mindere verschonende omstandigheden. Aldus gedaan ter kamer van Burgemeester en Wethouderen op den November 1831, en gepubliceerd en geaffigeerd op den 4^ jden daar aanvolgchde FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven bij absentie van den Secretaris, S. C. S. HOLLAND. BERIGT AAN ALLE EIGENAARS PACHTERS en BESTUUR DERS van VASTE GOEDEREN enz. in de Gemeente van tvAt^aTSRAAD BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR, vc?w.S aBeEigenaars Pachters en Bestuurders van Goederen dat de staat van klassering van al de Eigendommende minuut van den legger van het kohier, er. al de stukken der schatting, op het Raad wnciptiHe ten en de aldaar van hecien af dertig dagen lanQ Sbl. ven vKjSn',""pd» Eigenaar of deszelfs P-tsoekiee- der van dezelve zou kunnen kennis nemen enwanneer ciaanoe re denen mogten aanwezig zijnzijne klagten inleveren omtrent de per- ^eien of artikelen welke hetb aangaan. Te dien einde wordt hen de lijst hunner Eigendommen op hieuw, bezorgd doch bevat deze lijst ais nu, behalve de metmg, ook opga ve van de kiasse waaronder elk der Verse,lillende perceelen zijn ge brDe Eigenaars of derzelvet Zaakwaarnemers zullen de klassering der Eigendommen, op die lijst vermeld, naauwkeorig moeten ntgaan, en dezelve met die der andere Eigendommen vergelijken. De Pachters óf andere Plaatsbekleaders, w.er Eigenaars buiten d aemeente woonachtig mogten zijn, worden ten nadrukkelijkste uitge noodNd om die Eigenaars terstond van dit berigc kennis te geven «n de" lijst aan dezelve te doèn toekomen bijaldien zij echter te ver Jen won", om in tijds dit een en ander te ontvangen en daarop te antwoorden zullende Pachters of PlaatsbekleedcrSoordcelende daartoe grond te hebben, in r.aam der Eigenaars de klagten moeten ,nlDVeerSamatien zullen op ongezegeld papier kunnen worden gesehre venen zullen nauwkeurige opgave inhouden van de noramers de artikelen teeen welker klassering men zich bezwaard acht; Zij zul.en bij den ordergeteekenden moeten ingeleverd worden. De Staatsraad Burgemeester voornoemd doet voorts we! bijzonder opmerken dat de tijd van dertig dagen tot het inleveren der klagten niet zal worden verlengd en dat die tijd den so December ajnst"n is eindigt; dat na dien dag alzoo geene klagten omtrent de klas sering zullen aangenomen worden, zoo dat zijdie alsdan van den nieuwen legeer en van de overige stukken der schattinggeene oe hoorlijke kennis mogten hebban genomenalle nadee.hetwelk ul' bet verzuim daarvan mogt voorcvloeijen aan zich zelve zullen te wijten hebben. Afgekondigd en aangeplakt den 20 November 1831. s s De Staatsraad Burgemeester voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, rtnjrVMFFSTER en WETHOUDERS d?.r STAD ALKMAAR, Met leedwezen ontwarende, dat door het verkoopen van Wijn of Sterke drank aan Militairenbeneden den graad van Officier, door Herbergiers, Koffijhuishouders enzs avonds na net slaan der Taptoe, ooi zaak wordt gegeven, tot esn aantal ongeregeldheden, welke on- Siiddelijk behooren te worden voorgekomen en belet. Hebben noodig geoordeeld met den meesten spoedten gevolge der magt aan hun bij Art. 70 van het reglement op het Stedelijk Be stuur toegekend, te keureu en vast te stellen, gelijk zy doen bij dCGeen Logement of Koffijhuishouder, Herbergier, Tapper of Ver- kooper van Sterke Dranken, onder welken naam ook bekendzal aan «enige Militairen beneden den graad van Officier, het zy dezelven, BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, 15 November. In den nacht tussclien den 13den en i+den dezer heeft een hevl. *e storm uit het noord-westen zeer aanzienlijke schade ain de zee weringen van den Hondsbossche en duinen van Petten toegebragt, waardoor de hoofden veel hebben geleden en de breedte van der kruin van den waker- of buitendijk, over eene leng.e van 14.2 roeden, op eene breedte van 3§ roeden is afgeuomeni Hoogst aanmerkelijke kosten zullen noodig zijn om deze wetb in den verzekerden 'staat terug te brengen, waarin dezelve zich vóór den storm bevonden. Haarlem, 15 November. In den afgeloöpen nacht is eene koopvaardij - brik by Zand voort, met volle zeilen, tegen de buiten zijde van de derde bank garand. De reddingsboot is terstond te water gebragt, doch heeft ondanks de krachtdadige pogingen, niet vierder kunnen komen dan tot vooibij de tlveede binken inmiddels ifc bet gestrande vaartuig door het ge» weid der golven vernield en de equipagie, welke men meent dat ujS acht personen bestond, omgekomen. Ten aa zien vande aangespoel de goederen is terstond de nooriige orde gesteld, en zijn de jevolene voorzorgen genomen. Uit gevondene papieren blijkt, dac het scitp genaamd was de Trusty van Kirkaldy gevoerd door kap.tcui jtnii% Cook-. Het is denkelijk met ballast geiaden geweest. Amsterdam, 14 November. Heden morgen ten twee ure barstte alhier, in het huis bewoond door den winkelier in manulhcturen Ztldenrustm de Italverstraat een brand uit, zoo woedend als men slechts zelden neelt gez.en. OogenBlikkciijk, bij het eerst ontdekken van dezelve «loegen de vlammen aireede uit vensters en deuren op en over d.' belendende en zelfs tot door de glasruiten der tegenoverstaande hu.zen. De spui. ten 'en getale van 1), met vliegende snelheid anngebragtbegon nen juist water te geven, toen de gevels cler tegenoversiarnde hu,- sen m brand waren geslagen. Ontzettend was de vuurkohim, die lust ?eheele gedeelte der straat vervulde, waarbij nog de huilende storm- wind en een vreesselijke hageljagtonder het jammeren der bewo ners en het om hulp roepen der buren, een allerakelijksc tooneel op leverden. Aan redden van het huis was niet meer te denken, slecht» de rondom gelegen woningen werden nat gespoten, die dan ook door de veelvuldige inspanningen uitgenomen aan sommige eenige ligte schade gelukkig zijn behouden gebleven. Tntusschen werden van de huisgenooten de kinderen ten getaie van ten (op twee en eene meid na, die waarschijnlijk in de vlam men zijn'omgekomen) nevens de bewoner gered; zijne echtgenoote, even als hij uit de tweede verdieping gesprongen en 111 eene deken ooecvanecn, is kort na den sprong, waarschijnlijk van den schrik, nestorven. De maftzegt menis op dit oogenbhk van zijne zinnen ve-bi'srerdhij werd met zijne overige kinderen in het huis eener nabestaande opgenomen, van zijne gade en twee kinderen op een zow ontzettende wijze, en van a! zijne have en goed beroofd, ten proo. aan den vreesselijksten jammer. ne autoriteiten der politie waren onverwijld ter plaatsen tegen-» Li! o linne doelmatig gegeven en wel uitgevoerde bevelen "c h etc'ro ote r d e e I s dank te weten dat de schade zich met verder rircestrekt heeft, die onmisbaar, bi; mindere zorg en activiteiteets jSïdeclte der zoo schoone kalverstraat zou hebben moeten tref- fen. De oorzaak van den brand is niet bekena. Volgens ingekomen berigtcn van den Rsten Novem'mrrit Ham. •mirr eedaaeekerd genoten de Ileeren professor Hendriks Dr.Bee- ièrfin Vif Arntzenius aldaar bij voortdhring ecue goede gezondheid; 'pitalen, waarin cholera-kranken verpleegd worden, en de verrigt wor der de lijk-openingen steeds bijwonende. Twaktiserend" ge- Tnr r^nc vprre h"d ook nop niemand der aldaar p,aKtiserenci u en verbanning Van alle vrees, m ..Ku.„ heo wordt geoordeeld medegewerkt te kebbeu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1