ALKMAAR SC IIE COURANT. A*. 1826. N°. 1. M ;rEWOG* S Van MAANDAG iaaiwrtiiaMiMWïiMiElIlW Den 4 JANUARI Burgemeester en wethouders df.r stad alKmaar. kennis ge ving. VITTEL rj J AV ./I P De%g Courant narde geregeld eens in de wek en wei op Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NATIONALE M T L I T I Ei PUBLICATIE. «ezte-i de Circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland, de dato 9 December 1835, waarbij is bepaalddac de werk- zaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1836, binnen de Ste- den en Gemeente dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 January 181700.1, omtrent de inrigting der Nationale Militie, bij deze op, alle mans- oersonen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad v j;..:. uaKUonr!» u/elke an dpn pprsrpn lantidrii 1826. hun leggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voorschriftes bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerd, tot welke aai:.» vrage om ontsiag even zeer de Manschappen zelve, als ook derzei - ver OudersVoogdenCurators en gemagtigden bevoegd zijn. Gedaan te Alkmaar, den I5den December 1835. Burgemeester en IVethoüders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven Df. DIEU FONTEIN VERSCHUIR. oersonen uuuuv »y r"7 - en lurisdictie hebbende, welke op den eersten [anuarij 1836, neeentienden jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle Jongelingen, boren in het jaar 1817, ten einde Zich ingevolge art. 59 der voorsz. wet in het daartoe gereed gemaakte register tot de ligung der Na- rionale Militie te doen inschrijven» Fn ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820 alle manspersonen 1 »Bp hun verbluf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als ingezete pen moeten worden beschouwd ten einde zichvoor zoo verre zij noff in de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, ter inschrijving aantegeven in dat register waartoe zij volgens hunnen nnHerdom beftooren. De inschrijving zal beginnen met Maandag den 4de* January 1836 zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20sten daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 7, 11, 14 e» i^]'n «nitamde, des na- bini,rs van toe 7 urê« En ten einde voortekomen, dac iemand in de termen der ïnschrij- ving vallende zich door onwetenbeid aan pligtverzuim schuldig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de ingeze tenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde we: ge- bepalingen. n»t welke aanspraak op Vrijstelling, iemand zoude vermeeflen te hphhen wegens gebreken, of anderzins, dezelve des niettegenstaande «houden is, zich doen inschrijven, gelijk mede daaronder begrepen iiin de gehuwden en afwezenden. Dat Ouders Voogden en Regentenverpligt zyn huntte Kinderen of Pupillen in Persoonof door iemand daartoe door hun schrifte lijk eemagtigtl, te doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende, zul len zit vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoo rfsnio-e Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, welke vich° aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van 'Verstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermo- «n tot gevangenis worden verwezen n't de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden hun die ongehuwd zijn de woonplaats der Ouders en bij o- vprliiden van beiden die van den eerstbenoetndeu Voogdvoor de ohmvden de plaats alwaar zij hun bestaan hebben terwijl die genen welke gee'iie OudersVoogd of eigen bestaan hebbenmoeten worden ^schreven ter plaatse alwaar Zij zich bevinden. Rnrvemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de inge zetenen van deze Stad en Jnrisd etie van dien, welke dit aangaat om zooveel mogelijk in eigen persoon voorzien van een Geboorte - Ex- r en eene'nota var. de wijk en nummer der woonplaats, doch by bkrr'ekt noodige afwezenheiddoor een hunner Naastbescaanden of innoXein aan deze hunne verpligtirg getrouwelijk en naauwkeurig te biHoen 'en daardoor voortekomen, dat zij niet als onwilliger, wor den aangezien en gestrafthetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Gedaan te Alkmaar, den 22»'cn December 1835, Burgemeester en IVethoüders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR ingevolge art. 30 der Wet van den 8 Januarij 1817 li0, i verlangen-- de het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den jare 1836, zooveel mogelijk aantevuüen met Vrijwilligers, welke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbiedendezen dienst voor hunne nicdeingezecenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennis van alle de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dier.welke dit maar eenigzins zouden mogen aangaan Dat ingevolge art. 31 der voorsz, Wet als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen welke op den i,lgn Januarij 1830 ongehuwd hun I9e jaar zijn Ingetreden, en hun 3oe nog niet hebben volbragt (1 ten ware dat zij reeds in dienst der Nederlandsche At mi of Nationale Militie hadden gestaanin welk geval zij tot den ou derdom van 35 jaar zullen worden toegelatencn de noodige ge schiktheid hebben, welke voor den dienst wordt vereischt, als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze Ge meente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodamgen za' kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks, (ui/ge* zonderd de Zon- en Feestdagen) van den 29^» der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, tot en mee den 2oswn Januarij aanstaande ingesloten. Gedaan te Alkmaar, den I5den December 1835. Burgemeester en IVethoüders voornoemd F O N T E IN VERSCHUI R, Ter Ordonnantie van Dezelven De DiEU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. tutuGFMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, "inn art 2t t1er Wet op de Nationale Militie van den 8January 1V1T n° t, waarbij is bepaald, dat zich jaarlijks vóór den 5 en Janu- arii aan 'hel Plaatselijk - Bestuur in geschrifte moeten adresseeren de bii de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen, die in den loop van het laatst verledene Jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader ofwel eer.er Moeder, weduwe zyndc, of door plaats irebsd hebbende rcgterlijke separatie of echtscheiding der Oudersof eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op Vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen en hun oncslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de missive van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Hollandde dato 9 December 1835, waarbij voormelde 21 art. speciaal word: herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zelve by de Nationale! IMil'tie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten ge-1 gevolge' van art. der voormelde wet, redenen van vrijstelling heb-j ben verkregen en verlangen uit den dienst ontslagen te worden dat zij zich tot dat einde voor den 5den Januarij aanstaande, schriftelijk aan Burgemeester eu Wethouders moeten adresseeren en daarbij over- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kencisse van de ingezetenen derzelver Stad dac het Kohier der Personteie balast ing Suppletoir litter A, 40 1835/36, en het Kohier van het Patentrègt ie kwartaal, dienst 1835.36, op den 24 en 285te" December 1835, door den Heer Staatsraad Gou verneur van Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden doof H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen de ze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij beiang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar, den ïdc" Januarij 1836. Burgemeester en IVethoüders voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B I N N E N L A N D S C HE B E R IC'fEN. Alkmaar den 2den Januarij. Naar men verneemt, zijn op Donderdag den 31ste» December 1835, door de Regtbank van enkele Politie, onderscheidene Ingezetenen de zer Stad, in eene boete Van twee guldens gecondemneerdwegens het werpen van Vuilnis of Asch in de Stads - grachten door hun ot hünne dienstboden; terwijl de gedurige herhaling van deze ongere geldheid van de zijde der Stedelijke Regering nieuwe oplettenheid vordert, gelijk daartoe dan ook de meert stellige ordres zijn gegeven. Zaturdag Zondag Maandag Dingsdag Woensdag STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. 25. Dec. 1835. 'smorg. ten 8 are 39", n ure 42®. 27- 28. 29. 30. Donderdags!. Vrijdag 1. Januarij 1836 K n yy 99 yy yy yy yy 39% 40% 3»% 40% 33% 22% 44 42" 25" Gepasseerde Schepen door Alk:. landsch Kanaal, van den I Ned. fregat. Johanna Dito kof. IJcrmanus Dito dito. de Twee Gebroeders Eng. schoner. Northern Hanov. kof. Herman. Ned. schooner. Fan Speyk Dito hoeker. Drie Gebroeders, r.aarlangs het Groot Noord-Hol- 8 tot den 31 December 1835. R. Maalsted van Batavia naar Amst. II. van Veen Bourdeaux dito. J. R. Bossinga,, dito „dito. 'D. Charrosin Newcastle dito. G. J. Schulc Embden dito. E. Visser Amst nNewyork. C. Smic dito Marseille, ♦S" TT - "^-dVp'A l .-•rl f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1836 | | pagina 1