alkmaarsciie N° COURANT m, A0. i8ai. Van MAANDAG Den 12 DECEMBER. i-A IHÉffliliillSlF.illiillliillll Dext Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. "O K A D A S T E R. EERIGT aan alls EIGENAARS, PACHTERS en BESTUUR- DERS van VASTE GOEDEREN enz. in de Gemeente vaN ALKMAAR. -t rrn»; .11 De STAATSRAAD BURGEMEESTER dee Gemeente ALKMAAR, Verwittigt alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van Goederen, dat tie staat van klassering van al de Eigendommende minuut van deii legger van het kohier, er. al de stukken der schatting, op het Raad huis zijn berustendeten einde aldaar van heden af dertig aagen huig te blijven voetleggen, opdat ieder Eigenaar ol deszelis Plaatsbeklee- der van deze've zou kunnen kennis nemenen wanneer daartoe re denen mogten aanwezig zijnzijne klagcen inleveren otntrent de pcr- ceelen of artikelen welke hem aangaan, Te dien einde wordt hen de lijst hunner Eigendommen op nieuws bezorgd, doch bevat deze lijst als nu, behalve de meting, ook opga ve van de klasse waaronder elk der verschillende perceelen zijn ge- bragt. De Eigenaars of derzelvor Zaakwaarnemers zullen de klassering der Eigendommen, op die lijst vermeld, naauwkeurig moeten nagaan, en dezelve met die der andere Eigendommen vergelijken. De Pachters of andere PlaatsbekleederS, wier Eigenaars buiten de gemeente woonachtig rnogten zijn, worden ten nadrtikkelijkste uicgc- tioodigd, om die Eigenaars terstond van dit berigt kennis te geven, en de lijst aan dezelve te doen toekomen; bijaldien zij echter te ver mogten wonenom in tijds dit een en ander te ontvangen en daarop te antwoorden, zullen de Pachters of Plaatsbekleedersoordeelende daartoe grond te hebben, in naam der Eigenaars de klagten moeten inleveren. De reclamatien zullen op ongezegeld papier kunnen worden geschre venen zullen naauwkeurige opgave inhouden van de nommers der artikelen tegen welker klassering men zich bezwaard achtzij zülles b'ij den ondergeceekenden moeten ingeleverd worden. De Staatsraad Burgemeester voornoemd doet voorts wel bijzonder opmerken, dat de tijd van dertig dagen tot het inleveren der klagten niet zal worden verlengd, en dat die tijd den 20 December aanstaan de eindigt; dat na 'dien dag alzoo geenc klagcen omtrent de klas sering zullen aangenomen worden, zoo dat zijdie alsdan van den rieuwen legger en van de overige stukken der schatting geene be lioorlijke kennis mogten hebben genomen, alle nadeel, hetwelk uit Wet verzuim daarvan moge Voortvloeijcn aan zich zelve zullén te wijten hebben. Afgekondigd en aangeplakt den 2d November 1031* Ja De Staatsraad Burgemeester voornoemd FONTEIN V E R S C II U I R, De WETHOUDER der StaD ALKMAAR benoen d als afgevaar. digde voor de Kantonnale Vergadering, ontwaard hebbende uat nog slecht» et" klein getal eigendoms-lijsten aan het Stadhuis zijn terug bezorgd» Ltf. tegenstaande de termijn binnen welke zulk» moet zijn geschied op den 2oc dezer manlid expireertheeft gemeendde ingezetenen dezer Stad en andere belanghebbenden nog ten overvloede te moeten herinneren van het geen hun bij de bovenitaSnde kennisgeving van dé* Heèr Staatsraad Burgemeester van den 25 Nov: 11.betrekkelijk de Kadastrale aangelegeulieden is annbëvolen, vermits ieder eigenaar daar bij het grootste belang heeft en zich naderhand bet nadeel van de niet meer te herstellen misslagen door eigen verzuim veroorzaakt, zullea te wijten hebben. De afgevaardigde voonA geeft tevens bij deze te kennendat ten einde zoo veel mogelijk de belangën der ingezetenen door het geve* van inlichtingen bevordelijk te zijn, van Maandag den it tot Dings- dag den 20 December aanstaande, (uitgezonderd de Zondags) daar toe in een der vertrekken van het Stadhuis van des voormiddag! 10 tot des namiddags 2 uré en van des nartiiddags 4 tot zes ure*al worden gevaceerd. Alkmaarlo December 1831. De Wethouder, afgevaardigde voor de Kantor.naU Vergadering voornoemd DÉ SÖNNAVILLE. De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, heeft gemeend als een vervolg op deszeis Publicatie van den 20» de zer maand betrekkelijk de ter visie ligging van de Kadastrale stukken dezer gemeente aan de ingezetenen nog ten overvloede te moeten bekend maken Dat de eigendoms-lijsten welke aan de huizen der ingezetenen zijn rondgebliktmet of zonder aanmerkingen en in allen gevallen be hoorlijk onderteekend of met vermelding van met te kunnen schnj- ven voor of uiterlijk dp den 20& December aanstaande, op het Stad huis moeten worden terug gebragtvermits na gemeld tijdstip op gee ne reclames hoe ook genaamd of hoe gegrond zal kunnen worden aCD.ftSlgeene bezwaren of reclames op de eigendoms-lijsten zelve mo^en worden geplaatstmaar op een afzonderlijk blad ongeregeld papier moeten gesteld, behoorlijk onderteekend en aan den eigendoms- lijsten gehecht worden terwijl in de lijsten geene veranderingen mo gen worden gemaakt. Dat de bezwaren zullen kunnen bestaan in aanmerkingen 1°. Tegen de klassering of rangschikking der perceelen in de onder scheidene klassen, en Tegen de stelling der perceelen op na&th van eiken eigenaar het" zij er perceelen op deszélfs eigendoms-lijsten ontbreken of 'daarop perceelen geplaatst zijn, die hem niet toebehooren, Dat elk dezer soort van bezwaren op een afzonderlijk blad papier gullen moeten worden geplaatst, met naauwkeurige vermelding der nummers, ligging enz,, en daarenboven ten aanzien der bezwaren^te gen de rang-schikking der perceelen 111 de onderscheidene klassen, nog moet worden opgegeven de nummers en ligging der perceelen waarmede dezelve naar het begrip der reclamanten m gelijke klasse zoude behooren te Worden gesteld. t. Dat de reclames tegen de begroetingen of andere welke hier boven niet zijn opgegevenschriftelijk zullen kunnen worden ingediend Bij den Heer Wethouder de Sonnavillewelke voor deze Stad als afge- vtr.diude ter bijwoning der kantonnale Vergadering is benoemd, ten einde daar door des te beter in staat te zijn de belangen der ingeze tenen bij gemelde vergadering te kunnen behartigen en de redenen van bezwaar uit den weg te ruimen. De StaatsraadBurgemeester meent de ingezetehen op bet sterkste te moeten aanbevelen om op de voorschreven inlichtingen met naauW- keurigheid acht te slaan, vermits daar door aan den eenen1 kant de belangen der ingezetenen bij deze gewigtige aangelegenheid hoogst aanmerkelijk zullen worden bevorderd, en aan den anderen kant cie geregelden afloop der werkzaamheden deze zaak toncerneerende zal Vforden verzekerd. Alkmaarden t£c November 1831. De Staatsraad Burgemeester voornoemd, FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, met leedwezen de kennisgeving ontvangen hebbende dat als nog ee- nige ingezetenen niet hebben betaald eh 'opgebragt het aandeel, waar voor zij in de belasting op het Brug en Straten geld over het jaar 1830 zijn aangeslagen, daar zij reeds het grootste gedeelte van hun nen aanslag over 1S31 hadden behooren op te brengen. Hebben zich verpligt geoordeeld noch eenmaal en voor het laatst ter kennisse van de zoodanige hunner ingezetenen te brengen, de welke dit aangaat Dat als nu onniiddeïijk en zonder verder uitstel de geredelijke ver volging tegen de achterstalligeu zal worden aangevangen en voortge zet"— daarbijdeze hunne ingezetenen onder het oog brengende dat de kosten opeene diergelijke vervolging loopendc, bij de meeste luinner de Som van bun aanslag in de belastingaanmerkelijk te bo ven zullen gaan een nadeel, waartegen het geheel onmogelijk zaJ zijn hun te behoeden. Alkmaarden 23* November 1831. Burgemeester en IVe toonders voornoemdt FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezei en S. C. S. HOLLAND, waarnemend Secretaris. BINNEIfLANDSC HE BERIGT EN. Breda, den 7 December. H-dsn morgen ten half acht urevertrok de mobile schutterij de zer stad rot den 1 sten ban behorende, begeleid door aangenaam mnzijte der militaire akaöemie, naar Tilburg, om van daar morgfen op t Bosch te marcheren. j„ De laatste ofscheidsgroeten werden onze stadgennotendo r e raenigete zoo van bétrekkingen als vrienden, op de hartelijkste wijz« toegebragt. Alsmaar, 5 December. De geboortedag van 1. K. II. tien Prins van Oranje is met de ge. wone plegtigheid gevierd geworden. - STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. Zaturdsg 3- Dec; 1831. >*orS- ten "re en Ic ure }J!| Zondag 4- 1",»' 46'. Maandag 7SV 7,»; Dingsdag 6. n - 3 48», Woensdag 7. Donderdag 8. Vrijdag 9- 53 55 L0teriPten'b'ehocvvatf'de'"vermïitrïttel!e rT a c 1 u ergeblmm" gesneuvelden in den de oMerge- aan hun te doen toekom^e bedoeld medc „ittemaken, tot wel- toonstellmg en Loterij hierboligden af toc ker ontvangst iede^- der oudee'eu ieder, deS be den is. lanuarii 1832. me, tevens ge» j, geereude', de uodige inlichtingen medetedeelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1