t-wifj, 1 yfil 1 ïft. 1 I if ÖIM ALKMAARSCHE COURANT i A®. 1831. W.Kll L_V;V'V' Lm j£?*A! r 5 ''^J - iitrnm i Van MAANDAG Den 19 DECEMBER duiïenlandsche berigten. 'ih b- lf I Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ifc' Tegen de Stelling der perceelen op naam vntj eiken eigenaar, het zij er perceelen op deszelfs eigendoms-lijsten ontbreken of daarop perceelen geplaatst zijndie hem niet toebehooren. Dat elk dezer soort van bezwaren op een afzonderlijk blad papier zullen moeten worden geplaatst, met naanwkeurige vermelding der nummersligging Chz.en daarenboven ten aanzien der bezwaren ter. 1«nJarenliHiHpnO bl«ÏCCP»n D* bTAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Brensc bii deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat de njtgelotene AANDEELEN in de Negotiatie ten laste van de Provin cie Holland (noordelijk gedeelte) zijnde de nommers: 16, 23, 31, no 10, 39, 65, 82, 89, 101, 126, 130, «3i 1 I4i en 150, met de verschenen 1NTRESSEN voor 1 January 1832, zullen worden afbetaald ten Kantore var. den Heer Administrateur van s Rijks Schat kist re Amsterdam, dagelijks van des morgens to tot 2 uren, r.Lon „At,XTi-,e,mJr<0 gelijk rni. INTRESSEN de „eg onuitgelocene Aandeelenalles overeenkomstig art 5 en 6, van het plan van Negotiatie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 Octo ber 1828 n°. 7. Haarlem, 8 December 1831* De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U IJ L L. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van den heer Opperjagermeester van Z. M-. Op perhoutvester voor de Noordelijk? Provinciën, d.d. 9 dezer N°. 29, betrekkelijk de sluiting der groote Jagt, Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeeide Staten, dd. 15 dezer N°« 17. j I Breng bij deze ter kennisse van allen belanghebbenden, dat de groote Jagt met den laatsten dezer hopende maand, zal zijn gesloten. Haarlem, 16 December 1831. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U IJ L L. UU1UU1C1S, ligging (lil.., ,-u gen de rang-schikking der perceelen in de onderscheidene klassen nog moet worden opgegeven de nummers en ligging der perceelen waarmede dezelve naar het begrip der reclamanten in gelijke klasse zoude behooren te worden gesteld. Dat de reclames tegen de begrootingen of andere welke hier bwei» niet zijn opgegevenschriftelijk zuilen kunnen worden ingediend bij /den lieer Wethouder de Sonnavillewelke'voor deze Stad als afge vaardigde ter bijwoning der kantonnale Vergadering is benoemdten einde daar door des te beter in staat te zijn de belangen der !"gez«- tenen bij gemelde vergadering te kunnen behartigen en de redenen vim bezwaar uit den weg 11 ruimen./ De Staatsraad, Burgemeester/meent de ingezetenen op het sterkste te moeten aanbevelen om bp de voorschreven inlichtingen met nauw keurigheid acht te slaan, vermits daar door aan den een en kant da belangen der ingezetenen bij deze gewigtige aangelegenheid hoogst aantnerkeliik zullen worden bevorderden aan den anderen kant d geregelden aüoop der werkzaamheden deze zaak concerneerende -al worden verzekerd. Alkmaarden 26° November 1831. De Staatsraad Burgemeester voornoemd FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten "dezer Provincie van den 8 dezer N». 36 luidende als vo gt De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ovewering gens'* sur'' ai" met'den 1 Januarij 1832, in werking moet worden ge brast'. en er als dan geene botervaten, ter waag zullen mogen wor- rl'pn*toegelatendan van den ijk van 1832. Overwegende echter, dat daarvan behoort te worden uitgezonderd de belegen boter, dat is de boter die gedurende het jaar 1831 ge maakt en in het daarvoor toenmaals bestemd vaatwerk is gelegd. Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, dat de boter, die in het iaar 1821 gelegd, en dus onder den naam van belegen boter bekend Is, ook na 1 januarij 1832. in oud vaatwerk, dragende den q ,o7n 0f igot ter waag moet worden toegelaten, als .'li bellge» bocer, i„ niem, v»,we,k tra„si-oire mnimgél, ,»n den si,d der tuk heel eigen bij provinciaal blad kennis worden gegeven -an de tc- SeUke en Plaatselijke besturen in dit gewest, met verzoek daarvan ieder in den zijne, de belanghebbenden (vooral ook de waagmeesters), ten gevolge op de publicatie van H. E. G. A. vervat in het provin ciaal blad dezes jaars, n°.99, afkondiging dezer te verwittigen. Haarlemden 8 December £e(jepllteerde Staten voornoemd, Van T U Y L L. Ter ordonnantie van dezelvén De Griflier der Staten van I lolland COPES van HASSELT. brengen den inhoud daarvan bij deze ter kennisse van de ingez«e"? jlezer Stadtot informatie en van Waagmeesteren ten einde daarna te gedragen. Gedaan te Alkmaar 13 December 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd Di SONNAVILLE. Ter ordonnantie van dezelven bij absentie vsn den Secretaris S. C. S. HOLLAND, De WETHOUDER der Stad ALKMAARbenoemd als afgevaar digde voor de Kantonnale Vergadering, ontwaard hebbendeöatnogs.ecbts een klein <*etnl eigendoms-lijsten aan het Stadhuis zijn terug bezorgd, niet teëënsm da de termijn binnen welke zulks moet zijn geschied op den ëoc dezer maand expireert, heeft gemeend de ingezetenen dezer Stad en andere belanghebbenden nog ten overvloede te "joete 1 herinneren van het geen hun bij de bovenstaande kennisgeving van de» Heer Staatsraad Burgemeester van den 26 Nov: 11., betrekkelijk de Kadastrale aangelegenheden is aanbevolenvermits ieder eigenaar daar bij het grootste belang heeft en zich naderhand het nadeel van de mee meer te herstellen misslagen door eigen vetzuim veroorzaakt, zullen te wijten hebben. De afgevaardigde voorn*. geeft tevens bij deze te ktjnnendat ten einde zoo veel mogelijk de belangen der ingezetenen door het geven van inlichtingen bevordelijk te zijn, van Maandag den 12 tot Dings- daa den 20 December aanstaande, (uitgezonderd de Zondags) daar- -oe in eeii der vertrekken van het Stadhuis van des voormiddags jo tot des namiddags 2 ure en van des namiddags 4 tot zes ure, zal worden gevaceerd. Alkmaar, 10 wethouder» afgevaardigde voor de Kantonnale Vergadering —„id N fl y L L E_ OOSTENRIJK» Weenen, den ld en December. rn Beicrado wist men, op den eösten November, nog niet» van de onderwerping van den pacha vftn Skutarihet schijnt ecluer zonder eenigen twijfel of hij heeft zich ten vollen aan de genad. deVolg«nëSdeVejo5«eteenberigten uit Skutar. zelvezijnde van den •sHen November had de groot-vizier eene bezetting van 3000 mat» in dë d3 gelegdin 'welke Müstapha nog huisvest vrij in-en uit Vaat en door geene andere als door zijne e.gen soldaten begeleid wordt mën geloofde aldaar niet, dat hij de reis nog zoo spoedig eri zonder'eerst het welgevallen des Sultans deswegen, vernomen te neb- ben, zal aannemen. De STAATSRAAD, BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, heeft gemeend als een vervolg op deszels Publicaue vanden 20 de zer maand betrekkelijk de ter visie ligging van de Kadas rale stukken dezer gemeente aan de ingezetenen nog ten overvloede te moeten beDTtdde eigmidoms-lijsten welke aan de huizen der ingezetenen zjjn Zondgebrdgtmet of zonder aanmerkingen en in allen gevallen be hoorlijk onderteekend of met vermelding van met te kunnen sch^" ten/voor of uiterlijk op den 20* December aanstaande op het Stad huis moeten Worden terug gebragt J vermits na Shield tijdstip öp gee ne reclames hoe ook genaamd of hoe gegrond zal kunnen worden ach^eslagem of rec,jmes op de eigendoms-lijsten zelve mogen worden geplaatst, maar op een afzonderlijk blad ongezegeld papier moeten gesteld behoorlijk onderteekend en aan den eigendoms- lijsten gehecht worden, terwijl in de lijsten, geene veranderingen mo gen worden gemaakt. Dat de bezwaren zullen kunnen bestaan in aanmerkingen j°. Tegen de klassering of rangschikking der perceelen iu de onder scheidene klassen, en De Courant van St. Petersburg verhaalt, dat er, nabij Foloskop de grenzen ëLi Litthouen, een grijsaard bestaatmet M»»; BJ Irabouwski, welke honderd acht -^^ii zoÏÏ muskovische Saturnus is een schaapherder gn de :ongste waarvan de oudste, Paul, bonder |enieten alledrie Anatolius, zeven-en-negentig ou^'de „udste familie van gé- groote achting in de provincieom dat z-j ae ouasie heel Rusland zijn. - STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. 11. 12 Zaturdag Zondag Maandag Dingsdag 113. Woensdag ^4. Donderdag 15. Vrijdag \6. 10. Dec. 1831. 's morg. ten 8 ure 54-, ea 12 ure 58*. M H J/ I? ff n 99 99 99 99 99 9 99 99 99 >9 99 99 99 99 99 f9 M 0 49% 55% 48% 5i% 49% 99 99 99 99 99 99 99 *9 n 99 99 57% 0 55% 0 55% 0 54% 0 53% 0 51% M 1 zm I!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1