ALKMA ARSCHE COURANT A". 1831- Van MAANDAG Den 16 DECEMBER. ,t>. t MI!milll!li»llinillli||||lilllllil!W|!l!I!!ii.i'i!!lf Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel Oj Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Brengt bij de2e ter kennisje van de daarbij belanghebbenden, dat de oitgelotene AANDEELEN in de Negotiatie ten laste van de Provin cie Holland (noordelijk gedeelte) zijnde de nommers: 16, 23, 31, (O, 50, 59, 65, 82, 89, rot 126, 130, 131, 141 en 150, met de verschenen INTRESSEN voor 1 Januarij 1832, zullen worden afbetaald ten Kantore var den Heer Administrateur van 's Rijks Schat kist te Amsterdam, dagelijks van des morgens 10 tot 2 uren, CZon- en Feestdagen uitgezonderdgelijk mede de INTRESSEN van de nog onuitgelotene Aandedenalles overeenkomstig art. 5 en 6van het plan van Negotiatie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 Octo ber 1828 n°. 7. Haarlem 8 December 1831 De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van den heer Opper-jagermeester van Z. M. Op perhoutvester voor de Noordelijke Provinciën, d.d. 9 dezer N°. 29, betrekkelijk de sluiting der groote Jagt. Gelet op de deliberatien van Hecren Gedeputeerde Staten, dd. 15 dezer N°. 17. Breng bij deze ter kennisje van allen belanghebbenden, dat de groote Jagt met den laatsten dezer looper.de maand, zal zijn gesloten. Haarlem, ió December 1831. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L. K D A R. BERIGT aan ALLE EIGENAARS, PACHTERS en BE STUURDERS van VASTE GOEDEREN enz. in de GE MEENTEN van de Deemster, llpendam en Purmerend. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, verwittigt alle Eigenaars, Pachters en Bestuurder van Goederen, dat de staat van klassering van al de Eigendommende minuut van den legger van het kohier, en al de stukken der .«chatting, op de Raad huizen der gertieenten zijn berustende, ten einde aldaar van heden af dertig dagen lang te blijven voorleggen, op dat ieder Eigenaar of des- zelfs Plaatsoekleeder van dezelve zou kunnen kennis nemenen Wanneer daartoe redenen mogten aanwezig zijnzijne klagten inleve ren omtrent de perceelen of artikelen welke hem aangaan. Te dien einde wordt hen de lijst hunner eigendommen op nieuws bezorgddoch bevat deze lijst als nubehalve de metingook 00 gave van de klasse waaronder elk der verschillende perceelen zijn gebrngt. De Eigenaars of derzelver Zaakwaarnemers zullen de klasseering der Eigendommenop die lijst vermeldnaauWkeuHg moeten nagaan, en dezelve met die der andere Eigendommen vergelijken. De Pachters of andere Plaatsbëkieeders, wier Eigenaars buiten de gemeenten woonachtig mogten zijn, worden ten nadrukkeiijkste uic- genoodi(gd, om die Eigenaars terstond van dit berigc kennis te geven en de /ijst aan dezelve te doen toekomenbijaldien zij echter te ver mogt^h wonenom in tijds dit een en ander te ontvangen en daarop te-rintwoordenzullen de Pachters of Plaatsbekleedersoordeelende daartoe grond te hebbenin naam der Eigenaars de klagten moeten inleveren. De reciamatien zullen op ongezegeld papier kunnen worden ge schreven en zullen naauwkeurige opgave inhouden van. de nommers der artikelen tegen welker klassering men zich bezwaard acht. Gelijk van die waar mede men dezelve Vergeleken heeft. De aanmerkingen betreffende verkeerde plaatsing van perceelen op naam van de Eigenaren zullen op een afzonderlijk blad ongezegeld papier worden Vermeld, en deze beide soorten van bezwaar zullen bij de Burgemeesters der respective Gemeenten moeten ingeleverd worden. Op niets wat buiten de voormelde bezwaren gaan mogezal acht Kunnen worden geslagenbehoudens het regt van ieder belangheb bende om den Afgevaardigden zijner Gemeente bekend te maken met yijne vermeende bezwaren tegen de begroetingenhetgeen door tus- schenkomst der Heeren Burgemeesteren geschieden kan. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, doet voorts wel bijzonder oomerken, dat de tijd van dertig dagen tot het inleveren der klag ten niet zal worden verlengd, en dat die tijd den i8e Januarij aan staande eindigtdat na dien dag alzoö geene klagten omtrent de klassering zullen aangenomen worden, zoo dat zij, die alsdan van den nieuwen legger en van de overige stukken def schatting, geene behoorlijke kennis mogten hebben genomen, alle nadeel, hetwelk uit het verzuim daarvan moge voortvloeijen aan zich zelve zullen te wij ten hebben. Haarlem, den i8e December 1831. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T IJ l L, .iet STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, 'Ontvangen hebbendeeene resolutie van den Heer StaatsraadAd ministrateur voor de Registratiehet Kadaster en de Loterijenvan ?fen ie dezer N°. 1, waarbij tengevolge van Z. M. besluit van den 24» ^November 1831 N°. 27, en onder de daarbij vermelde bepalingen, wordt vastgesteld, eene honderd vijf en vijftigste Loterij, bestaande uit twin, tig duizend Loten, uit tien duizend Prijzen en eene Premie, over eenkomstig het plan, bij dat besluit gearresteerd, terwijl bij voormel de resoiutie het navolgende is bepaald. 1. Ten behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle Prijzen en Premien van één honderd gulden en daarenbovenen tien ten honderd van alle Prijzen van zeventig gulden en daarbeneden, alles onverminderd de bijla ge van twee gulden voor ieder klassikaal Lot, hetwelk voor de iaaiste klasse verwisseld wordt. 2. De Loten zuilen in geene kleinere deelen mogen gesplitst wor-« den dan in twintigsten. J. De klassikale Loten voor de eerste Klasse zuilen voor de inleg- prijs verkrijgbaar zijnvoor de houders van Loten die in de laat ste Klasse der 153® Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het bekomen derzelven ten kantore van den Ontvanger - Generaal der Loterij te's Gravenhagc, of van een der Kollecteurs aanvraag gedaan wordebmneu de twee eerste weken na de opening der Kollekte. 4. De Kollekte der 155® Loterij, zal geopend worden, op Manndagj den i6den Januarij 1832, en gesloten op Zaturdag den cBsten der zelfde maand. 5. De trekking van de eerste Klasse def Loterijzal plaats hebben en geiieel moeten nfloópen op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 13, 14 en 15 February 1832; die van de tweede Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 27, 28 en 29 derzeifde maand; die van de derde Klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 12, 1361114 Maart; die van de vierde Klasse, óp Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 2 6, 27 en 28 derzelf-. de maauden die der vijfde of laatste Klassedes Maandags DingsdagsWoensdags en Donderdags, den 9, 10, 11, 12, ló, 17, 18 en 19 April 1832, voorts, uit hoofde van het invallende Paasch-feestop Dingsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag, den 24, 25, 26 en 2/ derzeifde maand, en verder op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 30 April, en den 1, 2 en 3 Mei, terwijl de laatste honderd nommers op Vrijdag den 4 Mei zullen getrokken worden. 6. De Koilektenrs, Splitters en Debitantenzullen bij het Verkoo- pen of Verhuren van Loten, niet meerder mogen vorderen, dan: Bij verkoop van Loten voor alle Klassen of doorgefourneerd. Geheeie Loten ƒ69,- Halve ƒ34,50. Vijfde 13". 80. Tiende f6, 90. Twintigste 3 45. Vim de klassikale Loten voor de eerste Klasse. Geiieele Loten ƒ14 - Halve f j- Vijfde f 2 80. Tienden f r 40. Twintigste f o 70. Voorde tweede klasse. Geheeie Loten f26,- Halve ƒ13,- Vijfde ƒ5, 20. Tienden 2 60. Twintigste 130. Voor de derde Klasse: Geheeie Loten ƒ40,- Halve ƒ20,- Vijfde ƒ8,- Tiende ƒ4,- Twintigste f 1 Voor de vierde Klasse: Geheeie Loten ƒ56,- Halve 28 - Vijfdé 11 ,20. Tiende 5,60. Twintigste ƒ2,80. Voor de vijfde Klasse Geheeie Loten 71- Halve 35 50. Vijfda ƒ14 20. Tiende ƒ7,10. Twintigste 3 55. Bij verhuring voor de eerste Klasse. Geheeie Loten f\,~ Halve ƒ2,- Vijfde ƒ0,80. Tiende ƒ0, 40. Twintigste o 20. Voor de tweede Klasse: Geheeie Loten ƒ8,- Halve 4 - Vijfde f 1 ,6a. Tiende 0 80. Twintigste o 40. Voor de derde Klasse: Geheeie Loten/To - Halve 5,- Vijfde 2 - Tiende 1 - Twintigste o 50. Voor de vierde Klasse: Geheeie Loten ƒ14,- Halve fj,- Vijfde 2 80. Tiende 1 40. Twintigste o, 70. Voor de eerste week der vijfde Klasse: Geheeie Loten 18,- Haive f9,- Vijfde 3 60. Tiende 1 80. Twintigste o 90. Zullende diegenen, welke dd hierboven bepèalde pfijzen voor klas sikale Kooploten hebben betaald, indien hun loc niet wórdt Uitge trokken, in de Klasse waarvoor hetzelve gejiomen wasderzelver fournissement voor de volgende Klasse kunnen voldoen gelijk heizel« ve bij het plan is vastgesteldnamelijk: tfoor dé gehëèle Locen, Bij de Verwisseling Voor de tweede Klasse, met 12,- Voor de derde Klasse, mee ƒ14,- Voor de vierde Klasse, met f16,- Voor de vijfde Klasse met ƒ15,- en voorts de gedeelte van Loten naar evenredigheid van deze prijzen, alles zonder verdere bijbetaling van eenig opgeld. Zullende wijders de prys waarvoor de Loten, gedurende de verde re trekking der 5e klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden,' nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. Brengt de voorschreven bepalingenter kennisse van alle die genen die daarin belang mogten stellen. Haarlemdtn 22® December 1831. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van TÜYLLi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1831 | | pagina 1