alkmaarscii N\ 48. COURANT A". 1831. Van MAANDAG MM Den 28 NOVEMBER. kadaster. NEDERLANDEN; Dtxe Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. BERIGT san alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van vaste Goederen enz. in de Gemeenten van Alkmaar, Aker slootBergenBreek op Langen dijkCastricum, Egmond- BinnenEgmond aan 7ee, Groet, HeemskerkHelioshoe dijk, LimmenNoórd-SeharwoudeOudorpOudcarshel, Snit Pancras, Schoorl, Uitgeest, IVimmenum en Zuid-Scaarmude. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, verwittigt alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van Goederen, dat de staat van klassering van al de Eigendommen, de minuut van den legger van het kohieren al de stukken der schattingop de Raad huizen der Gemeenten zijn berustende, teil einde aldaar van beden sf dertig dagen lang te blijven voorleggen, op dat ieder Eigenaar deszelfs Plaatsbekleder van dezelve zou kunnen kennis nemen, en wanneer daartoe redenen mogten aanwezig zijnzijne laagten inieve jen omtrent de perceclen oi artikelen welke hem aangaan. Te dien einde wordt hen de lijst hunner eigendommen op nieuws bezorgd; doch bevat deze lijst als nu, behalve de meting, ook op gave 'van de klüsse waaronder elk der verscniller.de perceelen zijn De^Eigenaars of derzelver Zaakwaarnemers zullen de klasseering der Eigendommen op die lijst vermeldnaauwkeurig moeten nagaanen dezelve met die der andere Eigendommen vergelijken. De Pachters of andere Plaatsbeklederswier Eigenaars buiten de gemeente woonachtig mogten zijnworden ten nadrukkelijkste uitge- noodigd, om die Eigenaars terstond van dit berigt kennis te geven, en de lijst aan dezelve te doen toekomen; bijaldien zij echter te ver mogten wonen om in tijds dit een en ander te ontvangen en daarop te antwoorden, zullen de Pachters of Plaatsbekledersoordeelende daartoe grond te hebben, in naam der Eigenaars de klagten moeten inleveren. Dc reclamatien zullen op ongezegeld psPierkunnen worden ge schreven, en zullen uanuwkeurige opgave inhouden van cie nommers der artikelen tegen welker klassering men zich bezwaard acht. Gelijk mede van die waarmede men dezelve vergeleken heeft. De aanmerkingen betreffende de verkeerde plaatsing van Perceelen et» naam van de eigenaren zullen op een afzonderlijk blad ongeze geld papier worden vermeld en deze beide soort van bezWaar, zullen bij 'Ie Burgemeesters der respective Gemeenten moeten ingeleverd W°OpeiDietS wat buiten de voormelde bezwaren gaan mogt zal acht 'kunnen worden geslagen behoudens het regt van lederen belaugheo- benden om den afgevaardigden zijner Gemeente hekend te maken m-t «zijne vermeende bezwaren tegen de begrootingen hetgeen door tus schenkomst der Heeren Burgemeesteren geschieden kan. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd doet voorts wel bijzonder opmerken, dat de tijd van dertig dagen tot het inleveren der klag ten n et zal worden verlengd en dat d.e tijd den 20 December aan slaande eindigt- dat ra dien dag alzoo geene laagten omtrent de klassering zullen aangenomen worden, zoo dat zij die alsdan van den nieuwen legger en van de overige stukken der schatting geene be hoorlijke kennis mogten hebben genomen, allo nadeelhetwelk uit fcet verzuim daarvan mogt voortvloeijen aan zich zelve zullen te wij len hebben. Afgekondigd en aangeplakt den 20 November 183!. sipgeetmmga StaatsraadGouverneur voornoemd Van TUYLL. De Staatsraad Burgemeester voornoemd doet voorts wel bijzonder "ioinerket! dat de tijd van dertig dagen toe het inleveren der klagteü niet zal worden verlengd, en dat die tijd den 20 December aanstaan, de eindige; dat na dien dag alzoo geene klagten omtrent de klas sering zullen aangenomen worden, zoo dat zijdie alsdan van den nieuwen legger en van de overige stukken der schatting, geene be hoorlijke kennis mogten hebben genomenalle nadeelhetwelk tut het verzuim daarvan mogt voortvloeijenaan zich zelve zullen te wijten hebben. Afgekondigd en aangeplakt den 20 November 1831. J De Staatsraad Burgemeester voormtmd, FONTEIN VERSCHUIR, De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, heeft gemeend als een vervolg op deszeis Publicatie van den 20* de. zer maand betrekkelijk de ter visie ligging van de Kadastrale stukken dezer gemeente aan de ingezetenen nog ten overvloede te moeten Dat de eigendoms-lijsten welke aan de huizen der ingezetenen zijn rondgebragt, met of zonder aanmerkingen en m allen gevallen be hoorlijk onderteekend of met vermelding van niet te kunnen «chn3- ven voor of uiterlijk op den 20e December aanstaande, op het Stad- huis moeten worden terug gebragt, vermits na gemeld tijdstip op gee- ne reclames hoe ook genaamd of hoe gegrond zal kunnen wordett aC Da^'geene bezwaren of reclames op de eigendotni-lijsten mogen worden geplaatst, maar op een afzonderlijk blad onSe^'d papier moeten gesteld behoorlijk onderteekend en aan den eigendoms- lijsten gehecht worden terwijl 111 de lijsten geene veranderingen mo gen worden gemaakt. Dat de bezwaren zullen kunnen bestaan in aanmerkingen i°. Tegen de klassering of rangschikking der perceelen in de onder. scheidene klassenen -• Tegen de stelling der perceelen op naam van eiken eigenaar, het* zn er perceelen op deszelfs eigendoms-lijsten ontbreken of daarop perceelen geplaatst zijndie hem niet toebehouren. D« elk dezer soort van bezwaren op een afzonderlijk blad papier zullen moeten worden geplaatst, met naauwkeurigc vermelding der nummersligging enz.en daarenboven ten aanzien der bezwaren te gen de rang-schikking der perceelen in de onderscheidene klassen, nog moet worden opgegeven de nummers en ligging der perceelen waarmede dezelve naar het begrip der reclamanten in gelijke klasse zoude behooren te worden gesteld; Dat de reclames tegen de begrootingen of andere welke hier boven niet zijn opgegeven, schriftelijk zullen kunnen worden ingediend bij den Heer Wethouder de Sonnavilleweike voor deze Stad als afge vaardigde ter Bijwoning der kantonnale Vergadering is benoemd, ten einde daar door des te beter in staat te zijn de belangen der ingeze tenen bij gemelde vergadering te bunnen behartigen ên de redenen van bezwaar uit den weg te ruimen. De StaatsraadBurgemeester meent de ingezetenen op het sterkste te moeten aanbevelen om op de voorschreven inlichtingen met naauw. keurigheid acht te slaanvermits daar door aan den eenen kant de belanden der ingezetenen bij deze gewigtige aangelegenhe d hoogst aanmerkeliik zullen worden bevorderd, <11 aan den anderen kaut de geregelden afloop der werkzaamheden deze zaak concerneefende zal worden verzekerd. KADASTER. BERIGT aan Ai.Ls EIGENAARS, FACHTERS en BESTUUR DERS van VASTE GOEDEREN enz. in de Gemeente van ALKMAAR. De STAATSRAAD BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR, verwittigt alle Eigenaars. Pachters en Bestuurders van Goederen, dat de staat van klassering van al de Eigendommen de minuut van ddn legger van het kohier, en al de stukken der schatting, op het Raad- hiüs zijn berustende, ten einde aldaar van heden afdertig frgf»-lang te blijven voorleggenopdat ieder Eigenaar of deszelfs Plaatsbekle der van dezelve zou kunnen kennis nemer., en, wanneer daartoe re denen mogten aanwezig zijnzijne klagten inleveren omtrent de per ceelen of artikelen welke hem aargaan. Te dien einde wordt hen de lijst hunner Eigendommen op nieuws bezorgd, doch bevat deze lijst als nu, behalve de meting, ook opga ve van de klasse waaronder elk der verschillende perceelen zijn ge- Lie* Eigenaars of derzelver Zaakwaarnemers zullen de klassering der Eigendommen, op die lijst vermeld, naauwkeurig moeten nagaan, en dezelve met die der andere Eigendommen vergelijken. Po Pachters of andere Piaatsbeltleeders, wier Eigenaars buiten de gemeente woonachtig mogten zijn, worden ten nadrukkelijkste uitge nood igd om die Eigenaars terstond van dit berigt kennis te gevei1» en de lijst aan dezelve te doen toekomen bijaldien zij echter te ver mogten wonen, om in tijds dit een en ander te ontvangen fin daarop te antwoorden, zullen de Pachters of Plaatsbekleders, oordeelende «daartoe grond te hebbenin r.aam der Eigenaars de klagten moeten inleveren. De reclamatien zullen op ongezegeld papier kunnen worden geschre ven. en zullen naauwkeurige opgave inhouden van de nommers der f artikelen tegen welker klassering men zich bezwaard acht; zij zullen f bij den ondergeteekenden moeten ingeleverd worden. Alkmaarden 26' November 18.31 De Staatsraad Burgemeester voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, met leedwezen da kennisgeving ontvangen hebbende dat als nog ee. niee ingezetenen niet hebben betaald en opgebragt het aandeel, waar voor zij in de belasting op het Brug en Stratenge.d over betjaar 1810 zin aangeslagen, daar zij reeds het grootste gedeelte van hun nen aanslag over 183; hadden behooren op te brengen. Hebben °zich verpligt geoordeeld noch eenmaal en voor het laatst ter kennisje van de zoodanige hunner ingezetenen te brengen, de- W ml all nu onraiddeiijk en zonder verder uitstel de geregtelijke ver. voicing tegen de achterstalligen zal worden aangevangen en voortge- 7etdaarbij deze hunne ingezetenen onder het oog brenget.de, dat de kosten op eene diergelijke vervolging loopendebij de mees™ hunner de Som van hun aanslag in de belasting, aanmerkelijk te ba- ven zullen gaan - een nadeel waartegen het geheel onmogelijk zal zijn hun te behoeden. Alkmaar, den ï3c Novmbe^J e» Wethouders voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR# Ter Ordonnantie van Deze ben, S. C. S. HOLLAND, waarnemend Secretaria. Alkmaar, 26 November. Men verneemt van goeder hand, dat bij de kompaguie Alkma.^h*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1